Zákon č. 511/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Čiastka 216/2007
Platnosť od 16.11.2007
Účinnosť od 01.01.2008
01.01.2008

511

01.01.2008

ZÁKON

01.01.2008

z 23. októbra 2007,

01.01.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

01.01.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2008

Čl. I

01.01.2008

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z. a zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Senec“.

01.01.2008

2. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Pezinok“.

01.01.2008

3. V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Malacky“.

01.01.2008

4. V § 2 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

01.01.2008

(6) Sídlom Okresného súdu Malacky je mesto Malacky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.

01.01.2008

(7) Sídlom Okresného súdu Pezinok je mesto Pezinok; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Pezinok a územný obvod okresu Senec.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 6 až 45 sa označujú ako odseky 8 až 47.

01.01.2008

5. V § 2 odseky 8 a 9 znejú:

01.01.2008

(8) Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Senica.

01.01.2008

(9) Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trnava.“.

01.01.2008

6. V § 2 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:

01.01.2008

(12) Sídlom Okresného súdu Piešťany je mesto Piešťany; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Piešťany a územný obvod okresu Hlohovec.

01.01.2008

(13) Sídlom Okresného súdu Skalica je mesto Skalica; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Skalica.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 12 až 47 sa označujú ako odseky 14 až 49.

01.01.2008

7. V § 2 ods. 19 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Partizánske“.

01.01.2008

8. V § 2 odsek 20 znie:

01.01.2008

(20) Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trenčín a územný obvod okresu Ilava.“.

01.01.2008

9. V § 2 sa za odsek 20 vkladajú nové odseky 21 až 23, ktoré znejú:

01.01.2008

(21) Sídlom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.

01.01.2008

(22) Sídlom Okresného súdu Partizánske je mesto Partizánske; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske.

01.01.2008

(23) Sídlom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové mesto nad Váhom a územný obvod okresu Myjava.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 21 až 49 sa označujú ako odseky 24 až 52.

01.01.2008

10. V § 2 ods. 28 sa za slovami „okresu Dolný Kubín“ vypúšťa čiarka a slová „územný obvod okresu Námestovo a územný obvod okresu Tvrdošín“.

01.01.2008

11. V § 2 sa za odsek 28 vkladá nový odsek 29, ktorý znie:

01.01.2008

(29) Sídlom Okresného súdu Námestovo je mesto Námestovo; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Námestovo a územný obvod okresu Tvrdošín.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 29 až 52 sa označujú ako odseky 30 až 53.

01.01.2008

12. V § 2 ods. 38 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Revúca“.

01.01.2008

13. V § 2 sa za odsek 38 vkladá nový odsek 39, ktorý znie:

01.01.2008

(39) Sídlom Okresného súdu Revúca je mesto Revúca; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Revúca.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 39 až 53 sa označujú ako odseky 40 až 54.

01.01.2008

14. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.01.2008

f) Okresného súdu Malacky,

01.01.2008

g) Okresného súdu Pezinok.“.

01.01.2008

15. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

01.01.2008

e) Okresného súdu Piešťany,

01.01.2008

f) Okresného súdu Skalica.“.

01.01.2008

16. V § 3 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:

01.01.2008

b) Okresného súdu Bánovce nad Bebravou,

01.01.2008

c) Okresného súdu Partizánske,

01.01.2008

d) Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,“.

01.01.2008

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená e) a f).

01.01.2008

17. § 3 ods. 5 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.2008

h) Okresného súdu Revúca“.

01.01.2008

18. V § 3 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.01.2008

f) Okresného súdu Námestovo,“.

01.01.2008

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

01.01.2008

19. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2008

(3) Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní je príslušný

01.01.2008

a) Krajský súd v Bratislave pre obvody konkurzných a vyrovnacích súdov uvedených v odseku 2 písm. a), b), c), d),

01.01.2008

b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody konkurzných a vyrovnacích súdov uvedených v odseku 2 písm. e), f),

01.01.2008

c) Krajský súd v Košiciach pre obvody konkurzných a vyrovnacích súdov uvedených v odseku 2 písm. g), h).“.

01.01.2008

20. Za § 18 sa vkladajú § 18a až 18g, ktoré vrátane nadpisu znejú:

01.01.2008

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

01.01.2008

§ 18a

01.01.2008

Na účely tohto zákona je

01.01.2008

a) nadobúdajúcim súdom Okresný súd Malacky, Okresný súd Pezinok, Okresný súd Piešťany, Okresný súd Skalica, Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Okresný súd Partizánske, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, Okresný súd Námestovo, Okresný súd Revúca,

01.01.2008

b) odovzdávajúcim súdom Okresný súd Bratislava II, Okresný súd Bratislava III, Okresný súd Bratislava IV, Okresný súd Trnava, Okresný súd Senica, Okresný súd Topoľčany, Okresný súd Trenčín, Okresný súd Dolný Kubín a Okresný súd Rimavská Sobota.

01.01.2008

§ 18b

01.01.2008

(1) Ak nie je ďalej ustanovené inak, výkon súdnictva prechádza k 1. januáru 2008 z odovzdávajúceho súdu na nadobúdajúci súd, a to vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. januára 2008 daná miestna príslušnosť nadobúdajúceho súdu; to neplatí pre veci, ktoré boli doručené na súd do 31. decembra 1996.

01.01.2008

(2) K prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 nedochádza vo veciach, v ktorých bol do 31. decembra 2007 podaný riadny opravný prostriedok, ako aj vo veciach, ktoré boli právoplatne skončené.

01.01.2008

(3) Ak bolo v trestnoprávnej veci začaté hlavné pojednávanie, k prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 nedochádza.

01.01.2008

§ 18c

01.01.2008

(1) Konanie vo veciach podľa § 7 a § 9 až 11 začaté do 31. decembra 2007 na miestne príslušnom súde podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007 dokončí tento súd.

01.01.2008

(2) V agende obchodného registra prechádza k 1. januáru 2008 výkon súdnictva z

01.01.2008

a) Okresného súdu Nitra na Okresný súd Trenčín vo všetkých, aj právoplatne skončených, veciach týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb zapísaných do obchodného registra, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v okrese Partizánske,

01.01.2008

b) Okresného súdu Trnava na Okresný súd Trenčín vo všetkých, aj právoplatne skončených, veciach týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb zapísaných do obchodného registra, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v okrese Myjava.

01.01.2008

(3) Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným vo veciach podľa odseku 2 začaté do 31. decembra 2007 dokončí odvolací súd príslušný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.

01.01.2008

§ 18d

01.01.2008

Prísediaci sudcovia z radov občanov odovzdávajúcich súdov, ktorí majú trvalé bydlisko v obvode nadobúdajúcich súdov, sa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu stávajú k 1. januáru 2008 prísediacimi sudcami z radov občanov týchto súdov, inak ostávajú prísediacimi sudcami z radov občanov odovzdávajúcich súdov. Udelením súhlasu podľa prvej vety funkcia prísediaceho na odovzdávajúcom súde zaniká.

01.01.2008

§ 18e

01.01.2008

(1) Poverený sudca nadobúdajúceho súdu1) vydá rozvrh práce nadobúdajúceho súdu na rok 2008 najneskôr do 15. januára 2008.

01.01.2008

(2) Do vydania rozvrhu práce sa pri prideľovaní vecí samosudcom a senátom nadobúdajúceho súdu postupuje podľa osobitného predpisu.2)

01.01.2008

§ 18f

01.01.2008

Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným konkurznými a vyrovnacími súdmi uvedenými v § 9 ods. 2 v konkurznom konaní alebo vyrovnacom konaní začaté do 31. decembra 2007 dokončí odvolací súd príslušný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

01.01.2008

1) § 38 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2008

2) § 50 ods. 2 písm. f) zákona č. 757/2004 Z. z.“.

01.01.2008

Čl. II

01.01.2008

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z. a zákona č. 330/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2008

Za § 18a sa vkladá nový § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠18b

01.01.2008

Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2008

01.01.2008

Poplatok zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom sa od 1. januára 2008 v konaniach začatých do 31. decembra 2007 nevyberá.“.


01.01.2008

Čl. III

01.01.2008

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 428/2004 Z. z., zákonom č. 757/2004 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2008

Čl. IV

01.01.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


01.01.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2008

Pavol Paška v. r.

01.01.2008

Robert Fico v. r.