Nariadenie vlády č. 395/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2007 Z. z.

Čiastka 172/2007
Platnosť od 29.08.2007 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2007 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

OBSAH

01.09.200731.10.2014

395

01.09.200731.10.2014

NARIADENIE VLÁDY

01.09.200731.10.2014

Slovenskej republiky

01.09.200731.10.2014

z 15. augusta 2007,

01.09.200731.10.2014

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2007 Z. z.

01.09.200731.10.2014

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.09.200731.10.2014

Čl. I

01.09.200731.10.2014

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.200731.10.2014

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.09.200731.10.2014

(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje aj na vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí1a) pre typ vozidla EX/II, EX/III, AT, FL a OX podľa osobitného predpisu.1b)“.

01.09.200731.10.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

01.09.200731.10.2014

1a) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovaná vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.10.2014

1b) Bod 9.1 prílohy B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovanej vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.200731.10.2014

2. V § 3 ods. 1 sa slová „v prílohe II okrem bodov 1 a 2 a v prílohách III až VIII“ nahrádzajú slovami „v prílohe II okrem bodov 1 a 2, v prílohách III až VIII a v prílohe IX okrem bodov 1 a 2“.

01.09.200731.10.2014

3. V § 3 ods. 2 sa slová „v prílohe II okrem bodov 1 a 2 a v prílohách IV až VIII“ nahrádzajú slovami „v prílohe II okrem bodov 1 a 2, v prílohách IV až VIII a v prílohe IX okrem bodov 1 a 2“.

01.09.200731.10.2014

4. V § 6 ods. 1 sa za slová „plynné palivo“ vkladá slovo „LPG“ a slová „tohto nariadenia vlády“ sa nahrádzajú slovami „právnej úpravy platnej do 31. augusta 2007“.

01.09.200731.10.2014

5. V § 6 ods. 2 sa za slová „plynné palivo“ vkladá slovo „LPG“ a slová „tohto nariadenia vlády“ sa nahrádzajú slovami „právnej úpravy platnej do 31. augusta 2007“.

01.09.200731.10.2014

6. Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:

01.09.200731.10.2014

㤠6a

01.09.200731.10.2014

(1) Štátny dopravný úrad3) od 1. októbra 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie

01.09.200731.10.2014

a) typového schválenia ES vozidla2) alebo typového schválenia vozidla8) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na vykurovací systém na plynné palivo LPG, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

01.09.200731.10.2014

b) typového schválenia ES komponentu5) alebo typového schválenia komponentu9) pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

01.09.200731.10.2014

(2) Príslušný štátny orgán10) od 1. októbra 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať

01.09.200731.10.2014

a) uvedenie typu vozidla vybaveného vykurovacím systémom na plynné palivo LPG na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na vykurovací systém, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

01.09.200731.10.2014

b) uvedenie typu spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

01.09.200731.10.2014

§ 6b

01.09.200731.10.2014

Štátny dopravný úrad3) od 1. apríla 2008 zamietne žiadosť o udelenie

01.09.200731.10.2014

a) typového schválenia ES vozidla2) alebo typového schválenia vozidla8) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na vykurovací systém na plynné palivo LPG, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

01.09.200731.10.2014

b) typového schválenia ES komponentu5) alebo typového schválenia komponentu9) pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.“.

01.09.200731.10.2014

7. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

01.09.200731.10.2014

3. Smernica Komisie 2006/119/ES z 27. novembra 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (Ú. v. EÚ L 330, 28. 11. 2006).“.


01.09.200731.10.2014

Čl. II

01.09.200731.10.2014

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


01.09.200731.10.2014

Robert Fico v. r.