Nariadenie vlády č. 489/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2007

Čiastka 206/2007
Platnosť od 30.10.2007
Účinnosť od 31.10.2007

OBSAH

31.10.2007

489

31.10.2007

NARIADENIE VLÁDY

31.10.2007

Slovenskej republiky

31.10.2007

zo 17. októbra 2007

31.10.2007

o sumách vianočného príspevku v roku 2007

31.10.2007

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 8 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


31.10.2007

§ 1

31.10.2007

(1) Percento priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2006 na určenie sumy dôchodku na účely poskytnutia vianočného príspevku v roku 2007 je

31.10.2007

a) 20 %,

31.10.2007

b) 40 %,

31.10.2007

c) 60 %.

31.10.2007

(2) Suma dôchodku určená percentom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2006 je

31.10.2007

a) podľa odseku 1 písm. a) 3 753 Sk,

31.10.2007

b) podľa odseku 1 písm. b) 7 505 Sk,

31.10.2007

c) podľa odseku 1 písm. c) 11 257 Sk.

31.10.2007

(3) Suma vianočného príspevku v roku 2007 je

31.10.2007

a) 2 000 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je do 3 753 Sk,

31.10.2007

b) 1 750 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 3 754 Sk do 7 505 Sk,

31.10.2007

c) 1 500 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 7 506 Sk do 11 257 Sk.


31.10.2007

§ 2

31.10.2007

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 603/2006 Z. z. o sumách vianočného príspevku v roku 2006.

31.10.2007

§ 3

31.10.2007

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. októbra 2007.


31.10.2007

v z. Robert Kaliňák v. r.