Zákon č. 513/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka 217/2007
Platnosť od 20.11.2007
Účinnosť od 01.01.2008
01.01.2008

513

01.01.2008

ZÁKON

01.01.2008

z 23. októbra 2007,

01.01.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

01.01.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2008

Čl. I

01.01.2008

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z. a zákona č. 342/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V § 2 ods. 2 sa za slovo „úrade“ vkladajú slová „alebo v zahraničí“.

01.01.2008

2. V § 2a odsek 3 znie:

01.01.2008

(3) Občan pri vstupe do štátnej služby alebo po jej skončení alebo policajt, ktorý sa domnieva, že jeho právo alebo právom chránený záujem bol dotknutý nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom.1)“.

01.01.2008

3. § 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.01.2008

(6) Prípravná štátna služba policajta, na ktorého je schválené služobné hodnotenie so záverom, že je nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby, alebo ktorý svojím zavinením nezískal príslušné policajné vzdelanie, trvá aj po uplynutí doby dvoch rokov, a to až do skončenia služobného pomeru z týchto dôvodov.“.

01.01.2008

4. Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2008

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na riaditeľa Slovenskej informačnej služby.“.

01.01.2008

5. V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slovo „trval“ vkladajú slová „a spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu“.

01.01.2008

6. Doterajší text § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2008

(2) V tabuľkách zloženia a počtov služobných úradov sa môžu pre jednotlivé funkcie určiť požiadavky na ich výkon. Ak je pre funkciu takáto požiadavka určená, policajt je povinný ju splniť najneskôr do dvoch rokov od ustanovenia do funkcie alebo od určenia tejto požiadavky.“.

01.01.2008

7. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

01.01.2008

g) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,

01.01.2008

h) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

01.01.2008

i) ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 48 ods. 6 a 7.“.

01.01.2008

8. V § 14 ods. 3 písmeno b) znie:

01.01.2008

b) požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich7) (ďalej len „iná návyková látka"), alebo“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

01.01.2008

7) Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

9. V § 14 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „zistených v prijímacom konaní“.

01.01.2008

10. V § 14 odsek 4 znie:

01.01.2008

(4) Predpoklady uvedené v odseku 1 písm. g) až i) preukazuje občan čestným vyhlásením.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.

01.01.2008

11. V § 14 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. a) až d) a f)“, bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak ďalej nie je ustanovené inak.“.

01.01.2008

12. V § 14 ods. 6 písm. e) sa za slovo „miesto“ vkladajú slová „a dátum“.

01.01.2008

13. V § 14 ods. 6 písm. k) sa za slová „ozbrojenom zbore,“ vkladajú slová „Národnom bezpečnostnom úrade a Slovenskej informačnej službe,“.

01.01.2008

14. V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenami o) až r), ktoré znejú:

01.01.2008

o) zdravotnú klasifikáciu z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,

01.01.2008

p) závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti,

01.01.2008

r) závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.“.

01.01.2008

15. V § 14 odsek 7 znie:

01.01.2008

(7) Na účely odseku 5 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje o policajtovi podľa odseku 6 po celý čas trvania služobného pomeru a na účely osobitného zákona8a) aj po skončení služobného pomeru.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.01.2008

8a) Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

16. § 14 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.01.2008

(8) Minister môže výnimočne prijať občana do služobného pomeru na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva,8b) aj keď nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a f).“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

01.01.2008

8b) § 39a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 490/2001 Z. z.“.

01.01.2008

17. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

01.01.2008

㤠14a

01.01.2008

(1) Na zistenie spôsobilosti podľa § 14 ods. 1 písm. d) a e) sa občan podrobí lekárskemu vyšetreniu, psychologickému vyšetreniu, previerke ovládania štátneho jazyka a previerke fyzickej zdatnosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.01.2008

(2) Zdravotnú spôsobilosť v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár podľa § 222 lekárskym posudkom na základe záverov vyšetrenia občana lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo8c) v pôsobnosti ministerstva alebo lekárom určeným ministerstvom.

01.01.2008

(3) Za telesne spôsobilého sa považuje občan, ktorý vyhovuje požiadavkám na fyzickú zdatnosť stanoveným ministerstvom. Previerke fyzickej zdatnosti sa nepodrobí občan, ktorý dosiahol 50 rokov veku, ak ide o muža, a 40 rokov veku, ak ide o ženu.

01.01.2008

(4) Duševná spôsobilosť v prijímacom konaní sa posudzuje psychologickým vyšetrením občana, ktoré vykonáva služobný psychológ.

01.01.2008

(5) Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 14 ods. 3 písm. b) a c) možno občana podrobiť aj psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

01.01.2008

8c) § 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2008

18. V § 15 ods. 3 písmeno f) znie:

01.01.2008

f) čestné vyhlásenie podľa § 14 ods. 4.“.

01.01.2008

19. V § 15 sa vypúšťa odsek 6.

01.01.2008

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

01.01.2008

20. V § 15 odsek 6 znie:

01.01.2008

(6) Prijímacie konanie sa končí vydaním rozhodnutia o prijatí do služobného pomeru, späťvzatím žiadosti o prijatie alebo zamietnutím žiadosti o prijatie bez zdôvodnenia. Prijímacie konanie sa skončí aj v prípade úmrtia občana.“.

01.01.2008

21. V § 18 ods. 1 sa slovo „priamo“ nahrádza slovom „bezprostredne“.

01.01.2008

22. V § 20 ods. 3 písmeno d) znie:

01.01.2008

d) rodičovskej dovolenky podľa § 152 ods. 2,“.

01.01.2008

23. V § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.2008

h) neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jednu pätinu základného času služby v týždni podľa § 64 ods. 1 alebo 2.“.

01.01.2008

24. V § 22 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Policajtovi, ktorý už bol v služobnom pomere podľa tohto zákona, sa do doby výsluhy rokov v hodnosti započítava doba trvania služobného pomeru v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona. Policajt je pri opätovnom prijatí vymenovaný do skôr dosiahnutej hodnosti. Ak je to pre policajta výhodnejšie, možno ho vymenovať do hodnosti podľa § 21. Ak mu však v predchádzajúcom služobnom pomere uplynula doba výsluhy rokov v hodnosti, vymenuje sa do najbližšej vyššej hodnosti, ak nie je vyššia ako hodnosť plánovaná pre funkciu, do ktorej sa prijíma, a ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti.“.

01.01.2008

25. § 23 odsek 2 znie:

01.01.2008

(2) Policajt v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa podmienku uvedenú v odseku 1 písm. b), má nárok na povýšenie do hodnosti

01.01.2008

a) podporučíka, ak je ustanovený do funkcie, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad úplného stredného vzdelania,

01.01.2008

b) poručíka, ak je ustanovený do funkcie, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania prvého stupňa,

01.01.2008

c) nadporučíka, ak je ustanovený do funkcie, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.“.

01.01.2008

26. § 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2008

(3) Policajt má nárok na povýšenie do hodnosti podľa odseku 2, len ak je pre túto funkciu plánovaná dôstojnícka hodnosť a spĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania pre túto hodnosť.“.

01.01.2008

27. V § 27 ods. 2 písmeno f) znie:

01.01.2008

f) bezúhonnosť a spoľahlivosť policajta podľa § 14 ods. 2 a 3,“.

01.01.2008

28. V § 27 ods. 4 písmeno b) znie:

01.01.2008

b) nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,“.

01.01.2008

29. V § 27 ods. 4 písmeno d) znie:

01.01.2008

d) nespôsobilý vykonávať zastávanú funkciu a spôsobilý vykonávať inú, menej zodpovednú funkciu, alebo“.

01.01.2008

30. V § 27 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2008

31. V § 28 odsek 2 znie:

01.01.2008

(2) Ak bezprostredne nadriadený nepozná policajta z jeho činnosti aspoň šesť mesiacov, spracuje návrh služobného hodnotenia komisia zriadená nadriadeným, ktorý policajta ustanovuje do funkcie.“.

01.01.2008

32. V § 28 ods. 3 sa slová „vyššiemu nadriadenému“ nahrádzajú slovami „nadriadenému, ktorý policajta ustanovuje do funkcie“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak služobné hodnotenie spracúva a schvaľuje ten istý nadriadený, je tento príslušný aj na vyhodnotenie pripomienok alebo námietok k návrhu služobného hodnotenia formou písomného stanoviska.“.

01.01.2008

33. § 29 sa vypúšťa.

01.01.2008

34. V § 33 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Policajt sa ustanoví alebo vymenuje do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na túto funkciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Do funkcie, na ktorú sa vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť, sa policajt ustanoví alebo vymenuje, ak spĺňa túto spôsobilosť a osobitný predpis neustanovuje inak. Ustanovené kvalifikačné predpoklady na funkciu nemožno odpustiť pri ustanovení alebo vymenovaní do funkcie v stálej štátnej službe. Pri ustanovení alebo vymenovaní do funkcie sa súčasne prihliada na dĺžku odbornej praxe, závery služobného hodnotenia a na zdravotný stav policajta.“.

01.01.2008

35. V § 34 odseky 2 a 3 znejú:

01.01.2008

(2) Za vyšetrovateľa možno určiť policajta, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, bezpečnostné služby alebo v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a ako vyšetrovateľ čakateľ v prípravnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe úspešne vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku.

01.01.2008

(3) Minister môže výnimočne určiť za vyšetrovateľa aj policajta, ktorý má iné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ako v odbore právo, bezpečnostné služby alebo v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a úspešne vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku.“.

01.01.2008

36. V § 35 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „trestu“.

01.01.2008

37. V § 35 ods. 1 písmeno f) znie:

01.01.2008

f) je podľa osobitného zákona9) osobou blízkou bezprostredne nadriadenému alebo inému policajtovi, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha,“.

01.01.2008

38. V § 35 ods. 1 písmeno g) znie:

01.01.2008

g) ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku,“.

01.01.2008

39. V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

01.01.2008

i) prestal spĺňať podmienku špeciálnej odbornej spôsobilosti požadovanú na zastávanú funkciu,

01.01.2008

j) nesplnil požiadavku určenú v tabuľkách zloženia a počtov služobných úradov na výkon zastávanej funkcie.“.

01.01.2008

40. V § 35 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „po predchádzajúcom prerokovaní s odborovým orgánom“.

01.01.2008

41. V § 35 ods. 4 sa slová „písm. a) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), f) a g)“.

01.01.2008

42. V § 37 ods. 5 sa slová „bojovej pohotovosti vrátane príprav a nácviku bojovej pohotovosti“ nahrádzajú slovami „v období krízovej situácie10e)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:

01.01.2008

10e) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.

01.01.2008

43. V § 38 sa za slovo „cestu“ vkladajú slová „alebo na zahraničnú služobnú cestu“, slovo „alebo“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „alebo do zahraničia“.

01.01.2008

44. V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2008

(3) Na policajta, ktorý bol zaradený do zálohy v súvislosti s vyslaním do zahraničia, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

01.01.2008

45. V § 42 odseky 1 a 2 znejú:

01.01.2008

(1) Do zálohy pre študujúcich policajtov sa zaradí policajt povolaný alebo vyslaný na denné štúdium na strednej škole alebo vysokej škole alebo na dennú formu vzdelávania v odbornom kurze alebo inom druhu ďalšieho vzdelávania, ak jeho štúdium alebo vzdelávanie bude trvať viac ako päť mesiacov.

01.01.2008

(2) Zaradenie do zálohy pre študujúcich policajtov sa vykoná dňom povolania alebo vyslania na štúdium na strednej škole alebo vysokej škole, alebo na dennú formu vzdelávania v odbornom kurze alebo inom druhu ďalšieho vzdelávania a trvá do doby skončenia alebo prerušenia štúdia alebo vzdelávania.“.

01.01.2008

46. V § 43 ods. 1 písm. d) sa slová „osobou blízkou nadriadenému alebo policajtovi, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha“ nahrádzajú slovami „osobou blízkou bezprostredne nadriadenému alebo inému policajtovi, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha“.

01.01.2008

47. V § 43 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „trestu“.

01.01.2008

48. V § 43 ods. 5 písm. d) sa za slovami „bol vyslaný“ vypúšťa čiarka a slová „a príspevok od 500 do 2500 EUR mesačne, ktorý určí minister“.

01.01.2008

49. V § 44 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Do neplatenej zálohy sa zaradí policajt, ktorému

01.01.2008

a) bola udelená rodičovská dovolenka podľa § 152 ods. 2,

01.01.2008

b) bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 2,

01.01.2008

c) bolo poskytnuté služobné voľno bez nároku na služobný plat nepretržite na čas dlhší ako 60 dní.“.

01.01.2008

50. § 44 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2008

(3) Na policajta zaradeného v neplatenej zálohe podľa odseku 1 sa vzťahuje zákaz a obmedzenie podľa § 46 ods. 5.“.

01.01.2008

51. V § 46 odsek 2 znie:

01.01.2008

(2) Výkonu štátnej služby možno policajta dočasne pozbaviť len na dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie jeho konania, najdlhšie však na šesť mesiacov; túto dobu môže výnimočne predĺžiť minister v prípade, ak je proti policajtovi vedené trestné stíhanie, a to až do jeho právoplatného skončenia. Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa prerušuje na čas výkonu väzby policajta.“.

01.01.2008

52. V § 46 ods. 4 sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „ak trestné stíhanie o tomto trestnom čine nebolo právoplatne skončené, alebo“.

01.01.2008

53. V § 46 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.01.2008

(7) Ak bolo zrušené rozhodnutie o prepustení policajta, ktorý bol v čase skončenia služobného pomeru dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby trvá, ak trvajú podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a v odseku 2.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

01.01.2008

54. V § 46 sa vypúšťa odsek 9.

01.01.2008

55. V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:

01.01.2008

u) zvyšovať si odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky potrebné na výkon štátnej služby a prehlbovať si kvalifikáciu,

01.01.2008

v) dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz a zdržiavať sa na adrese uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz.“.

01.01.2008

56. V § 48 ods. 7 sa slová „Obmedzenie podľa odseku 6 sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach“ nahrádzajú slovami „Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 6 sa nevzťahuje na výkon lekárskej služby prvej pomoci v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, na výkon osobnej asistencie podľa osobitného zákona13aba)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aba znie:

01.01.2008

13aba) § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

57. V § 48 ods. 7 sa za slovami „prednášateľskú činnosť“ slová „prekladateľskú činnosť“ nahrádzajú slovami „pastoračnú činnosť“ a slová „Úradu pre finančný trh13ac)“ sa nahrádzajú slovami „Protimonopolného úradu Slovenskej republiky13ac“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ac znie:

01.01.2008

13ac) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

58. V § 48 ods. 7 posledná veta znie: „Policajt nesmie vykonávať znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť, ktorá je predmetom jeho činnosti v rámci ním zastávanej funkcie pri výkone štátnej služby.“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 13ad a 13ae sa vypúšťajú.

01.01.2008

59. V § 58 ods. l slová „do jedného roku“ sa nahrádzajú slovami „do dvoch rokov“.

01.01.2008

60. V § 58 ods. 2 sa slová „priestupok ublíženia na zdraví inému z nedbanlivosti, úmyselného narušenia občianskeho spolunažívania vyhrážaním, ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním, alebo za priestupok proti majetku spáchaný medzi blízkymi osobami“ nahrádzajú slovami „priestupok na úseku práva na prístup k informáciám“.

01.01.2008

61. V § 59 ods. 1 sa slová „potrestaný súdom“ nahrádzajú slovami „právoplatne odsúdený“.

01.01.2008

62. § 59 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2008

(4) Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za priestupok nevylučuje skončenie služobného pomeru policajta za takéto konanie, ak po uložení disciplinárneho opatrenia vyšli najavo skutočnosti odôvodňujúce skončenie služobného pomeru policajta.“.

01.01.2008

63. V § 60 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2008

64. V § 61 ods.1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre prípad služobného hodnotenia.“.

01.01.2008

65. V § 61 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2008

66. § 63 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

01.01.2008

67. V § 64 odsek 2 znie:

01.01.2008

(2) Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je počas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý nerovnomerne, sa ustanovuje na 38 hodín.“.

01.01.2008

68. V § 65 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Rozhodnutie o spôsobe rozvrhnutia základného času služby v týždni sa vykoná písomne a policajt s ním musí byť oboznámený.“.

01.01.2008

69. V § 65 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

01.01.2008

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 5 a 6.

01.01.2008

70. V § 69 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, možno policajtovi písomne nariadiť služobnú pohotovosť mimo rozvrhnutého služobného času

01.01.2008

a) v mieste jeho výkonu štátnej služby,

01.01.2008

b) v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo v inom dohodnutom mieste,

01.01.2008

c) s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.“.

01.01.2008

71. V § 70 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2008

72. V § 72 písm. a) sa za slová „dodatkovej dovolenky“ vkladá čiarka a slová „prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti“.

01.01.2008

73. V § 72 písm. d) sa vypúšťajú slová „a doba ospravedlnenej neprítomnosti v službe podľa § 81 ods. 4“.

01.01.2008

74. V § 72 písmená f) a g) znejú:

01.01.2008

f) prehlbovania kvalifikácie,

01.01.2008

g) štúdia na strednej škole a vysokej škole a vzdelávania v kurze a inom druhu ďalšieho vzdelávania (ďalej len “štúdium„) vrátane času poskytnutého služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom,“.

01.01.2008

75. V § 72 písm. h) sa na začiatku vkladajú slová „umiestnenia do cely policajného zaistenia alebo“.

01.01.2008

76. V § 73 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Dovolenka sa spravidla čerpá vcelku; ak sa poskytuje po častiach, musí aspoň jedna časť trvať najmenej dva týždne. Nadriadený je povinný určiť policajtovi čerpanie aspoň dvoch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak na ne má nárok a ak ďalej nie je ustanovené inak.“.

01.01.2008

77. V § 73 ods. 4 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ďalej nie je ustanovené inak“ a vypúšťa sa posledná veta.

01.01.2008

78. V § 73 ods. 5 sa za slovo „úraz,“ vkladajú slová „keď je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby“.

01.01.2008

79. V § 73 odsek 6 znie:

01.01.2008

(6) Ak policajt nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka z dôvodu vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, nevyčerpaná dovolenka sa mu poskytne po návrate z výkonu štátnej služby v zahraničí.“.

01.01.2008

80. § 75 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

01.01.2008

(3) Za posledný služobný plat podľa odseku 2 sa považuje služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m), ktorý mal policajt priznaný v kalendárnom mesiaci, v ktorom mohol naposledy čerpať dovolenku. U policajta vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí sa náhrada za nevyčerpanú dovolenku vypočíta zo služobného platu v slovenskej mene pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu.

01.01.2008

(4) Výška náhrady pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného služobného platu policajta podľa odseku 3 a koeficienta 30,417. Vypočítaná suma náhrady za nevyčerpanú dovolenku alebo jej časť sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

01.01.2008

81. V § 77 ods. 1 sa slová „zdraviu škodlivú alebo mimoriadne náročnú štátnu službu“ nahrádzajú slovami „štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí podľa § 78 ods. 2 a 3,“.

01.01.2008

82. § 78 znie:

01.01.2008

㤠78

01.01.2008

(1) Faktormi, ktorými sú policajti pri výkone štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí vystavení, sú tieto faktory:

01.01.2008

a) biologické faktory,18)

01.01.2008

b) ionizujúce žiarenie,18a)

01.01.2008

c) chemické faktory,18b)

01.01.2008

d) fyzikálne faktory,18c)

01.01.2008

e) nepriaznivé účinky nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže,

01.01.2008

f) karcinogénne a mutagénne faktory vrátane azbestu,18d)

01.01.2008

g) elektromagnetické pole,18e)

01.01.2008

h) optické žiarenie,

01.01.2008

i) výbušné prostredie.18f)

01.01.2008

(2) Štátna služba v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí je služba, ktorú vykonáva

01.01.2008

a) jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii vyšetrovateľ, kriminalistický technik a pyrotechnik a je vystavený niektorému z faktorov podľa odseku 1,

01.01.2008

b) policajt, ktorý vykonáva službu v celách policajného zaistenia, eskortnú službu alebo režimovú službu alebo ktorý viac ako polovicu základného času služby v týždni je v priamom kontakte s obvineným alebo odsúdeným, potápač, pilot, posádka vrtuľníka a palubný personál a je vystavený faktorom podľa odseku 1 písm. a), c), d) alebo e),

01.01.2008

c) policajt pri lekárskych prístrojoch a je vystavený faktorom podľa odseku 1 písm. b), g) alebo h),

01.01.2008

d) policajt na úseku verejného zdravotníctva na útvaroch a v zariadeniach s výskytom faktorov zdravotných rizík a je vystavený niektorému z faktorov podľa odseku 1,

01.01.2008

e) policajt v zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach a je vystavený faktorom podľa odseku 1 písm. a), b), c) alebo f),

01.01.2008

f) policajt, ktorý je vystavený počas výkonu štátnej služby faktorom uvedeným v odseku 1 a jeho práca pri výkone štátnej služby je zaradená do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie z hľadiska zdravotných rizík podľa osobitného predpisu.18g)

01.01.2008

(3) Dodatková dovolenka patrí policajtovi, ktorý vykonáva štátnu službu uvedenú v odseku 2 písm. a) až e). Policajtovi, ktorý vykonáva štátnu službu uvedenú v odseku 2 písm. f), patrí dodatková dovolenka, len ak ju priznal orgán verejného zdravotníctva v rozhodnutí o zaradení práce do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 až 18g znejú:

01.01.2008

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

01.01.2008

18a) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.85/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov.

01.01.2008

18b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z.

01.01.2008

18c) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z.

01.01.2008

18d) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

01.01.2008

18e) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.

01.01.2008

18f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

01.01.2008

18g) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2008

83. V § 79 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ďalej nie je ustanovené inak.“.

01.01.2008

84. V § 79 odsek 2 znie:

01.01.2008

(2) Prekážku v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu, dôležitú osobnú prekážku v štátnej službe a prekážku podľa § 83 ods. 1 a ich trvanie je policajt povinný preukázať.“.

01.01.2008

85. V § 81 ods. 1 písm. c) v prvom bode sa slová „rodinného príslušníka“ nahrádzajú slovami „dieťaťa, manžela (manželky), rodiča policajta“.

01.01.2008

86. V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

01.01.2008

j) pri návrate z pobytov dlhších ako tri mesiace v zahraničí mimo štátov Európskej únie na desať dní.“

01.01.2008

87. V § 81 odsek 4 znie:

01.01.2008

(4) Neprítomnosť policajta v službe sa ospravedlní za čas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, preventívnej rehabilitácie a za čas prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti.“.

01.01.2008

88. § 82 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠82

01.01.2008

Dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby

01.01.2008

(1) Policajtovi, ktorý so súhlasom služobného úradu študuje pri výkone štátnej služby, je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno s nárokom na služobný plat za týchto podmienok a v tomto rozsahu:

01.01.2008

a) v nevyhnutne potrebnom čase na účasť na vyučovaní, študijných sústredeniach alebo predpísaných konzultáciách podľa schváleného učebného plánu alebo študijného programu,

01.01.2008

b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa schváleného učebného plánu alebo študijného programu okrem skúšky uvedenej v písmenách c) až g),

01.01.2008

c) päť kalendárnych dní na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo záverečnej skúšky v štúdiu alebo odbornom kurze zameranom na získanie policajného vzdelania,

01.01.2008

d) desať kalendárnych dní na prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy a obhajoby absolventskej práce,

01.01.2008

e) 50 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce vo vysokoškolskom štúdiu prvého stupňa, vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, vo vysokoškolskom štúdiu spájajúcom prvé dva stupne do jedného celku alebo vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa,

01.01.2008

f) päť kalendárnych dní na prípravu a vykonanie skúšky v príprave na výkon certifikovaných pracovných činností a špecializačnej skúšky na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckych pracovníkov,19)

01.01.2008

g) desať kalendárnych dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky v doplňujúcom štúdiu na získanie pedagogickej spôsobilosti19a) vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce.

01.01.2008

(2) Na vykonanie opravnej skúšky podľa odseku 1 písm. b) až g) sa poskytne služobné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu; za takto poskytnuté služobné voľno policajtovi nepatrí služobný plat.

01.01.2008

(3) Na prípravu na opravné skúšky sa služobné voľno podľa odseku 1 písm. b) až g) neposkytne.

01.01.2008

(4) Osamelej policajtke alebo osamelému policajtovi, ktorý sa stará aspoň o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov a ktorému patrí služobné voľno podľa odseku 1, sa poskytne ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu päť dní v školskom roku alebo akademickom roku, ak štúdium trvá viac ako tri mesiace.

01.01.2008

(5) Služobné voľno podľa odseku 1

01.01.2008

a) určené počtom dní nemožno čerpať po hodinách,

01.01.2008

b) poskytované na štúdium možno čerpať po celý školský rok alebo akademický rok, alebo počas trvania odborného kurzu alebo inej formy ďalšieho vzdelávania.

01.01.2008

(6) Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v inom školskom roku alebo akademickom roku.

01.01.2008

(7) Čerpanie služobného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz alebo nariadením karantény v dobe, keď policajt čerpá služobné voľno.

01.01.2008

(8) Do doby služobného voľna sa nezapočítava čas strávený cestovaním do príslušnej školy alebo do vzdelávacieho zariadenia, v ktorých sa štúdium uskutočňuje, ak je škola alebo vzdelávacie zariadenie v inom mieste, ako je miesto výkonu štátnej služby policajta.

01.01.2008

(9) Na vykonanie prijímacích skúšok možno policajtovi na jeho žiadosť poskytnúť služobné voľno s nárokom na služobný plat v nevyhnutne potrebnom rozsahu.“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:

01.01.2008

19) Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

19a) Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

89. V § 84 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „službe“ vkladajú slová „za výkon štátnej služby“.

01.01.2008

90. V § 84 ods. 1 písm. h) znie:

01.01.2008

h) príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,“.

01.01.2008

91. V § 84 ods. 1 písmeno m) znie:

01.01.2008

m) príplatok za nerovnomernosť času služby,“.

01.01.2008

92. V § 86 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2008

f) prerušenia výkonu funkcie policajta podľa § 44 ods. 2“.

01.01.2008

93. V § 86 odsek 8 znie:

01.01.2008

(8) Započítanie započítateľnej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do služobného pomeru na základe potvrdenia o zamestnaní a ak to nie je možné, na základe čestného vyhlásenia. Nadriadený prehodnotí započítateľnú odbornú prax na základe vykonávanej činnosti pri každom prevedení na inú funkciu alebo pri každom preložení na inú funkciu.“.

01.01.2008

94. V § 89 ods. 1 sa číslo „57“ nahrádza číslom „70“.

01.01.2008

95. V § 91 ods. 3 sa slová „O zvýšení alebo znížení osobného príplatku priznaného“ sa nahrádzajú slovami „O priznaní, zvýšení, znížení alebo odňatí osobného príplatku“.

01.01.2008

96. Nadpis § 92 znie: „Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí“.

01.01.2008

97. V § 92 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Policajtovi patrí príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ak je alebo môže byť vystavený faktorom uvedeným v § 78 ods. 1.“.

01.01.2008

98. V § 92 ods. 2 v tretej vete sa za slovo „prerokovaní“ vkladajú slová „dôvodu priznania príplatku“.

01.01.2008

99. V § 95 ods. 1 až 5 sa slová „do výšky“ nahrádzajú slovami „vo výške“.

01.01.2008

100. V § 96 sa v úvodnej vete slová „do výšky“ nahrádzajú slovami „vo výške“.

01.01.2008

101. § 97 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠97

01.01.2008

Príplatok za nerovnomernosť času služby

01.01.2008

Policajtovi, ktorý má základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas celého kalendárneho mesiaca, patrí príplatok vo výške 200 Sk mesačne.“.

01.01.2008

102. V § 102 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. d) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g)“.

01.01.2008

103. V § 102 ods. 4 písm. c) sa za slovo „hodnotenia“ vkladajú slová „je nespôsobilý vykonávať zastávanú funkciu a“.

01.01.2008

104. V § 103 ods. 1 sa za slová „služobná pohotovosť“ vkladajú slová „podľa § 69“.

01.01.2008

105. V § 107 ods. 2 posledná veta znie:

01.01.2008

„Ustanovenie o zasielaní služobného príjmu sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu.“.

01.01.2008

106. V § 109 ods. 1 v prvej vete sa za slová „denné štúdium do školy v zahraničí“ vkladajú slová „alebo na dennú formu odborného kurzu alebo iného druhu ďalšieho vzdelávania v zahraničí (ďalej len „denné štúdium v zahraničí")“.

01.01.2008

107. V § 109 ods. 1, 3, 8 a 13 sa vypúšťajú slová „do školy“.

01.01.2008

108. V § 109 odseky 9 a 10 znejú:

01.01.2008

(9) Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v medzinárodných misiách a operáciách civilného krízového manažmentu (ďalej len „misia") alebo ktorý je vyslaný na ochranu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „ochrana zastupiteľského úradu"), patrí služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. s) a t) v slovenských korunách a zahraničný príspevok od 400 do 4 000 EUR mesačne, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo záväzné podmienky účasti na misii neustanovujú inak. Zahraničný príspevok alebo jeho pomerná časť patrí aj policajtovi na zahraničnej služobnej ceste, ktorý zabezpečuje ochranu a prepravu osoby vykonávajúcej funkciu v inštitúcii Európskej únie alebo v medzinárodnej organizácii. Výšku zahraničného príspevku určí minister v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta výkonu štátnej služby v zahraničí a miery ohrozenia jeho života alebo zdravia.

01.01.2008

(10) Zahraničný príspevok podľa odseku 9 patrí policajtovi dňom vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo na zahraničnú služobnú cestu, najskôr však dňom prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do dňa skončenia vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo zahraničnej služobnej cesty, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky.“.

01.01.2008

109. V § 109 ods. 12 sa vypúšťajú slová „alebo zahraničný príspevok“.

01.01.2008

110. V § 110 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2008

(3) Policajtovi nepatrí náhrada výdavkov podľa tohto zákona, ak mu je preukázane poskytnutá inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou v rozsahu a vo výške podľa tohto zákona alebo mu je poskytnutá na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak iná fyzická osoba alebo právnická osoba preukázane poskytne policajtovi náhradu výdavkov čiastočne, policajtovi patrí zostávajúca časť náhrady výdavkov do rozsahu a výšky podľa tohto zákona.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

01.01.2008

111. V § 110 ods. 4 sa vypúšťajú slová „do školy“ a slová „v rámci jednotky medzinárodných mierových misií alebo medzinárodných policajných zborov“ sa nahrádzajú slovami „na plnenie úloh v misii alebo na ochranu zastupiteľského úradu“.

01.01.2008

112. V § 110 ods. 5 sa slová „do medzinárodnej mierovej misie alebo operácie civilného krízového manažmentu vedenými medzinárodnými organizáciami“ nahrádzajú slovami „na plnenie úloh v misii alebo na ochranu zastupiteľského úradu“.

01.01.2008

113. V § 110 ods. 6 sa slová „do medzinárodnej mierovej misie alebo operácie civilného krízového manažmentu vedenými medzinárodnými organizáciami“ nahrádzajú slovami „na plnenie úloh v misii alebo na ochranu zastupiteľského úradu“.

01.01.2008

114. V § 110 odsek 7 znie:

01.01.2008

(7) Ak policajtovi vyslanému na plnenie úloh v misii alebo na ochranu zastupiteľského úradu denné náhrady výdavkov uhrádza medzinárodná organizácia alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, denná náhrada výdavkov podľa odseku 5 mu nepatrí. Ak medzinárodná organizácia alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba preukázane poskytne policajtovi dennú náhradu výdavkov len čiastočne, policajtovi patrí zostávajúca časť dennej náhrady výdavkov do rozsahu a výšky podľa tohto zákona.“.

01.01.2008

115. V § 110 sa vypúšťa odsek 8.

01.01.2008

116. § 112 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠112

01.01.2008

Stravné

01.01.2008

(1) Policajtovi patrí stravné v sume podľa osobitného predpisu26) za každý kalendárny deň služobnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania služobnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania služobnej cesty je rozdelený na časové pásma

01.01.2008

a) 5 až 12 hodín,

01.01.2008

b) nad 12 hodín až 18 hodín,

01.01.2008

c) nad 18 hodín.

01.01.2008

(2) Ak nadriadený vyslaním na služobnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní policajtovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do sumy stravného ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

01.01.2008

(3) Ak policajt vykoná počas dvoch kalendárnych dní služobnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí policajtovi stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

01.01.2008

(4) Ak má policajt na služobnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, stravné mu nepatrí. Ak má policajt na služobnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, stravné určené podľa odseku 1 sa kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín. Miera krátenia stravného vyjadrená v menovitej hodnote sa zaokrúhli na celé koruny do výšky 50 halierov nadol a od 50 halierov vrátane nahor.

01.01.2008

(5) Ak je pri služobnej ceste v účtovnom doklade preukázané poskytnutie raňajok, nadriadený poskytne policajtovi stravné určené podľa odseku 1 znížené o

01.01.2008

a) preukázanú sumu za raňajky alebo

01.01.2008

b) 25 %, ak preukázaná suma za raňajky je vyššia ako 25 % zo stravného podľa odseku 1 alebo ak suma výdavku za poskytnuté raňajky nie je vyčíslená.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

01.01.2008

26) § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.“.

01.01.2008

117. V § 113 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Policajtovi, ktorý je preložený na inú funkciu podľa § 35 ods. 1 písm. a) alebo b) do iného miesta výkonu štátnej služby a z toho dôvodu žije odlúčene od svojej rodiny, patria po dobu preloženia náhrady ako pri služobnej ceste.“.

01.01.2008

118. V § 115 ods. 1 sa za slovo „policajtom“ vkladá slovo „písomne“.

01.01.2008

119. V § 115 ods. 3 sa za slovo „policajtom“ vkladá slovo „písomne“, vypúšťa sa slovo „aj“ a slová „hromadného dopravného prostriedku diaľkovej prepravy“ sa nahrádzajú slovami „pravidelnej verejnej dopravy“.

01.01.2008

120. Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:

01.01.2008

27) § 7 ods. 2, 3 a 7 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.

01.01.2008

28) § 7 ods. 4 až 7 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.“.

01.01.2008

121. V § 116 ods. 2 sa vypúšťa slovo „preložený,“ a slová „mimo miesta výkonu štátnej služby“.

01.01.2008

122. V § 117 ods. 1 sa slová „účasť na sústredení“ nahrádzajú slovami „účasť na študijných sústredeniach a predpísaných konzultáciách“.

01.01.2008

123. V § 118 ods. 1 sa slová „kúpeľnej liečby“ nahrádzajú slovami „liečebno-preventívnej starostlivosti“.

01.01.2008

124. V § 119 sa slová „§ 37 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 6“.

01.01.2008

125. Za § 120 sa vkladá § 120a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠120a

01.01.2008

Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie

01.01.2008

Policajtovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú služobnú cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne rizikových oblastí, patrí náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané orgánom verejného zdravotníctva.“.

01.01.2008

126. § 122 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠122

01.01.2008

Stravné v cudzej mene

01.01.2008

(1) Policajtovi patrí stravné v cudzej mene v sume podľa osobitného predpisu29) za každý kalendárny deň zahraničnej služobnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného v cudzej mene je ustanovená v závislosti od času trvania zahraničnej služobnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej služobnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na časové pásma

01.01.2008

a) do 6 hodín vrátane,

01.01.2008

b) nad 6 hodín až 12 hodín,

01.01.2008

c) nad 12 hodín.

01.01.2008

(2) Ak zahraničná služobná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni

01.01.2008

a) do 6 hodín vrátane, patrí policajtovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,

01.01.2008

b) nad 6 hodín až 12 hodín, patrí policajtovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,

01.01.2008

c) nad 12 hodín, patrí policajtovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

01.01.2008

(3) Ak policajt vykoná počas kalendárneho dňa viac zahraničných služobných ciest, z ktorých každá trvá do 6 hodín vrátane, patrí policajtovi stravné v cudzej mene za celkový čas trvania týchto služobných ciest.

01.01.2008

(4) Stravné v cudzej mene sa poskytne policajtovi v mene a výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej policajt strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak policajt strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, poskytne sa policajtovi stravné v cudzej mene, ktoré je pre policajta výhodnejšie.

01.01.2008

(5) Ak má policajt na zahraničnej služobnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, stravné mu nepatrí. Ak má policajt na zahraničnej služobnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, stravné určené podľa odsekov 1, 2 a 4 sa kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín.

01.01.2008

(6) Ak je pri zahraničnej služobnej ceste v doklade o ubytovaní preukázané poskytnutie raňajok, nadriadený poskytne policajtovi stravné v cudzej mene určené podľa odsekov 1, 2, a 4 znížené o

01.01.2008

a) preukázanú sumu za poskytnuté raňajky alebo

01.01.2008

b) 25 %, ak preukázaná suma výdavku za poskytnuté raňajky je vyššia ako 25 % zo stravného určeného podľa odsekov 1, 2 a 4 alebo ak suma výdavku za poskytnuté raňajky nie je vyčíslená.“.

01.01.2008

127. V § 123 sa za slová „§ 122“ vkladajú slová „ods. 2 a 4“.

01.01.2008

128. V nadpise § 125 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v cudzej mene“.

01.01.2008

129. V § 125 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nadriadený neumožnil policajtovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže postupovať podľa § 112 ods. 2.“.

01.01.2008

130. V § 125 ods. 2 sa za slovo „začína“ vkladajú slová „a končí“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo príchod a odchod lode z prístavu, v ktorom sa vykonáva vstupná alebo výstupná hraničná kontrola“.

01.01.2008

131. V § 125 odsek 3 znie:

01.01.2008

(3) Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí v zahraničí, sú na vznik nároku na náhrady poskytované v cudzej mene rozhodujúce podmienky služobnej cesty určené nadriadeným podľa § 37 ods. 2; obmedzenie podľa § 124 v tomto prípade neplatí.“.

01.01.2008

132. § 125 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2008

(4) Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína na území Slovenskej republiky a končí sa v zahraničí, a pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína v zahraničí a končí sa na území Slovenskej republiky, na posúdenie rozhodnej doby na vznik nároku na náhrady poskytované v cudzej mene sa primerane použijú ustanovenia odsekov 2 a 3.“.

01.01.2008

133. V § 126 odsek 2 znie:

01.01.2008

(2) Cestovné výdavky za cesty z miesta výkonu štátnej služby policajta do sídla zmluvnej strany v zahraničí a späť a náhradu preukázaných výdavkov za poistenie liečebných nákladov v zahraničí a náhradu preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie uhrádza nadriadený.“.

01.01.2008

134. V § 130 ods. 1 písm. a) sa za slová „dodatkovej dovolenky“ vkladá čiarka a slová „prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti“.

01.01.2008

135. V § 130 ods. 1 písmeno g) znie:

01.01.2008

g) prehlbovania kvalifikácie,“.

01.01.2008

136. V § 130 odsek 4 znie:

01.01.2008

(4) Miesto pobytu je miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu alebo medzi nadriadeným a policajtom vopred písomne dohodnuté miesto pobytu rodiny policajta na území Slovenskej republiky.“.

01.01.2008

137. V § 130 ods. 6 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 5“.

01.01.2008

138. V § 141 ods. 2 písmeno b) znie:

01.01.2008

b) starať sa o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie policajtov,“.

01.01.2008

139. Za § 141 sa vkladá § 141a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠141a

01.01.2008

Príspevok na bývanie

01.01.2008

(1) Policajtovi v stálej štátnej službe možno priznať príspevok na bývanie do výšky 7000 Sk mesačne, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.01.2008

(2) Príspevok na bývanie určuje minister v závislosti od miesta výkonu štátnej služby a charakteru činnosti útvaru.

01.01.2008

(3) Príspevok na bývanie nemožno priznať policajtovi,

01.01.2008

a) ktorému je poskytované ubytovanie nepretržite aspoň po dobu jedného mesiaca v ubytovacom zariadení služobného úradu v mieste výkonu štátnej služby alebo v mieste, z ktorého môže denne dochádzať do miesta výkonu štátnej služby,

01.01.2008

b) ktorému sa poskytujú náhrady výdavkov pri prijatí alebo preložení na inú funkciu podľa § 113,

01.01.2008

c) ktorý je zaradený do činnej zálohy z dôvodu vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí,

01.01.2008

d) ktorý je vyslaný na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu trvajúcu nepretržite aspoň po dobu jedného mesiaca.

01.01.2008

(4) Príspevok na bývanie nepatrí policajtovi počas doby dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, výkonu väzby, zaradenia do neplatenej zálohy, zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov, ak táto doba trvá nepretržite aspoň jeden mesiac.

01.01.2008

(5) Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa policajtovi za dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby príspevok na bývanie vo výške, v ktorej mu bol určený pred dočasným pozbavením; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol policajt dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak trestné stíhanie o tomto trestnom čine nebolo právoplatne skončené, alebo ak bol pre konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, prepustený zo služobného pomeru.

01.01.2008

(6) Ak trestné stíhanie bolo zastavené alebo ak sa skončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, doplatí sa policajtovi za dobu výkonu väzby príspevok na bývanie vo výške, v ktorej mu bol určený pred výkonom väzby.

01.01.2008

(7) Policajt, ktorý prestal spĺňať podmienky na priznanie príspevku na bývanie, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť nadriadenému.“.

01.01.2008

140. Nadpis nad § 142 znie:

01.01.2008

„Získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie“.

01.01.2008

141. § 142 znie:

01.01.2008

㤠142

01.01.2008

(1) Služobný úrad v súlade s potrebami Policajného zboru je povinný starať sa o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie policajtov. Na ten účel najmä

01.01.2008

a) zabezpečuje odborné vzdelávanie policajtov v školách (ďalej len „policajná škola") a ďalších vzdelávacích ustanovizniach ministerstva,

01.01.2008

b) vysiela policajtov na odborné vzdelávanie do iných škôl alebo ďalších vzdelávacích ustanovizní.32a)

01.01.2008

(2) Odborné vzdelávanie umožňuje policajtovi získať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať si vedomosti a zručnosti, získať spôsobilosť na vykonávanie predpísaných činností alebo získať potrebný stupeň vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania na výkon štátnej služby alebo kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania.

01.01.2008

(3) Služobný úrad, ktorým je ministerstvo, na vykonávanie odborného vzdelávania policajtov podľa odseku 1 písm. a) môže zriaďovať policajné školy a ďalšie vzdelávacie ustanovizne.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

01.01.2008

32a) Napríklad zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

01.01.2008

142. Za § 142 sa vkladajú § 142a až 142c, ktoré znejú:

01.01.2008

㤠142a

01.01.2008

(1) Za získavanie kvalifikácie na účely tohto zákona sa považuje odborné vzdelávanie policajtov, ktorého cieľom je získať policajné vzdelanie.

01.01.2008

(2) Služobný úrad umožní policajtovi zaradenému v prípravnej štátnej službe získať policajné vzdelanie štúdiom v policajnej škole alebo inej vzdelávacej ustanovizni ministerstva.

01.01.2008

(3) Služobný úrad môže umožniť získať policajné vzdelanie aj policajtovi zaradenému v dočasnej štátnej službe.

01.01.2008

(4) Za zvyšovanie kvalifikácie na účely tohto zákona sa považuje odborné vzdelávanie policajtov zamerané na

01.01.2008

a) získanie potrebného stupňa vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania na výkon štátnej služby v inej funkcii,

01.01.2008

b) získanie policajného vzdelania na účely splnenia kvalifikačnej požiadavky špecializovaného policajného vzdelania na výkon štátnej služby v inej funkcii,

01.01.2008

c) získanie špeciálnej odbornej spôsobilosti potrebnej podľa osobitných predpisov na výkon štátnej služby,

01.01.2008

d) rozšírenie si doterajšej kvalifikácie na výkon štátnej služby vo funkcii, na ktorú je policajt ustanovený.

01.01.2008

(5) Služobný úrad v súlade s potrebami Policajného zboru môže policajtovi na jeho žiadosť umožniť štúdiom zvýšiť si kvalifikáciu.

01.01.2008

(6) Štúdium policajta pri výkone štátnej služby na účel získania kvalifikácie alebo zvýšenia kvalifikácie, s ktorým služobný úrad vyslovil súhlas, je dôležitou osobnou prekážkou v štátnej službe podľa tohto zákona. Denné štúdium podľa odsekov 1 a 4 je výkonom štátnej služby.

01.01.2008

§ 142b

01.01.2008

(1) Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením si kvalifikácie policajta sa udeľuje rozkazom, ktorým sa policajt povoláva alebo vysiela na štúdium. Rozkazom sa povolanie alebo vyslanie na štúdium aj ukončuje.

01.01.2008

(2) Súhlas služobného úradu podľa odseku 1 umožňuje policajtovi počas štúdia pri výkone štátnej služby čerpať služobné voľno s nárokom na služobný plat.

01.01.2008

(3) Policajt, ktorému služobný úrad umožnil získať kvalifikáciu alebo zvýšiť si kvalifikáciu, je povinný po skončení štúdia zotrvať po určený čas v služobnom pomere v tej zložke podľa § 1 ods. 1, ktorá mu umožnila získať kvalifikáciu alebo zvýšiť si kvalifikáciu, alebo uhradiť náklady spojené so zabezpečením získavania alebo zvyšovania kvalifikácie (ďalej len „náklady na vzdelávanie“) alebo ich pomernú časť. Policajt je povinný zotrvať po určený čas v služobnom pomere alebo uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú časť aj vtedy, ak štúdium neskončil a nezískal alebo si nezvýšil kvalifikáciu.

01.01.2008

(4) Čas určený na zotrvanie policajta v služobnom pomere podľa odseku 3 je pri dennej forme štúdia trojnásobkom doby trvania štúdia a pri štúdiu pri výkone štátnej služby dvojnásobkom doby trvania štúdia.

01.01.2008

§ 142c

01.01.2008

(1) Za prehlbovanie kvalifikácie na účely tohto zákona sa považuje systematické odborné vzdelávanie policajtov, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, obnovovanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie si vedomostí, zručností, schopností a návykov potrebných na výkon štátnej služby.

01.01.2008

(2) Policajt si kvalifikáciu prehlbuje prostredníctvom odborných a iných kurzov, školení, seminárov, študijného pobytu alebo iných druhov ďalšieho vzdelávania.

01.01.2008

(3) Služobný úrad v súlade s popisom služobnej činnosti policajta môže policajtovi uložiť povinnosť zúčastniť sa na prehlbovaní kvalifikácie na výkon štátnej služby. Prehĺbiť si doterajšiu kvalifikáciu na výkon štátnej služby služobný úrad môže umožniť policajtovi aj na jeho žiadosť.

01.01.2008

(4) Účasť policajta na prehlbovaní kvalifikácie sa považuje za činnosť vykonávanú v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby.".

01.01.2008

143. § 143 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠143

01.01.2008

Úhrada nákladov na vzdelávanie

01.01.2008

(1) Policajt, ktorý nezotrval v služobnom pomere po čas ustanovený v § 142b ods. 4, je povinný uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú časť.

01.01.2008

(2) Do nákladov na vzdelávanie sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu

01.01.2008

a) vyplácaním služobného príjmu podľa § 84 ods. 1, ktorý sa policajtovi poskytoval počas denného štúdia,

01.01.2008

b) poskytovaním služobného voľna s nárokom na služobný plat,

01.01.2008

c) poskytovaním náhrad cestovných výdavkov súvisiacich so štúdiom,

01.01.2008

d) úhradou poplatkov za štúdium, ak ich služobný úrad za policajta uhradil.

01.01.2008

(3) Výšku úhrady nákladov na vzdelávanie vypočítava a určuje služobný úrad podľa skutočných nákladov na vzdelávanie v období, keď policajt získaval alebo zvyšoval si kvalifikáciu. Najvyššia suma úhrady nákladov na vzdelávanie, ktorú je policajt povinný uhradiť, nesmie prekročiť tri štvrtiny celkovej sumy skutočne vynaložených nákladov na vzdelávanie vypočítaných podľa odseku 2.

01.01.2008

(4) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže služobný úrad znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov na vzdelávanie policajtovi uvoľnenému zo služobného pomeru na vlastnú žiadosť alebo policajtovi, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru, pretože bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti.

01.01.2008

(5) Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich zníženie alebo odpustenie sa vyhlasuje v rozhodnutí nadriadeného, ktorý je oprávnený rozhodnúť o skončení služobného pomeru policajta. Rozhodnutie musí obsahovať aj výšku nákladov, ktoré je policajt povinný uhradiť, spolu s lehotou na ich úhradu.

01.01.2008

(6) O spôsobe úhrady nákladov na vzdelávanie v určenej výške sa môže policajt so služobným úradom dohodnúť. Ak nedôjde k dohode, možno uspokojiť pohľadávku na základe vykonateľného rozhodnutia o povinnosti policajta uhradiť náklady na vzdelávanie mesačnými zrážkami z jeho príjmu; výška mesačnej zrážky z jeho príjmu však nesmie prekročiť hranicu sumy ustanovenej podľa osobitného predpisu.33)

01.01.2008

(7) Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie nevznikne, ak sa služobný pomer skončil prepustením z dôvodu podľa § 192 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3.

01.01.2008

(8) Minister môže rozhodnúť, že policajt, ktorý je opätovne prijatý do služobného pomeru u tej zložky, ktorá mu získanie alebo zvýšenie kvalifikácie umožnila, a má povinnosť úhrady nákladov za vzdelanie, vznikom nového služobného pomeru pokračuje v plnení záväzku podľa § 142b ods. 3.

01.01.2008

(9) Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na policajta, ktorý náklady za vzdelanie už uhradil.".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

01.01.2008

33) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.".

01.01.2008

144. V §145a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2008

d) lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k výkonu štátnej služby.34aa)".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 34aa znie:

01.01.2008

34aa) § 30 zákona č. 355/2007 Z. z.".

01.01.2008

145. V § 145a ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

01.01.2008

„Periodická preventívna lekárska prehliadka je súčasťou zdravotného dohľadu na zdravie policajtov v súvislosti s výkonom služby.30)".

01.01.2008

146. V § 145a ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

01.01.2008

147. V § 145a ods. 4 sa slová „orgán na ochranu zdravia" nahrádzajú slovami „orgán verejného zdravotníctva".

01.01.2008

148. V §145b sa slová „s výnimkou vyšetrení určených orgánom na ochranu zdravia podľa osobitného predpisu34c)" nahrádzajú slovami „okrem nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k výkonu štátnej služby, ktoré uhrádza služobný úrad".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 34c sa vypúšťa.

01.01.2008

149. V § 146 ods. 1 sa slová „dvoch týždňov" nahrádzajú slovami „štrnástich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní".

01.01.2008

150. V § 146 sa vypúšťa odsek 2.

01.01.2008

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.

01.01.2008

151. V § 146 ods. 4 písm. a) sa slová „rozhodujúca pre nárok na odchodné a jeho výšku" nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak".

01.01.2008

152. V § 146 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2008

c) policajtom, ktorí sa vrátili z pôsobenia v misii alebo z ochrany zastupiteľského úradu, najneskôr do jedného roka od skončenia vyslania formou liečebno-preventívnej starostlivosti,".

01.01.2008

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2008

153. V § 146 ods. 5 sa za slová „služobného pomeru" vkladajú slová „policajtom zaradeným do neplatenej zálohy," a na konci sa pripájajú tieto slová: „a policajtom počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa § 152 ods. 1".

01.01.2008

154. V § 146 ods. 6 sa slová „kúpeľná liečba" nahrádzajú slovami „kúpeľná starostlivosť".

01.01.2008

155. V § 146 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré je povinný preukázať.".

01.01.2008

156. V § 146 ods. 9 sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odseku 3".

01.01.2008

157. V § 148 ods. 1 a § 150 ods.1 sa za slová „s jej" vkladá slovo „písomným".

01.01.2008

158. V § 155 sa na konci pripája táto veta: „Ak policajtka alebo policajt nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca budúceho kalendárneho roka, poskytne nadriadený nevyčerpanú dovolenku po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.".

01.01.2008

159. V § 156 ods. 1 sa slová „služobný úrad" nahrádzajú slovom „nadriadený".

01.01.2008

160. V § 156 ods. 2 sa slovo „troch" nahrádza slovom „šiestich" a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci zmeny.".

01.01.2008

161. V § 188a ods. 4 sa slovo „školenie" nahrádza slovami „prehlbovanie kvalifikácie".

01.01.2008

162. § 189 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

01.01.2008

h) nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že policajt je nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,

01.01.2008

i) ak policajt v prípravnej štátnej službe svojím zavinením nezískal policajné vzdelanie.".

01.01.2008

163. V § 190 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenia § 266 ods. 3 a 4 sa použijú primerane.".

01.01.2008

164. V § 192 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2008

(3) Policajt zaradený v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe sa prepustí zo služobného pomeru, ak sa v dôsledku organizačných zmien zrušila jeho doterajšia funkcia a nie je pre neho v štátnej službe voľná iná funkcia.".

01.01.2008

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.01.2008

165. V § 194 ods.1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri prepustení z dôvodov uvedených v § 192 ods. 1 písm. b) a c) sa v odôvodnení rozhodnutia o prepustení uvedú len závery rozhodnutia lekárskej komisie alebo závery posudku služobného klinického psychológa.".

01.01.2008

166. V § 194 ods. 3 sa slová „c) až h)" nahrádzajú slovami „c) až g)".

01.01.2008

167. V § 195 ods. 1 písm. b) sa slová „kúpeľnej liečby" nahrádzajú slovami „kúpeľnej starostlivosti".

01.01.2008

168. V § 195 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa stará o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú do siedmich rokov veku dieťaťa".

01.01.2008

169. V § 195 ods. 2 písm. a) sa slová „c) až h) a ods. 2" nahrádzajú slovami „c) až g) a ods. 2 a 3".

01.01.2008

170. V § 196 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak nie sú splnené podmienky podľa § 14 ods. 5.".

01.01.2008

171. Za § 198a sa vkladajú § 198b a 198c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2008

㤠198b

01.01.2008

Skončenie služobného pomeru pre nespôsobilosť na zaradenie do stálej štátnej služby

01.01.2008

Služobný pomer policajta v prípravnej štátnej službe sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že policajt je nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby.

01.01.2008

§ 198c

01.01.2008

Skončenie služobného pomeru pre nezískanie policajného vzdelania

01.01.2008

Služobný pomer policajta v prípravnej štátnej službe sa končí dňom nasledujúcim po dni, keď v štúdiu zameranom na získanie policajného vzdelania policajtovi nebola povolená opravná skúška alebo povolenú opravnú skúšku úspešne nevykonal, alebo bol zo štúdia vylúčený, a tým nesplnil kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania.".

01.01.2008

172. V § 222 ods.1 písm. a) sa slová „podľa § 14" nahrádzajú slovami „podľa § 14a".

01.01.2008

173. V § 223 ods. 3 sa slová „musí policajt požiadať úrad48a) o posúdenie svojho zdravotného stavu na účely sociálneho zabezpečenia" nahrádzajú slovami „môže policajt požiadať o posúdenie zdravotného stavu na účely sociálneho zabezpečenia48a) alebo sociálneho poistenia48b)".

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 48b znie:

01.01.2008

48b) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.".

01.01.2008

174. V § 225 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „výkonu trestu".

01.01.2008

175. V § 227 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a h)" a na konci sa pripája táto veta: „Prepustenie podľa § 192 ods. 1 písm. d) možno vykonať len so súhlasom ministra.".

01.01.2008

176. V § 229 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb policajtov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času sa uzatvárajú kolektívna zmluva vyššieho stupňa a podnikové kolektívne zmluvy.".

01.01.2008

177. Odkaz 50 sa vypúšťa spolu s poznámkou pod čiarou k tomuto odkazu.

01.01.2008

178. V § 233 ods. 2 sa slová „pri posudzovaní veci objasňuje" nahrádza slovom „posudzuje".

01.01.2008

179. V § 241 ods.1 sa na konci pripája táto veta:

01.01.2008

„Ak totožnosť príslušníka Slovenskej informačnej služby alebo toho, kto rozhodnutie vydal, má zostať utajená, v rozhodnutí sa jeho meno a priezvisko neuvádza; táto osoba sa v rozhodnutí označí iným vhodným spôsobom.".

01.01.2008

180. V § 241 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2008

181. V § 242 ods. 3 sa za slovo „podáva" vkladá slovo „písomne".

01.01.2008

182. § 242 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.01.2008

(9) Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.".

01.01.2008

183. V § 243 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak."

01.01.2008

184. Za § 247 sa vkladá § 247a, ktorý znie:

01.01.2008

㤠247a

01.01.2008

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní52) okrem výkonu rozhodnutia.".

01.01.2008

185. V § 254 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a) a b)".

01.01.2008

186. V § 254 ods. 3 sa slová „§ 192 ods. 4" nahrádzajú slovami „§ 192 ods. 5".

01.01.2008

187. V § 254 sa vypúšťa odsek 5.

01.01.2008

188. § 262 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2008

(4) Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá oprávnenému orgánu alebo ak sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.".

01.01.2008

189. V § 266 nadpis znie: „Oznamovanie a doručovanie".

01.01.2008

190. V § 266 odseky 1 a 2 znejú:

01.01.2008

(1) Rozhodnutie sa oznamuje vyhlásením, a ak to nie je možné, doručením, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.01.2008

(2) Rozhodnutie oznamuje vyhlásením policajtovi ústne oprávnený orgán.".

01.01.2008

191. V § 266 ods. 4 sa slová „policajt alebo pozostalý" nahrádzajú slovami „účastník konania".

01.01.2008

192. V § 267a sa slová „§ 15 ods. 9" nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 8", slová „§ 32 ods. 2" sa nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 3" a za slovami „§ 45" sa vkladajú slová „§ 46,".

01.01.2008

193. Za § 279 sa vkladá § 279a, ktorý znie:

01.01.2008

㤠279a

01.01.2008

Policajt, ktorý bol povýšený do hodnosti podľa § 23 ods. 2 do 31. decembra 2007, sa k 1. januáru 2008 povýši do hodnosti poručíka, ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo do hodnosti nadporučíka, ak má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.„.

01.01.2008

194. Príloha č. 2 znie:

01.01.2008

„Príloha č. 2 k zákonu č. 73/1998 Z. z.

01.01.2008

PRÍPLATOK ZA RIADENIE

01.01.2008

PRVÁ ČASŤ

01.01.2008

POLICAJNÝ ZBOR

01.01.2008
Funkcia    Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
1.01. prezident Policajného zboru  30 % až 70 %
1.02. generálny riaditeľ sekcie, rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, viceprezident Policajného zboru  20 % až 60 %
1.03. riaditeľ úradu ministerstva, biskupský vikár, zástupca generálneho riaditeľa sekcie, prorektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ krajského riaditeľstva  15 % až 50 %
1.04.  riaditeľ odboru, riaditeľ (vedúci) organizácie a zariadenia ministerstva, zástupca riaditeľa úradu ministerstva, zástupca biskupského vikára, zástupca riaditeľa krajského riaditeľstva, riaditeľ okresného riaditeľstva  10 % až 40 %
1.05.  vedúci samostatného oddelenia, zástupca riaditeľa odboru, vedúci katedry Akadémie Policajného zboru v Bratislave, zástupca riaditeľa (vedúceho) organizácie a zariadenia, riaditeľ odboru krajského riaditeľstva, zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva  9 % až 35 %
1.06.  zástupca riaditeľa odboru krajského riaditeľstva, riaditeľ odboru okresného riaditeľstva, vedúci predmetovej skupiny strednej odbornej školy Policajného         zboru, vedúci ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ základného útvaru  8 % až 30 %
1.07.  vedúci oddelenia, zástupca riaditeľa odboru okresného riaditeľstva, zástupca riaditeľa základného útvaru, vedúci samostatného oddelenia okresného riaditeľstva, veliteľ jednotky  7 % až 27 %
1.08.  zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny, vedúci zmeny, zástupca veliteľa jednotky, veliteľ čaty, zástupca veliteľa čaty  5 % až 20 %
01.01.2008

DRUHÁ ČASŤ

01.01.2008

ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

01.01.2008

1. Generálne riaditeľstvo

01.01.2008
Funkcia    Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 
1.01.  generálny riaditeľ zboru 30 % až 70 %
1.02.  námestník generálneho riaditeľa zboru 20 % až 60 %
1.03.  riaditeľ (náčelník) odboru, riaditeľ Útvaru sociálneho zabezpečenia  15 % až 50 %
1.04.  vikár, zástupca riaditeľa odboru 10 % až 35 %
1.05.  vedúci úseku   8 % až 30 %
01.01.2008

2. Ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených

01.01.2008
Funkcia    Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 
2.01.  riaditeľ ústavu (nemocnice) 15 % až 50 %
2.02.  zástupca riaditeľa ústavu (nemocnice) 10 % až 40 %
2.03.  vedúci účelového zariadenia zboru   8 % až 30 %
2.04.  vedúci oddelenia, zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny (úseku)    5 % až 25 %
01.01.2008

TRETIA ČASŤ

01.01.2008

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD A SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA

01.01.2008
Funkcia    Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 
 1.01  riaditeľ, námestník riaditeľa, riaditeľ sekcie, riaditeľ priamo riadeného odboru 30 % až 70 %
 1.02  zástupca riaditeľa sekcie, zástupca riaditeľa priamo riadeného odboru 20 % až 60 %
 1.03  riaditeľ odboru, vedúci samostatného oddelenia 15 % až 50 %
 1.04  zástupca riaditeľa odboru, zástupca vedúceho samostatného oddelenia, vedúci oddelenia, vedúci zariadenia  10 % až 40 %
 1.05  zástupca vedúceho oddelenia, zástupca vedúceho zariadenia, vedúci skupiny    5 % až 35 %
01.01.2008

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.01.2008

ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA

01.01.2008
Funkcia    Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
 1.01. generálny riaditeľ Železničnej polície 30 % až 70 %
 1.02. námestník generálneho riaditeľa Železničnej polície 25 % až 50 %
 1.03. riaditeľ oblastnej správy, riaditeľ odboru generálneho riaditeľstva 18 % až 42 %
 1.04. zástupca riaditeľa oblastnej správy, zástupca riaditeľa odboru a vedúci samostatného oddelenia generálneho riaditeľstva, riaditeľ odboru Železničnej polície 15 % až 37 %
 1.05. vedúci oddelenia generálneho riaditeľstva, zástupca riaditeľa odboru Železničnej polície, vedúci oddelenia oblastnej správy a vedúci oddelenia odboru Železničnej polície   7 % až 26 %
 1.06. zástupca vedúceho oddelenia a vedúci skupiny generálneho riaditeľstva, zástupca vedúceho oddelenia a vedúci skupiny oblastnej správy, zástupca vedúceho oddelenia a vedúci skupiny odboru Železničnej polície   5 % až 22 %“.
01.01.2008

195. V prílohe č. 3 nadpis znie:

01.01.2008

„ZOZNAM ČINNOSTÍ, PRI KTORÝCH PATRÍ PRÍPLATOK ZA ŠTÁTNU SLUŽBU V SŤAŽENOM A ZDRAVIU ŠKODLIVOM PRACOVNOM PROSTREDÍ“.

01.01.2008

196. V prílohe č. 3 I. SKUPINA v časti D. Chemické škodliviny v druhom bode sa slová „chemických zlúčenín a prašnosti“ nahrádzajú slovami „chemických faktorov“.

01.01.2008

197. V prílohe č. 3 I. SKUPINA v časti D. Chemické škodliviny tretí bod znie:

01.01.2008

3. Vykonávanie dozoru nad činnosťami vykonávanými na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorov, ak sú tieto činnosti zaradené do druhej kategórie a vyššej.“.

01.01.2008

198. V prílohe č. 3 I. SKUPINA v časti D. Chemické škodliviny v deviatom bode sa slová „zvlášť nebezpečne jedovatá“ nahrádzajú slovami „veľmi jedovatá53)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

01.01.2008

53) § 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.“.

01.01.2008

199. V prílohe č. 3 I. SKUPINA v časti E. Fyzikálne vplyvy šiesty bod znie:

01.01.2008

6. Činnosti vykonávané v prostredí nadmerného hluku podľa osobitných predpisov.18c)“.

01.01.2008

200. V prílohe č. 3 II. SKUPINA v časti D. Chemické škodliviny prvý a druhý bod znejú:

01.01.2008

1. Výkon bežného štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách s výskytom chemických a fyzikálnych faktorov zaradených do tretej a štvrtej kategórie.

01.01.2008

2. Činnosti s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými prípravkami, ktoré sú klasifikované ako veľmi jedovaté látky a prípravky,53) vykonávané v úzkom kontakte s nimi, kde výkon činnosti je podmienený náročnou, odbornou prípravou, individuálnou fyziologickou a psychologickou spôsobilosťou a vysokými požiadavkami na dôsledné dodržiavanie zásad ochrany zdravia a bezpečnosti práce.“.


01.01.2008

Čl. II

01.01.2008

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 58/1999 Z. z., zákonom č. 181/1999 Z. z., zákonom č. 356/1999 Z. z., zákonom č. 224/2000 Z. z., zákonom č. 464/2000 Z. z., zákonom č. 241/2001 Z. z., zákonom č. 98/2002 Z. z., zákonom č. 328/2002 Z. z., zákonom č. 422/2002 Z. z., zákonom č. 659/2002 Z. z., zákonom č. 212/2003 Z. z., zákonom č. 178/2004 Z. z., zákonom č. 201/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 727/2004 Z. z., zákonom č. 732/2004 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z., zákonom č. 623/2005 Z. z., zákonom č. 342/2007 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2008

Čl. III

01.01.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


01.01.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2008

Pavol Paška v. r.

01.01.2008

Robert Fico v. r.