Oznámenie č. 515/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov

Čiastka 217/2007
Platnosť od 20. 11. 2007
Účinnosť do 30. 11. 2015
Zrušený 324/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

30. 11. 2015

515

30. 11. 2015

OZNÁMENIE

30. 11. 2015

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

30. 11. 2015

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) vydalo

30. 11. 2015

výnos z 11. novembra 2007 č. 8650/2007-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov (oznámenie č. 756/2004 Z. z.).

30. 11. 2015

Výnosom sa menia odkazy v jednotlivých paragrafoch a upravuje sa spôsob evidencie žiadosti o vydanie výstupu z informačného systému verejnej správy a prijatého elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy.

30. 11. 2015

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

30. 11. 2015

Výnos je uverejnený v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Notárskej komore Slovenskej republiky.