Zákon č. 346/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.

Čiastka 149/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.09.2007

OBSAH

01.09.2007

346

01.09.2007

ZÁKON

01.09.2007

z 21. júna 2007,

01.09.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.

01.09.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2007

Čl. I

01.09.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2007

1. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

01.09.2007

o) vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) na základe uznania dokladu o vzdelávaní podľa osobitného predpisu,2b)

01.09.2007

p) je správcom katastrálneho portálu.“.

01.09.2007

2. V § 4 ods. 5 písmeno e) znie:

01.09.2007

e) vedie evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a archivuje ich,“.

01.09.2007

3. V § 4 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vodohospodárstva a“.

01.09.2007

4. V § 4 ods. 8 sa za slová „sídelných jednotiek“ vkladá čiarka a slová „vodného hospodárstva“.

01.09.2007

5. V § 7 odsek 6 znie:

01.09.2007

(6) Konanie o odňatie osvedčenia podľa odseku 5 začne úrad z vlastného podnetu alebo na podnet katastrálneho úradu, ak sa dozvedel o overení vybraných činností, pri ktorých sa nedodržali kvalitatívne podmienky určené technickými predpismi.“.

01.09.2007

6. V § 11 odsek 3 znie:

01.09.2007

(3) Informácie zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú za odplatu; to sa nevzťahuje na

01.09.2007

a) osoby oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa osobitného predpisu,5)

01.09.2007

b) informácie sprístupňované prostredníctvom katastrálneho portálu z informačného systému katastra nehnuteľností, ktorý je spravovaný na centrálnej úrovni; tieto informácie nie sú verejné listiny podľa osobitného predpisu,7)“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

01.09.2007

7) § 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 173/2004 Z. z.“.

01.09.2007

7. V § 18 odsek 2 znie:

01.09.2007

(2) Rozhodnúť o štandardizácii názvov vôd, chránených území a krasových javov z územia Slovenskej republiky môže úrad iba so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a rozhodnúť o názvoch hradov a zámkov môže iba so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“.

01.09.2007

8. V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.09.2007

(4) O štandardizácii vžitých podôb slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky rozhoduje úrad v súlade s medzinárodnými zásadami štandardizácie geografických názvov.“.

01.09.2007

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

01.09.2007

9. V § 18 odsek 8 znie:

01.09.2007

(8) Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.“.

01.09.2007

10. V § 19 odsek 1 znie:

01.09.2007

(1) Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra je informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu.13a)“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

01.09.2007

13a) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.“.

01.09.2007

11. V § 20a sa slová „Štátne orgány a štátne rozpočtové organizácie“ nahrádzajú slovami „Štátne orgány, štátne rozpočtové organizácie, obce a vyššie územné celky“.

01.09.2007

12. V § 21 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

01.09.2007

(1) Prevádzkovateľ sprístupňuje a umožňuje vyhľadávanie informácií z katastra nehnuteľností prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál.“.

01.09.2007

Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.

01.09.2007

13. V § 21 ods. 2 sa slová „pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom katastrálneho portálu“.

01.09.2007

14. V § 21 ods. 5 sa slová „k nim pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom katastrálneho portálu“.

01.09.2007

15. V § 21 ods. 8 sa slová „k nim pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom katastrálneho portálu“.

01.09.2007

16. V § 28 odsek 2 znie:

01.09.2007

(2) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví

01.09.2007

a) pre potreby obrany štátu

01.09.2007

1. záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy,

01.09.2007

2. vykonávanie geodetických činností,

01.09.2007

3. vykonávanie kartografických činností a tvorbu kartografických diel,

01.09.2007

4. zloženie geografického informačného systému,

01.09.2007

b) náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme a postup pri odovzdaní a archivovaní prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok.“.

01.09.2007

17. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

01.09.2007

㤠28a

01.09.2007

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

01.09.2007

18. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.09.2007

„Príloha

01.09.2007

k zákonu č. 215/1995 Z. z.

01.09.2007

v znení zákona č. 346/2007 Z. z.

01.09.2007

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.09.2007

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32, Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).“.


01.09.2007

Čl. II

01.09.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


01.09.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2007

Pavol Paška v. r.

01.09.2007

Robert Fico v. r.