Nariadenie vlády č. 387/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o označovaní výrobkov cenami

Čiastka 169/2007
Platnosť od 24.08.2007 do31.10.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.10.2008
Zrušený 250/2007 Z. z.
01.09.200731.10.2008

387

01.09.200731.10.2008

NARIADENIE VLÁDY

01.09.200731.10.2008

Slovenskej republiky

01.09.200731.10.2008

z 27. júna 2007

01.09.200731.10.2008

o označovaní výrobkov cenami

01.09.200731.10.2008

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.09.200731.10.2008

§ 1

01.09.200731.10.2008

Predmet úpravy

01.09.200731.10.2008

Toto nariadenie vlády upravuje označovanie predajnej ceny a jednotkovej ceny výrobku, ktorý ponúka predávajúci1) spotrebiteľovi.2)

01.09.200731.10.2008

§ 2

01.09.200731.10.2008

Základné pojmy

01.09.200731.10.2008

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

01.09.200731.10.2008

a) predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku,

01.09.200731.10.2008

b) jednotkovou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji konkrétneho výrobku,

01.09.200731.10.2008

c) výrobkom predávaným na množstvo výrobok, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa,

01.09.200731.10.2008

d) predajnou plochou prevádzkarne časť podlahovej plochy prevádzkarne,3) ktorá slúži na predaj výrobkov a je verejne prístupná,

01.09.200731.10.2008

e) pultovým predajom predaj s obsluhou.

01.09.200731.10.2008

§ 3

01.09.200731.10.2008

Označenie výrobkov

01.09.200731.10.2008

(1) Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou.

01.09.200731.10.2008

(2) Označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na

01.09.200731.10.2008

a) výrobok poskytovaný ako súčasť služby,

01.09.200731.10.2008

b) predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.

01.09.200731.10.2008

(3) Označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na

01.09.200731.10.2008

a) výrobok s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom neprevyšujúcim 50 g alebo 50 ml,

01.09.200731.10.2008

b) rôzne druhy výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu,

01.09.200731.10.2008

c) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche,

01.09.200731.10.2008

d) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.

01.09.200731.10.2008

(4) Predajná cena a jednotková cena musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko čitateľné.

01.09.200731.10.2008

(5) Ak pri balených výrobkoch ustanovenia osobitných predpisov4) vyžadujú uviesť čistú hmotnosť a čistú hmotnosť po vysušení, jednotkovú cenu stačí uviesť pre čistú hmotnosť po vysušení.

01.09.200731.10.2008

(6) Pri výrobkoch predávaných s bonusom pre spotrebiteľa uvádza predávajúci jednotkovú cenu, ktorú vypočíta bez bonusu pre spotrebiteľa.

01.09.200731.10.2008

(7) Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.

01.09.200731.10.2008

(8) Ak sa v reklame5) uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj jednotková cena.


01.09.200731.10.2008

Záverečné ustanovenia

01.09.200731.10.2008

§ 4

01.09.200731.10.2008

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

01.09.200731.10.2008

§ 5

01.09.200731.10.2008

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 545/2002 Z. z. o spôsobe označovania výrobkov cenami.

01.09.200731.10.2008

§ 6

01.09.200731.10.2008

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


01.09.200731.10.2008

Robert Fico v. r.


01.09.200731.10.2008

Príloha k nariadeniu vlády č. 387/2007 Z. z.

01.09.200731.10.2008

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.09.200731.10.2008

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4).

Poznámky pod čiarou

01.09.200731.10.2008

1) § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.10.2008

2) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.

01.09.200731.10.2008

3) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.10.2008

4) Napríklad vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.10.2008

5) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.