Nariadenie vlády č. 449/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

Čiastka 191/2007
Platnosť od 29.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007 do19.04.2016
Zrušený 148/2016 Z. z.

OBSAH

01.10.200719.04.2016

449

01.10.200719.04.2016

NARIADENIE VLÁDY

01.10.200719.04.2016

Slovenskej republiky

01.10.200719.04.2016

z 12. septembra 2007,

01.10.200719.04.2016

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

01.10.200719.04.2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.10.200719.04.2016

Čl. I

01.10.200719.04.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia sa mení a dopĺňa takto:

01.10.200719.04.2016

1. V § 10 ods. 1 sa za slová „na elektrické zariadenie,“ vkladajú slová „alebo ak to nie je možné,“.

01.10.200719.04.2016

2. V prílohe č. 5 bod 1 znie:

01.10.200719.04.2016

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 374, 27. 12. 2006).“.


01.10.200719.04.2016

Čl. II

01.10.200719.04.2016

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


01.10.200719.04.2016

Robert Fico v. r.