Zákon č. 617/2007 Z. z.Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

(v znení č. 545/2010 Z. z., 392/2015 Z. z.)

Čiastka 255/2007
Platnosť od 21.12.2007
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

01.02.2008

617

01.02.2008

ZÁKON

01.02.2008

z 5. decembra 2007

01.02.2008

o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

01.02.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2008

Čl. II

01.02.2008

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z. a zákona č. 568/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.02.2008

1. V § 14 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý má vo svojej správe,“.

01.02.2008

2. V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.02.2008

f) oficiálnu rozvojovú pomoc.“.