Zákon č. 360/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.

(v znení č. 138/2010 Z. z.)

Čiastka 158/2007
Platnosť od 03.08.2007
Účinnosť od 01.01.2011
01.09.2007

360

01.09.2007

ZÁKON

01.09.2007

z 21. júna 2007,

01.09.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.

01.09.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2007

Čl. I

01.09.2007

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z. a zákona č. 359/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2007

1. V § 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „zabezpečované rastovými a pracovnými procesmi lesnej výroby“.

01.09.2007

2. V § 2 písmeno r) znie:

01.09.2007

r) vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených lesných pozemkov, ktorých súhrnná výmera v rámci jedného lesného celku nepresahuje 50 hektárov,“.

01.09.2007

3. V § 2 písm. s) sa za slovo „funkciou“ vkladá slovo „spravidla“.

01.09.2007

4. V § 2 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:

01.09.2007

t) lesnou plantážou lesný porast tvorený jedným druhom alebo dvomi druhmi drevín s pravidelným rozostupom a rovnakým vekom, s maximálnou produkčnou funkciou, z ktorej úžitky sa využívajú na priemyselné použitie; nachádzajú sa spravidla na stanovištiach s vysokým produkčným potenciálom,“.

01.09.2007

Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).

01.09.2007

5. V § 3 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

01.09.2007

e) bez lesných porastov,

01.09.2007

1. ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,

01.09.2007

2. ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,

01.09.2007

3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,

01.09.2007

f) vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,3a)“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

01.09.2007

3a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

01.09.2007

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.“.

01.09.2007

6. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

01.09.2007

7. V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo trvalá zmena druhu pozemku“.

01.09.2007

8. V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „podľa § 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 1“.

01.09.2007

9. V § 8 ods. 2 písm. f) sa slová „ďalšie podmienky“ nahrádzajú slovami „podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana lesných pozemkov, a podmienky“.

01.09.2007

10. V § 8 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „okrem oslobodenia od odvodu podľa § 9 ods. 7 alebo uhrádzania v splátkach podľa § 9 ods. 10“.

01.09.2007

11. V § 8 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov,13) táto lehota plynie až od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“.

01.09.2007

12. V § 9 ods. 1 sa slová „a následne dochádza k odlesneniu lesného pozemku“ nahrádzajú slovami „lesného pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d), f) a g)“.

01.09.2007

13. V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.09.2007

(6) Výška odvodu, ak ide o trvalé vyňatie, ktoré nasleduje bezprostredne po dočasnom vyňatí, sa vypočíta ako rozdiel medzi odvodom za trvalé vyňatie vypočítaným podľa odsekov 2 až 5 a zaplateným odvodom za dočasné vyňatie.“.

01.09.2007

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

01.09.2007

14. V § 9 sa odsek 7 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

01.09.2007

e) účely týkajúce sa zabezpečenia úloh obrany štátu,

01.09.2007

f) týkajúce sa zabezpečenia ochrany života, zdravia, verejného poriadku alebo iného vládou Slovenskej republiky schváleného verejného záujmu,

01.09.2007

g) iné verejnoprospešné účely, ak vyňatý pozemok bude trvalo porastený stromovitými drevinami alebo krovitými drevinami.“.

01.09.2007

15. V § 9 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „2 až 5“ sa nahrádzajú slovami „2 až 6“.

01.09.2007

16. V § 9 ods. 9 sa slová „odsekov 2 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 8“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podkladom na výpočet odvodu je znalecký posudok13a) vypracovaný znalcom v odbore lesníctvo, v odvetviach odhad hodnoty lesov alebo hospodárska úprava lesov, predložený žiadateľom o vyňatie.“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

01.09.2007

13a) § 17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.09.2007

17. V § 9 ods. 10 sa slová „2 až 5“ nahrádzajú slovami „2 až 6“ a slová „odseku 7“ sa v oboch prípadoch nahrádzajú slovami „odseku 8“.

01.09.2007

18. V § 9 sa odsek 11 dopĺňa druhou vetou, ktorá znie: „Nárok na vrátenie odvodu možno uplatniť do jedného roka odo dňa straty platnosti rozhodnutia na orgáne štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal.“.

01.09.2007

19. V § 9 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

01.09.2007

20. V § 16 ods. 4 písm. c) sa slovo „pozemkov“ nahrádza slovami „dotknutých pozemkov vrátane výpisov alebo listov vlastníctva24a)“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

01.09.2007

24a) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2007

21. V § 16 ods. 4 písmeno e) znie:

01.09.2007

e) rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení, ak sa žiada o zmenu lesného hospodárskeho plánu (§ 43 ods. 2), vypracované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie25) na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov,“.

01.09.2007

22. V § 18 odsek 2 znie:

01.09.2007

(2) Holorubný hospodársky spôsob možno uplatniť len na základe lesného hospodárskeho plánu, ak obnovu lesa nie je možné dosiahnuť inými hospodárskymi spôsobmi

01.09.2007

a) v borovicových lesných porastoch,

01.09.2007

b) v topoľových, vŕbových a agátových lesných porastoch,

01.09.2007

c) v energetických porastoch a na lesných plantážach,

01.09.2007

d) pri rekonštrukcii lesa (§ 19 ods. 3).“.

01.09.2007

23. V § 18 ods. 3 prvej a druhej vete sa za slová „odseku 1 písm. a)“ vkladajú slová „a d)“, v druhej vete sa slová „jeho výmeru“ nahrádzajú slovami „sedem a pol hektára“ a v tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri podrastovom hospodárskom spôsobe táto podmienka neplatí, ak obnovným rubom nedôjde k poklesu zakmenenia obnovovaného lesného porastu pod polovicu plného zakmenenia.“.

01.09.2007

24. V § 19 ods. 1 sa za slovo „obnovu“ vkladá čiarka a slová „v nepôvodných alebo fenotypovo nevhodných lesných porastoch v génových základniach a“.

01.09.2007

25. V § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c) a odsekov 3 a 4“.

01.09.2007

26. V § 20 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „sústavne a včas“.

01.09.2007

27. V § 20 ods. 4 sa za slová „§ 23 ods. 5 a 6“ vkladajú slová „alebo pri vzniku holín podľa § 37 ods. 3“ a vypúšťa sa čiarka a slová „ktorý je súčasťou harmonogramu podľa § 23 ods. 6“.

01.09.2007

28. V § 20 ods. 5 sa slová „podľa § 18 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 18 ods. 1 písm. a) až c)“.

01.09.2007

29. V § 20 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

01.09.2007

(8) Ustanovenia odsekov 5 až 7 sa nevzťahujú na energetické porasty a lesné plantáže.“.

01.09.2007

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

01.09.2007

30. V § 21 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „tohto zákona (§ 55) alebo“.

01.09.2007

31. V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová „lesných pozemkov“ nahrádzajú slovami „alebo obmedzení využívania“ a slová „odlesnení pozemku s cieľom budovania stavieb a zariadení potrebných pre lesné hospodárstvo,“ sa nahrádzajú slovami „uplatňovaní výnimiek podľa § 31 ods. 3 a 6,“.

01.09.2007

32. V § 22 ods. 2 písm. c) sa za slovo „súčasť“ vkladajú slová „opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) alebo“.

01.09.2007

33. V § 23 odsek 4 znie:

01.09.2007

(4) Vyťažené drevo je obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný najneskôr pred odvozom z odvozného miesta označiť čitateľnou ciachou alebo iným povoleným označením, ktoré vopred zaregistroval orgán štátnej správy lesného hospodárstva.“.

01.09.2007

34. V § 23 ods. 5 tretej vete sa za slovo „plánu“ vkladá slovo „jednorazovo“ a slová „vznikne holina“ sa nahrádzajú slovami „je náhodná ťažba na súvislej ploche“.

01.09.2007

35. V § 24 ods. 1 sa za slová „Obhospodarovateľ lesa“ vkladajú slová „alebo nákupca dreva“.

01.09.2007

36. V § 24 ods. 2 sa za slová „Obhospodarovateľ lesa“ vkladajú slová „alebo nákupca dreva“.

01.09.2007

37. V § 24 ods. 4 sa za slovo „drevo“ vkladajú slová „alebo sú nákupcami dreva“.

01.09.2007

38. V § 24 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

01.09.2007

39. V § 24 sa odsek 6 dopĺňa druhou vetou, ktorá znie: „Náklady a ujmu vzniknuté so zadržaním alebo zaistením neoznačeného dreva alebo dreva, ku ktorému doklady o pôvode dreva nemajú predpísané náležitosti, alebo dreva, pri ktorom sa údaje uvádzané v doklade o pôvode dreva nezhodujú so skutočným stavom, znáša obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva.“.

01.09.2007

40. V § 24 ods. 8 sa slová „vodných tokov“ nahrádzajú slovami „drobných vodných tokov v pozdĺžnom smere“.

01.09.2007

41. V § 25 ods. 3 sa za slovo „územie“ vkladajú slová „a o stavby a zariadenia na tomto území“.

01.09.2007

42. V § 25 odsek 5 znie:

01.09.2007

(5) Vlastník, správca alebo združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní na výkon ich činností umožniť bezplatné využívanie lesných ciest zložkám integrovaného záchranného systému, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráže prírody,37) štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,38) ako aj fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 29, 41 a 46.“.

01.09.2007

43. V § 28 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

01.09.2007

44. V § 29 ods. 2 písm. e) sa slová „osobitné projekty“ nahrádzajú slovami „projekty ozdravných opatrení“.

01.09.2007

45. V § 31 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová „a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty45a) alebo vyznačenej trasy“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

01.09.2007

45a) STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.“.

01.09.2007

46. V § 31 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri činnostiach na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku“.

01.09.2007

47. V § 31 ods. 5 sa slová „41 a 53“ nahrádzajú slovami „41, 46 a 53“.

01.09.2007

48. V § 31 ods. 6 prvej vete sa slová „písm. a) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až h), j) a n)“ a druhá veta znie: „Výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. n) možno udeliť, len ak je vykonávanie tejto činnosti v súlade s dokumentmi starostlivosti podľa osobitného predpisu.50a)“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

01.09.2007

50a) § 54 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.“.

01.09.2007

49. V § 31 ods. 8 sa slová „ c) a e)“ nahrádzajú slovami „c) až e)“.

01.09.2007

50. § 37 znie:

01.09.2007

㤠37

01.09.2007

(1) Na pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. f) sa odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára zabezpečuje

01.09.2007

a) po jeho zaradení do lesného celku a vypracovaní lesného hospodárskeho plánu alebo

01.09.2007

b) po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok vypracovaného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie25) na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov.

01.09.2007

(2) Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesov, je vlastník alebo obhospodarovateľ lesa povinný do jedného roka od jeho vyhlásenia predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; táto povinnosť neplatí, ak bude zaradený do lesného celku, na ktorom lesný hospodársky plán stratí platnosť do troch rokov od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok.

01.09.2007

(3) Holina podľa § 20 ods. 3 na pozemku, vyhlásenom za lesný pozemok, ktorý nie je porastený lesnými drevinami alebo neplní funkcie lesov a nebude lesným pozemkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) a e), vzniká dňom schválenia lesného hospodárskeho plánu alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok podľa odseku 1.“.

01.09.2007

51. V § 38 ods. 2 písm. a) sa slovo „metód“ nahrádza slovami „tvorbu metód“.

01.09.2007

52. V § 38 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

01.09.2007

d) na základe poverenia ministerstva výber vyhotovovateľa plánu,“.

01.09.2007

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

01.09.2007

53. V § 38 sa vypúšťa odsek 3.

01.09.2007

54. V § 39 odsek 3 znie:

01.09.2007

(3) Lesné celky sú územne ucelené časti lesov, pre ktoré sa vyhotovuje lesný hospodársky plán. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka alebo správcu alebo z vlastného podnetu. Lesné celky musia byť určené najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti lesného hospodárskeho plánu; odvolanie proti rozhodnutiu o ich určení nemá odkladný účinok.“.

01.09.2007

55. V § 39 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „V dielci možno určiť čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže. Dielec je spoločnou vecou,55a) ak sa nachádza na lesnom pozemku alebo jeho časti v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov alebo spoluvlastníkov.“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:

01.09.2007

55a) § 136 a nasl. Občianskeho zákonníka.“.

01.09.2007

56. V § 39 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.09.2007

(7) Hranica dielca sa v teréne vyznačuje farebným označením podľa kategórie lesa a jej označenie zabezpečuje obhospodarovateľ lesa. Ak pri vyhotovovaní lesného hospodárskeho plánu dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa, označenie hranice dielca zabezpečí vyhotovovateľ plánu (§ 42).“.

01.09.2007

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

01.09.2007

57. V § 40 ods. 4 sa slová „orgánu štátnej správy lesného hospodárstva“ nahrádzajú slovami „verejného obstarávateľa56)“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:

01.09.2007

56) § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.09.2007

58. V § 40 odsek 5 znie:

01.09.2007

(5) Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa zabezpečí vyhotovenie plánu ním vybranou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 42 ods. 1, s ktorou uzavrie zmluvu o vyhotovení plánu, postup podľa odseku 4 sa nepoužije. Zmluva o vyhotovení plánu sa uzavrie najneskôr do 30. júna v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť plánu.“.

01.09.2007

59. V § 41 ods.1 sa slová „podľa § 40 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 40 ods. 1, 2 a 6“.

01.09.2007

60. V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Výber vyhotovovateľa plánu zabezpečuje verejný obstarávateľ, ktorým je ministerstvo, alebo na základe jeho poverenia príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnická osoba podľa § 38 ods. 2.“.

01.09.2007

61. V § 41 odsek 4 znie:

01.09.2007

(4) Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti plánu oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ako aj skutočnosť, že obstará vyhotovenie plánu u osôb podľa § 42 ods. 1.“.

01.09.2007

62. V § 41 ods. 5 prvá veta znie: „Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa neoznámi skutočnosti podľa odseku 4, výber vyhotovovateľa plánu zabezpečí verejný obstarávateľ.“ a v tretej vete sa za slovo „vlastníkovi“ vkladajú slová „alebo správcovi“.

01.09.2007

63. V § 41 ods. 6 sa za slová „odseku 5“ vkladajú slová „alebo § 40 ods. 5“.

01.09.2007

64. V § 41 ods. 13 prvej vete sa za slovo „hospodárstva“ vkladajú slová „po záväznom vyjadrení57) dotknutých orgánov štátnej správy, ktorým kontrolujú splnenie pripomienok a požiadaviek uplatnených podľa odseku 8,“.

01.09.2007

65. V § 42 ods. 1 sa slová „orgán štátnej správy lesného hospodárstva“ nahrádzajú slovami „vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa alebo verejný obstarávateľ“ a slová „(§ 41 ods. 5), je“ sa nahrádzajú slovami „a ktorá je“.

01.09.2007

66. V § 43 ods. 1 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie o predčasnej obnove plánu môže podmieniť určením nového lesného celku alebo postupom podľa § 40 ods. 5.“.

01.09.2007

67. V § 43 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 7 a 8, alebo schválenie postupu rekonštrukcie lesa podľa § 19 ods. 3“.

01.09.2007

68. V § 47 odsek 3 znie:

01.09.2007

(3) Predpokladom odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach. Praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami a oprávneniami hospodára podľa § 48 po dosiahnutí príslušného vzdelania.“.

01.09.2007

69. V § 47 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až l) alebo sa nezúčastnil školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m)“.

01.09.2007

70. V § 47 ods. 6 druhá veta znie: „Na výmere väčšej ako 2 000 hektárov môže hospodár vykonávať činnosť pri ucelenom hospodárení v lesoch, ak na každých ďalších, aj začatých 1 000 hektárov hospodár podľa odseku 1 alebo právnická osoba podľa odseku 2 zamestnáva fyzickú osobu najmenej s úplným stredným odborným vzdelaním lesníckeho zamerania alebo ak s vykonávaním činnosti hospodára na výmere väčšej ako 2 000 hektárov súhlasí príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý v súhlase určí výmeru lesných pozemkov, na ktorých bude hospodár vykonávať činnosti podľa § 48.“.

01.09.2007

71. V § 47 ods. 8 sa slová „ohlásiť do desiatich dní“ nahrádzajú slovami „ohlásiť do 15 dní“.

01.09.2007

72. § 47 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.09.2007

(10) Žiadosť o vykonanie skúšky podľa odseku 4 sa predkladá po splnení predpokladov podľa odseku 3 ministerstvu, ktoré zabezpečuje skúšku a vedie zoznam hospodárov.“.

01.09.2007

73. V § 48 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane opatrení podľa § 28 ods. 3“.

01.09.2007

74. § 48 ods. 2 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

01.09.2007

l) vykonávať odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,

01.09.2007

m) každých päť rokov sa zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom.“.

01.09.2007

75. V § 49 ods. 2 sa slovo „určený“ nahrádza slovami „alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 určení“.

01.09.2007

76. V § 49 odsek 5 znie:

01.09.2007

(5) Stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov, ktorú nie je možné uhradiť z výnosov z hospodárenia v lesoch, hradí hospodárovi podľa odseku 2 štát. Na zabezpečenie pohľadávky štátu orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej správe lesov rozhodol, rozhodne o zriadení záložného práva64) na lesný majetok vlastníka. Záložné právo zaniká po uhradení straty z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov na základe rozhodnutia o zrušení záložného práva64a) vydaného orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej správe lesov rozhodol.“.

01.09.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 64 a 64a znejú:

01.09.2007

64) § 151b ods. 1 Občianskeho zákonníka.

01.09.2007

64a) § 151md ods. 3 Občianskeho zákonníka.“.

01.09.2007

77. § 49 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

01.09.2007

(6) Hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, určení podľa odseku 2, sú povinní orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej správe lesov rozhodol, oznámiť výšku výnosov alebo straty z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia odbornej správy lesov.

01.09.2007

(7) Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu o skutočnostiach podľa odsekov 3 až 5 podľa jednotlivých vlastníkov lesného majetku.“.

01.09.2007

78. V § 50 ods. 4 druhej vete sa za slová „vojenských obvodov“ vkladajú slová „a území slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu“.

01.09.2007

79. V § 50 ods. 7 sa vypúšťa slovo „predaj,“.

01.09.2007

80. V § 50 odsek 10 znie:

01.09.2007

(10) Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve štátu, ak ich hodnota zistená znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku72) a výmera nie je v porovnaní s hodnotou a výmerou lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb vyššia o viac ako desať percent. Ak hodnota zamieňaných lesných pozemkov a lesných porastov na nich nie je rovnaká, výšku a spôsob úhrady jej rozdielu upravuje zámenná zmluva.72a)“.

01.09.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 72 a 72a znejú:

01.09.2007

72) Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení zákona č. 93/2006 Z. z.

01.09.2007

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

01.09.2007

72a) § 611 Občianskeho zákonníka.“.

01.09.2007

81. V § 50 ods. 14 sa za číslicu „7“ vkladá čiarka a číslica „8“.

01.09.2007

82. Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2007

„50a

01.09.2007

Správa ostatného majetku vo vlastníctve štátu

01.09.2007

(1) Obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe a ktoré s ňou súvisia74a) a zastavané pozemky, ostatné plochy a vodné plochy vo vlastníctve štátu, zverené alebo nadobudnuté v priebehu podnikania74b) (ďalej len “ostatný majetok vo vlastníctve štátu„), spravuje právnická osoba uvedená v § 50 ods. 3 a 4.

01.09.2007

(2) Na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje súhlas zakladateľa. Na nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa súhlas zakladateľa nevyžaduje; to neplatí, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu nachádza vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu.

01.09.2007

(3) Súhlas zakladateľa na zámenu možno dať len vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu zamieňa za lesné pozemky a lesné porasty na nich vo vlastníctve iných osôb. Hodnota ostatného majetku vo vlastníctve štátu nesmie byť vyššia ako hodnota lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb.“.

01.09.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 74a a 74b znejú:

01.09.2007

74a) § 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.09.2007

74b) § 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.“.

01.09.2007

83. V § 52 ods. 2 sa za slová „a odborne spôsobilá na vykonávanie tejto funkcie,“ vkladajú slová „je poistená na prípad zodpovednosti za škodu (§ 54),“.

01.09.2007

84. V § 52 ods. 9 sa slovo „vymenovaný“ nahrádza slovom „ustanovený“.

01.09.2007

85. V § 52 ods. 11 sa za slová „odvolať, ak“ vkladajú slová „ o odvolanie požiada ten, na koho návrh bol ustanovený, alebo ak“.

01.09.2007

86. V § 55 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá tieto činnosti vykonáva“.

01.09.2007

87. V § 56 sa odsek 2 dopĺňa druhou vetou, ktorá znie: „Ministerstvo obrany dáva aj súhlas na predaj, zámenu, prevod správy, nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ods. 2).“.

01.09.2007

88. V § 57 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na základe výberového konania“.

01.09.2007

89. V § 57 ods. 9 sa za slová „vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva“ vkladajú slová „a štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi84)“ a za slovo „musia“ sa vkladajú slová „do jedného roka od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru85)“.

01.09.2007

90. V § 58 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

01.09.2007

g) zabezpečuje výber vyhotovovateľa plánu alebo poveruje touto činnosťou príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnickú osobu podľa § 38 ods. 2,“.

01.09.2007

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená h) až o).

01.09.2007

91. V § 58 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „vedie zoznam hospodárov a organizuje školenia hospodárov,“.

01.09.2007

92. V § 58 ods. 1 písm. n) sa za slovo „hospodárstva“ vkladá čiarka a slová „hospodárov a vyhotovovateľov plánov“.

01.09.2007

93. V § 58 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „predaj,“.

01.09.2007

94. V § 58 ods. 2 písmeno e) znie:

01.09.2007

e) dáva súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 10),“.

01.09.2007

95. V § 58 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

01.09.2007

g) dáva súhlas na predaj, zámenu a prevod správy ostatného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50a ods. 2),

01.09.2007

h) rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára (§ 68 ods. 10).“.

01.09.2007

96. V § 59 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

01.09.2007

h) schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok (§ 37),“.

01.09.2007

Doterajšie písmená h) až n) sa označujú ako písmená i) až o).

01.09.2007

97. V § 59 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „(§ 41 ods. 5)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „na základe poverenia ministerstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa plánu podľa § 41 ods. 2 a schvaľuje návrh plánu podľa § 41 ods. 13,“.

01.09.2007

98. V § 60 ods. 1 písm. b) sa slová „(§ 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 5)“.

01.09.2007

99. V § 60 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

01.09.2007

n) súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha [§ 47 ods. 6 písm. b)],“.

01.09.2007

Doterajšie písmená n) a o) sa označujú ako písmená o) a p).

01.09.2007

100. V § 60 ods. 1 písmeno o) znie:

01.09.2007

o) určení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zrušení (§ 49 ods. 3) a o zriadení záložného práva a jeho zrušení (§ 49 ods. 5),“.

01.09.2007

101. V § 60 ods. 2 písmeno a) znie:

01.09.2007

a) vedie evidenciu lesných pozemkov (§ 4 ods. 1),“.

01.09.2007

102. V § 60 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

01.09.2007

h) vedie evidenciu o odbornej správe lesov (§ 49 ods. 7),“.

01.09.2007

Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená i) až m).

01.09.2007

103. § 61 sa vypúšťa.

01.09.2007

104. V § 63 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo jazdí na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy,“.

01.09.2007

105. V § 63 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.09.2007

(6) V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 2 000 Sk.“.

01.09.2007

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

01.09.2007

106. V § 65 ods. 2 sa za slovo „Pokutu“ vkladajú slová „podľa § 63 a 64“.

01.09.2007

107. V § 66 písmeno a) znie:

01.09.2007

a) spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie a obmedzenie využívania, náležitostiach žiadosti o súhlas s návrhom územnoplánovacej dokumentácie, náležitostiach žiadosti o súhlas s návrhom na určenie chráneného ložiskového územia a s návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 5 až 7),“.

01.09.2007

108. V § 66 písm. b) sa vypúšťajú slová „evidencii a“.

01.09.2007

109. V § 66 písm. e) sa vypúšťajú slová „obsahu návrhu hospodárskych opatrení pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia,“ a za slovo „skúške“ sa vkladajú slová „odbornej spôsobilosti, overení predpokladu technickej spôsobilosti“.

01.09.2007

110. V § 66 písm. l) znie:

01.09.2007

l) osobitnom kvalifikačnom predpoklade, postupe na jeho získanie a skúške (§ 57 ods. 9).“.

01.09.2007

111. § 67 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

01.09.2007

(10) Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.97a)

01.09.2007

(11) Na účely konaní podľa tohto zákona je dotknutá fyzická osoba povinná uvádzať svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu.

01.09.2007

(12) Osobné údaje uvedené v odseku 11 môže príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva zverejniť na účely informovania verejnosti.“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 97a znie:

01.09.2007

97a) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).“.

01.09.2007

112. § 68 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

01.09.2007

(9) Osobitná odborná spôsobilosť získaná na základe úspešne absolvovanej skúšky podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57 ods. 9.

01.09.2007

(10) Na uznanie vzdelania a praxe podľa § 47 ods. 3 občanov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky, sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu;99) v tomto prípade je orgánom príslušným na rozhodovanie o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára ministerstvo.“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:

01.09.2007

99) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“.

01.09.2007

113. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2007

㤠68a

01.09.2007

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2007

01.09.2007

(1) Ak pokyny na vyhotovenie plánu obsiahnuté v protokole vyhotovenom podľa § 41 ods. 9 do 31. augusta 2007 neumožňujú použitie holorubného hospodárskeho spôsobu, možno použitie tohto hospodárskeho spôsobu pred schválením plánu do pokynov na vyhotovenie plánu doplniť; ustanovenia § 41 ods. 8 sa použijú primerane.

01.09.2007

(2) Ak plán schválený do 31. augusta 2007 podľa doterajších predpisov neumožňuje použitie holorubného hospodárskeho spôsobu, možno použitie tohto hospodárskeho spôsobu do plánu doplniť. Na doplnenie holorubného hospodárskeho spôsobu do plánu sa primerane použijú ustanovenia o zmene plánu podľa § 43 ods. 2.

01.09.2007

(3) Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 57 ods. 9 sú určení zamestnanci povinní preukázať do 1. júla 2009.

01.09.2007

(4) Prevádzkovatelia líniových stavieb, ktoré boli vybudované na lesných pozemkoch do 31. augusta 2007, sú povinní usporiadať právne pomery k nim do 1. júla 2012.

01.09.2007

(5) Ak k rozhodnutiu o obmedzení využívania vydaného do 1. septembra 2005 nie je uzavretá dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, postupuje sa pri poskytovaní náhrady za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35.“.


01.09.2007

Čl. III

01.09.2007

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 275/2007 Z. z., zákonom č. 359/2007 Z. z. a týmto zákonom.

01.09.2007

Čl. IV

01.09.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


01.09.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2007

Pavol Paška v. r.

01.09.2007

Robert Fico v. r.