Zákon č. 592/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov

Čiastka 248/2007
Platnosť od 19.12.2007 do31.12.2013
Účinnosť od 01.02.2008 do31.12.2013
Zrušený 383/2013 Z. z.

OBSAH

01.02.200831.12.2013

592

01.02.200831.12.2013

ZÁKON

01.02.200831.12.2013

z 27. novembra 2007,

01.02.200831.12.2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov

01.02.200831.12.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.200831.12.2013

Čl. I

01.02.200831.12.2013

Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z. a zákona č. 676/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.02.200831.12.2013

1. § 3a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.02.200831.12.2013

(4) Nárok na príplatok k príspevku nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. a), ak sa od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine. Za účasť oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) na preventívnej prehliadke podľa prvej vety v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti.“.

01.02.200831.12.2013

2. V § 4 odsek 3 znie:

01.02.200831.12.2013

(3) Príplatok k príspevku je 20 440 Sk.“.

01.02.200831.12.2013

3. § 15 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.02.200831.12.2013

(9) Ak sa dieťa narodilo pred 1. februárom 2008, nárok na príplatok k príspevku a na jeho výšku sa posudzuje podľa zákona účinného do 31. januára 2008.“.


01.02.200831.12.2013

Čl. II

01.02.200831.12.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


01.02.200831.12.2013

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.200831.12.2013

Pavol Paška v. r.

01.02.200831.12.2013

Robert Fico v. r.