01.11.2007

461

01.11.2007

ZÁKON

01.11.2007

z 13. septembra 2007

01.11.2007

o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave

01.11.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2007

§ 1

01.11.2007

Predmet úpravy

01.11.2007

Tento zákon upravuje právne vzťahy, ktoré nie sú upravené osobitným predpisom,1) týkajúce sa

01.11.2007

a) rozsahu povinnosti inštalovať a používať záznamové zariadenia2) v motorových vozidlách3) (ďalej len „vozidlo“),

01.11.2007

b) typového schvaľovania ES záznamových zariadení, záznamových listov a pamäťových kariet do záznamových zariadení (ďalej len „karta“),

01.11.2007

c) vydávania, správy a centrálnej evidencie kariet,

01.11.2007

d) podmienok inštalácie a opráv záznamových zariadení a periodických prehliadok inštalovaných záznamových zariadení,

01.11.2007

e) pôsobnosti orgánov štátnej správy.

01.11.2007

§ 2

01.11.2007

Rozsah povinnosti inštalovať a používať záznamové zariadenie

01.11.2007

(1) Dopravný podnik,4) ktorý prevádzkuje autobusovú dopravu alebo cestnú nákladnú dopravu, je povinný zabezpečiť inštaláciu záznamového zariadenia v každom vozidle, ktoré používa na prepravu cestujúcich alebo na prepravu tovaru, a na jeho prevádzku používať záznamové listy a karty, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.11.2007

(2) Povinnosť dopravného podniku podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vozidlá používané na prepravy uvedené v osobitnom predpise.5)

01.11.2007

§ 3

01.11.2007

Typové schvaľovanie ES

01.11.2007

(1) Na plnenie povinnosti podľa § 2 možno používať len záznamové zariadenie, záznamové listy a karty, ktorým bolo udelené typové schválenie ES a vydaná značka typového schválenia ES v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“).

01.11.2007

(2) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je správnym orgánom príslušným na typové schvaľovanie ES záznamových zariadení, záznamových listov a kariet a na výkon ďalších činností s tým súvisiacich podľa osobitného predpisu.6)

01.11.2007

(3) Žiadosť o typové schvaľovanie ES obsahuje

01.11.2007

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo výrobcu záznamového zariadenia, záznamových listov a kariet (ďalej len „výrobca“),

01.11.2007

b) údaje o záznamovom zariadení, záznamovom liste a kartách, a to typ, technický opis preukazujúci splnenie konštrukčných a funkčných požiadaviek na záznamové zariadenie, obchodné označenie a spôsob použitia s uvedením kategórií vozidiel, na ktoré sú použiteľné,

01.11.2007

c) označenie technickej normy, ktorá sa vzťahuje na záznamové zariadenie, záznamové listy a karty, ak existuje.

01.11.2007

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je

01.11.2007

a) vyhlásenie výrobcu, že žiadosť nepodal v inom členskom štáte,

01.11.2007

b) listina osvedčujúca vykonanie skúšky typu vrátane protokolu z tejto skúšky,

01.11.2007

c) vyhlásenie výrobcu o systéme riadenia kvality a kontroly výroby, ak sa u výrobcu uplatňuje,

01.11.2007

d) výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo z iného obdobného registra podnikateľov podľa práva štátu, v ktorom má výrobca sídlo,

01.11.2007

e) čestné vyhlásenie, že nie je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak príslušný podnikateľský register takýto údaj obsahuje.

01.11.2007

(5) Žiadateľ je povinný bezodplatne poskytnúť záznamové zariadenie na vykonanie skúšky typu na účely typového schvaľovania ES záznamových listov a kariet.

01.11.2007

(6) Ministerstvo nesmie zamietnuť typové schválenie ES, vydanie osvedčenia o typovom schválení ES a pridelenie značky typového schválenia ES, ak sa v konaní preukáže, že záznamové zariadenie, záznamové listy a karty sú v súlade s funkčnými charakteristikami a s konštrukčnými požiadavkami ustanovenými osobitným predpisom,7) a ak ide o vozidlo, ktoré sa má používať na prepravu nebezpečných vecí, aj s požiadavkami podľa medzinárodnej zmluvy.8)

01.11.2007

(7) Kartou je dielenská karta, karta vodiča, podniková karta a kontrolná karta.

01.11.2007

§ 4

01.11.2007

Inštalácia a opravy záznamových zariadení

01.11.2007

(1) Montérom oprávneným na inštaláciu a opravy záznamových zariadení podľa osobitného predpisu9) je fyzická osoba, ktorá

01.11.2007

a) je zamestnancom v pracovnom pomere u prevádzkovateľa dielne registrovanej podľa predpisov o metrológii10) (ďalej len „registrovaná dielňa“),

01.11.2007

b) absolvovala zaškolenie u výrobcu, ktorému bolo vydané osvedčenie o typovom schválení ES, alebo u jeho povereného zástupcu alebo dovozcu,

01.11.2007

c) je bezúhonná.

01.11.2007

(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ani mu nebola právoplatne uložená sankcia zákazu činnosti vykonávať činnosť montéra. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Výpis nesmie byť starší ako tri mesiace.

01.11.2007

(3) Prevádzkovateľ registrovanej dielne musí mať technologické vybavenie určené výrobcom a musí byť držiteľom zabezpečovacej značky výrobcu. Prevádzkovateľ registrovanej dielne je povinný

01.11.2007

a) viesť záznam o každej inštalácii a oprave záznamového zariadenia,

01.11.2007

b) zabezpečiť skopírovanie údajov uložených v záznamovom zariadení,

01.11.2007

c) vykonať opatrenia na zabránenie strate a odcudzeniu zabezpečovacej značky výrobcu,

01.11.2007

d) oznámiť bezodkladne ministerstvu

01.11.2007

1. stratu, zneužitie, sfalšovanie alebo odcudzenie zabezpečovacej značky výrobcu,

01.11.2007

2. začatie a skončenie pracovného pomeru s montérom podľa odseku 1.

01.11.2007

§ 5

01.11.2007

Periodické prehliadky záznamových zariadení

01.11.2007

(1) Montérom oprávneným vykonávať periodické prehliadky záznamových zariadení podľa osobitného predpisu9) je fyzická osoba, ktorá

01.11.2007

a) je zamestnancom v pracovnom pomere u prevádzkovateľa dielne, ktorá je autorizovaná podľa predpisov o metrológii11) (ďalej len „autorizovaná dielňa“),

01.11.2007

b) je držiteľom dokladu o spôsobilosti montéra na výkon overovania určených meradiel, ktorý ho oprávňuje vykonávať periodické prehliadky záznamových zariadení, a

01.11.2007

c) spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c).

01.11.2007

(2) Prevádzkovateľ autorizovanej dielne musí byť držiteľom dielenskej karty a zabezpečovacej značky výrobcu a nesmie byť držiteľom podnikovej karty, ani vykonávať činnosť, ktorá je v rozpore s vykonávaním periodických prehliadok záznamových zariadení.

01.11.2007

(3) Prevádzkovateľ autorizovanej dielne je povinný

01.11.2007

a) vykonávať periodické prehliadky len tých záznamových zariadení, na ktoré má oprávnenie a technologické vybavenie určené výrobcom a na ktoré zamestnáva oprávneného montéra,

01.11.2007

b) skopírovať údaje uložené v záznamovom zariadení, ak sa na ňom pri periodickej prehliadke zistí, že sa musí vyradiť z prevádzky, a skopírované údaje odovzdať dopravcovi; ak to nie je možné pre poškodenie alebo zničenie záznamového zariadenia, vydať dopravcovi certifikát o nemožnosti skopírovania údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,

01.11.2007

c) vydať dopravcovi potvrdenie o vykonanej periodickej prehliadke na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

01.11.2007

d) viesť záznamy o každej vykonanej periodickej prehliadke záznamového zariadenia,

01.11.2007

e) uchovávať doklady podľa písmen b) až d) 24 mesiacov odo dňa ich vyhotovenia,

01.11.2007

f) umiestniť na vozidle montážny štítok,

01.11.2007

g) vykonať opatrenia na zabránenie strate alebo odcudzeniu zabezpečovacej značky výrobcu alebo dielenskej karty, opatrenia na zabránenie sprístupneniu PIN kódu neoprávnenej osobe a opatrenia na ochranu osobných údajov,

01.11.2007

h) oznámiť bezodkladne ministerstvu

01.11.2007

1. každú stratu, zničenie, zneužitie, sfalšovanie alebo odcudzenie dielenskej karty,

01.11.2007

2. každé začatie a skončenie pracovného pomeru montéra podľa odseku 1,

01.11.2007

i) skontrolovať funkčnosť a nastavenie zariadenia obmedzujúceho rýchlosť.

01.11.2007

(4) Prevádzkovateľ autorizovanej dielne môže byť súčasne aj prevádzkovateľom registrovanej dielne, ak spĺňa požiadavky podľa § 4.

01.11.2007

§ 6

01.11.2007

Dielenská karta

01.11.2007

(1) Dielenskú kartu možno vydať prevádzkovateľovi autorizovanej dielne, ak zamestnáva v pracovnom pomere montéra podľa § 5 ods. 1.

01.11.2007

(2) Žiadosť o vydanie dielenskej karty obsahuje

01.11.2007

a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo prevádzkovateľa autorizovanej dielne,

01.11.2007

b) kópiu rozhodnutia o autorizácii k spôsobilosti na výkon overovania určených meradiel, ktoré ho autorizuje vykonávať periodické prehliadky záznamových zariadení,

01.11.2007

c) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu montéra,

01.11.2007

d) kópiu dokladu podľa § 5 ods. 1 písm. b),

01.11.2007

e) doklad o tom, že montér absolvoval zaškolenie u výrobcu alebo u jeho povereného zástupcu, alebo u dovozcu,

01.11.2007

f) doklady o bezúhonnosti montéra podľa § 4 ods. 2.

01.11.2007

§ 7

01.11.2007

Karta vodiča

01.11.2007

(1) Karta vodiča je určená na prevádzku vozidla vybaveného záznamovým zariadením. Vydáva sa na žiadosť vodiča. Vodič je povinný preukázať sa kartou vodiča pri cestnej kontrole.

01.11.2007

(2) Žiadosť obsahuje

01.11.2007

a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu vodiča,

01.11.2007

b) vyhlásenie vodiča, že nemá vydanú kartu vodiča v inom členskom štáte.

01.11.2007

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je fotografia vodiča.

01.11.2007

§ 8

01.11.2007

Podniková karta

01.11.2007

(1) Podniková karta je určená na kontrolu vlastných vodičov dopravného podniku.

01.11.2007

(2) Žiadosť o vydanie podnikovej karty obsahuje

01.11.2007

a) obchodné meno alebo názov, adresu sídla a identifikačné číslo dopravného podniku, a ak ide o právnickú osobu, aj údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, a to meno a priezvisko, funkciu a dátum a miesto narodenia,

01.11.2007

b) meno a priezvisko, funkciu a dátum a miesto narodenia osoby, ktorá bude podnikovú kartu používať.

01.11.2007

(3) Jednému žiadateľovi možno vydať aj viac podnikových kariet. V žiadosti o vydanie viacerých podnikových kariet je potrebné uviesť dôvod, pre ktorý sa žiada vydanie viacerých podnikových kariet, a údaje o osobách podľa odseku 2 písm. b), ktoré budú podnikové karty používať.

01.11.2007

§ 9

01.11.2007

Kontrolná karta

01.11.2007

(1) Kontrolná karta je určená na kontrolu záznamových zariadení a vodičov.

01.11.2007

(2) Kontrolná karta sa vydáva kontrolnému orgánu12) na žiadosť.

01.11.2007

(3) Žiadosť o vydanie kontrolnej karty obsahuje

01.11.2007

a) názov a adresu sídla žiadateľa,

01.11.2007

b) mená a priezviská, dátum a miesto narodenia osôb, ktoré budú kontrolné karty používať na kontrolu záznamových zariadení.

01.11.2007

§ 10

01.11.2007

Ministerstvo

01.11.2007

(1) Ministerstvo

01.11.2007

a) riadi celoštátny systém vydávania a používania kariet vrátane kľúčov a certifikátov,

01.11.2007

b) vedie centrálny register kariet,

01.11.2007

c) vykonáva štátny odborný dozor nad vydávaním a používaním kariet,

01.11.2007

d) je správnym orgánom, ktorý rozhoduje o vydávaní kariet a zabezpečuje činnosť vydávania kariet, a zároveň rozhoduje o typovom schvaľovaní ES podľa § 3 ods. 2,

01.11.2007

e) plní voči Európskej komisii úlohy podľa osobitného predpisu,13)

01.11.2007

f) vedie celoštátny register zabezpečovacích značiek používaných na plomby záznamových zariadení a použitých elektronických bezpečnostných dát,

01.11.2007

g) vedie celoštátny zoznam prevádzkovateľov registrovaných dielní a prevádzkovateľov autorizovaných dielní a nimi zamestnávaných montérov,

01.11.2007

h) prejednáva správne delikty podľa § 13,

01.11.2007

i) plní voči ostatným členským štátom úlohy podľa osobitného predpisu,14)

01.11.2007

j) vysiela zástupcu do výboru Európskej komisie pre záznamové zariadenia.15)

01.11.2007

(2) Ministerstvo môže vydávaním kariet a vedením registra a zoznamu podľa odseku 1 písm. f) a g) poveriť na základe výberového konania jedinú fyzickú osobu–podnikateľa alebo právnickú osobu (ďalej len „oprávnená osoba“).

01.11.2007

(3) Poverenie podľa odseku 2 možno udeliť len tomu, kto preukáže, že

01.11.2007

a) má bezpečnostnú previerku na stupeň D,

01.11.2007

b) má potrebné technické a personálne vybavenie,

01.11.2007

c) je finančne spoľahlivý,

01.11.2007

d) nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

01.11.2007

(4) Na účely tohto zákona finančná spoľahlivosť je schopnosť oprávnenej osoby finančne zabezpečiť začatie a vykonávanie činnosti vydávania, správy a evidencie kariet podľa technických a organizačných požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise.16) Finančná spoľahlivosť sa preukazuje súvahou zostavenou k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia. K nej sa pripája predpokladaná súvaha a výkaz ziskov a strát na najbližšie štyri roky s podrobnosťami o predpokladaných nákladoch za obdobie od podania žiadosti do výberového konania do začatia činnosti a návrh, ako sa budú tieto náklady uhrádzať, a s údajmi o existujúcich a navrhovaných zdrojoch financovania.

01.11.2007

§ 11

01.11.2007

Centrálny register kariet

01.11.2007

(1) Ministerstvo vedie centrálny register kariet, v ktorom zaznamenáva karty vydané, nájdené, odňaté a odovzdané v Slovenskej republike. Centrálny register kariet sa vedie v elektronickej forme.

01.11.2007

(2) Centrálny register kariet obsahuje tieto údaje:

01.11.2007

a) ak ide o kartu vodiča,

01.11.2007

1. meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a rodné číslo vodiča,

01.11.2007

2. číslo karty vodiča,

01.11.2007

3. dátum vydania karty vodiča a údaj o jej platnosti,

01.11.2007

4. číslo vodičského preukazu vodiča, dátum a miesto jeho vydania, čas platnosti a údaj o tom, kto ho vydal,

01.11.2007

5. údaje o výmene, strate a nájdení karty vodiča,

01.11.2007

b) ak ide o podnikovú kartu,

01.11.2007

1. obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo dopravného podniku, a ak ide o právnickú osobu, aj údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, a to meno a priezvisko, funkciu a dátum a miesto narodenia,

01.11.2007

2. dôvod, pre ktorý sa žiada vydanie podnikovej karty alebo viacerých podnikových kariet,

01.11.2007

3. údaje o osobách, ktoré budú podnikovú kartu alebo viacero podnikových kariet používať, a to meno a priezvisko, funkciu a dátum a miesto narodenia,

01.11.2007

4. číslo podnikovej karty,

01.11.2007

5. dátum vydania podnikovej karty a údaj o jej platnosti,

01.11.2007

6. údaje o výmene, strate a nájdení podnikovej karty,

01.11.2007

c) ak ide o dielenskú kartu,

01.11.2007

1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa autorizovanej dielne a číslo rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o autorizácii a pridelení overovacej značky,

01.11.2007

2. meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu montéra, ktorému bola vydaná dielenská karta, a číslo dokladu o jeho spôsobilosti v oblasti metrológie,

01.11.2007

3. údaj o čase a mieste zaškolenia montéra,

01.11.2007

4. číslo dielenskej karty,

01.11.2007

5. dátum vydania dielenskej karty a údaj o jej platnosti,

01.11.2007

6. údaje o výmene, strate a nájdení dielenskej karty,

01.11.2007

d) ak ide o kontrolnú kartu,

01.11.2007

1. označenie kontrolného orgánu, ktorému bola vydaná, a meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia zamestnanca kontrolného orgánu, ktorý bude používať kontrolnú kartu,

01.11.2007

2. číslo kontrolnej karty,

01.11.2007

3. dátum vydania kontrolnej karty a údaj o jej platnosti,

01.11.2007

4. údaje o výmene, strate a nájdení kontrolnej karty.

01.11.2007

§ 12

01.11.2007

Štátny odborný dozor

01.11.2007

(1) Výkonom štátneho odborného dozoru sa zisťuje dodržiavanie povinností podľa osobitného predpisu1) a podľa tohto zákona.

01.11.2007

(2) Na výkon štátneho odborného dozoru v dopravných podnikoch sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa všeobecného predpisu o kontrole v štátnej správe.17)

01.11.2007

§ 13

01.11.2007

Iné správne delikty

01.11.2007

(1) Ministerstvo uloží oprávnenej osobe pokutu

01.11.2007

a) do 10 000 Sk, ak

01.11.2007

1. nevydá kartu do 30 dní odo dňa podania žiadosti,

01.11.2007

2. nevydá náhradnú kartu za poškodenú, nefunkčnú, stratenú alebo odcudzenú kartu do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti,

01.11.2007

3. vydá kartu s dlhšou platnosťou, než umožňuje osobitný predpis,

01.11.2007

4. vydá kartu s nesprávnymi, neúplnými alebo neplatnými údajmi,

01.11.2007

b) od 10 000 Sk do 100 000 Sk, ak

01.11.2007

1. vydá jednej fyzickej osobe dve karty vodiča,

01.11.2007

2. nevedie riadne evidenciu vydaných kariet,

01.11.2007

3. nevedie zoznam poškodených, nefunkčných, stratených a odcudzených kariet, za ktoré vydala náhradnú kartu,

01.11.2007

4. neoznámi bezodkladne ministerstvu stratu svojej finančnej spoľahlivosti,

01.11.2007

5. nespolupracuje s orgánmi alebo oprávnenými osobami ostatných členských štátov pri výmene údajov a informácií alebo pri odovzdávaní vrátených alebo zadržaných kariet vodiča,

01.11.2007

c) od 100 000 Sk do 2 miliónov Sk, ak

01.11.2007

1. bez vážneho dôvodu nezačne vykonávať činnosť vydávania kariet v určenej lehote, alebo vykonávanie tejto činnosti preruší na dlhšie ako päť pracovných dní,

01.11.2007

2. neoznámi bezodkladne ministerstvu stratu bezpečnostnej previerky alebo také zlyhanie informačného systému alebo technického vybavenia na vydávanie kariet, ktoré znemožňuje vykonávanie činnosti na dlhšie ako päť pracovných dní,

01.11.2007

3. nedodrží opatrenia prijaté na zabránenie falšovaniu kariet alebo opatrenia na zabránenie sprístupneniu PIN kódu neoprávnenej osobe alebo opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nie sú určené na zverejnenie.

01.11.2007

(2) Ministerstvo uloží výrobcovi, jeho splnomocnenému zástupcovi a dovozcovi pokutu od 50 000 do 500 000 Sk, ak

01.11.2007

a) uvedie na trh záznamové zariadenie, záznamové listy alebo papierové kotúče, ktoré nemajú typové schválenie ES v žiadnom členskom štáte,

01.11.2007

b) nezabezpečí zaškolenie montérov na záznamové zariadenia, ktoré dodáva na trh,

01.11.2007

c) podal žiadosť o typové schválenie ES súčasne aj v inom členskom štáte.

01.11.2007

(3) Ministerstvo uloží prevádzkovateľovi registrovanej dielne pokutu od 5 000 do 200 000 Sk, ktorý

01.11.2007

a) prevádzkuje dielňu bez registrácie dielne podľa predpisov o metrológii alebo bez technologického vybavenia určeného výrobcom, alebo bez zabezpečovacej značky výrobcu,

01.11.2007

b) vykonáva inštaláciu a opravy záznamových zariadení osobou, ktorá nie je montérom podľa § 4 ods. 1,

01.11.2007

c) nevedie záznam o každej inštalácii a oprave záznamového zariadenia,

01.11.2007

d) nezabezpečí pri oprave skopírovanie údajov uložených v záznamovom zariadení,

01.11.2007

e) nevykoná opatrenia na zabránenie strate alebo odcudzeniu zabezpečovacej značky výrobcu,

01.11.2007

f) neoznámi bezodkladne ministerstvu

01.11.2007

1. stratu, zneužitie, sfalšovanie alebo odcudzenie zabezpečovacej značky výrobcu,

01.11.2007

2. začatie a skončenie pracovného pomeru s montérom podľa § 4 ods. 1.

01.11.2007

(4) Ministerstvo uloží prevádzkovateľovi autorizovanej dielne pokutu od 5 000 do 200 000 Sk, ktorý

01.11.2007

a) prevádzkuje dielňu bez autorizácie podľa predpisov o metrológii alebo bez dielenskej karty alebo bez oprávnenia alebo technologického vybavenia určeného výrobcom, alebo bez zabezpečovacej značky výrobcu,

01.11.2007

b) vykonáva činnosť, ktorá je v rozpore s vykonávaním periodických prehliadok záznamových zariadení, alebo je držiteľom podnikovej karty,

01.11.2007

c) vykonáva periodické prehliadky záznamových zariadení osobou, ktorá nie je montérom podľa § 5 ods. 1,

01.11.2007

d) neskopíroval údaje uložené v záznamovom zariadení, ak sa na ňom pri periodickej prehliadke zistí, že sa musí vyradiť z prevádzky, alebo skopírované údaje neodovzdá dopravcovi; alebo, ak to nie je možné pre poškodenie alebo zničenie záznamového zariadenia, nevydá dopravcovi certifikát o nemožnosti skopírovať údaje,

01.11.2007

e) nevydá dopravcovi potvrdenie o vykonanej periodickej prehliadke na tlačive,

01.11.2007

f) nevedie záznamy o každej vykonanej periodickej prehliadke záznamového zariadenia,

01.11.2007

g) neuchová doklady podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d) 24 mesiacov odo dňa ich vyhotovenia,

01.11.2007

h) neumiestni na vozidle montážny štítok,

01.11.2007

i) nevykoná opatrenia na zabránenie strate alebo odcudzeniu zabezpečovacej značky výrobcu alebo dielenskej karty alebo opatrenia na zabránenie sprístupneniu PIN kódu neoprávnenej osobe, alebo opatrenia na ochranu osobných údajov,

01.11.2007

j) neoznámi bezodkladne ministerstvu

01.11.2007

1. každú stratu, zničenie, zneužitie, sfalšovanie alebo odcudzenie dielenskej karty,

01.11.2007

2. každé začatie a skončenie pracovného pomeru montéra podľa § 5 ods.1,

01.11.2007

k) neskontroluje funkčnosť a nastavenie zariadenia obmedzujúceho rýchlosť.

01.11.2007

(5) Ministerstvo pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 až 4 prihliada na okolnosti a na dĺžku porušenia povinnosti, na závažnosť prípadných následkov a na to, či ide o opakované porušenie povinnosti.

01.11.2007

(6) Konanie o uložení pokuty podľa odsekov 1 až 4 možno začať do jedného roka odo dňa, v ktorom sa ministerstvo dozvedelo o správnom delikte, najneskôr do troch rokov odo dňa, v ktorom došlo k správnemu deliktu.

01.11.2007

(7) Ak došlo v priebehu 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty k opakovanému spáchaniu správneho deliktu podľa odsekov 1 až 4, ministerstvo môže uložiť pokutu až do dvojnásobku hornej hranice jej sadzby a zároveň môže

01.11.2007

a) odňať oprávnenej osobe poverenie podľa § 10 ods. 2,

01.11.2007

b) prikázať stiahnutie z trhu a zakázať ďalšie uvádzanie na trh záznamového zariadenia výrobcu, ktorý sa opakovane dopustil správneho deliktu podľa odseku 2.

01.11.2007

§ 14

01.11.2007

Priestupky

01.11.2007

(1) Priestupku sa dopustí montér, ktorý

01.11.2007

a) neoznámi bezodkladne svojmu zamestnávateľovi stratu, zničenie, zneužitie, sfalšovanie alebo odcudzenie zabezpečovacej značky výrobcu alebo dielenskej karty alebo sprístupnenie PIN kódu,

01.11.2007

b) vykoná

01.11.2007

1. inštaláciu alebo opravu záznamového zariadenia, na ktoré nemá oprávnenie alebo zaškolenie, alebo

01.11.2007

2. periodickú prehliadku záznamového zariadenia, na ktoré nemá oprávnenie alebo dielenskú kartu alebo po odňatí, strate alebo odcudzení dielenskej karty,

01.11.2007

c) nedodrží opatrenia prijaté na zabránenie sfalšovaniu dielenskej karty alebo opatrenia na zabránenie sprístupneniu PIN kódu alebo opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nie sú určené na zverejnenie.

01.11.2007

(2) Priestupky prejednáva krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

01.11.2007

(3) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20 000 Sk a zákaz činnosti do dvoch rokov. Na čas zákazu činnosti krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie odníme montérovi dielenskú kartu.

01.11.2007

§ 15

01.11.2007

Konanie

01.11.2007

(1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.18)

01.11.2007

(2) Ak sa žiadosti účastníka konania o vydanie karty v plnom rozsahu vyhovie, rozhodnutie o vydaní karty sa vyznačí v spise a účastníkovi konania sa vydá karta.19)


01.11.2007

§ 16

01.11.2007

Účinnosť

01.11.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.


01.11.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2007

Pavol Paška v. r.

01.11.2007

Robert Fico v. r.


01.11.2007

Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2007 Z. z.

01.11.2007

Vzor 01-1

01.11.2007

Vzor 01-2

01.11.2007

Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2007 Z. z.

01.11.2007

Vzor 02-2

01.11.2007

Vzor 02-2

Poznámky pod čiarou

01.11.2007

1) Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 1; Ú. v. ES L 370, 31.12.1985) v platnom znení.

01.11.2007

2) Príloha I písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85.

01.11.2007

3) Článok 4 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje sa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. ES L 102, 11. 4. 2006).

01.11.2007

4) Článok 4 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

01.11.2007

5) Článok 3 a článok 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

01.11.2007

6) Články 4 až 11 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85.

01.11.2007

7) Príloha IB nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 v platnom znení.

01.11.2007

8) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení neskorších oznámení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 243/1996 Z. z.).

01.11.2007

9) Článok 12 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85.

01.11.2007

10) § 26 až 28 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

01.11.2007

11) § 23 až 25 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

01.11.2007

12) § 32 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

01.11.2007

13) Článok 8 ods. 4 a 5 a článok 12 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85.

01.11.2007

14) Článok 7, článok 8 ods. 3 až 5, článok 11, článok 12 ods. 3 a článok 19 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85.

01.11.2007

15) Článok 18 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85.

01.11.2007

16) Príloha I B nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85.

01.11.2007

17) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Zb. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

01.11.2007

18) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.11.2007

19) § 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.