Vyhláška č. 570/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti

Čiastka 238/2007
Platnosť od 07.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008
01.01.2008

570

01.01.2008

VYHLÁŠKA

01.01.2008

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.01.2008

z 28. novembra 2007,

01.01.2008

ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti

01.01.2008

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 11a ods. 9 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 358/2007 Z. z. ustanovuje:


01.01.2008

§ 1

01.01.2008

(1) Minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít žiadateľa o získanie odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti (ďalej len „žiadateľ“) sú uvedené v prílohe č. 1.

01.01.2008

(2) Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia“) v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom o Horskej záchrannej službe overuje údaje, ktoré žiadateľ uviedol v zozname horských aktivít.

01.01.2008

(3) Obsah tém a rozsah vstupného testu sú uvedené v prílohe č. 2.

01.01.2008

§ 2

01.01.2008

Obsah tém a rozsah osobitnej odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti sú uvedené v prílohe č. 3.

01.01.2008

§ 3

01.01.2008

(1) Osobitná odborná príprava sa ukončuje vykonaním skúšky, ktorá sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti. Žiadateľovi sa písomne oznámi termín a miesto skúšky najneskôr 30 dní pred jej konaním. Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Žiadateľ získa odbornú spôsobilosť na výkon horskej vodcovskej činnosti, ak v obidvoch častiach skúšky bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“.

01.01.2008

(2) Výsledok skúšky sa oznámi písomne žiadateľovi do 15 dní odo dňa jej vykonania. Ak žiadateľ na skúške vyhovel, prílohou oznámenia o výsledku skúšky je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti (ďalej len „osvedčenie“).

01.01.2008

(3) Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže celú skúšku alebo jej časť, v ktorej nevyhovel, opakovať raz na opravnej skúške. Termín opravnej skúšky sa určí tak, aby sa konala najskôr 30 dní a najneskôr 90 dní odo dňa skúšky, na ktorej žiadateľ nevyhovel.

01.01.2008

(4) Žiadateľovi, ktorý sa na skúšku alebo opravnú skúšku nemohol dostaviť zo závažného dôvodu a svoju neúčasť riadne písomne ospravedlnil predsedovi skúšobnej komisie, sa určí náhradný termín skúšky alebo opravnej skúšky.

01.01.2008

§ 4

01.01.2008

Podrobnosti o vstupnom teste, priebehu osobitnej odbornej prípravy a skúšky, obsahu a priebehu ďalšej osobitnej odbornej prípravy a preskúšania a hodnotení žiadateľa ustanovuje skúšobný poriadok asociácie.

01.01.2008

§ 5

01.01.2008

Prípravu odborne spôsobilých osôb, ktoré vykonávajú osobitnú odbornú prípravu žiadateľov, zabezpečuje školiace stredisko asociácie podľa vzdelávacieho projektu, ktorý schvaľuje predsedníctvo asociácie.

01.01.2008

§ 6

01.01.2008

(1) Osvedčenie obsahuje

01.01.2008

a) názov, sídlo a vodoznak asociácie, ktorá osvedčenie vydáva,

01.01.2008

b) ustanovenie zákona, podľa ktorého sa osvedčenie vydáva,

01.01.2008

c) účel, na ktorý sa osvedčenie vydáva,

01.01.2008

d) evidenčné číslo osvedčenia,

01.01.2008

e) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu osoby, ktorej sa osvedčenie vydáva,

01.01.2008

f) dobu platnosti osvedčenia,

01.01.2008

g) dátum vydania osvedčenia,

01.01.2008

h) funkciu, meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu asociácie a odtlačok úradnej pečiatky asociácie.

01.01.2008

(2) Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 4.


01.01.2008

§ 7

01.01.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


01.01.2008

Robert Kaliňák v. r.


01.01.2008

Príloha č. 1 k vyhláške č. 570/2007 Z. z.

01.01.2008

MINIMÁLNY ROZSAH A POŽIADAVKY HORSKÝCH AKTIVÍT

01.01.2008

A. Horolezecké výstupy, pri ktorých žiadateľ liezol ako prvý na lane alebo bol striedaný

01.01.2008

Absolvovanie 30 horolezeckých výstupov v teréne nad 2 000 m nadmorskej výšky s prevýšením aspoň 250 m, z toho

01.01.2008

a) 5 výstupov na skale,

01.01.2008

b) 5 výstupov na snehu a ľade,

01.01.2008

c) 5 výstupov na skale, snehu a ľade,

01.01.2008

d) 10 výstupov v letnom období v klasifikácii obťažnosti aspoň UIAA IV s prevýšením aspoň 500 m,

01.01.2008

e) 5 výstupov v zimnom období v klasifikácii obťažnosti aspoň UIAA IV s prevýšením aspoň 500 m.

01.01.2008

B. Športové lezenie na skale, pri ktorom žiadateľ liezol ako prvý na lane

01.01.2008

10 výstupov v klasifikácii obťažnosti aspoň UIAA VI+.

01.01.2008

C. Skialpinizmus

01.01.2008

Absolvovanie 15 dní skialpinizmu v horách nad 1 500 m nadmorskej výšky, v ktorých žiadateľ uskutočnil

01.01.2008

a) 3 zjazdy na lyžiach so sklonom nad 35o v neupravenom teréne,

01.01.2008

b) 6 horských výstupov na lyžiach s prevýšením aspoň 1 000 m,

01.01.2008

c) 3 prechody pohorím, pričom každý prechod trval aspoň dva dni.

01.01.2008

Príloha č. 2 k vyhláške č. 570/2007 Z. Z.

01.01.2008

OBSAH TÉM A ROZSAH VSTUPNÉHO TESTU

01.01.2008
Téma Rozsah
(v hodinách)
Obťažnosť Hodnotí sa Poznámka
Športové lezenie na skale 8 VI+ istota a plynulosť pohybu v lezeckých topánkach
Lezenie na skale 8 V istota a plynulosť pohybu vo vibramkách
Lezenie na snehu, ľade a firne 8 nad 50o technika a istota s jedným horolezeckým čakanom
Športové lezenie na ľade 8 WI IV istota a plynulosť pohybu s dvomi horolezeckými čakanmi
Horolezectvo v kombinácii snehu a skaly 8 III až IV orientácia, taktika a istota  
Telesná kondícia a zjazdové lyžovanie
na skialpinistickej túre
8 neupravený terén absolvovanie túry v časovom limite,
technika a istota lyžovania
skialpinistický výstroj
Znalosť horstiev (Nízke Tatry, Vysoké Tatry a Západné Tatry),
horolezecká terminológia
2   úroveň vedomostí písomný test
01.01.2008

Príloha č. 3 k vyhláške č. 570/2007 Z. z.

01.01.2008

OBSAH TÉM A ROZSAH OSOBITNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON HORSKEJ VODCOVSKEJ ČINNOSTI

01.01.2008
Téma 1. rok
počet hodín
2. rok
počet hodín
3. rok
počet hodín
4. rok
počet hodín
  teória prax teória prax teória prax teória prax
Kurz č. 1 Športové lezenie 8 24
Kurz č. 2 Vodenie klientov a záchrana na skalnatom teréne v letnom období (Vysoké Tatry) 20 64
Teoretický
blok č. 1
Lavíny, lyžiarske túry, záchrana na lavíne (práca s lavínovým vyhľadávacím prístrojom) 16 8
  Geológia a glaciológia 4
  Vysokohorská fauna a flóra 4
  Zdravoveda 8
  História činnosti horských vodcov a ich etika 4
  Didaktika 4
  Orientácia v teréne 4
  Biomechanika horských športov 4
  Výstroj a výzbroj horských vodcov a klientov 4
Hodnotenie Teoretický blok č. 1 4 4
Kurz č. 3 Technika lyžovania v neupravenom teréne, záchrana na lyžiarskej túre a na lavíne 8 24
Kurz č. 4 Lezenie ľadopádu, záchrana na ľadopáde 8 24
Kurz č. 5 Horolezectvo v zimnom období (Vysoké Tatry) 8 24
Kurz č. 6 Vodenie a záchrana klientov na skialpinistickej túre a záchrana na lavíne (Vysoké Tatry) 20 64
Kurz č. 7 Vodenie klientov a záchrana na ľadovci (Alpy) 10 74
Hodnotenie Kurzy č. 4 a 5 16
Teoretický
blok č. 2
Psychológia vodenia klientov 2
  Komunikácia medzi horským vodcom a klientmi 2
  Organizácia a vodenie klientov vzhľadom na vznik a posudzovanie rizika 2
  Právna úprava horskej vodcovskej činnosti 2
Kurz č. 8 Vodenie klientov na lyžiarskej a skialpinistickej túre a záchrana na ľadovci (Alpy) 4 48
Hodnotenie Kurzy č. 3 a 6 až 8 4 24
Kurz č. 9 Vodenie klientov na skalnatom teréne v letnom období (Alpy) 10 56
Hodnotenie Kurz č. 9 4 16
Hodnotenie Spôsobilosť žiadateľa na výkon individuálneho výcviku vodenia klientov pod dohľadom odborne spôsobilej osoby 6 8
Individuálny
výcvik
Vodenie klientov pod dohľadom odborne spôsobilej osoby 300
Skúška Kurzy č. 1 až 9 a teoretické bloky č. 1 a 2 (výber) 12 48
01.01.2008

Príloha č. 4 k vyhláške č. 570/2007 Z. z.

01.01.2008

VZOR 04 - OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI