Zákon č. 466/2007 Z. z.Zákon o ochrane pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín

Čiastka 198/2007
Platnosť od 18.10.2007
Účinnosť od 01.11.2007
01.11.2007

466

01.11.2007

ZÁKON

01.11.2007

z 19. septembra 2007

01.11.2007

o ochrane pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín

01.11.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2007

§ 1

01.11.2007

Tento zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach ochrany pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich a ukladanie sankcií za nedodržanie povinností ustanovených osobitným predpisom.1)

01.11.2007

§ 2

01.11.2007

Osoby uvedené v osobitnom predpise2) požívajú ochranu pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín.

01.11.2007

§ 3

01.11.2007

Ochranu pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín uvedených v osobitnom predpise1) vykonávajú ústredné orgány štátnej správy, a to

01.11.2007

a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky v oblasti finančných služieb, cenných papierov na kapitálových trhoch a slobodného pohybu kapitálu,

01.11.2007

b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti zahraničného obchodu,

01.11.2007

c) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti obmedzenia priamych investícií vrátane investícií do nehnuteľností.

01.11.2007

§ 4

01.11.2007

Ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 3

01.11.2007

a) prijímajú informácie o uplatňovaní exteritoriálnych účinkov od osôb uvedených v osobitnom predpise,2)

01.11.2007

b) poskytujú v rámci svojej pôsobnosti orgánom Európskych spoločenstiev a iným členským štátom Európskej únie všetky podstatné informácie vzťahujúce sa na osobitný predpis,1) najmä informácie o tom, že hospodárske alebo finančné záujmy osôb2) sú ovplyvňované podľa osobitného predpisu,1)

01.11.2007

c) informujú o prijatých opatreniach v rámci svojej pôsobnosti Európsku komisiu a členské štáty podľa osobitného predpisu.3)

01.11.2007

§ 5

01.11.2007

(1) Porušenie povinností podľa osobitného predpisu1) sa považuje za priestupok a fyzickej osobe,2) ktorá osobitný predpis1) poruší, uloží vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa § 3 uplatňujúci osobitný predpis1)

01.11.2007

a) pokutu do výšky 50 000 Sk,

01.11.2007

b) zákaz činnosti.

01.11.2007

(2) Sankcie podľa písmen a) a b) možno uložiť samostatne alebo v súbehu.

01.11.2007

(3) Na priestupok podľa odseku 1 a jeho prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.4)

01.11.2007

(4) Ústredný orgán štátnej správy vecne príslušný podľa § 3 uplatňujúci osobitný predpis1) uloží fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe2)

01.11.2007

a) pokutu do výšky 100 000 Sk, alebo

01.11.2007

b) zákaz činnosti.

01.11.2007

(5) Pokuty uložené podľa odsekov 1 a 4 sú splatné do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí, ktorým boli uložené.

01.11.2007

(6) Výnosy z pokút uložených podľa odsekov 1 a 4 sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.11.2007

(7) Sankciu podľa odsekov 1 a 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď príslušný ústredný orgán štátnej správy zistil porušenie osobitného predpisu,1) najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.

01.11.2007

(8) Sankcie podľa odsekov 1 a 4 v oblasti finančných služieb, cenných papierov na kapitálových trhoch a slobodného pohybu kapitálu sa ukladajú podľa osobitného predpisu,5) ak sú tieto prísnejšie ako sankcie uvedené v odsekoch 1 a 4.

01.11.2007

(9) Na konanie o uložení sankcie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)


01.11.2007

§ 6

01.11.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.


01.11.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2007

Pavol Paška v. r.

01.11.2007

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2007

1) Nariadenie Rady (ES) č. 2271/96 z 22. novembra 1996 o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv.1; Ú. v. ES L 309, 29. 11. 1996) v znení nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv.4; Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003).

01.11.2007

2) Čl. 11 Nariadenia Rady (ES) č. 2271/96.

01.11.2007

3) Čl. 10 Nariadenia Rady (ES) č. 2271/96.

01.11.2007

4) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.11.2007

5) Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2007

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.