Zákon č. 531/2007 Z. z.Zákon o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku

Čiastka 223/2007
Platnosť od 24.11.2007
Účinnosť od 01.01.2008

OBSAH

01.01.2008

531

01.01.2008

ZÁKON

01.01.2008

z 26. októbra 2007

01.01.2008

o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku

01.01.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2008

§ 1

01.01.2008

Andrej Hlinka sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom.

01.01.2008

§ 2

01.01.2008

Na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku uvedených v § 1 sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Andreja Hlinku a pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie text: „Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku“.

01.01.2008

§ 3

01.01.2008

(1) Mauzóleum Andreja Hlinku v Ružomberku je pietne miesto.

01.01.2008

(2) Návštevník mauzólea a jeho blízkeho okolia je povinný správať sa s úctou voči osobe Andreja Hlinku a zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť pokoj pietneho miesta.


01.01.2008

§ 4

01.01.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


01.01.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2008

Pavol Paška v. r.

01.01.2008

Robert Fico v. r.