01.12.2007

541

01.12.2007

VYHLÁŠKA

01.12.2007

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.12.2007

zo 16. augusta 2007

01.12.2007

o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

01.12.2007

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.12.2007

§ 1

01.12.2007

Predmet úpravy

01.12.2007

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na

01.12.2007

a) denné osvetlenie pracoviska,1)

01.12.2007

b) umelé osvetlenie pracoviska,

01.12.2007

c) združené osvetlenie pracoviska,

01.12.2007

d) pracovisko bez denného osvetlenia.

01.12.2007

§ 2

01.12.2007

Vymedzenie pojmov

01.12.2007

Na účely tejto vyhlášky

01.12.2007

a) miesto zrakovej úlohy je časť pracoviska, v ktorej sa sústreďuje zraková činnosť zamestnanca,

15.07.2011

b) funkčne vymedzená časť priestoru je časť priestoru s rovnakými požiadavkami na celkové osvetlenie pri práci; najmenšia plocha funkčne vymedzenej časti je 10 m2 alebo 1/3 podlahovej plochy, v priestoroch s plochou podlahy menšou ako 10 m2 sa funkčne vymedzená časť neurčuje,

01.12.2007

c) dlhodobý pobyt zamestnanca na pracovisku je pobyt zamestnanca vo vnútornom priestore alebo v jeho funkčne vymedzenej časti, ktorý trvá v priebehu jedného dňa alebo pracovnej zmeny dlhšie ako štyri hodiny a opakuje sa

01.12.2007

1. pri dennom osvetlení viac ako raz týždenne,

01.12.2007

2. pri umelom osvetlení najmenej počas 30 dní v roku,

01.12.2007

d) krátkodobý pobyt zamestnanca je pobyt, ktorý nie je dlhodobým pobytom zamestnanca ani občasným pobytom zamestnanca,

01.12.2007

e) občasný pobyt zamestnanca je pobyt potrebný na prechod miestnosťou, napríklad pri kontrolnej pochôdzke, pri dohľade nad činnosťou technického zariadenia,

01.12.2007

f) osvetľovací otvor je otvor v obvodovom plášti budovy, ktorý slúži na priame osvetlenie interiéru pracoviska denným svetlom a podľa účelu miestnosti aj na vizuálny kontakt s exteriérom a na jeho preslnenie,

01.12.2007

g) bočný osvetľovací otvor je okno, zasklená stena v obvodovej stene alebo strešné okno s možnosťou výhľadu sediacej osoby do exteriéru približne vodorovným smerom,

01.12.2007

h) horný osvetľovací otvor je otvor, ktorý nespĺňa charakteristiky bočného otvoru,

01.12.2007

i) celkové osvetlenie je osvetlenie, ktoré zabezpečuje rovnomerné rozloženie svetla z umelých zdrojov vo vnútornom priestore alebo v jeho funkčne vymedzenej časti,

01.12.2007

j) združené osvetlenie je trvalé dopĺňanie nedostačujúceho denného svetla svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia,

15.07.2011

k) insolácia je expozícia účinkom slnečného žiarenia,

15.07.2011

l) pracovisko bez denného osvetlenia je pracovisko vo vnútorných priestoroch bez osvetľovacích otvorov alebo pracovisko vo vnútorných priestoroch s osvetľovacími otvormi, v ktorých nie sú splnené podmienky na denné ani združené osvetlenie,

15.07.2011

m) udržiavaná osvetlenosť je hodnota, pod ktorú priemerná osvetlenosť na porovnávacej rovine nesmie klesnúť; je to priemerná osvetlenosť, ktorá musí byť zabezpečená v čase, keď má byť vykonaná údržba,

15.07.2011

n) porovnávacia rovina je fiktívna rovina, na ktorej sa zisťuje osvetlenosť v meracích bodoch alebo pri výpočtoch v kontrolných bodoch; výška porovnávacej roviny je 0,85 m nad úrovňou podlahy alebo terénu s výnimkou prípadov, keď sa podľa konkrétnej funkcie priestoru požaduje iná výška, porovnávacia rovina na vnútorných komunikáciách je v úrovni podlahy,

15.07.2011

o) oslnenie je nepriaznivý stav podmienok videnia, pri ktorých vzniká nepohoda alebo znížená schopnosť vidieť detaily alebo predmety, spôsobená nevhodným rozložením alebo rozsahom jasu alebo extrémnym kontrastom.

01.12.2007

§ 3

01.12.2007

Denné osvetlenie a umelé osvetlenie

01.12.2007

(1) Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska sa zabezpečuje osvetľovacími otvormi alebo sústavami umelého osvetlenia tak, aby vo vnútorných priestoroch s pobytom zamestnancov alebo v ich funkčne vymedzených častiach boli dodržané základné požiadavky na osvetlenie podľa odsekov 3 a 4 vo vzťahu k druhu a zrakovej náročnosti vykonávanej práce.

15.07.2011

(2) Denné osvetlenie pracoviska vo vnútornom priestore sa zabezpečuje podľa prílohy č. 1. Osvetľovacie otvory musia byť riešené tak, aby nedochádzalo k priamej insolácii zamestnancov pri dlhodobom pobyte na pracovisku.

15.07.2011

(3) Umelé osvetlenie pracoviska sa zabezpečuje ako celkové osvetlenie alebo ako kombinácia celkového a miestneho osvetlenia podľa prílohy č. 2.

15.07.2011

(4) Osvetľovacie otvory, svietidlá a povrchy odrážajúce svetlo sa musia pravidelne udržiavať tak, aby boli splnené základné požiadavky na osvetlenie podľa odseku 1.

01.12.2007

§ 4

01.12.2007

Združené osvetlenie

01.12.2007

Vo vnútornom priestore s nedostatočným denným osvetlením možno riešiť osvetlenie ako združené osvetlenie, ak sú splnené požiadavky uvedené v prílohe č. 3.

01.12.2007

§ 5

01.12.2007

Pracovisko bez denného osvetlenia

15.07.2011

Požiadavky na osvetlenie pracoviska bez denného osvetlenia a náhradné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov, ktorí sa dlhodobo zdržujú v priestoroch bez denného osvetlenia, sú uvedené v prílohe č. 4.

01.12.2007

§ 6

01.12.2007

Objektivizácia osvetlenia

15.07.2011

(1) Na účely posúdenia vplyvu denného a umelého osvetlenia na zdravie sa fotometrické veličiny zisťujú pri

15.07.2011

a) dennom osvetlení výpočtom alebo meraním,

15.07.2011

b) umelom osvetlení meraním.

15.07.2011

(2) Požiadavky na osvetlenie sú splnené, ak namerané hodnoty zmenšené o neistotu merania, o vplyv znečistenia osvetľovacích otvorov, svietidiel a povrchov odrážajúcich svetlo a o vplyv starnutia svetelných zdrojov nie sú nižšie ako najnižšie prípustné hodnoty podľa príloh č. 1 a 2. Postup určenia posudzovaných hodnôt fotometrických veličín sa uvedie v protokole o meraní osvetlenia.


01.12.2007

§ 7

01.12.2007

Účinnosť

01.12.2007

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.


01.12.2007

v z. Daniel Klačko v. r.


01.12.2007

Príloha č. 1 k vyhláške č. 541/2007 Z. z.

01.12.2007

POŽIADAVKY NA DENNÉ OSVETLENIE PRACOVISKA

01.12.2007

1. Vo vnútorných priestoroch alebo v ich funkčne vymedzených častiach s dlhodobým pobytom zamestnancov sú najnižšie prípustné hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti

01.12.2007

a) pri bočnom osvetlení Dmin= 1,5 %,

01.12.2007

b) pri hornom a kombinovanom osvetlení Dmin= 1,5 % a Dm= 3 %,

01.12.2007

kde

01.12.2007

Dmin je minimálna hodnota činiteľa dennej osvetlenosti na porovnávacej rovine [%],

01.12.2007

Dm je priemerná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti na porovnávacej rovine [%].

01.12.2007

Ostatné svetelno-technické požiadavky sa zabezpečujú podľa technickej normy.3)

01.12.2007

2. V pracovných priestoroch, v ktorých zamestnanci vykonávajú zrakovo náročné činnosti, miesta zrakových úloh sa umiestňujú do zón s vyššími hodnotami činiteľa dennej osvetlenosti (napríklad bližšie k osvetľovacím otvorom) alebo miesta zrakových úloh sa prisvetľujú umelým svetlom. Ak sa dosiahli najnižšie prípustné hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti, nepovažuje sa prisvetľovanie za združené osvetlenie.

01.12.2007

3. Požiadavky na čistenie osvetľovacích otvorov a plôch odrážajúcich svetlo na pracovisku ustanovuje osobitný predpis.4)

01.12.2007

Príloha č. 2 k vyhláške č. 541/2007 Z. z.

01.12.2007

POŽIADAVKY NA UMELÉ OSVETLENIE PRACOVISKA

15.07.2011

1. Najnižšie prípustné hodnoty celkovej udržiavanej osvetlenosti vnútorného priestoru pracoviska alebo jeho funkčne vymedzenej časti z celkového osvetlenia sú

01.12.2007

a) pre dlhodobý pobyt zamestnanca v priestoroch

01.12.2007

1. s dostatočným denným osvetlením Em = 200 lx,

01.12.2007

2. so združeným osvetlením Em = 500 lx,

01.12.2007

3. bez denného osvetlenia, ak sú preukázateľne zabezpečené náhradné opatrenia, Em = 500 lx,

01.12.2007

4. bez denného osvetlenia v ostatných prípadoch Em = 1 500 lx,

01.12.2007

b) pre krátkodobý pobyt zamestnanca Em = 100 lx,

01.12.2007

c) pre občasný pobyt zamestnanca Em= 20 lx,

01.12.2007

kde

01.12.2007

Em je priemerná hodnota udržiavanej osvetlenosti.

01.12.2007

2. Najnižšia prípustná hodnota rovnomernosti celkového osvetlenia vo vnútornom priestore alebo v jeho funkčne vymedzenej časti, určená ako pomer minimálnej a priemernej osvetlenosti na porovnávacej rovine, je r = 0,50.

15.07.2011

3. Osvetlenie miest zrakových úloh vo vnútornom priestore musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené v technickej norme.5)

15.07.2011

4. Osvetlenie vonkajších pracovísk musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené v technickej norme.5a)

01.12.2007

Príloha č. 3 k vyhláške č. 541/2007 Z. z.

01.12.2007

POŽIADAVKY NA ZDRUŽENÉ OSVETLENIE PRACOVISKA

01.12.2007

1. Združené osvetlenie sa používa vo vnútorných priestoroch alebo v ich funkčne vymedzených častiach, v ktorých sú hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti nižšie, ako sú požadované podľa prílohy č. 1, ale dosahujú najmenej 1/3 týchto hodnôt.

15.07.2011

2. Pracovisko v priestoroch s osvetľovacími otvormi, v ktorých nie je splnená podmienka podľa prvého bodu, sa považuje za pracovisko bez denného osvetlenia.

15.07.2011

3. Združené osvetlenie pracoviska sa rieši tak, aby nebol prekročený pomer jasu v zornom poli uvedený v tabuľke.

01.12.2007

Najvyšší prípustný pomer jasu pozorovaného predmetu a jasu osvetľovacieho otvoru umiestneného do 60 od obvyklého smeru pohľadu

01.12.2007
 Trieda zrakovej činnosti3)  Pomer jasu pozorovaného predmetu  
k jasu osvetľovacieho otvoru
I, II, III 1 : 40
IV 1 : 100
V, VI, VII neurčuje sa
01.12.2007

Poznámka:

01.12.2007

Za obvyklý smer pohľadu sa považuje pohľad na predmet pracovnej činnosti alebo iný pohľad súvisiaci s činnosťou a tiež relaxačný pohľad vodorovným smerom.

15.07.2011

4. Ak je jas osvetľovacích otvorov do 60o od obvyklého smeru pohľadu vyšší ako 4 000 cd.m-2, obmedzuje sa vhodným regulačným zariadením (napríklad žalúziami, roletami, závesmi).

15.07.2011

5. Združené osvetlenie pracoviska sa realizuje ako jednotný systém s prihliadnutím na smerovosť, tienivosť, zábranu oslnenia, na kontrasty jasu v zornom poli a na ostatné požiadavky uvedené v technických normách.6)

01.12.2007

Príloha č. 4 k vyhláške č. 541/2007 Z. z.

01.12.2007

POŽIADAVKY NA OSVETLENIE PRACOVISKA BEZ DENNÉHO OSVETLENIA A NÁHRADNÉ OPATRENIA NA OCHRANU ZDRAVIA ZAMESTNANCOV

15.07.2011

1. Najnižšie prípustné hodnoty celkovej udržiavanej osvetlenosti z umelého osvetlenia pre dlhodobý pobyt zamestnanca počas dňa

01.12.2007

a) Em = 500 lx – ak sú preukázateľne zabezpečené náhradné opatrenia,

01.12.2007

b) Em = 1 500 lx – ak nie sú preukázateľne zabezpečené náhradné opatrenia,

01.12.2007

kde

01.12.2007

Em je priemerná hodnota udržiavanej osvetlenosti.

01.12.2007

2. Osvetlenie na miestach zrakových úloh, zábrana oslnenia a ostatné parametre sa určujú podľa technickej normy.5)

15.07.2011

3. Ak sú v priestore bez denného osvetlenia v zornom poli plochy s vysokým jasom, musia byť splnené požiadavky na pomer jasu podľa prílohy č. 3 tretieho bodu.

01.12.2007

4. Náhradné opatrenia znižujú nepriaznivý vplyv dlhodobého pobytu v priestoroch bez denného osvetlenia na zdravie, najmä na biologické funkcie zamestnanca. Sú to napríklad

15.07.2011

a) začiatok pracovnej zmeny po 12.00 hodine,

15.07.2011

b) ukončenie pracovnej zmeny najneskôr o 13.00 hodine,

15.07.2011

c) prestávka v práci v priestoroch s denným osvetlením v trvaní najmenej dvoch hodín začínajúca sa najneskôr o 12.00 hodine,

15.07.2011

d) najviac tri denné zmeny v týždni končiace sa po 13.00 hodine,

15.07.2011

e) práca každý druhý deň,

15.07.2011

f) po dvoch pracovných zmenách dva dni voľna,

15.07.2011

g) špeciálne ožarovacie zariadenia (svietiace panely, umelé okná, svietiace steny a podobne) riešené tak, aby nedochádzalo k oslneniu zamestnancov.

15.07.2011

5. Ak nie je možné zabezpečiť celkové osvetlenie pre dlhodobý pobyt zamestnanca podľa prvého bodu, musí sa prevádzka pracoviska bez denného osvetlenia riešiť krátkodobým pobytom zamestnanca alebo občasným pobytom zamestnanca podľa prílohy č. 2 prvého bodu.

Poznámky pod čiarou

01.12.2007

1) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

01.12.2007

3) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky.

01.12.2007

4) Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z.

01.12.2007

5) STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

15.07.2011

5a) STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská.

01.12.2007

6) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky.
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.