Vyhláška č. 356/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

Čiastka 155/2007
Platnosť od 31.07.2007
Účinnosť od 01.09.2007
01.09.2007

356

01.09.2007

VYHLÁŠKA

01.09.2007

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.09.2007

z 22. júna 2007,

01.09.2007

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

01.09.2007

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2007

§ 1

01.09.2007

(1) Požiadavky výchovnej a vzdelávacej činnosti sa členia na všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti a osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti.

01.09.2007

(2) Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohe č. 1 pre každú výchovnú a vzdelávaciu činnosť podľa prílohy č. 2 zákona.

01.09.2007

(3) Osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti pre jednotlivé výchovné a vzdelávacie činnosti podľa prílohy č. 2 zákona, rozsah výchovnej a vzdelávacej činnosti a ďalšie podrobnosti o požiadavkách výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej len „osobitné požiadavky na výchovnú a vzdelávaciu činnosť“) sú ustanovené v prílohách č. 2 až 11.

01.09.2007

§ 2

01.09.2007

(1) Výchova a vzdelávanie pozostáva z teoretickej časti, a ak je potrebné, aby účastníci výchovy a vzdelávania nadobudli praktické zručnosti, aj z praktickej časti. Teoretickej časti a praktickej časti výchovy a vzdelávania sa súčasne môže zúčastniť najviac 35 účastníkov.

01.09.2007

(2) Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje formami a metódami primeranými druhu výchovnej a vzdelávacej činnosti, najmä prednáškou, výkladom, názornou ukážkou alebo príkladmi z praxe.

01.09.2007

§ 3

01.09.2007

(1) Záverečné overovanie vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej len „záverečné overovanie vedomostí“) sa vykonáva

01.09.2007

a) písomnou skúškou alebo ústnou skúškou; na úspešné overenie vedomostí písomnou skúškou je potrebných najmenej 75 % správnych odpovedí,

01.09.2007

b) skúškou z praktickej časti, ak je praktická časť súčasťou výchovy a vzdelávania.

01.09.2007

(2) Záverečné overovanie vedomostí sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov. Zloženie skúšobnej komisie sa uvedie vo vzorovom projekte výchovy a vzdelávania.

01.09.2007

(3) O priebehu záverečného overovania vedomostí sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje najmä

01.09.2007

a) mená a priezviská členov skúšobnej komisie,

01.09.2007

b) meno a priezvisko účastníka výchovnej a vzdelávacej aktivity,

01.09.2007

c) skúšobné otázky,

01.09.2007

d) hodnotenie skúšobnej komisie so záverečným výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“,

01.09.2007

e) miesto a dátum záverečného overovania vedomostí.

01.09.2007

§ 4

01.09.2007

(1) Záznamová kniha sa vedie pre každú výchovnú a vzdelávaciu aktivitu.

01.09.2007

(2) V záznamovej knihe o priebehu teoretickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity sa vedie najmä

01.09.2007

a) pri fyzickej osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo pri právnickej osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo s uvedením čísla oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce,

01.09.2007

b) druh a rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity,

01.09.2007

c) dátum začatia a dátum skončenia teoretickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity,

01.09.2007

d) meno a priezvisko zástupcu s odbornou spôsobilosťou na činnosť, na ktorú sa vydalo oprávnenie na výchovu a vzdelávanie (ďalej len „odborný zástupca“) fyzickej osoby a právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie,

01.09.2007

e) témy rozdelené podľa učebnej osnovy s uvedením počtu hodín a mena, priezviska a podpisu školiteľa podľa § 27 ods. 4 zákona pre teoretickú časť výchovnej a vzdelávacej aktivity,

01.09.2007

f) záznamy o dennej účasti účastníka na teoretickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity vrátane jeho podpisu.

01.09.2007

(3) V záznamovej knihe o priebehu praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity sa vedú najmä

01.09.2007

a) identifikačné údaje podľa odseku 2 písm. a),

01.09.2007

b) druh a rozsah praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity, a ak je to možné, názov a výrobné číslo technického zariadenia, ktoré sa použilo pri praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity,

01.09.2007

c) dátum začatia a dátum skončenia praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity,

01.09.2007

d) témy praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity s uvedením počtu hodín a mena, priezviska a podpisu školiteľa podľa § 27 ods. 4 zákona pre praktickú časť výchovnej a vzdelávacej aktivity,

01.09.2007

e) záznamy o dennej účasti účastníka na praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity vrátane jeho podpisu.

01.09.2007

(4) Záznamová kniha sa vedie desať rokov po skončení výchovnej a vzdelávacej aktivity.


01.09.2007

§ 5

01.09.2007

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


01.09.2007

Viera Tomanová v. r.


01.09.2007

Príloha č. 1

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti pre každú výchovnú a vzdelávaciu činnosť podľa prílohy č. 2 zákona podľa charakteru práce vykonávanej účastníkom výchovnej a vzdelávacej činnosti sú príslušné ustanovenia

01.09.2007

a) Zákonníka práce,

01.09.2007

b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.,

01.09.2007

c) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.,

01.09.2007

d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2007

Príloha č. 2

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky

01.09.2007

01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

01.09.2007

A. Oboznamovanie zamestnanca a vedúceho zamestnanca v rozsahu najmenej troch hodín obsahuje

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci upravenú ďalšími právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa charakteru vykonávanej práce,

01.09.2007

b) vnútorné predpisy a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľom, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy podľa charakteru vykonávanej práce.

01.09.2007

B. Opakované oboznamovanie zamestnanca a vedúceho zamestnanca v rozsahu najmenej troch hodín obsahuje

01.09.2007

1. všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1, najmä zmeny právnych predpisov,

01.09.2007

2. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa charakteru vykonávanej práce, nové právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poznatky o pracovnej úrazovosti a chorobách z povolania a iné poznatky podľa charakteru vykonávanej práce.

01.09.2007

Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad „Záznam o oboznámení zamestnanca“.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

01.2 Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov v rozsahu najmenej 176 hodín, z toho 12 hodín na overovanie znalostí a konzultácie, obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 a všeobecné predpisy o správnom konaní týkajúce sa vykonávania úloh bezpečnostnotechnickej služby v rozsahu najmenej 30 hodín.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vybrané právne záväzné akty a iné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vybrané dokumenty Medzinárodnej organizácie práce v rozsahu najmenej 68 hodín vrátane

01.09.2007

a) politiky a riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u zamestnávateľa,

01.09.2007

b) posudzovania rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík),

01.09.2007

c) bezpečnosti technických zariadení a vybraných oblastí bezpečnosti určených výrobkov,

01.09.2007

d) havarijného plánu a traumatologického plánu,

01.09.2007

e) činnosti bezpečnostného technika u zamestnávateľa,

01.09.2007

f) rozborov pracovnej úrazovosti a chorôb z povolania,

01.09.2007

g) úrazového poistenia a odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania,

01.09.2007

2. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená v právnych predpisoch vydaných na vykonanie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, poskytovanie prvej pomoci a vybrané oblasti priemyselnej ergonómie v rozsahu najmenej 36 hodín,

01.09.2007

3. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa ekonomických činností, najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve, doprave a skladovaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci a v strojárskom priemysle v rozsahu najmenej 30 hodín.

01.09.2007

Spôsob záverečného overovania vedomostí:

01.09.2007

a) písomná skúška z I. časti a II. časti s minimálnym počtom 40 otázok,

01.09.2007

b) ústna skúška, pri ktorej sú otázky zostavené z I. časti a II. časti.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad „Osvedčenie bezpečnostného technika“.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti a II. časti,

01.09.2007

2. stav a vývoj pracovnej úrazovosti,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

01.09.2007

Forma skončenia: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

01.3 Výchova a vzdelávanie zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

01.09.2007

Špecifická odborná príprava zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať odborné úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa vykonávania odborných úloh bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. vybraná problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

01.09.2007

2. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa ekonomickej činnosti zamestnávateľa.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad „Potvrdenie o absolvovaní špecifickej odbornej prípravy“.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

Príloha č. 3

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Skupina 02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

01.09.2007

02.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti revíznych technikov v rozsahu najmenej štyroch hodín.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. v rozsahu najmenej ôsmich hodín so zameraním na

01.09.2007

a) vlastnosti materiálov a zváranie a na skúšanie materiálov a zvarov,

01.09.2007

b) navrhovanie a konštrukciu tlakových zariadení vrátane výstroja tlakových zariadení,

01.09.2007

c) posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík),

01.09.2007

2. skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu najmenej ôsmich hodín so zameraním na

01.09.2007

a) druhy, rozsah a termíny skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových zariadení,

01.09.2007

b) prípravu tlakového zariadenia a bezpečnostných opatrení na odbornú prehliadku a odbornú skúšku, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky a vypracovanie písomného dokladu,

01.09.2007

3. stavebná skúška a prvá tlaková skúška tlakového zariadenia v rozsahu najmenej štyroch hodín so zameraním na

01.09.2007

a) prípravu a vykonanie stavebnej skúšky a prvej tlakovej skúšky vrátane bezpečnostných opatrení a potvrdenie o ich výsledku,

01.09.2007

b) konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu,

01.09.2007

c) povinnosti výrobcu,

01.09.2007

4. skúšky tlakovej nádoby na dopravu plynov v rozsahu najmenej štyroch hodín so zameraním na

01.09.2007

a) prípravu tlakovej nádoby na prvú tlakovú skúšku a periodické skúšky,

01.09.2007

b) rozsah a vykonanie prvej tlakovej skúšky a periodických skúšok a potvrdenie o ich výsledku.

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov podľa skupín vyhradených technických zariadení tlakových obsahuje najmä

01.09.2007

A. Tlakové nádoby stabilné

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu.

01.09.2007

B. Kotly parné a kvapalinové (ďalej len „kotol“)

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. vlastnosti, príprava a spaľovanie paliva a odvod zvyškov po spaľovaní v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bb. úprava vody a zariadenie na úpravu vody v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bc. vlastnosti a meranie oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého a ich účinky na zdravie v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

C. Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov a tlakové nádoby hasiacich prístrojov

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu, druhého bodu a štvrtého bodu a

01.09.2007

ba. fyzikálne a chemické vlastnosti plynov v rozsahu najmenej jednej hodiny,

01.09.2007

bb. plniarne tlakových nádob a tlakové stanice v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

D. Potrubné vedenie s médiom para, horúca voda alebo vzduch

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. uloženie a vedenie potrubia v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

E. Bezpečnostné zariadenia

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu pre jednotlivé druhy tlakových zariadení.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania podľa skupiny vyhradených technických zariadení tlakových.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa jednotlivých skupín vyhradených technických zariadení tlakových,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou vyhradených technických zariadení tlakových.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie revízneho technika“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

02.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov I. až V. triedy v rozsahu najmenej 12 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti osôb na obsluhu kotlov I. až V. triedy.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) konštrukciu a výstroj kotla,

01.09.2007

b) prevádzku, obsluhu a údržbu kotla vrátane zariadení na úpravu vody.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu kotla príslušnej triedy.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov I. až V. triedy v rozsahu najmenej štyroch hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa kotlov jednotlivých tried,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe kotlov.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Preukaz“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

02.3 Výchova a vzdelávanie osôb na opravy

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na opravy kotlov I. až V. triedy a na opravy potrubných vedení s médiom para, horúca voda alebo vzduch v rozsahu najmenej 12 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti osôb na opravy kotlov I. až V. triedy alebo na opravy potrubných vedení s médiom para, horúca voda alebo vzduch.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) vlastnosti materiálov a zváranie a skúšanie materiálov a zvarov,

01.09.2007

b) navrhovanie a konštrukciu tlakových zariadení vrátane výstroja tlakových zariadení.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na opravy príslušného vyhradeného technického zariadenia.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na opravy kotlov I. až V. triedy a na opravy potrubných vedení s médiom para, horúca voda alebo vzduch v rozsahu najmenej šiestich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa problematiky kotlov I. až V. triedy alebo potrubných vedení,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri oprave kotlov I. až V. triedy alebo potrubných vedení.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Príloha č. 4

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Skupina 03 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích

01.09.2007

03.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti revíznych technikov v rozsahu najmenej štyroch hodín.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) konštrukciu zdvíhacieho zariadenia vrátane jeho vybavenia,

01.09.2007

b) bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie zariadenie,

01.09.2007

c) zásady navrhovania, výroby a montáže zdvíhacieho zariadenia,

01.09.2007

d) posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík),

01.09.2007

e) prehliadky a skúšky zdvíhacieho zariadenia, rozsah a spôsob ich vykonávania vrátane vyhotovenia písomného dokladu,

01.09.2007

f) elektrické zariadenie vrátane poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom,

01.09.2007

g) prevádzku zdvíhacieho zariadenia (povinnosti prevádzkovateľa a obsluhy zdvíhacieho zariadenia a jeho údržba).

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov podľa skupín vyhradených technických zariadení zdvíhacích obsahuje najmä

01.09.2007

A. Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom nad 1000 kg a s ručným pohonom nad 5000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 40 hodín.

01.09.2007

B. Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 36 hodín.

01.09.2007

C. Výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 36 hodín.

01.09.2007

D. Stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

E. Regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou)

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

F. Pohyblivé schody a chodníky

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

G. Lyžiarske vleky a vodnolyžiarske vleky

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

H. Výsuvné rebríky s motorovým pohonom

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

I. Zariadenia technickej zábavnej činnosti, ktorými sa zdvíhajú osoby do výšky nad 1,5 m

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

J. Technické zariadenia zdvíhacie javiskovej techniky

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

K. Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom do 1000 kg vrátane

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

L. Žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom od 1000 kg do 5000 kg vrátane

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

M. Zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremien pomocou prostriedkov na viazanie, zavesenie alebo na uchopenie

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 16 hodín.

01.09.2007

N. Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi radu ISO

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 12 hodín.

01.09.2007

O. Zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny, stojanové zdviháky a zdvíhacie čelá nákladných automobilov s motorovým pohonom, ktorými sa zdvíhajú bremená

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

P. Vrátky s motorovým pohonom používané na zdvíhanie bremien

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 16 hodín.

01.09.2007

R. Stavebné výťahy nákladné so zakázanou dopravou osôb

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 16 hodín.

01.09.2007

S. Zvislé posuvné brány s motorovým pohonom

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 16 hodín.

01.09.2007

T. Zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou vyhradených technických zariadení zdvíhacích

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej 12 hodín.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania podľa skupiny vyhradených technických zariadení zdvíhacích.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa jednotlivých skupín vyhradených technických zariadení zdvíhacích,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou vyhradených technických zariadení zdvíhacích.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie revízneho technika“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

03.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu a na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m v rozsahu najmenej 12 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti osôb na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu alebo na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení,

01.09.2007

b) prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení,

01.09.2007

c) poskytovanie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu a na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m v rozsahu najmenej šiestich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa jednotlivých skupín vyhradených technických zariadení zdvíhacích,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu alebo na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Preukaz“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

03.3 Výchova a vzdelávanie osôb na opravy

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na opravy osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti osôb na opravy osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení,

01.09.2007

b) poskytovanie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na opravy príslušného vyhradeného technického zariadenia.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na opravy osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb v rozsahu najmenej šiestich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa problematiky vyhradených technických zariadení zdvíhacích,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri oprave osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie viazačov bremien v rozsahu najmenej 20 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. so zameraním na

01.09.2007

a) prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien,

01.09.2007

b) viazanie, zavesovanie a uchopenie bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,

01.09.2007

2. praktická časť v rozsahu najmenej desiatich hodín.

01.09.2007

Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa II. časti druhého bodu.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz viazača bremien“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa problematiky vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa II. časti prvého bodu,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti viazačov bremien.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Preukaz viazača bremien“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Príloha č. 5

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Skupina 04 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových

01.09.2007

04.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti revíznych technikov v rozsahu najmenej štyroch hodín.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. v rozsahu najmenej ôsmich hodín so zameraním na

01.09.2007

a) rozdelenie plynov, fyzikálne a chemické vlastnosti plynov a zisťovanie prítomnosti plynov,

01.09.2007

b) spaľovanie plynných palív, medze výbušnosti pre zmesi plynov pri zmesiach plynov a ťahové pomery v spaľovacích priestoroch,

01.09.2007

c) vlastnosti materiálov a zváranie, skúšanie materiálov a zvarov,

01.09.2007

d) posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík),

01.09.2007

e) základy poskytovania prvej pomoci,

01.09.2007

2. skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu najmenej ôsmich hodín so zameraním na

01.09.2007

a) druhy, rozsah a termíny skúšok a odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení,

01.09.2007

b) prípravu plynového zariadenia na skúšku, odbornú prehliadku a odbornú skúšku, jej vykonanie a vypracovanie písomného dokladu,

01.09.2007

3. stavebná skúška a prvá tlaková skúška plynových zariadení v rozsahu najmenej štyroch hodín so zameraním na

01.09.2007

a) vykonanie stavebnej skúšky a prípravu a vykonanie tlakovej skúšky plynových zariadení,

01.09.2007

b) konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu.

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov podľa skupín vyhradených technických zariadení plynových obsahuje najmä

01.09.2007

A. Zariadenia určené na výrobu plynov a zariadenia určené na úpravu zloženia plynu

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. signalizačné a zabezpečovacie zariadenie v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bb. stavebné riešenie objektov v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

B. Zariadenia určené na skladovanie plynov

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. umiestnenie plynového zariadenia – bezpečnostné pásma v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bb. bezpečnostné požiadavky na plynové zariadenie v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

C. Zariadenia určené na plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. umiestnenie plynového zariadenia v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bb. signalizačné a zabezpečovacie zariadenie v rozsahu najmenej jednej hodiny,

01.09.2007

bc. prevádzka zariadenia v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

D. Zariadenia určené na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice)

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. bezpečnostné požiadavky na výparníky v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bb. technológia skvapalňovania a odparovania plynov v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

E. Zariadenia určené na zvyšovanie tlaku plynu

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. technické požiadavky na strojné zariadenia v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bb. stavebné riešenie objektov v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bc. zabezpečovacie zariadenia v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

F. Zariadenia určené na znižovanie tlaku plynu (regulačné stanice plynu)

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. stavebné riešenie objektov v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bb. meracie prístroje a zabezpečovacie zariadenia v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

G. Zariadenia určené na rozvod plynov

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. rozdelenie plynov podľa médií a tlaku v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bb. ochranné pásma plynovodov, zabezpečovacie a meracie zariadenia v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bc. zváranie, kontrola a montáž potrubia v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

H. Zariadenia určené na spotrebu plynu spaľovaním

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. stavebné riešenie objektov a vetranie priestoru s plynovým spotrebičom v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bb. zabezpečovacie zariadenia plynových spotrebičov a zariadenia na odvod spalín v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

I. Zariadenia určené na chladenie a mrazenie

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu až tretieho bodu a

01.09.2007

ba. rozdelenie a vlastnosti chladiacich látok a ich vplyv na ľudský organizmus v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bb. stavebné riešenie chladiaceho zariadenia v objektoch v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

bc. signalizačné a zabezpečovacie zariadenia v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania podľa skupiny vyhradených technických zariadení plynových.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení plynových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa jednotlivých skupín vyhradených technických zariadení plynových,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou vyhradených technických zariadení plynových.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie revízneho technika“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení plynových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

04.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových uvedených v skupine 04.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) II. časť prvý bod skupiny 04.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov,

01.09.2007

b) prevádzku, obsluhu a údržbu vyhradených technických zariadení plynových.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia plynového.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení plynových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových uvedených v skupine 04.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov v rozsahu najmenej šiestich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa jednotlivých skupín vyhradených technických zariadení plynových,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vyhradených technických zariadení plynových.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Preukaz“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení plynových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

04.3 Výchova a vzdelávanie osôb na opravy

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových uvedených v skupine 04.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) II. časť prvý bod skupiny 04.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov,

01.09.2007

b) prevádzku, obsluhu a údržbu vyhradených technických zariadení plynových.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na opravy príslušného vyhradeného technického zariadenia plynového.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení plynových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu najmenej šestich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa problematiky vyhradených technických zariadení plynových,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri opravách vyhradených technických zariadení plynových.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení plynových s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Príloha č. 6

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

01.09.2007

05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v rozsahu najmenej štyroch hodín.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. so zameraním na

01.09.2007

a) rozdelenie elektrických zariadení, spôsoby označovania elektrických zariadení a kryty elektrických zariadení,

01.09.2007

b) ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie,

01.09.2007

c) druhy prostredia, vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov,

01.09.2007

d) názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike a bezpečnostné tabuľky a nápisy,

01.09.2007

e) bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach vrátane prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom,

01.09.2007

f) kladenie elektrického vedenia,

01.09.2007

g) elektrické zariadenie v osobitných podmienkach,

01.09.2007

h) odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,

01.09.2007

2. so zameraním na špecifické podmienky pri práci na elektrických zariadeniach.

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky elektrických zariadení podľa napätia a triedy objektu obsahuje najmä

01.09.2007

A. Elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu

01.09.2007

A. 1 Elektrotechnik

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 14 hodín.

01.09.2007

A. 2 Samostatný elektrotechnik

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 17 hodín.

01.09.2007

A. 3 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

B. Elektrické zariadenia nad 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu

01.09.2007

B. 1 Elektrotechnik

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 14 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

B. 2 Samostatný elektrotechnik

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 17 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

B. 3 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej troch hodín.

01.09.2007

C. Elektrické zariadenia do 1000 V alebo nad 1000 V, trieda objektu B – s nebezpečenstvom výbuchu

01.09.2007

C. 1 Elektrotechnik

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 14 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

C. 2 Samostatný elektrotechnik

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 17 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

C. 3 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej troch hodín.

01.09.2007

D. Elektrické zariadenia v regulačných staniciach plynu, trieda objektu B1 – s nebezpečenstvom výbuchu

01.09.2007

D. 1 Elektrotechnik

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 14 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

D. 2 Samostatný elektrotechnik

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 17 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej dvoch hodín.

01.09.2007

D. 3 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 20 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej troch hodín.

01.09.2007

Spôsob záverečného overovania vedomostí:

01.09.2007

a) písomná skúška s minimálnym počtom 30 otázok,

01.09.2007

b) ústna skúška s minimálnym počtom piatich otázok.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad „Osvedčenie“ na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre elektrotechnika, samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti revíznych technikov v rozsahu najmenej štyroch hodín.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. v rozsahu najmenej 28 hodín so zameraním na

01.09.2007

a) technickú dokumentáciu, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpečnostné tabuľky a nápisy,

01.09.2007

b) základné rozdelenie a pripájanie elektrických zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, menovité napätia a menovité prúdy, spôsoby označovania a kryty,

01.09.2007

c) ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie,

01.09.2007

d) posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík),

01.09.2007

e) druhy prostredia, vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov,

01.09.2007

f) bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach, prvú pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom,

01.09.2007

g) kladenie elektrických vedení,

01.09.2007

h) elektrické zariadenia v osobitných podmienkach, elektrické stanice a ochranu pracovných strojov,

01.09.2007

i) odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,

01.09.2007

j) metódy meraní,

01.09.2007

k) vypracovanie cvičnej správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške,

01.09.2007

2. v rozsahu najmenej štyroch hodín so zameraním na špecifické podmienky pri práci na elektrických zariadeniach.

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov sa vzťahuje na revíznych technikov vykonávajúcich činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu uvedených v skupine 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.

01.09.2007

Forma skončenia výchovy a vzdelávania: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu uvedených v skupine 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa elektrických zariadení,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou elektrických zariadení.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“.

01.09.2007

Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických s príslušným rozsahom osvedčenia.

01.09.2007

Príloha č. 7

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Skupina 06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov

01.09.2007

06.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti osôb na obsluhu motorových vozíkov v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. so zameraním na

01.09.2007

a) konštrukciu a funkciu motorového vozíka,

01.09.2007

b) prevádzku motorového vozíka,

01.09.2007

c) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s motorovým vozíkom,

01.09.2007

d) základné pravidlá poskytovania prvej pomoci,

01.09.2007

2. praktická časť so zameraním na

01.09.2007

a) prípravu a používanie motorového vozíka,

01.09.2007

b) manipuláciu s materiálom,

01.09.2007

c) kontrolu, údržbu a opravy motorového vozíka.

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorových vozíkov obsahuje najmä

01.09.2007

A. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – ručne vedené (druh A)

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej ôsmich hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej piatich hodín.

01.09.2007

B. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s pákovým riadením (druh B)

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 13 hodín a pravidlá cestnej premávky v rozsahu najmenej šiestich hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej ôsmich hodín.

01.09.2007

C. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s volantovým riadením (druh C)

01.09.2007

C. 1 s vodičským oprávnením B, C, D alebo T

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 11 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej šiestich hodín.

01.09.2007

C. 2 bez vodičského oprávnenia

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 13 hodín a pravidlá cestnej premávky v rozsahu najmenej šiestich hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej 15 hodín.

01.09.2007

D. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie – ručne vedené (druh D)

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 17 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej desiatich hodín.

01.09.2007

E. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie – s pákovým riadením (druh E)

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 17 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej desiatich hodín.

01.09.2007

F. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením (druh W1)

01.09.2007

F. 1 s vodičským oprávnením B, C, D alebo T

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 16 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej 16 hodín.

01.09.2007

F. 2 bez vodičského oprávnenia

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 19 hodín a pravidlá cestnej premávky v rozsahu najmenej šiestich hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej 24 hodín.

01.09.2007

G. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením a vodičským oprávnením B, C, D alebo T (druh W2)

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 16 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej 16 hodín.

01.09.2007

H. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie riadené zo zdvíhacej plošiny (druh G)

01.09.2007

a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,

01.09.2007

b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 21 hodín,

01.09.2007

c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej 16 hodín.

01.09.2007

I. Špeciálne motorové vozíky (druh Z) podľa podmienok ustanovených výrobcom alebo dovozcom motorových vozíkov.

01.09.2007

Spôsob záverečného overovania vedomostí:

01.09.2007

a) písomná skúška s minimálnym počtom 25 otázok,

01.09.2007

b) ústna skúška s minimálnym počtom troch otázok,

01.09.2007

c) skúška z praktickej časti zameraná na činnosti podľa II. časti druhého bodu.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz obsluhy motorového vozíka“.

01.09.2007

Odborný zástupca: inštruktor motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu motorových vozíkov v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa jednotlivých tried a druhov motorových vozíkov,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe motorových vozíkov.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Preukaz obsluhy motorového vozíka“.

01.09.2007

Odborný zástupca: inštruktor motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka.

01.09.2007

Príloha č. 8

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Skupina 07 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške

01.09.2007

07.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. v rozsahu najmenej 12 hodín so zameraním na

01.09.2007

a) problematiku týkajúcu sa vykonávania práce vo výške upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

01.09.2007

b) osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu a spôsoby ich používania,

01.09.2007

c) základy poskytovania prvej pomoci s prihliadnutím na prácu vykonávanú vo výške,

01.09.2007

2. praktická časť v rozsahu najmenej 20 hodín.

01.09.2007

Spôsob záverečného overovania vedomostí:

01.09.2007

a) písomná skúška s minimálnym počtom 25 otázok,

01.09.2007

b) ústna skúška, pri ktorej sú otázky zostavené z oblastí podľa I. časti a II. časti prvého bodu,

01.09.2007

c) skúška z praktickej časti podľa II. časti druhého bodu.

01.09.2007

Forma skončenia výchovy a vzdelávania: písomný doklad „Preukaz“ na prácu vo výške vykonávanú podľa druhu špeciálnej techniky.

01.09.2007

Odborný zástupca: inštruktor na prácu vo výške so špeciálnou technikou.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,

01.09.2007

2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a právnych predpisov upravujúcich používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu,

01.09.2007

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Preukaz“ na prácu vo výške vykonávanú podľa druhu špeciálnej techniky.

01.09.2007

Odborný zástupca: inštruktor na prácu vo výške so špeciálnou technikou.

01.09.2007

07.2 Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári) obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári) v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. v rozsahu najmenej štyroch hodín so zameraním na

01.09.2007

a) problematiku týkajúcu sa prác vo výške, stavebných prác a prác súvisiacich so stavebnou činnosťou upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

01.09.2007

b) konštrukčné, spájacie a pomocné časti lešení,

01.09.2007

c) dokumentáciu a technologický postup montáže a demontáže lešenia vrátane jeho používania a na vykonávanie prehliadok a údržby,

01.09.2007

d) ochranné a záchytné konštrukcie,

01.09.2007

2. podľa jednotlivých druhov lešení

01.09.2007

a) rúrkové lešenie v rozsahu najmenej troch hodín,

01.09.2007

b) podperné lešenie v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

c) pojazdné a voľne stojace lešenie v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

d) drevené lešenie v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

e) stavebný plošinový výťah v rozsahu najmenej troch hodín,

01.09.2007

f) dielcové lešenie v rozsahu najmenej dvoch hodín,

01.09.2007

3. praktická časť v rozsahu najmenej 16 hodín.

01.09.2007

Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa II. časti tretieho bodu.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz lešenára“ podľa druhu lešenia.

01.09.2007

Odborný zástupca: inštruktor lešenárskej techniky podľa druhu lešenia.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenárov) v rozsahu najmenej štyroch hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti a II. časti prvého bodu a druhého bodu,

01.09.2007

2. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri montáži a demontáži lešení.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Preukaz lešenára“.

01.09.2007

Odborný zástupca: inštruktor lešenárskej techniky podľa druhu lešenia.

01.09.2007

Príloha č. 9

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Skupina 08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami

01.09.2007

08.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti zamestnancov obsluhujúcich vybrané stavebné stroje a zariadenia.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce so stavebnými strojmi a zariadeniami,

01.09.2007

b) obsluhu, prevádzku a údržbu vybraných stavebných strojov a zariadení,

01.09.2007

c) kontrolu, prehliadky a skúšky vybraných stavebných strojov a zariadení.

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie podľa II. časti je osobitne zameraná na tieto vybrané stavebné stroje a zariadenia:

01.09.2007

1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec),

01.09.2007

2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka),

01.09.2007

3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor).

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení v rozsahu najmenej šiestich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti a II. časti,

01.09.2007

2. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vybraných stavebných strojov a zariadení.

01.09.2007

Forma skončenia: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s uvedením dátumu jej vykonania.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

Príloha č. 10

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Skupina 09 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami

01.09.2007

09.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa obsluhy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami,

01.09.2007

b) obsluhu, prevádzku a údržbu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení,

01.09.2007

c) kontrolu, prehliadky a skúšky vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie podľa II. časti je osobitne zameraná na tieto vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia:

01.09.2007

1. samochodné rezačky,

01.09.2007

2. obilné kombajny,

01.09.2007

3. špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení v rozsahu najmenej šiestich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených I. časti a II. časti,

01.09.2007

2. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

01.09.2007

Forma skončenia: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s uvedením dátumu jej vykonania.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

Príloha č. 11

01.09.2007

k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

01.09.2007

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

01.09.2007

Skupina 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami

01.09.2007

10.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa obsluhy vybraných lesníckych strojov a zariadení.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na

01.09.2007

a) problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s lesníckymi strojmi a zariadeniami,

01.09.2007

b) obsluhu, prevádzku a údržbu vybraných lesníckych strojov a zariadení,

01.09.2007

c) kontrolu, prehliadky a skúšky vybraných lesníckych strojov a zariadení.

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie podľa II. časti je osobitne zameraná na tieto vybrané lesnícke stroje a zariadenia:

01.09.2007

1. vyťahovače,

01.09.2007

2. univerzálne a špeciálne traktory používané pri sústreďovaní dreva,

01.09.2007

3. kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo a drevné sortimenty,

01.09.2007

4. stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve,

01.09.2007

5. jednoúčelové a viacúčelové zariadenia na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení v rozsahu najmenej šiestich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti a II. časti,

01.09.2007

2. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vybraných lesníckych strojov a zariadení.

01.09.2007

Forma skončenia: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s uvedením dátumu jej vykonania.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

10.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly s elektrickým motorom alebo spaľovacím motorom (ďalej len „motorová píla“) pri ťažbe dreva obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa obsluhy motorovej píly v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. v rozsahu najmenej 23 hodín so zameraním na

01.09.2007

a) problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

01.09.2007

b) technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,

01.09.2007

c) kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,

01.09.2007

d) zásady poskytovania prvej pomoci,

01.09.2007

2. praktická časť v rozsahu najmenej 40 hodín so zameraním na

01.09.2007

a) zvislé a kombinované rezy,

01.09.2007

b) odvetvovanie,

01.09.2007

c) ťažbu dreva v poraste,

01.09.2007

d) manipuláciu s drevnou hmotou.

01.09.2007

Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa II. časti druhého bodu.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva v rozsahu podľa druhu jej pohonu.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti a II. časti prvého bodu,

01.09.2007

2. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s motorovou pílou pri ťažbe dreva.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Preukaz“.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

10.3 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

01.09.2007

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti obsahuje najmä

01.09.2007

I. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa obsluhy motorovej píly v rozsahu najmenej jednej hodiny.

01.09.2007

II. časť: Osobitné požiadavky

01.09.2007

1. v rozsahu najmenej 15 hodín so zameraním na

01.09.2007

a) problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s motorovou pílou upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

01.09.2007

b) pracovné postupy pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva,

01.09.2007

c) kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,

01.09.2007

d) zásady poskytovania prvej pomoci,

01.09.2007

2. praktická časť v rozsahu najmenej ôsmich hodín.

01.09.2007

Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa II. časti druhého bodu.

01.09.2007

Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti v rozsahu podľa druhu jej pohonu.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.

01.09.2007

Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti v rozsahu najmenej šiestich hodín obsahuje najmä

01.09.2007

1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti a II. časti prvého bodu,

01.09.2007

2. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s motorovou pílou pri inej činnosti.

01.09.2007

Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Preukaz“.

01.09.2007

Odborný zástupca: autorizovaný bezpečnostný technik.