Zákon č. 43/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 56/2012 Z. z.)

Čiastka 30/2007
Platnosť od 20.01.2007
Účinnosť od 01.03.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 7 ods. 3 písm. a) dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2009

01.02.2007

43

01.02.2007

ZÁKON

01.02.2007

z 13. decembra 2006,

01.02.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

01.02.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2007

Čl. II

01.02.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z. a zákona č. 21/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.02.2007

V sadzobníku správnych poplatkov položka 79 vrátane splnomocnenia a poznámok pod čiarou k odkazom 22a až 22e a 23 znie:

01.02.2007

„Položka 79

01.02.2007

a) Vydanie dopravnej licencie dopravcovi

01.02.2007

1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,

01.02.2007

za každý aj začatý rok 3 000 Sk

01.02.2007

2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu,

01.02.2007

za každý aj začatý rok 2 000 Sk

01.02.2007

3. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,

01.02.2007

za každý aj začatý rok 2 000 Sk

01.02.2007

4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu,

01.02.2007

za každý aj začatý rok 1 000 Sk

01.02.2007

5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov

01.02.2007

na jednu autobusovú linku v obci 500 Sk

01.02.2007

6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov

01.02.2007

na viac autobusových liniek v obci 5 000 Sk

01.02.2007

b) Vykonanie zmeny dopravnej licencie

01.02.2007

podľa písmena a) 50 % príslušnej sadzby

01.02.2007

c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky

01.02.2007

1. na jednu prepravu jedným vozidlom 5 000 Sk

01.02.2007

2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom 10 000 Sk

01.02.2007

3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom 30 000 Sk

01.02.2007

d) Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie Slovenskej republiky

01.02.2007

1. na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom 200 Sk

01.02.2007

2. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu 6 000 Sk

01.02.2007

e) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu 200 Sk

01.02.2007

f) Vydanie povolenia CEMT23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu

01.02.2007

1. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska na dobu jedného roka 20 000 Sk

01.02.2007

2. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska a Grécka na dobu jedného roka 15 000 Sk

01.02.2007

3. do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska, Talianska a Grécka na dobu jedného roka 10 000 Sk

01.02.2007

g) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy alebo nepravidelnej autobusovej dopravy

01.02.2007

1. jednorazové (do cudzieho štátu a späť) 200 Sk

01.02.2007

2. jednorazové do tretieho štátu a späť 500 Sk

01.02.2007

3. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení) 5 000 Sk

01.02.2007

h) Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu22b) 500 Sk

01.02.2007

i) Vydanie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva22c) 200 Sk

01.02.2007

j) Vydanie overenej kópie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva na každé vozidlo 50 Sk

01.02.2007

k) Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu22d) 100 Sk

01.02.2007

l) Vydanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov22a) 500 Sk

01.02.2007

m) Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča22e) 200 Sk

01.02.2007

Splnomocnenie

01.02.2007

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

01.02.2007

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

01.02.2007

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.".

01.02.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22e a k odkazu 23 znejú:

01.02.2007

22a) § 28 ods. 1 písm. m) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z.

01.02.2007

22b) § 29 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

01.02.2007

22c) § 28 ods. 1 písm. p) a r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

01.02.2007

22d) § 28 ods. 1 písm. q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

01.02.2007

22e) § 28 ods. 1 písm. s) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

01.02.2007

23) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.".


01.02.2007

Čl. III

01.02.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007 okrem čl. I § 7 ods. 3 písm. a) dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2009.


01.02.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.2007

Pavol Paška v. r.

01.02.2007

Robert Fico v. r.