Nariadenie vlády č. 393/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku na pohreb

Čiastka 172/2007
Platnosť od 29.08.2007
Účinnosť od 01.09.2007

OBSAH

01.09.2007

393

01.09.2007

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2007

Slovenskej republiky

01.09.2007

z 15. augusta 2007

01.09.2007

o zvýšení sumy príspevku na pohreb

01.09.2007

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:


01.09.2007

§ 1

01.09.2007

Výška príspevku na pohreb je 2 400 Sk.


01.09.2007

§ 2

01.09.2007

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 483/2004 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb.

01.09.2007

§ 3

01.09.2007

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


01.09.2007

Robert Fico v. r.