Nariadenie vlády č. 396/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z. z.

Čiastka 172/2007
Platnosť od 29.08.2007 do30.04.2010
Účinnosť od 01.09.2007 do30.04.2010
Zrušený 168/2010 Z. z.

OBSAH

01.09.200730.04.2010

396

01.09.200730.04.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.09.200730.04.2010

Slovenskej republiky

01.09.200730.04.2010

z 15. augusta 2007,

01.09.200730.04.2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z. z.

01.09.200730.04.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.09.200730.04.2010

Čl. I

01.09.200730.04.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.200730.04.2010

1. V § 26 písm. e) sa číslica „5“ nahrádza číslicou „4a“.

01.09.200730.04.2010

2. Za § 74b sa vkladá § 74c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.200730.04.2010

㤠74c

01.09.200730.04.2010

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2007

01.09.200730.04.2010

Nové typy náhradných katalyzátorov, ktorým nebolo udelené typové schválenie ES podľa tohto nariadenia vlády, nemožno od 1. januára 2009 uvádzať na trh ani montovať na vozidlá.“.

01.09.200730.04.2010

3. Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

01.09.200730.04.2010

4. Smernica Komisie 2006/120/ES z 27. novembra 2006, ktorou sa opravuje a mení a dopĺňa smernica 2005/30/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú za účelom ich prispôsobenia technickému pokroku smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvaľovaní typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 330, 28. 11. 2006).“.


01.09.200730.04.2010

Čl. II

01.09.200730.04.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


01.09.200730.04.2010

Robert Fico v. r.