Zákon č. 571/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 239/2007
Platnosť od 07.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008
01.01.2008

571

01.01.2008

ZÁKON

01.01.2008

z 25. októbra 2007,

01.01.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2008

Čl. I

01.01.2008

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 549/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V § 2 ods. 1 písm. f) sa slová „poľnohospodárskeho pôdneho fondu“ nahrádzajú slovami „poľnohospodárskej pôdy“.

01.01.2008

2. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2008

g) je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm.1aaa)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:

01.01.2008

1aaa) § 3 ods. 2 písm. a) a § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

3. V § 2 ods. 2 sa slová „písm. a), c), d), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a c) až g)“.

01.01.2008

4. V § 3 ods. 3 sa za slovo „katastra,“ vkladajú slová „jedného zamestnanca obvodného lesného úradu, ak sa v obvode pozemkových úprav nachádzajú lesné pozemky alebo majú vzniknúť lesné pozemky,“.

01.01.2008

5. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „okrem pozemkov v zastavanom území obce1ab)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab sa vypúšťa.

01.01.2008

6. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2008

(4) Do obvodu projektu pozemkových úprav možno zahrnúť aj pozemky, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemenia, ak je to účelné pre vytvorenie súvislého mapového diela;1ac) postupy uvedené v prvej časti zákona sa na tieto pozemky nepoužijú.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ac znie:

01.01.2008

1ac) § 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.“.

01.01.2008

7. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

01.01.2008

b) dáva súhlas na zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úradu,“.

01.01.2008

8. V § 5 ods. 4 písmeno d) znie:

01.01.2008

d) zriaďuje alebo zrušuje stále alebo dočasné pracovisko obvodného pozemkového úradu so súhlasom ministerstva,“.

01.01.2008

9. V § 5 ods. 5 písm. j) sa slová „osobitného predpisu,3a)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,3a)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

01.01.2008

3a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení zákona č. 571/2007 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 a 5 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.“.

01.01.2008

10. V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

01.01.2008

p) môže vykonávať práce podľa § 25 ods. 1.“.

01.01.2008

11. V § 5 sa vypúšťa odsek 6.

01.01.2008

Doterajšie odseky 7 až 15 sa označujú ako odseky 6 až 14.

01.01.2008

12. V § 5 ods. 13 sa slová „o plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav alebo môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách“ nahrádzajú slovami „o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách“.

01.01.2008

13. V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem vlastníkov pozemkov podľa § 4 ods. 4, ak nejde o osoby uvedené v písmene d)“.

01.01.2008

14. V § 6 ods. 1 písmeno g) znie:

01.01.2008

g) správca lesného majetku vo vlastníctve štátu5a) (ďalej len „správca"),“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.01.2008

5a) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.“.

01.01.2008

15. V § 6 ods. 5 sa slová „štátna organizácia lesného hospodárstva“ nahrádzajú slovom „správca“.

01.01.2008

16. V § 7 ods. 1 sa slová „[§ 2 ods. 1 písm. b) a c)]“ nahrádzajú slovami „z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde“.

01.01.2008

17. V § 7 ods. 4 písm. f) sa na konci pripája táto veta: „Ak predstavenstvo nie je zvolené, plní do doby zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor, ktorý eviduje obvodný pozemkový úrad v registri združení účastníkov pozemkových úprav.“.

01.01.2008

18. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.01.2008

(5) Postupy podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) až f) sa nepoužijú vtedy, ak ide o dôvod uvedený v § 2 ods. 1 písm. g).“.

01.01.2008

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)“ nahrádza citáciou „§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.

01.01.2008

20. V § 8 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Obvodný pozemkový úrad po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody, rozhodne o povolení pozemkových úprav podľa § 2 ods.1 písm. b) alebo z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde, alebo rozhodne o nariadení pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. a) a c) až g). Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje

01.01.2008

a) určenie obvodu pozemkových úprav,

01.01.2008

b) určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,

01.01.2008

c) lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,

01.01.2008

d) obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené podľa § 26,

01.01.2008

e) zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav podľa § 4 ods.4.“.

01.01.2008

21. V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.01.2008

(6) Obvodný pozemkový úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 vyzve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti6aa) na určenie osoby, ktorá ich bude v konaní o pozemkových úpravách zastupovať. Ak vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti takúto osobu neurčia, túto funkciu vykonáva predseda spoločenstva,6ab) alebo Slovenský pozemkový fond alebo správca.“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa a 6ab znejú:

01.01.2008

6aa) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 217/2004 Z. z.

01.01.2008

6ab) § 20 ods. 3 zákona č. 181/1995 Z. z.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

01.01.2008

22. Doterajší text § 8b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2008

(2) Ak obvodný pozemkový úrad nariadi vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g), úvodné podklady a návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracujú pre jednotlivé etapy vyplývajúce z rozsahu a následkov živelnej pohromy.“.

01.01.2008

23. V § 9 ods. 1 písm. c) sa za slovo „obvode“ vkladá slovo „projektu“.

01.01.2008

24. V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „projektu“.

01.01.2008

25. V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.01.2008

(4) Ak ide o pozemky uvedené v § 4 ods. 4, hodnota pozemku a hodnota trvalého porastu na ňom sa neurčuje.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 14.

01.01.2008

26. V § 9 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Návrh miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav je súčasťou návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Ak bol pre územie v obvode pozemkových úprav vyhotovený a schválený dokument miestneho územného systému ekologickej stability, podkladom pre všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je tento dokument.“.

01.01.2008

27. V § 9 ods. 10 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, najmenej v rozsahu podľa odseku 11 a z toho vyplývajúceho verejného záujmu podľa § 1,“.

01.01.2008

28. V § 9 ods. 12 sa slová „orgánom uvedeným v § 5 ods. 13“ nahrádzajú slovami „dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení.“.

01.01.2008

29. V § 9 odsek 14 znie:

01.01.2008

(14) Obvodný pozemkový úrad predloží správe katastra technickú dokumentáciu6fa) o priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav, ktorá sa prevezme do katastra nehnuteľností.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 6fa znie:

01.01.2008

6fa) § 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

30. § 9 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

01.01.2008

(15) Ak hranica obvodu projektu pozemkových úprav prechádza pozemkom evidovaným na katastrálnej mape, pozemok sa rozdelí na základe rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav.

01.01.2008

(16) Pri riešení pozemkových úprav na nepoľnohospodárskej pôde a nelesnej pôde6fb) začatých po 1. septembri 2004 sa na určenie hodnoty pozemku použije osobitný predpis6fc) okrem pozemkov uvedených v odseku 8 a pozemkov, ktoré pred nariadením alebo povolením pozemkových úprav tvorili poľnohospodársku pôdu alebo lesné pozemky.“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 6fb a 6fc znejú:

01.01.2008

6fb) Príloha č. 2 k vyhláške č. 79/1996 Z. z.

01.01.2008

6fc) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.

01.01.2008

31. V § 10 ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“.

01.01.2008

32. V § 10 ods. 5 sa vypúšťa slovo „projektu“.

01.01.2008

33. V § 10 odsek 8 znie:

01.01.2008

(8) Schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa odseku 6 nahrádzajú na účely výstavby spoločných zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby,6h) ak ide o prípady uvedené v § 12 ods. 4 písm. a) až d), rozhodnutie o využívaní územia6i) vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy6j) a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.6k)“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 6h až 6k znejú:

01.01.2008

6h) § 39a zákona č. 50/1976 Zb.

01.01.2008

6i) § 39b zákona č. 50/1976 Zb.

01.01.2008

6j) § 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2008

6k) § 7 zákona č. 326/2005 Z. z.“.

01.01.2008

34. § 10 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

01.01.2008

(9) Ak ide o nariadené pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), postupnosť spracúvania etáp úvodných podkladov sa riadi potrebami odstraňovania dôsledkov, prevenciou následkov a časovým harmonogramom stanoveným komisiou podľa odseku 10. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad zverejní na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní; lehota na podanie námietok voči všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je 30 dní odo dňa ich zverejnenia alebo doručenia.

01.01.2008

(10) Ak ide o pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad na základe odporúčania komisie, ktorú zriaďuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra. Schválením všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vzniká štátu, obci alebo inej osobe, ktorá spravuje majetok štátu alebo obce, právo uskutočňovať vo verejnom záujme výstavbu v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení.".

01.01.2008

35. V § 11 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri zmene druhu pozemku z dôvodov riešenia protieróznych opatrení a iných opatrení navrhnutých vo všeobecných zásadách funkčného usporiadania územia sa za pôvodný druh pozemku považuje navrhovaný stav. Nové určenie hodnoty takéhoto pozemku sa vykoná v rámci aktualizácie registra pôvodného stavu.".

01.01.2008

36. V § 11 odseky 4 a 5 znejú:

01.01.2008

(4) Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent hodnoty pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel hodnoty nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.

01.01.2008

(5) Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent výmery pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.".

01.01.2008

37. V § 11 ods. 6 sa slová „odsekoch 4 a 5" nahrádzajú slovami „odseku 3".

01.01.2008

38. V § 11 odsek 7 znie:

01.01.2008

(7) Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky vo vlastníctve štátu v poradí pôvodné neknihované pozemky, ďalšie pozemky štátu a pozemky obce. Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce v uvedenom poradí, postupuje sa podľa § 12 ods. 7.".

01.01.2008

39. V § 11 ods. 8 sa za slová „ 400 m2" vkladajú slová „vrátane trvalých porastov na nich".

01.01.2008

40. V § 11 ods. 9 sa slová „pozemkom patriacim do lesného pôdneho fondu" nahrádzajú slovami „lesným pozemkom", za slová „2 000 m2"sa vkladajú slová „vrátane lesných porastov na nich" a slová „štátnou organizáciou lesného hospodárstva" sa nahrádzajú slovom „správcom".

01.01.2008

41. V § 11 odsek 11 znie:

01.01.2008

(11) Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po doručení tohto súhlasu obvodnému pozemkovému úradu nemožno súhlas odvolať. Pozemky, za ktoré žiada vlastník vyrovnanie v peniazoch podľa odsekov 8 až 10, sa nesmú previesť ani zaťažiť. To neplatí, ak ich nadobudol Slovenský pozemkový fond alebo správca podľa odseku 17. Na návrh obvodného pozemkového úradu správa katastra vyznačí poznámku o zákaze vlastníka nakladať s týmito pozemkami okrem prípadov uvedených v odseku 17. Ak je pozemok zaťažený právami tretích osôb, ktoré prechodom vlastníckeho práva nezanikajú, vyplatí sa vyrovnanie vlastníkovi po zohľadnení práv tretích osôb, ktoré na pozemku viaznu, o čom sa vlastník písomne upovedomí. Ak ide o pozemok s nezisteným vlastníkom, Slovenský pozemkový fond alebo správca môže súhlasiť s vyrovnaním v peniazoch.".

01.01.2008

42. V § 11 ods. 15 sa za slovom „podiel" bodkočiarka nahrádza bodkou, vypúšťajú sa slová „to neplatí, ak ide o pozemky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis7d)" a na konci sa pripája táto veta: „Pri určení druhu pozemku na novom pozemku sa vychádza z prevažujúceho druhu pozemku pôvodného pozemku; hodnota trvalého porastu sa pritom nezohľadňuje.".

01.01.2008

43. V § 11 ods. 17 sa slová „Slovenský pozemkový fond a štátna organizácia lesného hospodárstva na účel pozemkových úprav kúpi" nahrádzajú slovami „Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu na účel pozemkových úprav môže kúpiť" a na konci sa pripájajú tieto vety: „Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu môže kupovať aj ďalšie pozemky, ak ich vlastníci ponúknu na odpredaj. Cena pozemku a trvalého porastu na ňom sa určí podľa osobitného predpisu.7d)".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 7d znie:

01.01.2008

7d) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.".

01.01.2008

44. V § 11 odsek 19 znie:

01.01.2008

(19) Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia, okrem pozemkov uvedených v odseku 21, nadobudne obec, v ktorej obvode sa pozemky nachádzajú, za náhradu. Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby spoločných zariadení a opatrení. Ak ide o špecifické spoločné zariadenie a opatrenie, obvodný pozemkový úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav.".

01.01.2008

45. V § 11 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.".

01.01.2008

46. V § 11 odsek 21 znie:

01.01.2008

(21) Pozemky určené projektom pozemkových úprav pre územný systém ekologickej stability7g) regionálneho a nadregionálneho charakteru, ako aj pozemky na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení slúžiacich vodnému hospodárstvu, najmä malých vodných nádrží, úprav tokov, závlahových zariadení a odvodňovacích zariadení poskytuje štát. Vlastníkom týchto pozemkov je štát okrem prípadov, ak obvodný pozemkový úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav a správu vykonáva organizácia poverená štátom alebo organizácia podľa osobitných predpisov.7ga)".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 7ga znie:

01.01.2008

7ga) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.".

01.01.2008

47. V § 11 ods. 24 sa za slová „alebo obce" vkladajú slová „,alebo vyššieho územného celku", slová „iný správca pozemkov vo vlastníctve štátu" sa nahrádzajú slovom „správca" a za slová „iný pozemok vo vlastníctve štátu" sa vkladajú slová „alebo vyrovnanie v peniazoch podľa osobitného predpisu.7d)".

01.01.2008

48. § 11 sa dopĺňa odsekmi 25 a 26, ktoré znejú:

01.01.2008

(25) Pri vyrovnaní za trvalé porasty podľa § 9 ods. 7 nový vlastník, ktorý nadobudne trvalé porasty, v lehote určenej v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav zaplatí hodnotu trvalého porastu Slovenskému pozemkovému fondu. V lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav Slovenský pozemkový fond vyplatí náhradu v peniazoch vlastníkovi, ktorému nárok vznikol podľa § 9 ods. 7.

01.01.2008

(26) Ak sa v katastrálnom území, v ktorom prebieha konanie o pozemkových úpravách, nenachádzajú pozemky vo vlastníctve štátu v rozsahu potrebnom pre spoločné zariadenia a opatrenia, Slovenský pozemkový fond použije prednostne postup podľa odseku 17.".

01.01.2008

49. V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.01.2008

(6) Obvodný pozemkový úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotoví zápis. Ak sa vlastník opakovane bez ospravedlnenia rokovania nezúčastní, považuje sa návrh nového usporiadania pozemkov za prerokovaný.".

01.01.2008

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

01.01.2008

50. V § 12 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pozemky na spoločné zariadenia a opatrenia z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g) poskytuje štát. Pozemky na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu prejde do vlastníctva alebo správy pozemok určený na verejné zariadenia a opatrenia.".

01.01.2008

51. V § 13 ods. 4 sa slová „do 30 dní" nahrádzajú slovami „do 90 dní".

01.01.2008

52. V § 13 odseky 5 a 6 znejú:

01.01.2008

(5) Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde, projekt pozemkových úprav schváli obvodný pozemkový úrad po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada. Podmienkou schválenia projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.

01.01.2008

(6) Ak sú pozemkové úpravy nariadené podľa § 2 ods. 2, súhlas účastníkov pozemkových úprav s projektom pozemkových úprav nie je potrebný. Obvodný pozemkový úrad projekt pozemkových úprav schváli po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada.".

01.01.2008

53. V § 14 ods. 4 sa vypúšťajú slová „,prípadne v cenných papieroch".

01.01.2008

54. V § 14 ods. 6 znie:

01.01.2008

(6) Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych plánov. Pre výstavbu spoločných zariadení a opatrení uvedených v § 12 ods. 4 písm. a) až d) nahrádza schválený projekt pozemkových úprav rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby, vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.".

01.01.2008

55. § 15 vrátane nadpisu nad paragrafom sa vypúšťa.

01.01.2008

56. V § 17 ods. 1 sa za slová „namiesto neho" vkladajú slová „do doby prihlásenia sa vlastníka" a slová „pozemkový fond" sa nahrádzajú slovami „Slovenský pozemkový fond alebo správca".

01.01.2008

57. V § 17 ods. 2 sa slová „štátna organizácia lesného hospodárstva" nahrádzajú slovom „správca" a vypúšťajú sa slová „na určenie nových pozemkov".

01.01.2008

58. V § 18 ods. 1 sa slová „[§ 2 ods. 1 písm. a), d), e) a f)]" nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. a) a d) až g)".

01.01.2008

59. V § 18 ods. 3 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktoré vlastní štát okrem prípadov, ak obvodný pozemkový úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav a ich správu vykonáva organizácia poverená štátom alebo organizácia podľa osobitných predpisov7ga)".

01.01.2008

60. V § 18 odsek 4 znie:

01.01.2008

(4) Náklady spojené s činnosťou združenia účastníkov pozemkových úprav hradí obec. Členovia tohto združenia môžu na túto činnosť prispieť finančnou čiastkou obci na osobitný účet. Nevyčerpané finančné prostriedky po ukončení pozemkových úprav sú príjmom obce.".

01.01.2008

61. § 20 znie:

01.01.2008

㤠20

01.01.2008

Náklady na pozemkové úpravy vyvolané potrebami uplatnenia iných hospodárskych záujmov, ako je hospodárenie na pôde uhradí s výnimkou osobných a vecných nákladov štátnych orgánov ten, v záujme ktorého boli pozemkové úpravy vykonané. To platí aj pri dôvodoch pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. c).".

01.01.2008

62. V § 23 ods. 1 písm. b) sa slová „[§ 2 ods. 1 písm. a), d), e), a f)]" nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. a) a d) až g)".

01.01.2008

63. V § 24 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2008

64. V § 25 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak majú oprávnenie podľa § 25a a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom alebo na základe poverenia ministerstva krajským pozemkovým úradom alebo obvodným pozemkovým úradom.".

01.01.2008

65. V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2008

(2) Práce spojené s realizáciou v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak spĺňajú podmienky pre tieto činnosti podľa osobitného predpisu16) a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom alebo na základe poverenia ministerstva krajským pozemkovým úradom alebo obvodným pozemkovým úradom.".

01.01.2008

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

01.01.2008

66. V § 25 ods. 4 sa slová „projektové práce v odbore" nahrádzajú slovom „projektovanie".

01.01.2008

67. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠25a

01.01.2008

Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav

01.01.2008

(1) Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25 ods. 1 sa preukazuje osvedčením.

01.01.2008

(2) Žiadateľ o vydanie osvedčenia podľa odseku 1 v žiadosti uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt.

01.01.2008

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží

01.01.2008

a) doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa technického smeru so zameraním na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo poľnohospodárskeho smeru so zameraním na záhradníctvo a krajinné inžinierstvo alebo prírodovedného smeru so zameraním na životné prostredie a geografiu, banskomeračského zamerania hlbinného zamerania; ustanovenie osobitného predpisu16ba) tým nie je dotknuté,

01.01.2008

b) doklad o odbornej praxi v oblasti pozemkových úprav v trvaní najmenej troch rokov,

01.01.2008

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

01.01.2008

(4) Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ v žiadosti o vydaní osvedčenia neuviedol všetky údaje podľa odsekov 2 a 3, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní chýbajúce údaje doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote chýbajúce údaje nedoplní, ministerstvo konanie zastaví.

01.01.2008

(5) Ministerstvo vydá osvedčenie podľa odseku 1 fyzickej osobe, ktorá

01.01.2008

a) je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktoré sa požaduje vydanie osvedčenia,

01.01.2008

b) úspešne vykonala skúšku po absolvovaní odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1.

01.01.2008

(6) Odbornú prípravu zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba.

01.01.2008

(7) Skúška podľa odseku 5 písm. b) sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.

01.01.2008

(8) Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Ak účastník na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dvakrát, najneskôr do jedného roka odo dňa prvého vykonania skúšky.

01.01.2008

(9) Držiteľ osvedčenia musí každých päť rokov opakovať odbornú prípravu a vykonanie skúšky.

01.01.2008

(10) Fyzickej osobe oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav zanikne, ak

01.01.2008

a) prestane spĺňať podmienku podľa odseku 5 písm. a),

01.01.2008

b) sa nezúčastnila na opakovanej odbornej príprave a skúške podľa odseku 9,

01.01.2008

c) oznámila písomne ministerstvu skončenie činnosti, na ktorú jej bolo osvedčenie vydané.

01.01.2008

(11) Evidenciu osvedčení podľa odseku 1 vedie ministerstvo.".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 16ba znie:

01.01.2008

16ba) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.".

01.01.2008

68. V § 26 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenia sa nevzťahujú na vlastníkov pozemkov uvedených v § 4 ods. 4.".

01.01.2008

69. V § 34 ods. 3 sa slová „patria do lesného fondu.22c)" nahrádzajú slovami „sú lesnými pozemkami,22c) ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.22b)".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:

01.01.2008

22c) § 3 zákona č. 326/2005 Z. z.".

01.01.2008

70. V § 34 ods. 4 úvodnej vete sa slová „odseku 2" nahrádzajú slovami „odseku 3".

01.01.2008

71. V § 34 ods. 5 sa slová „odseku 3" nahrádzajú slovami „odseku 4".

01.01.2008

72. V § 34 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo správca".

01.01.2008

73. § 34 odsek 14 znie:

01.01.2008

(14) Pozemkový fond za štát a neznámych vlastníkov23h) koná pred súdom vo veciach nehnuteľností vo vlastníctve štátu uvedených v osobitnom predpise,5) podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a poľnohospodárskych pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné; obdobne postupuje správca vo veciach lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy.".

01.01.2008

74. V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.".

01.01.2008

75. § 34 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

01.01.2008

(15) Pozemkový fond môže vlastníka poľnohospodárskeho pozemku, ktorý tento pozemok neobhospodaruje a chce ho prenajať, na jeho žiadosť zastupovať v zmluvných vzťahoch súvisiacich s nájmom. Za zastupovanie má pozemkový fond právo požadovať úhradu v sume najviac 20 percent z nájomného.

01.01.2008

(16) Pozemkový fond môže kupovať pozemky, na ktorých boli zriadené hospodárske dvory alebo boli zriadené stavby na združených pozemkoch potrebné pre činnosť družstva do 24. júna 1991, za cenu podľa jednotkovej východiskovej hodnoty pozemkov na základe klasifikácie obce podľa osobitného predpisu.23ha)".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 23ha znie:

01.01.2008

23ha) Príloha č. 3, časť E.3.1 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.".

01.01.2008

76. V § 42 sa vypúšťajú slová „a § 15 ods. 3".

01.01.2008

77. Za § 42g sa vkladajú § 42h až 42n, ktoré znejú:

01.01.2008

㤠42h

01.01.2008

Konania o zjednodušených a zrýchlených postupoch začaté pred 1. januárom 2008 sa dokončia podľa predpisov platných do 1. januára 2008.

01.01.2008

§ 42i

01.01.2008

Rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o začatí konkurzného konania57) na majetok poľnohospodárskeho podniku, na ktorý sa vzťahoval zákonný nájom podľa osobitného predpisu,13) alebo schválením vykonania projektu pozemkových úprav, alebo ak došlo k zániku vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, alebo ak došlo k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania. To platí aj vtedy, ak takéto rozhodnutie bolo vydané pred 1. januárom 2008.

01.01.2008

§ 42 j

01.01.2008

(1) Účastník konania podľa tohto zákona je povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

01.01.2008

(2) V schvaľovacom konaní podľa § 10 a 13 obvodný pozemkový úrad zverejňuje na účely informovania verejnosti meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo, a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

01.01.2008

§ 42k

01.01.2008

Konania o pozemkových úpravách začaté pred 1. januárom 2008, ak nie sú platné zásady pre umiestnenie nových pozemkov, sa po 1. januári 2008, okrem § 42h, dokončia podľa tohto zákona.

01.01.2008

§ 42l

01.01.2008

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 10 ods. 3 a 6 a § 13 ods. 3 až 6 nemá odkladný účinok.

01.01.2008

§ 42m

01.01.2008

Ak ide o účet (§ 18 ods. 4) zriadený podľa predpisov platných do 1. januára 2008, môže združenie účastníkov pozemkových úprav finančné prostriedky z takéhoto účtu previesť na obec, ak s tým súhlasí väčšina členov predstavenstva (§ 24 ods. 5).

01.01.2008

§ 42n

01.01.2008

Oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav vydané podľa predpisov platných do 1. januára 2008 sa považujú za osvedčenia podľa tohto zákona.".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

01.01.2008

57) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

01.01.2008

78. V § 43 ods. 1 písmeno e) znie:

01.01.2008

e) podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení (§ 25a).".

01.01.2008

79. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

01.01.2008

㤠44a

01.01.2008

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb., ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav.".

01.01.2008

Čl. II

01.01.2008

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 559/1991 Zb., zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z. a zákona č. 523/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. § 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.01.2008

(8) Rozhodnutie obvodného pozemkového úradu, ktorým bolo rozhodnuté o nároku oprávnenej osoby, ktorej vznikla povinnosť podľa odsekov 4 alebo 5, zasiela obvodný pozemkový úrad po nadobudnutí jeho právoplatnosti Ministerstvu financií Slovenskej republiky na účely vymáhania pohľadávok štátu.".

01.01.2008

2. V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Náhradný pozemok sa prevedie na oprávnenú osobu, ak jej bol rozhodnutím priznaný nárok na náhradu za pozemky, alebo za spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ak výška takéhoto nároku predstavuje výmeru nad 400 m2, a ak nárok v peniazoch je väčší ako 5 000 Sk. Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky na priznanie nároku na náhradu za pozemky, náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch.".

01.01.2008

3. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2008

(3) Pozemkový fond neposkytne oprávnenej osobe ako náhradu pozemok, ktorý nemožno vydať podľa odseku 1, a ani pozemok, na ktorý sa vzťahuje zákaz prevodu vlastníckeho práva štátu podľa osobitných predpisov.10d)".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:

01.01.2008

10d) Napríklad § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.".

01.01.2008

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

01.01.2008

4. V § 16 odsek 3 znie:

01.01.2008

(3) Oprávnená osoba vyzve na vydanie náhrady najneskôr v lehotách uvedených v § 13. Ak právo na náhradu závisí od rozhodnutia obvodného pozemkového úradu alebo súdu, končí sa táto lehota uplynutím troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, inak právo oprávnenej osoby na náhradu zaniká.".

01.01.2008

5. V § 17 odsek 2 znie:

01.01.2008

(2) Pozemkový fond nespravuje obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe alebo vodnému hospodárstvu, ktoré s ňou súvisia a ktoré spravujú právnické osoby podľa osobitného predpisu.16a)".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

01.01.2008

16a) § 50 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

01.01.2008

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2003 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park.".

01.01.2008

6. V § 18 ods. 1 sa za slovo „fond" vkladajú slová „alebo správca lesného majetku vo vlastníctve štátu17a) (ďalej len „správca“)" a za slovo „fondu" sa vkladajú slová „alebo správcu".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

01.01.2008

17a) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.".

01.01.2008

7. V § 22a ods. 7 sa slová „štátna organizácia lesného hospodárstva, ktorá" nahrádzajú slovami „správca, ktorý".

01.01.2008

8. § 33 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

01.01.2008

(4) V konaní podľa tohto zákona je účastník povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a dátum narodenia.

01.01.2008

(5) Ak rozhodnutie, ktorým bolo priznané právo na náhradu, nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2008, lehota na uplatnenie výzvy na náhradu sa skončí 1. januára 2009, lehota sa však neskončí skôr ako tri roky od právoplatnosti rozhodnutia, inak právo zaniká.".

01.01.2008

Čl. III

01.01.2008

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži sa mení takto:

01.01.2008

1. V § 4 ods. 6 a v § 6 ods. 3 sa slová „prednostu okresného úradu" nahrádzajú slovami „riaditeľa obvodného pozemkového úradu".

01.01.2008

2. Slová „okresný úrad" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný pozemkový úrad" v príslušnom tvare.

01.01.2008

Čl. IV

01.01.2008

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z. a zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z. a zákona č. 548/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA v oslobodení k položke 3 sa na konci pripája táto veta: „ Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.".

01.01.2008

2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA v oslobodení k položke 11 sa na konci pripája táto veta: „Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.".

01.01.2008

3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti III. PÔDOHOSPODÁRSTVO položky č. 44 až 46 znejú:

01.01.2008

„Položka 44

01.01.2008

Vydanie stanoviska

01.01.2008

a) k zmene druhu pozemku 100 Sk

01.01.2008

b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 100 Sk

01.01.2008

c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 100 Sk

01.01.2008

Položka 45

01.01.2008

Vydanie rozhodnutia

01.01.2008

a) na zmenu druhu pozemku 1 000 Sk

01.01.2008

b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy 1 000 Sk

01.01.2008

c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy 1 000 Sk

01.01.2008

Položka 46

01.01.2008

Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery 3 000 Sk.".

01.01.2008

Čl. V

01.01.2008

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z. a zákona č. 549/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.01.2008

(7) Rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemku alebo rozhodnutie o priznaní práva na náhradu, ktorým bolo rozhodnuté o nároku oprávnenej osoby, ktorej vznikla povinnosť podľa odsekov 5 alebo 6, zasiela obvodný pozemkový úrad po nadobudnutí jeho právoplatnosti Ministerstvu financií Slovenskej republiky na účely vymáhania pohľadávok štátu.".

01.01.2008

2. V § 6 ods. 2 sa za slová „vo vlastníctve štátu" vkladajú slová „(ďalej len „náhradný pozemok“)" a na konci sa pripájajú tieto vety: „Náhradný pozemok sa prevedie na oprávnenú osobu, ak jej bol rozhodnutím priznaný nárok na náhradu za pozemky, alebo za spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ak výška takéhoto nároku predstavuje výmeru nad 400 m2 a ak nárok v peniazoch je väčší ako 5 000 Sk. Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky na priznanie nároku na náhradu za pozemky, náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch.".

01.01.2008

3. V § 6 ods. 4 sa za slová „sa postupuje" vkladajú slová „formou zámennej zmluvy" a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa tento text: „ak oprávnená osoba požiada o prevod iného pozemku v lehote podľa § 5 ods. 1. Na tieto prípady sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.22)".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

01.01.2008

22) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.".

01.01.2008

4. V § 6 ods. 5 sa slová „štátna organizácia lesného hospodárstva" nahrádzajú slovami „správca lesného majetku vo vlastníctve štátu23) (ďalej len „správca“)".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

01.01.2008

23) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.".

01.01.2008

5. § 6 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:

01.01.2008

(6) Oprávnená osoba môže vyzvať Slovenský pozemkový fond alebo správcu na vydanie náhrady do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia obvodného pozemkového úradu. Vo výzve oprávnená osoba uvedie, či náhradu požaduje v peniazoch alebo formou náhradného pozemku. Slovenský pozemkový fond alebo správca je povinný do jedného roka od výzvy oprávnenej osoby jej ponúknuť náhradný pozemok. Po uplynutí lehoty na výzvu právo oprávnenej osoby na náhradu zaniká.

01.01.2008

(7) Ak oprávnená osoba požaduje náhradu v primeranom náhradnom pozemku, môže sama takýto pozemok navrhnúť. Navrhnutý pozemok musí byť v okrese, ktorého súčasťou je katastrálne územie, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok. Prílohou k žiadosti je výpis z katastra nehnuteľností obsahujúci údaje o náhradnom pozemku.

01.01.2008

(8) Ak rozhodnutie, ktorým bolo priznané právo na náhradu, nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2008, lehota na uplatnenie výzvy na náhradu sa skončí 1. januára 2009, táto lehota sa však neskončí skôr ako tri roky od právoplatnosti rozhodnutia, inak právo zaniká.„.

01.01.2008

(9) Slovenský pozemkový fond alebo správca neposkytne oprávnenej osobe ako náhradu pozemok, ku ktorému nemožno navrátiť vlastníctvo podľa odseku 1, a ani pozemok, na ktorý sa vzťahuje zákaz prevodu vlastníckeho práva štátu podľa osobitných predpisov.24)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

01.01.2008

24) Napríklad § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

6. V § 8 ods. 2 sa za slová „Správne poplatky“ vkladajú slová „a súdne poplatky“.

01.01.2008

7. § 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

01.01.2008

(4) V konaní podľa tohto zákona je účastník povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia.

01.01.2008

(5) Na účely uvedené v odseku 3 možno zverejniť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu účastníka.“.

01.01.2008

Čl. VI

01.01.2008

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V § 1 odsek 2 znie:

01.01.2008

(2) Pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou2) alebo časť tohto pozemku, pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ako aj iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely alebo časť tohto pozemku; ustanovenia osobitného predpisu2a) tým nie sú dotknuté.“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:

01.01.2008

2) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2008

2a) Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

2. V § 5 sa za slovo „okolnosti“ vkladajú slová „najmä následky prírodných pomerov“.

01.01.2008

3. V § 10 ods. 3 sa slová „ včas oznámiť“ nahrádzajú slovami „oznámiť do 30 dní“.

01.01.2008

4. V § 12 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa nedohodne inak.“.

01.01.2008

5. V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri postupe podľa § 12a.“.

01.01.2008

6. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

01.01.2008

㤠12a

01.01.2008

(1) Ak doterajší nájomca užíva pozemky, kde sa zmluvný nájom skončil alebo sa má skončiť a doterajší prenajímateľ vyzval nájomcu na vrátenie a prevzatie pozemkov, ktoré nie sú prístupné alebo ich nemožno racionálne užívať, je doterajší nájomca povinný s vlastníkom (ďalej len „doterajší prenajímateľ") uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté podľa tohto zákona, a to v primeranej výmere a bonite. Nájomcovi vzniká právo a povinnosť hospodárenia na pozemkoch, ktoré vlastní doterajší prenajímateľ za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve.

01.01.2008

(2) Nájomca je povinný uzatvoriť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa odseku 1 za podmienok a na dobu, na ktorú má pozemky prenajaté od ich vlastníka alebo správcu, pričom prednostne uzatvorí podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté od Slovenského pozemkového fondu. Doterajší prenajímateľ takéto pozemky môže prenajať inej osobe.

01.01.2008

(3) Ak sa nájomca s doterajším prenajímateľom nedohodnú inak, vstupuje doterajší prenajímateľ do užívania pozemkov podľa odseku 2 po zbere úrody založenej na nich nájomcom. Náklady spojené s vyčlenením pozemkov znášajú nájomca a doterajší prenajímateľ rovnakým dielom.

01.01.2008

(4) Doterajší prenajímateľ je povinný uhradiť nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, ak bola táto vopred zaplatená aj za obdobie, v ktorom už bola účinná podnájomná zmluva, a to do 30 dní od preukázateľne doloženej výzvy na zaplatenie. Ak doterajší prenajímateľ neuhradí nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, má sa za to, že podnájomná zmluva nebola uzavretá.

01.01.2008

(5) Ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa odseku 2 do 90 dní od podania žiadosti podľa odseku 1, oznámi to doterajší prenajímateľ obvodnému pozemkovému úradu, ktorý vyzve nájomcu na predloženie nájomných zmlúv, ktoré má uzavreté podľa tohto zákona. Obvodný pozemkový úrad na základe týchto zmlúv rozhodne o tom, že vzniká podnájomný vzťah k určeným pozemkom v prospech doterajšieho prenajímateľa. Na prebratie pozemku do užívania, hradenie nákladov spojených s vyčlenením pozemku a povinnosť uhradenia zaplatenej dane nájomcovi platia postupy podľa odsekov 3 a 4.

01.01.2008

(6) Ustanovenia § 12 ods. 1 platia pre obnovu podnájomného vzťahu obdobne.

01.01.2008

(7) K oznámeniu podľa odseku 4 priloží doterajší prenajímateľ obvodnému pozemkovému úradu doklady preukazujúce vlastníctvo k pozemku, na ktorý sa vzťahuje výzva na vrátenie, grafickú identifikáciu a požiadavku na umiestnenie pozemku, na ktorý má vzniknúť podnájomný vzťah. Obvodný pozemkový úrad určí, či požiadavka spĺňa podmienky primeranosti a o výsledku oboznámi doterajšieho prenajímateľa. Na základe podmienok určených obvodným pozemkovým úradom doterajší prenajímateľ zabezpečí vyhotovenie rozdeľovacieho plánu a priloží ho ako dodatok k oznámeniu.

01.01.2008

(8) Rozhodnutie podľa odseku 7 okrem všeobecných náležitostí obsahuje

01.01.2008

a) určenie termínu platnosti rozhodnutia podľa odseku 2,

01.01.2008

b) označenie pozemku,

01.01.2008

c) výšku príslušných nákladov spojených s vyčlenením pozemkov podľa odseku 3 a termín splatnosti.

01.01.2008

(9) Obvodný pozemkový úrad vedie evidenciu rozhodnutí s príslušnými rozdeľovacími plánmi.

01.01.2008

(10) Podnájomný vzťah vzniknutý podľa odsekov 1 až 7 je nájomca povinný oznámiť vlastníkovi pozemku, na ktorý vznikol podnájomný vzťah, do 30 dní odo dňa užívania pozemkov.

01.01.2008

(11) Náklady spojené s vytýčením hraníc pôvodného pozemku, ak sú pozemky prístupné, hradí ich vlastník.“.

01.01.2008

7. V § 14 ods. 2 sa za slová „prenajaté“ vkladajú slová „a ktoré sám vlastní a obhospodaruje“.

01.01.2008

8. V § 21 ods. 2 druhej vete sa slovo „najviac“ nahrádza slovom „najmenej“.


01.01.2008

Čl. VII

01.01.2008

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. zákonom Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 80/1998 Z. z., zákonom č. 256/2001 Z. z., zákonom č. 420/2002 Z. z., zákonom č. 518/2003 Z. z., zákonom č. 217/2004 Z. z., zákonom č. 549/2004 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2008

Čl. VIII

01.01.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


01.01.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2008

Pavol Paška v. r.

01.01.2008

Robert Fico v. r.