Zákon č. 643/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 404/2011 Z. z., 160/2015 Z. z.)

Čiastka 262/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 01.07.2016
01.01.2008

643

01.01.2008

ZÁKON

01.01.2008

z 5. decembra 2007,

01.01.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2008

Čl. I

01.01.2008

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z. a zákona č. 692/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V § 2 písmeno r) znie:

01.01.2008

r) prijímacím centrom miesto v tranzitnom priestore medzinárodného letiska, v ktorom sa umiestňuje žiadateľ podľa § 3 ods. 2 písm. c), alebo vymedzený priestor v inom azylovom zariadení, v ktorom sa umiestňuje žiadateľ podľa § 3 ods. 2 písm. c), ak ho nie je možné umiestniť v tranzitnom priestore medzinárodného letiska; umiestnenie v prijímacom centre sa nepovažuje za vstup a pobyt žiadateľa na území Slovenskej republiky,“.

01.01.2008

2. § 3 znie:

01.01.2008

㤠3

01.01.2008

(1) Konanie o udelenie azylu sa začína vyhlásením cudzinca na príslušnom policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak. Za cudzinca, ktorý nenadobudol plnoletosť, vyhlásenie podáva jeho zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník. Konanie o udelenie azylu sa nezačne, ak vyhlásenie urobí cudzinec, ktorý už je žiadateľom, alebo ak sa zistí, že vyhlásenie podala maloletá osoba.

01.01.2008

(2) Príslušným na prijatie vyhlásenia podľa odseku 1 je,

01.01.2008

a) ak ide o cudzinca, ktorý žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany pri vstupe na územie Slovenskej republiky, policajný útvar v mieste hraničného priechodu,

01.01.2008

b) ak ide o cudzinca, ktorý žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany po vstupe na územie Slovenskej republiky, policajný útvar zriadený pri azylovom zariadení,

01.01.2008

c) ak ide o cudzinca, ktorý sa letecky prepraví na územie Slovenskej republiky a nespĺňa podmienky na vstup na územie Slovenskej republiky, policajný útvar v tranzitnom priestore medzinárodného letiska,

01.01.2008

d) ak ide o cudzinca, ktorý je umiestnený v zariadení pre cudzincov podľa osobitného zákona,6a) policajný útvar v tomto zariadení,

01.01.2008

e) ak ide o cudzinca, ktorý je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, policajný útvar podľa miesta ústavného zdravotníckeho zariadenia,

01.01.2008

f) ak ide o cudzinca, ktorý sa nachádza vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, policajný útvar podľa miesta ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody,

01.01.2008

g) ak ide o cudzinca, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, policajný útvar podľa miesta tohto zariadenia.

01.01.2008

(3) Vyhlásenie podľa odseku 1 policajný útvar zaznamená na úradnom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, a bezodkladne ho zašle ministerstvu.

01.01.2008

(4) Policajný útvar po vyhlásení podľa odseku 1 alebo po vstupe cudzinca na územie Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 (ďalej len „podanie vyhlásenia") zadrží žiadateľovi cestovný doklad alebo iný doklad o jeho totožnosti a vydá mu o tom potvrdenie. Kópiu zadržaných dokladov spolu s dokumentáciou potrebnou na posúdenie žiadosti o udelenie azylu policajný útvar zašle bezodkladne ministerstvu; ak je žiadateľom cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, doklady totožnosti sa nezadržia a policajný útvar zašle ministerstvu len kópiu týchto dokladov. Policajný útvar tiež zabezpečí odňatie daktyloskopických odtlačkov žiadateľovi. Po ukončení konania o udelenie azylu policajný útvar na požiadanie vráti cudzincovi zadržané doklady.

01.01.2008

(5) Ak je podozrenie, že žiadateľ ukrýva cestovný doklad alebo iný doklad potrebný na spoľahlivé zistenie skutkového stavu veci, alebo vec, ktorá ohrozuje život alebo zdravie osôb, príslušník Policajného zboru4) (ďalej len „policajt") je oprávnený vykonať prehliadku žiadateľa a jeho osobných vecí. Prehliadku žiadateľa vykoná osoba rovnakého pohlavia.

01.01.2008

(6) Žiadateľ uvedený v odseku 2 písm. a) a b) je povinný, ak mu v tom nebránia závažné dôvody, dostaviť sa do záchytného tábora do 24 hodín od podania vyhlásenia; žiadateľ uvedený v odseku 2 písm. c) do 24 hodín od skončenia umiestnenia v prijímacom centre podľa § 4 ods. 3 a žiadateľ uvedený v odseku 2 písm. d) až g) do 24 hodín od prepustenia zo zariadenia pre cudzincov podľa osobitného predpisu,6a) ústavného zdravotníckeho zariadenia, ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo zo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Policajný útvar vydá žiadateľovi doklad na prepravu s platnosťou 24 hodín. Doklad na prepravu žiadateľa obsahuje označenie policajného útvaru, ktorý doklad vydal, číslo dokladu, dobu platnosti dokladu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie a štátnu príslušnosť žiadateľa, číslo cestovného dokladu alebo iného dokladu, ktorým žiadateľ preukázal svoju totožnosť, adresu záchytného tábora, do ktorého je žiadateľ povinný sa dostaviť, miesto a dátum vydania dokladu, odtlačok pečiatky policajného útvaru a podpis osoby, ktorá vydala doklad.

01.01.2008

(7) Preprava žiadateľa do záchytného tábora sa môže vykonať v sprievode policajta. Preprava žiadateľa počas jeho umiestnenia v prijímacom centre sa vykonáva v sprievode policajta, pričom sa táto preprava nepovažuje za vstup ani pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky.

01.01.2008

(8) Ak cudzinec požiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na policajnom útvare, ktorý nie je príslušný na prijatie vyhlásenia podľa odseku 2, policajný útvar je povinný poučiť cudzinca o tom, ktorý policajný útvar je príslušný na prijatie vyhlásenia, a ak nerozhodne o zaistení cudzinca a o jeho umiestnení v zariadení pre cudzincov podľa osobitného predpisu,6a) vydá cudzincovi doklad na prepravu s platnosťou 24 hodín. Doklad na prepravu cudzinca obsahuje označenie policajného útvaru, ktorý doklad vydal, číslo dokladu, dobu platnosti dokladu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie a štátnu príslušnosť cudzinca, číslo cestovného dokladu alebo iného dokladu, ktorým cudzinec preukázal svoju totožnosť, adresu policajného útvaru, do ktorého je cudzinec povinný sa dostaviť, miesto a dátum vydania dokladu, odtlačok pečiatky policajného útvaru a podpis osoby, ktorá vydala doklad. Ustanovenie odseku 5 sa použije rovnako.“.

01.01.2008

3. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 3 ods. 1“ a slová „§ 6 ods. 3 až 5“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2, 4 až 6“.

01.01.2008

4. V § 4 ods. 2 sa za slovo „azylu,“ vkladajú slová „možných dôsledkoch neplnenia alebo porušenia jeho povinností podľa tohto zákona,“.

01.01.2008

5. V § 4 ods. 3 úvodná veta znie: „Ministerstvo skončí umiestnenie žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c) v prijímacom centre a umiestni ho do záchytného tábora, ak“.

01.01.2008

6. V § 4 ods. 3 písm. a) a v nadpise § 19a sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o udelenie azylu“.

01.01.2008

7. V § 4 odsek 6 znie:

01.01.2008

(6) Cudzinec, ktorý nie je žiadateľom, ale je vrátený na územie Slovenskej republiky z členského štátu Európskej únie z dôvodu, že na konanie o udelenie azylu je príslušná Slovenská republika, považuje sa za žiadateľa okrem cudzinca, ktorého žiadosť o udelenie azylu na území Slovenskej republiky bola už v minulosti zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená alebo ktorému sa neudelil azyl; konanie o udelenie azylu sa začína vstupom cudzinca na územie Slovenskej republiky.“.

01.01.2008

8. V § 5 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Ministerstvo vydá žiadateľovi staršiemu ako 15 rokov preukaz žiadateľa na čas konania o udelenie azylu. Preukaz žiadateľa sa považuje za doklad o jeho totožnosti len vtedy, ak sa žiadateľovi zadržal cestovný doklad alebo iný doklad totožnosti. Do preukazu žiadateľa sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia a štátna príslušnosť žiadateľa, skutočnosť, či sa považuje za doklad totožnosti, dátum vydania a doba platnosti preukazu, názov azylového zariadenia, v ktorom sa preukaz vydal, a tiež mená, priezviská a dátumy narodenia detí žiadateľa do 15 rokov, ak sú žiadateľmi. Ministerstvo vydá preukaz žiadateľa do troch dní od začatia konania, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. b), alebo bezodkladne po príchode do záchytného tábora, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. a), c) až g).“.

01.01.2008

9. § 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2008

(4) Ak je žiadateľom cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, ministerstvo mu vydá preukaz žiadateľa do troch dní od zániku povolenia na taký pobyt.“.

01.01.2008

10. § 6 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠6

01.01.2008

Pohovor

01.01.2008

(1) Poverený zamestnanec ministerstva vykoná pohovor so žiadateľom; ak je to potrebné, pohovor možno opakovať. Pohovor nie je potrebné vykonať, ak je možné vydať rozhodnutie na základe vstupného pohovoru podľa § 4 ods. 1.

01.01.2008

(2) Žiadateľ je povinný dostaviť sa na pohovor v mieste a čase, ktoré určí ministerstvo v písomnom predvolaní v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu žiadateľ rozumie. Pohovor sa vykoná v jazyku, v ktorom sa žiadateľ môže dorozumieť, a tak, aby bola zabezpečená jeho primeraná dôvernosť. O vykonanom pohovore poverený zamestnanec ministerstva spíše zápisnicu.

01.01.2008

(3) Žiadateľ je povinný uviesť pravdivo a úplne všetky skutočnosti súvisiace s jeho žiadosťou o udelenie azylu.

01.01.2008

(4) Ministerstvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa a s prihliadnutím na svoje možnosti zabezpečí pohovor a jeho tlmočenie osobou rovnakého pohlavia, ako je žiadateľ. Ministerstvo zabezpečí vedenie pohovoru osobou spôsobilou zohľadniť osobné pomery žiadateľa vrátane jeho pôvodu, pohlavia a veku.

01.01.2008

(5) Pri pohovore s maloletou osobou poverený zamestnanec ministerstva prihliada na vek a stupeň rozumovej a vôľovej vyspelosti maloletého.

01.01.2008

(6) Pohovor s maloletou osobou, ktorú na území Slovenskej republiky nesprevádza zákonný zástupca (ďalej len „maloletý bez sprievodu"), možno vykonať len za prítomnosti jeho opatrovníka; opatrovník musí mať pred vykonaním pohovoru možnosť informovať maloletého bez sprievodu o význame a možných dôsledkoch pohovoru a na pohovor ho pripraviť.“.

01.01.2008

11. § 7 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠7

01.01.2008

Doručovanie písomností

01.01.2008

Písomnosť v konaní o udelenie azylu sa žiadateľovi doručuje do vlastných rúk. Ak písomnosť nemožno doručiť žiadateľovi do vlastných rúk, ministerstvo ju uloží v azylovom zariadení, v ktorom je žiadateľ umiestnený alebo v ktorom mal byť žiadateľ umiestnený, a ak ide o žiadateľa podľa § 22 ods. 3 v pobytovom tábore, v ktorom bol naposledy umiestnený; oznámenie o uložení nedoručenej písomnosti vyvesí na informačnej tabuli v azylovom zariadení. Ak takéto azylové zariadenie nie je, ministerstvo písomnosť uloží v mieste, ktoré určí, a oznámenie o uložení nedoručenej písomnosti vyvesí na informačnej tabuli v tomto mieste; o spôsobe doručovania a mieste informačnej tabule v takomto prípade ministerstvo informuje žiadateľa v rámci poučenia podľa § 4 ods. 2. Ak si žiadateľ nevyzdvihne písomnosť do piatich dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel. Pri doručovaní rozhodnutia v konaní o udelenie azylu sa postupuje podľa § 20a.“.

01.01.2008

12. § 11 a 12 vrátane nadpisov znejú:

01.01.2008

㤠11

01.01.2008

Zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako neprípustnej

01.01.2008

(1) Ministerstvo zamietne žiadosť o udelenie azylu ako neprípustnú, ak

01.01.2008

a) žiadateľovi udelil azyl2) štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, a žiadateľ môže efektívne využívať túto ochranu; to neplatí, ak žiadateľa nie je možné do tohto štátu účinne vrátiť,

01.01.2008

b) žiadateľ prichádza z bezpečnej tretej krajiny; to neplatí, ak v jeho prípade nemožno túto krajinu považovať za bezpečnú tretiu krajinu alebo ak žiadateľa do bezpečnej tretej krajiny nie je možné účinne vrátiť,

01.01.2008

c) je na konanie o udelenie azylu príslušný iný štát,

01.01.2008

d) žiadateľovi udelil azyl2) členský štát Európskej únie alebo

01.01.2008

e) žiadateľ je občanom členského štátu Európskej únie; to neplatí, ak nastali skutočnosti uvedené v osobitnom predpise.7)

01.01.2008

(2) Ministerstvo rozhodne podľa odseku 1 písm. b) do 60 dní od začatia konania; po uplynutí tejto lehoty nemôže byť žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná. Ak ministerstvo rozhodne podľa odseku 1 písm. b), vydá žiadateľovi potvrdenie, že jeho žiadosť o udelenie azylu nebola preskúmaná vo svojej podstate; potvrdenie vydá tiež v úradnom jazyku štátu, do ktorého bude žiadateľ vrátený.

01.01.2008

(3) Ministerstvo bezodkladne informuje žiadateľa o tom, že zisťuje, či je iný štát príslušný na konanie o jeho žiadosti o udelenie azylu; počas zisťovania neplynie lehota na rozhodnutie. Ministerstvo vo výroku rozhodnutia podľa odseku 1 písm. c) uvedie aj štát, ktorý je príslušný na konanie o udelenie azylu.

01.01.2008

§ 12

01.01.2008

Zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej

01.01.2008

(1) Ministerstvo zamietne žiadosť o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenú, ak žiadateľ

01.01.2008

a) odôvodňuje svoju žiadosť o udelenie azylu inými skutočnosťami alebo dôvodmi, ako tými, ktoré sú uvedené v § 8, 10, 13a alebo § 13b,

01.01.2008

b) pochádza z bezpečnej krajiny pôvodu; to neplatí, ak v jeho prípade nemožno túto krajinu považovať za bezpečnú krajinu pôvodu, alebo

01.01.2008

c) nesplní povinnosť spolupracovať s ministerstvom podľa tohto zákona, najmä ak sa opakovane a bez vážnych dôvodov nedostaví na pohovor, čím znemožní posúdenie žiadosti.

01.01.2008

(2) Ministerstvo zamietne žiadosť o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenú aj vtedy, ak žiadateľ nespĺňa podmienky podľa § 8, 10, 13a alebo § 13b a

01.01.2008

a) neoprávnene vstúpil na územie Slovenskej republiky a bez vážneho dôvodu nepožiadal o medzinárodnú ochranu bezodkladne po svojom vstupe,

01.01.2008

b) nepodrobil sa odňatiu daktyloskopických odtlačkov podľa § 23 ods. 1,

01.01.2008

c) predložil nepravdivé informácie alebo dokumenty, falšované alebo pozmenené doklady alebo zadržiaval podstatné informácie alebo dokumenty dôležité na konanie o udelenie azylu s úmyslom sťažiť posudzovanie žiadosti o udelenie azylu,

01.01.2008

d) zdôvodňuje svoju žiadosť o udelenie azylu nesúvislými, protirečivými, nepravdepodobnými alebo nedostatočnými vyhláseniami, na základe čoho nemožno jeho osobu považovať za dôveryhodnú,

01.01.2008

e) je pravdepodobné, že zničil alebo sa zbavil svojho cestovného dokladu alebo iného dokladu totožnosti s úmyslom vytvoriť si nepravú totožnosť v konaní o azyle alebo inak sťažiť posudzovanie žiadosti o udelenie azylu,

01.01.2008

f) predložil svoju žiadosť o udelenie azylu len z dôvodu odvrátiť bezprostredne hroziace vyhostenie z územia Slovenskej republiky,

01.01.2008

g) bez vážneho dôvodu nepožiadal o medzinárodnú ochranu bezodkladne po tom, ako sa dozvedel o skutočnostiach odôvodňujúcich medzinárodnú ochranu,

01.01.2008

h) predstavuje nebezpečenstvo pre bezpečnosť Slovenskej republiky,

01.01.2008

i) predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť,

01.01.2008

j) ide o ďalšiu žiadosť o udelenie azylu a žiadateľ uviedol iné osobné údaje.

01.01.2008

(3) Ministerstvo rozhodne podľa odsekov 1 a 2 do 60 dní od začatia konania; po uplynutí tejto lehoty žiadosť o udelenie azylu nemôže byť zamietnutá ako zjavne neopodstatnená.

01.01.2008

(4) Ministerstvo nezamietne žiadosť o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenú, ak ide o maloletého bez sprievodu.“.

01.01.2008

13. V § 13c ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.

01.01.2008

14. V § 13c ods. 2 písmeno d) znie:

01.01.2008

d) predstavuje nebezpečenstvo pre bezpečnosť Slovenskej republiky alebo“.

01.01.2008

15. V § 13c sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2008

e) predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.“.

01.01.2008

16. V § 16 ods. 3 sa slová „udelenie azylu sa žiadateľovi“ nahrádzajú slovami „azyle sa účastníkovi konania“.

01.01.2008

17. Za § 17 sa vkladajú § 17a a 17b, ktoré znejú:

01.01.2008

㤠17a

01.01.2008

(1) Účastník konania, jeho zákonný zástupca a opatrovník sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí; zástupcom môže byť len fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony. V tej istej veci môže mať osoba uvedená v prvej vete len jedného zvoleného zástupcu.

01.01.2008

(2) Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné preukázať písomným plnomocenstvom.

01.01.2008

§ 17b

01.01.2008

(1) Písomnosti v konaní o azyle sa doručujú azylantovi a cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, do vlastných rúk, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.01.2008

(2) Ak adresát podľa odseku 1 nebol zastihnutý na adrese jeho pobytu, hoci sa v mieste pobytu zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.

01.01.2008

(3) Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej odopretia, o čom doručovateľ vyhotoví záznam.

01.01.2008

(4) Ak nie je možné písomnosť doručiť podľa odseku 2, ministerstvo ju uloží v mieste, ktoré určí, a oznámenie o uložení nedoručenej písomnosti vyvesí na informačnej tabuli v tomto mieste. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do piatich dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel; o mieste informačnej tabule v takomto prípade ministerstvo informuje účastníka konania v rámci oboznámenia podľa § 27 ods. 2 alebo § 27c ods. 1.

01.01.2008

(5) Ak má azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, zákonného zástupcu alebo opatrovníka, doručuje sa písomnosť len zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi. Ak má osoba uvedená v prvej vete zástupcu na celé konanie na základe plnomocenstva, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi.“.

01.01.2008

18. V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:

01.01.2008

a) sa žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) a b) alebo žiadateľ podľa § 4 ods. 6 do troch dní od podania vyhlásenia, žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. c) do troch dní od skončenia umiestnenia v prijímacom centre podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. d) až g) do troch dní od prepustenia zo zariadenia pre cudzincov podľa osobitného predpisu,6a) ústavného zdravotníckeho zariadenia, ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo zo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bez závažných dôvodov nedostaví do záchytného tábora,“.

01.01.2008

19. V § 19 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „dobrovoľne“.

01.01.2008

20. V § 19 ods. 3 prvá veta znie: „Proti rozhodnutiu o zastavení konania možno podať rozklad na ministerstvo do 7 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; rozklad však nemožno podať proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) až e).“.

01.01.2008

21. V § 19a ods. 3 písm. a) sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o udelenie azylu“.

01.01.2008

22. V § 19a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Slovenská informačná služba je oprávnená na účely podania vyjadrenia spracúvať osobné údaje podľa § 48 ods. 1.“.

01.01.2008

23. § 19a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.01.2008

(8) Posúdenie žiadosti o udelenie azylu vykoná poverený zamestnanec ministerstva s primeranými vedomosťami v oblasti azylu; v prípade maloletého bez sprievodu aj s primeranými vedomosťami o jeho osobitných potrebách.“.

01.01.2008

24. Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý znie:

01.01.2008

㤠19b

01.01.2008

Ustanovenia § 6 a 19a sa primerane použijú aj na konanie o udelenie azylu podľa § 10 na dobu neurčitú a konanie podľa § 16 ods. 1 písm. b) až d).“.

01.01.2008

25. V § 20 odseky 4 a 5 znejú:

01.01.2008

(4) Ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu alebo o odňatí azylu, okrem odňatia azylu podľa § 15 ods. 2 písm. i), rozhodne tiež, či cudzincovi poskytne doplnkovú ochranu; ak ministerstvo neposkytne doplnkovú ochranu, nepredĺži doplnkovú ochranu alebo zruší doplnkovú ochranu, okrem zrušenia doplnkovej ochrany podľa § 15b ods. 1 písm. d), vo výroku rozhodnutia tiež uvedie, či existuje prekážka administratívneho vyhostenia podľa osobitného predpisu.9a)

01.01.2008

(5) Do lehoty na vydanie rozhodnutia podľa tohto zákona sa nezapočítava čas potrebný na doručenie rozhodnutia.“.

01.01.2008

26. V § 20 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

01.01.2008

27. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

01.01.2008

㤠20a

01.01.2008

(1) Rozhodnutie v konaní o azyle sa doručuje účastníkovi konania v mieste a čase určenom ministerstvom; ak má účastník konania zákonného zástupcu alebo opatrovníka, doručuje sa rozhodnutie len zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi. Ak má osoba uvedená v prvej vete zástupcu na celé konanie na základe plnomocenstva, doručuje sa rozhodnutie len tomuto zástupcovi.

01.01.2008

(2) Účastník konania, jeho zákonný zástupca alebo opatrovník, ktorému sa v konaní o azyle doručuje rozhodnutie, musí byť pri prevzatí rozhodnutia oboznámený s rozhodnutím v jazyku, ktorému rozumie.

01.01.2008

(3) Ak nie je možné žiadateľovi doručiť rozhodnutie v konaní o udelenie azylu podľa odseku 1, rozhodnutie sa mu doručí podľa § 7. Ak nie je možné azylantovi alebo cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, doručiť rozhodnutie v konaní o azyle podľa odseku 1, rozhodnutie sa mu doručí podľa § 17b.

01.01.2008

(4) Rozhodnutie v konaní o azyle sa oznamuje

01.01.2008

a) azylovému zariadeniu, v ktorom je žiadateľ umiestnený alebo bol naposledy umiestnený,

01.01.2008

b) policajnému útvaru príslušnému podľa miesta azylového zariadenia, v ktorom je žiadateľ umiestnený, alebo podľa miesta pobytu žiadateľa, ak má povolený pobyt mimo pobytového tábora,

01.01.2008

c) policajnému útvaru podľa miesta pobytu azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.“.

01.01.2008

28. § 21 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠21

01.01.2008

Preskúmanie rozhodnutia

01.01.2008

(1) Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu, odňatí azylu, okrem rozhodnutia podľa § 15 ods. 2 písm. i), nepredĺžení doplnkovej ochrany a zrušení doplnkovej ochrany, okrem rozhodnutia podľa § 15b ods. 1 písm. d), možno podať opravný prostriedok na súd10) do 30 dní od jeho doručenia. Podanie opravného prostriedku má odkladný účinok; to neplatí, ak ide o rozhodnutie o neudelení azylu podľa § 13 ods. 5, odňatí azylu podľa § 15 ods. 3 a 4 a zrušení doplnkovej ochrany podľa § 15b ods. 1 písm. b) z dôvodu podľa § 13c ods. 2 písm. d) alebo e), ak bola doplnková ochrana poskytnutá na účel zlúčenia rodiny.

01.01.2008

(2) Proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená, možno podať opravný prostriedok na súd10) do siedmich dní od jeho doručenia; podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok, ak súd nerozhodne inak.11)

01.01.2008

(3) O opravnom prostriedku podľa odsekov 1 a 2 rozhodne krajský súd do 90 dní odo dňa doručenia opravného prostriedku.

01.01.2008

(4) O odvolaní proti rozhodnutiu podľa odseku 3 rozhodne odvolací súd do 60 dní od predloženia veci odvolaciemu súdu.“.

01.01.2008

29. V § 22 ods. 1 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis11a)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

01.01.2008

11a) Napríklad Trestný poriadok.“.

01.01.2008

30. V § 22 ods. 4 sa slová „konania o udelenie azylu“ nahrádzajú slovami „pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku bezplatne“.

01.01.2008

31. V § 22 ods. 8 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza slovami „o udelenie azylu a predchádzajúce“.

01.01.2008

32. V § 22 ods. 8 písm. c) sa slová „orgánmi susedného štátu“ nahrádzajú slovami „na územie Slovenskej republiky“.

01.01.2008

33. V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 3 ods. 1“.

01.01.2008

34. V § 23 ods. 4 písm. e) sa slová „svoju totožnosť“ nahrádzajú slovom „sa“.

01.01.2008

35. V § 23 odsek 7 znie:

01.01.2008

(7) Žiadateľ je povinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu, ak má ministerstvo pochybnosti o jeho veku; ak ide o cudzinca podľa § 16 ods. 2, je potrebné udelenie súhlasu zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Ak sa na základe lekárskeho vyšetrenia zistí, že ide o plnoletú osobu, ministerstvo s ňou koná ako s plnoletou osobou a o výsledku lekárskeho vyšetrenia bezodkladne informuje jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka a príslušný súd. Ak sa cudzinec odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu alebo ak zákonný zástupca alebo opatrovník neudelí súhlas na jeho vykonanie, na konanie podľa tohto zákona sa považuje za plnoletú osobu. Ak na základe lekárskeho vyšetrenia nie je možné zistiť, či ide o plnoletú osobu alebo maloletú osobu, na konanie podľa tohto zákona sa považuje za maloletú osobu, o čom ministerstvo bezodkladne informuje jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Ministerstvo informuje žiadateľa, v rámci poučenia podľa § 4 ods. 2, o možnosti vykonať lekárske vyšetrenie na určenie jeho veku, spôsobe jeho vykonania a dôsledkoch vyšetrenia na posúdenie žiadosti o udelenie azylu, ako aj o dôsledkoch odmietnutia vyšetrenia.“.

01.01.2008

36. Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý znie:

01.01.2008

㤠23c

01.01.2008

Na žiadateľov, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, nevzťahujú sa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f), g), § 22, § 23 ods. 3, § 23 ods. 4 písm. b), c), e) až l), ods. 5 až 7 a § 23a.“.

01.01.2008

37. V § 24 odseky 1 a 2 znejú:

01.01.2008

(1) Azylant sa považuje za cudzinca, ktorému sa udelilo povolenie na trvalý pobyt.

01.01.2008

(2) Azylantovi vystaví policajný útvar doklad o pobyte podľa osobitného predpisu.6a)“.

01.01.2008

38. § 25 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

01.01.2008

39. § 26 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠26

01.01.2008

Povinnosti azylanta

01.01.2008

Azylant je povinný

01.01.2008

a) spolupracovať s ministerstvom a príslušnými orgánmi pri jeho integrácii,

01.01.2008

b) oznámiť ministerstvu do 20 dní narodenie svojho dieťaťa na území Slovenskej republiky,

01.01.2008

c) dodržiavať vnútorný poriadok počas pobytu v pobytovom tábore,

01.01.2008

d) oznámiť ministerstvu udelenie štátneho občianstva.“.

01.01.2008

40. V § 27a odseky 1 a 2 znejú:

01.01.2008

(1) Cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, považuje sa za cudzinca, ktorému sa udelilo povolenie na prechodný pobyt.

01.01.2008

(2) Cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, vystaví policajný útvar doklad o pobyte podľa osobitného predpisu.6a)“.

01.01.2008

41. V § 27a ods. 3 sa za slovo „výške“ vkladajú slová „60 %“.

01.01.2008

42. § 27b vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠27 b

01.01.2008

Povinnosti cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana

01.01.2008

Cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je povinný

01.01.2008

a) chrániť doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pred stratou, odcudzením, poškodením, zničením alebo zneužitím,

01.01.2008

b) ohlásiť bezodkladne ministerstvu odcudzenie, poškodenie, zničenie alebo zneužitie dokladu o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

01.01.2008

c) oznámiť bezodkladne ministerstvu vznik, zmenu alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu,

01.01.2008

d) odovzdať bezodkladne po vzniku pracovnoprávneho vzťahu ministerstvu doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

01.01.2008

e) oznámiť bezodkladne ministerstvu svoj príjem, ak je ubytovaný v zariadení ministerstva na ubytovanie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,

01.01.2008

f) dodržiavať vnútorný poriadok počas pobytu v zariadení ministerstva na ubytovanie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,

01.01.2008

g) oznámiť ministerstvu do 20 dní narodenie svojho dieťaťa na území Slovenskej republiky,

01.01.2008

h) oznámiť písomne policajnému útvaru, že sa bude nepretržite viac ako 90 dní zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky,

01.01.2008

i) odovzdať ministerstvu doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak doplnková ochrana zanikla podľa § 15a ods. 1 písm. a) až c), e) a f).“.

01.01.2008

43. V § 30 odseky 3 a 4 znejú:

01.01.2008

(3) Policajný útvar po vyhlásení podľa odseku 1 zadrží cudzincovi cestovný doklad alebo iný doklad o jeho totožnosti a vydá mu o tom potvrdenie. Kópiu zadržaných dokladov spolu s dokumentáciou potrebnou na posúdenie žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska policajný útvar zašle bezodkladne ministerstvu. Policajný útvar tiež zabezpečí odňatie daktyloskopických odtlačkov cudzincovi. Po ukončení konania o poskytnutie dočasného útočiska policajný útvar na požiadanie vráti cudzincovi zadržané doklady.

01.01.2008

(4) Cudzinec podľa odseku 1 je povinný, ak mu v tom nebránia závažné dôvody, dostaviť sa do záchytného tábora do 24 hodín od podania vyhlásenia; policajný útvar cudzincovi vydá doklad na prepravu s platnosťou 24 hodín; § 3 ods. 6 tretia veta sa použije primerane.“.

01.01.2008

44. V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ako doklad o jeho totožnosti“ a slovo „ministerstvo“ sa nahrádza slovami „sa právoplatne“.

01.01.2008

45. V § 39 ods. 1 sa slová „maloletých, ktorých na území Slovenskej republiky nesprevádza ich zákonný zástupca“ nahrádzajú slovami „maloletých bez sprievodu“.

01.01.2008

46. V § 40 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ministerstvo zvolenému zástupcovi účastníka konania môže odmietnuť vydať povolenie len z dôvodu ohrozenia bezpečnosti alebo ochrany verejného poriadku.“.

01.01.2008

47. § 42 a 43 vrátane nadpisu nad § 42 znejú:

01.01.2008

„Spolupráca s úradom vysokého komisára

01.01.2008

§ 42

01.01.2008

(1) Ministerstvo v priebehu konania o azyle spolupracuje s úradom vysokého komisára.

01.01.2008

(2) Úrad vysokého komisára má počas konania o azyle právo na prístup k žiadateľovi; podmienky prístupu k žiadateľovi umiestnenému v inom ako azylovom zariadení môžu ustanoviť osobitné predpisy.20a) Úrad vysokého komisára môže v konaní o azyle predkladať svoje stanoviská, a ak s tým účastník konania súhlasí,

01.01.2008

a) môže sa zúčastniť na konaní o azyle,

01.01.2008

b) môže nahliadať do spisu účastníka konania,

01.01.2008

c) oznámi sa mu rozhodnutie v konaní o azyle.

01.01.2008

(3) Údaje, s ktorými sa úrad vysokého komisára oboznámil podľa odseku 2, je oprávnený používať len na potreby plnenia úloh podľa medzinárodnej zmluvy.2)

01.01.2008

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na organizáciu konajúcu na území Slovenskej republiky v mene úradu vysokého komisára na základe dohody s ministerstvom.

01.01.2008

§ 43

01.01.2008

Ministerstvo poskytuje úradu vysokého komisára štatistické údaje o žiadateľoch.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

01.01.2008

20a) Napríklad zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.“.

01.01.2008

48. V § 49 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo nesmie získavať informácie o cudzincoch od pôvodcu ich prenasledovania alebo vážneho bezprávia spôsobom, ktorým sa pôvodca prenasledovania dozvie, že títo cudzinci sú azylanti alebo cudzinci, ktorým sa poskytla doplnková ochrana; v prípade žiadateľov od údajného pôvodcu prenasledovania alebo vážneho bezprávia.“.

01.01.2008

49. Doterajší text § 52 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2008

(2) V odôvodnení rozhodnutia ministerstva o neudelení azylu podľa § 13 ods. 5 písm. a), neposkytnutí doplnkovej ochrany podľa § 13c ods. 2 písm. d), odňatí azylu podľa § 15 ods. 3 písm. a), zrušení doplnkovej ochrany podľa § 15b ods. 1 písm. b) z dôvodu podľa § 13c ods. 2 písm. d), nepredĺžení doplnkovej ochrany podľa § 20 ods. 3 z dôvodu podľa § 13c ods. 2 písm. d) a zrušení poskytovania dočasného útočiska podľa § 33 písm. c) sa uvedie iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky.“.

01.01.2008

50. V prílohe č. 2 a v prílohe č. 3 sa slová „záchytného tábora“ nahrádzajú slovom „ministerstva“.

01.01.2008

51. Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:

01.01.2008

4. Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. v. EÚ L 326, 13. 12. 2005).“.

01.01.2008

Čl. IV

01.01.2008

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z. a zákona č. 519/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

V § 58 ods. 1 písm. r) sa vypúšťajú slová „a závodnom hasičskom útvare“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ak doba trvania služobného pomeru hasiča podľa písmena h), doba trvania výkonu zamestnania podľa písmena i), j) alebo k) alebo súčet týchto dôb je najmenej desať rokov,“.

01.01.2008

Čl. V

01.01.2008

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z. a zákona č. 342/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

V § 501 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o osobu, ktorá požiadala v Slovenskej republike o udelenie azylu opakovane a o jej žiadosti o udelenie azylu už bolo právoplatne rozhodnuté,“.

01.01.2008

Čl. VI

01.01.2008

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnoprávnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

01.01.2008

1. V § 29 ods. 1 sa za slovom „kurately“ vypúšťa čiarka a slová „v ktorého územnom obvode sa našiel maloletý bez sprievodu,“.

01.01.2008

2. V § 50 ods. 5 sa slovo „azyl“ nahrádza slovami „udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany“ a slová „žiadosti o azyl“ sa nahrádzajú slovami „vyhlásenia, ktorým sa žiada o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany“.

01.01.2008

3. § 52 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2008

(3) Ak sa v detskom domove poskytuje starostlivosť maloletému bez sprievodu, ustanovenie § 50 platí rovnako.“.


01.01.2008

Čl. VII

01.01.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


01.01.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2008

Pavol Paška v. r.

01.01.2008

Robert Fico v. r.