Zákon č. 512/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov

Čiastka 216/2007
Platnosť od 16.11.2007
Účinnosť od 01.12.2007

OBSAH

01.12.2007

512

01.12.2007

ZÁKON

01.12.2007

z 23. októbra 2007,

01.12.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov

01.12.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2007

Čl. I

01.12.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2007

1. V § 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:

01.12.2007

f) určuje rozsah a formu ďalšieho vzdelávania členov komory,

01.12.2007

g) uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa podľa osobitného predpisu;1a) za odbornú kvalifikáciu sa uznáva i vysokoškolské vzdelanie banskomeračského zamerania hlbinného dobývania,“.

01.12.2007

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako h) až m).

01.12.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.12.2007

1a) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“.

01.12.2007

2. § 4 znie:

01.12.2007

㤠4

01.12.2007

(1) Komora zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti fyzickú osobu, ktorá

01.12.2007

a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

01.12.2007

b) je bezúhonná,

01.12.2007

c) zložila kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázala osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,2) alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu,1a)

01.12.2007

d) zložila sľub.

01.12.2007

(2) Fyzická osoba, ktorú komora odmietla zapísať do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, má právo domáhať sa ochrany na súde.

01.12.2007

(3) Kvalifikačnú skúšku pred komorou môže vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa osobitného predpisu2a) alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu.1a)

01.12.2007

(4) Fyzická osoba, ktorej komora odmietla vykonanie kvalifikačnej skúšky, má právo domáhať sa ochrany na súde.

01.12.2007

(5) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.".

01.12.2007

(6) Do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa zapisuje

01.12.2007

a) meno a priezvisko,

01.12.2007

b) dátum narodenia,

01.12.2007

c) miesto trvalého pobytu, ak ide o cudzincov, údaj o pobyte podľa osobitného predpisu,2b)

01.12.2007

d) názov a sídlo pracoviska,

01.12.2007

e) rozsah overovaných vybraných geodetických a kartografických činností,

01.12.2007

f) dátum vykonania kvalifikačnej skúšky alebo dátum vydania rozhodnutia o osobitnej odbornej spôsobilosti, alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie,

01.12.2007

g) dátum zloženia sľubu,

01.12.2007

h) dátum vydania oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

01.12.2007

(7) Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov je verejný. Každý má právo nahliadnuť do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a robiť si z neho výpisy.

01.12.2007

(8) Zápisom do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa fyzická osoba stáva členom komory.

01.12.2007

(9) Zmenu údajov uvedených v odseku 6 je autorizovaný geodet a kartograf povinný oznámiť komore do 15 dní odo dňa, keď zmena nastala.“.

01.12.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

01.12.2007

2a) § 6 písm. d) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

01.12.2007

2b) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.12.2007

3. § 6 znie:

01.12.2007

㤠6

01.12.2007

Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky určí Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v spolupráci s komorou.“.

01.12.2007

4. V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

01.12.2007

5. V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:

01.12.2007

f) kto bol vylúčený,“.

01.12.2007

6. § 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.12.2007

(5) Komora opätovne zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu podľa odseku 1 písm. g) na základe žiadosti a po zaplatení dlžného členského príspevku komore.“.

01.12.2007

7. V § 9 ods. 2 písm. c) sa na konci vety pripájajú tieto slová: „okrem doby, na ktorú mal člen komory pozastavený výkon činnosti,“.

01.12.2007

8. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

01.12.2007

d) sústavne sa vzdelávať,

01.12.2007

e) dodržiavať Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa.“.

01.12.2007

9. V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „skúšobná“ vkladajú slová „a autorizačná“.

01.12.2007

10. V § 10 odsek 2 znie:

01.12.2007

(2) Funkcie v orgánoch komory podľa odseku 1 písm. b) až e) sú navzájom nezlučiteľné. Funkčné obdobie v orgánoch komory je trojročné.“.

01.12.2007

11. V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sa zhromaždenie nemôže platne uznášať, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa môže zhromaždenie platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory.“.

01.12.2007

12. V § 11 ods. 2 písmeno b) znie:

01.12.2007

b) vydáva Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,“.

01.12.2007

13. V § 12 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.12.2007

c) vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej a autorizačnej komisie,“.

01.12.2007

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako d) až i).

01.12.2007

14. V § 12 ods. 2 sa v novooznačenom písmene f) za slovo „skúšobnej“ vkladajú slová „a autorizačnej“.

01.12.2007

15. § 13 znie:

01.12.2007

㤠13

01.12.2007

Skúšobná a autorizačná komisia zabezpečuje organizáciu a realizáciu kvalifikačnej skúšky a posudzuje splnenie podmienok na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a zabezpečuje vzdelávanie. Má najmenej sedem členov. Skladá sa z členov komory a z ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií. Na čele skúšobnej a autorizačnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.“.

01.12.2007

16. V § 15 sa v tretej vete vypúšťajú slová „a návrhy na začatie disciplinárneho konania“.

01.12.2007

17. V § 16 ods. 1 písm. b) sa suma „20 000“ nahrádza sumou „50 000“.

01.12.2007

18. V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:

01.12.2007

c) vylúčenie z komory až na dobu 3 rokov.“.

01.12.2007

19. V § 17 odsek 1 znie:

01.12.2007

(1) Návrh na začatie disciplinárneho konania podáva člen komory alebo orgán komory disciplinárnej komisii. Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny člen komory alebo orgán komory dozvedel, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.“.

01.12.2007

20. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

01.12.2007

㤠19a

01.12.2007

Disciplinárne konania začaté a nedokončené do 1. decembra 2007 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.


01.12.2007

Čl. II

01.12.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.


01.12.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.12.2007

Pavol Paška v. r.

01.12.2007

Robert Fico v. r.