Nariadenie vlády č. 350/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

(v znení č. 586/2009 Z. z., 280/2011 Z. z.)

Čiastka 152/2007
Platnosť od 27.07.2007 do31.12.2013
Účinnosť od 01.09.2011 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
01.01.200931.12.2013

350

01.01.200931.12.2013

NARIADENIE VLÁDY

01.01.200931.12.2013

Slovenskej republiky

01.01.200931.12.2013

zo 4. júla 2007,

01.01.200931.12.2013

ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

01.01.200931.12.2013

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.01.200931.12.2013

§ 1

01.01.200931.12.2013

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku cesty pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla a 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako devätich osôb vrátane vodiča.

01.01.201031.12.2013

(2) Na účely tohto nariadenia vlády sa vozidlom rozumie motorové vozidlo uvedené v osobitnom predpise1) okrem motorového vozidla kategórie M1.

01.09.201131.12.2013

§ 2

01.09.201131.12.2013

(1) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav pre vozidlá určené na prepravu osôb, ak umožňujú prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, a pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

01.09.201131.12.2013

(2) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav pre vozidlá určené na prepravu osôb.

01.09.201131.12.2013

(3) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

01.01.200931.12.2013

§ 3

01.01.201031.12.2013

(1) Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sú ustanovené v prílohe č. 1.

01.01.200931.12.2013

(2) Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy sú ustanovené v prílohe č. 2.

01.01.200931.12.2013

(3) Spôsob výpočtu mýta je uvedený v prílohe č. 3.

01.01.201031.12.2013

(4) Limitné hodnoty emisií sú ustanovené v prílohe č. 4.

01.01.200931.12.2013

§ 4

01.01.201031.12.2013

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.


01.01.200931.12.2013

§ 5

01.01.200931.12.2013

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.200931.12.2013

Robert Fico v. r.


01.01.201031.12.2013

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

01.01.201031.12.2013

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

01.01.201031.12.2013

eur /km bez DPH

01.01.201031.12.2013
 Kategória vozidlaEURO 0 – IIEURO IIIEURO IV, V, EEV
Nákladné
vozidlá
3,5 t – 12 t 0,093 0,086 0,083
12 t a viac  • 2 nápravy0,1930,183 0,179
                    • 3 nápravy0,2020,193 0,189
                    • 4 nápravy0,209 0,199 0,196
                    • 5 a viac náprav0,2060,193 0,189
BUS3,5 t – 12 t0,060 0,050 0,030
12 t  a viac0,110 0,100 0,060
01.01.201031.12.2013

BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

01.01.201031.12.2013

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

01.01.201031.12.2013

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY

01.01.201031.12.2013

eur /km bez DPH

01.01.201031.12.2013
 Kategória vozidlaEURO 0 – IIEURO IIIEURO IV, V, EEV
Nákladné
vozidlá
3,5 – 12 t 0,070 0,063 0,063
12 t a viac  • 2 nápravy0,1460,136 0,136
                   • 3 nápravy0,1530,146 0,143
                   • 4 nápravy0,156 0,149 0,146
                   • 5 a viac náprav0,1530,146 0,143
BUS3,5 – 12 t0,040 0,030 0,020
12 t  a viac0,0800,070 0,040
01.01.201031.12.2013

BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

01.01.200931.12.2013

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

01.01.200931.12.2013

Spôsob výpočtu mýta

01.01.201031.12.2013

Mýto je úhrada vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest.

01.01.200931.12.2013

Sadzba mýta vychádza z jednotkových nákladov na infraštruktúru v členení na investičné náklady, náklady na údržbu, stavebné opravy a náklady na vybudovanie, prevádzku, riadenie a výber mýta.

01.01.200931.12.2013

Vypočítaná suma mýta sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

01.01.200931.12.2013

Koeficienty rovnocennosti pre stavebné opravy sú závislé od príslušnej nápravovej hmotnosti a pre príslušné kategórie vozidiel sú určené pomocou hodnotenia účinnosti, súčiniteľov účinnosti pre dané kategórie vozidiel.

01.01.200931.12.2013
Kategória vozidla Rozpätie hodnôt
súčiniteľa účinnosti
Nákladné vozidlá 3,5 - 12 ton ≤ 0,3025
BUS
Nákladné vozidlá > 12 ton
• 2 nápravy
0,3696 - 1,4096
> 12 ton
• 3 nápravy
0,2569 - 2,4096
> 12 ton
• 4 nápravy
0,1024 - 2,9096
> 12 ton
• 5 a viac náprav
0,2812 - 2,4896
BUS > 12 ton 0,2569 - 0,7857
01.01.200931.12.2013

Koeficienty rovnocennosti pre uvažované kategórie vozidiel podliehajúcich spoplatneniu pre investície a ročnú údržbu sú pre všetky kategórie rovnaké. Koeficient rovnocennosti pre stavebné opravy je závislý od nápravovej hmotnosti, ku ktorej sa exponenciálne zväčšuje.

01.01.200931.12.2013
Trieda vozidla Koeficienty rovnocennosti
Stavebná oprava Investície Ročná údržba
A 3,5 - 12 ton 1,000 1 1
B NV > 12 ton • 2 nápravy 4,660 1 1
C NV > 12 ton • 3 nápravy 7,966 1 1
D NV > 12 ton • 4 nápravy 9,619 1 1
E NV > 12 ton • 5 a viac náprav 8,230 1 1
F BUS > 12 ton 2,597 1 1
01.01.200931.12.2013

Diferenciácia sadzieb mýta pre vozidlá vzhľadom na ich emisné hodnoty je zabezpečená pripočítaním príplatku pokrývajúcim externé environmentálne náklady.

01.01.200931.12.2013

Členenie vozidiel podľa emisných štandardov EURO

01.01.200931.12.2013
  Najviac 3 nápravy Najmenej 4 nápravy Autobusy
EURO O - II 146 % 147 % 146 %
EURO III 110 % 110% 110%
EURO IV, V, EEV 100 % 100 % 100 %
01.01.200931.12.2013

Diferenciácia vozidiel na „EURO IV“ a „EURO V a viac“ nie je potrebná, pretože emisné limity oboch kategórií sú štatisticky približne zhodné.

01.01.201031.12.2013

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

01.01.201031.12.2013

LIMITNÉ HODNOTY EMISIÍ

01.01.201031.12.2013

1. Vozidlo EURO 0

01.01.201031.12.2013
Hmotnosť oxidu uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť uhľovodíkov
(HC) g/kWh
Hmotnosť oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
12,32,615,8
01.01.201031.12.2013

2. Vozidlá EURO I a EURO II

01.01.201031.12.2013
 Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC)
g/kWh
Hmotnosť
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
Hmotnosť
tuhých častíc
(PT) g/kWh
Vozidlo EURO I4,91,2390,41)
Vozidlo EURO II41,170,15
01.01.201031.12.2013

3. Vozidlá EURO III, EURO IV, EURO V a EEV

01.01.201031.12.2013

Špecifické hmotnosti oxidu uhoľnatého, celkových uhľovodíkov, oxidov dusíka a tuhých častíc určené podľa skúšky ESC a opacita výfukových plynov určená podľa skúšky ERL nesmú presahovať tieto hodnoty:2)

01.01.201031.12.2013
 Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC) g/kWh
Hmotnosť
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
Hmotnosť
tuhých častíc
(PT) g/kWh
Výfukový
plyn
m-1
Vozidlo EURO III2,10,6650,103)0,8
Vozidlo EURO IV1,50,463,50,020,5
Vozidlo EURO V1,50,4620,020,5
Vozidlo EEV1,50,2520,020,15
01.01.201031.12.2013

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

01.01.200931.12.2013

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.01.200931.12.2013

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

01.01.200931.12.2013

1) Príloha č. 1 časť B body 2, 3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.201031.12.2013

1) Koeficient 1,7 sa uplatňuje na limitné hodnoty emisií tuhých častíc v prípade motorov s menovitým výkonom 85 kW alebo menším.

01.01.201031.12.2013

2) Skúšobný cyklus tvorí sled skúšobných bodov, pričom je každý bod definovaný rýchlosťou a krútiacim momentom, ktoré musí motor v ustálenom stave dodržiavať (skúška ESC), alebo prechodnými prevádzkovými podmienkami (skúšky ETC a ELR).

01.01.201031.12.2013

3) 0,13 pre motory, ktorých objem valcov je menší než 0,7 dm3 a ktorých menovitá rýchlosť je vyššia než 3 000 min-1.