Zákon č. 344/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 149/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.10.2007
Redakčná poznámka

okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 31. júla 2007

01.10.2007

344

01.10.2007

ZÁKON

01.10.2007

z 26. júna 2007,

01.10.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.10.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.10.2007

Čl. I

01.10.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z. a zákona č. 265/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.2007

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

01.10.2007

㤠1

01.10.2007

Účel zákona

01.10.2007

Tento zákon ustanovuje podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky1) a upravuje priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky.“.

01.10.2007

2. V § 5 ods. 1 sa za slová „Štátne občianstvo Slovenskej republiky“ vkladá slovo „narodením“.

01.10.2007

3. V § 7 ods. 1 písm. a) sa slovo „päť“ nahrádza slovom „osem“.

01.10.2007

4. V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:

01.10.2007

b) je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

01.10.2007

1. kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,

01.10.2007

2. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov,

01.10.2007

3. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov.“.

01.10.2007

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 7 znejú:

01.10.2007

5) § 65 a 113 Trestného zákona.

01.10.2007

6) § 10 ods. 14 Trestného poriadku.

01.10.2007

7) § 489 až 514 Trestného poriadku.“.

01.10.2007

6. V § 7 ods. 1 písmeno h) znie:

01.10.2007

h) preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike (ďalej len „ovládanie slovenského jazyk“) podľa § 8 ods. 5 až 8; to neplatí pre žiadateľa podľa § 7 ods. 2 písm. b) a i), odsekov 4 až 6 a pre žiadateľa, ktorý v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,“.

01.10.2007

7. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.10.2007

i) plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.“.

01.10.2007

8. V § 7 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) a h)“ nahrádzajú slovami „podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak“.

01.10.2007

9. V § 7 ods. 2 písmeno a) znie:

01.10.2007

a) uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,“.

01.10.2007

10. V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovo „kultúrnej“ vkladá čiarka a slovo „sociálnej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky“.

01.10.2007

11. V § 7 ods. 2 písm. c) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá slovo „nepretržitý“ a slovo „začínajúci“ sa vypúšťa.

01.10.2007

12. V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:

01.10.2007

d) je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov,“.

01.10.2007

13. V § 7 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky“.

01.10.2007

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

01.10.2007

11) § 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2007

15. V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

01.10.2007

i) bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

01.10.2007

j) jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a podľa § 1 ods. 2 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.“.

01.10.2007

16. V § 7 odsek 3 znie:

01.10.2007

(3) Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,12) možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.“.

01.10.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

01.10.2007

12) § 7 ods. 1, § 8 a § 12 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.10.2007

17. V § 7 ods. 5 sa za slová „Slovenskej socialistickej republiky“ vkladajú slová „alebo podľa § 6 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva“.

01.10.2007

18. V § 7 ods. 6 sa za slovo „bývalým“ vkladá slovo „štátnym“ a slová „do troch rokov od prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky“ sa vypúšťajú.

01.10.2007

19. V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. b) posudzuje ministerstvo a predkladá ju ministrovi vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ,,minister"), ktorý o nej rozhoduje v súlade s podmienkami uvedenými v tomto zákone.“.

01.10.2007

20. V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené“.

01.10.2007

21. V § 8 ods. 3 písmeno f) znie:

01.10.2007

f) doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,“.

01.10.2007

22. V § 8 ods. 3 písmeno h) znie:

01.10.2007

h) osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,12) ak má toto postavenie,“.

01.10.2007

23. V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.10.2007

i) tieto ďalšie doklady:

01.10.2007

1. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,

01.10.2007

2. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,

01.10.2007

3. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,

01.10.2007

4. potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,

01.10.2007

5. potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,

01.10.2007

6. potvrdenie o štúdiu,

01.10.2007

7. potvrdenie o poberaní dôchodku,

01.10.2007

8. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,

01.10.2007

9. potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

01.10.2007

Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa § 7 ods. 1 písm. i) týkajúcich sa tohto žiadateľa, a doklady, ktoré sa ho netýkajú, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.“.

01.10.2007

24. V § 8 ods. 5 sa vypúšťa slovo „pohovorom“.

01.10.2007

25. V § 8 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:

01.10.2007

(6) Ovládanie slovenského jazyka žiadateľom podľa odseku 5 sa overuje

01.10.2007

a) pohovorom, v ktorom sa kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb a otázky všeobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoločensko-politického vývoja Slovenskej republiky,

01.10.2007

b) hlasným prečítaním náhodne vybraného článku z tlače v slovenskom jazyku obsahujúceho aspoň 500 slov, ktorý sa žiadateľovi odovzdá bezprostredne predtým, než ho prečíta,

01.10.2007

c) napísaním obsahu prečítaného článku podľa písmena b) žiadateľom v časovom limite 30 minút.

01.10.2007

(7) Ovládanie slovenského jazyka žiadateľom podľa odseku 5 overuje trojčlenná komisia, ktorú vymenúva prednosta obvodného úradu v sídle kraja, veľvyslanec alebo konzul. Na rozhodovanie komisie je potrebná účasť všetkých jej členov. Uznesenie komisie je prijaté, ak sa za jeho prijatie vyslovia najmenej dvaja členovia komisie.

01.10.2007

(8) O priebehu a výsledku overovania ovládania slovenského jazyka žiadateľom sa vyhotovuje zápisnica v deň overovania. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie a žiadateľ. Zápisnica obsahuje

01.10.2007

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa a adresu jeho pobytu,

01.10.2007

b) meno, priezvisko a funkciu každého člena komisie,

01.10.2007

c) hodnotenie každého člena komisie, či žiadateľ preukázal alebo nepreukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom, a odôvodnenie tohto hodnotenia na základe výsledkov žiadateľa podľa odseku 6 písm. a) až c),

01.10.2007

d) prijaté uznesenie komisie na základe hodnotenia podľa písmena c),

01.10.2007

e) miesto, dátum a podpis žiadateľa a členov komisie.

01.10.2007

K zápisnici sa pripojí článok z tlače a jeho obsah napísaný žiadateľom podľa odseku 6 písm. b) a c).“.

01.10.2007

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 12.

01.10.2007

26. V § 8 ods. 12 písm. b) sa vypúšťa slovo „napríklad“.

01.10.2007

27. V § 8 sa odsek 12 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.10.2007

c) potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za dieťa a dĺžke trvania poistného vzťahu.“.

01.10.2007

28. V § 8a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.10.2007

(2) Ministerstvo si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky odpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.“.

01.10.2007

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.

01.10.2007

29. V § 8a odsek 3 znie:

01.10.2007

(3) Ministerstvo v konaní o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky požiada o stanovisko osobitný útvar Policajného zboru,12a) a ak je to potrebné, aj Slovenskú informačnú službu a iné dotknuté štátne orgány. Ministerstvo v konaní o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky prihliada na verejný záujem, osobitne na bezpečnostné hľadisko, ako aj na stanoviská Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a iných dotknutých štátnych orgánov. Ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 2 písm. b), ministerstvo si vyžiada vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu. Dotknutý štátny orgán vo vyjadrení uvedie dôvody, ktoré opodstatňujú udelenie výnimky zo splnenia podmienok podľa § 7 ods. 1 písm. a) a h).“.

01.10.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

01.10.2007

12a) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2007

30. V § 8a ods. 5 sa v prvej vete na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a zároveň nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 7 ods. 2 až 6.“.

01.10.2007

31. V § 8a ods. 6 sa vypúšťa slovo „trvalý“.

01.10.2007

32. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

01.10.2007

13) § 28 a 41 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2007

33. V § 8a ods. 7 sa slovo „deviatich“ nahrádza číslom „24“, slová „§ 8 ods. 6“ slovami „§ 8 ods. 9“ a slová „rozhodne najneskôr do jedného roka“ slovami „lehota na rozhodnutie o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa prvej vety neplynie od vyžiadania tohto stanoviska až do jeho doručenia ministerstvu.“.

01.10.2007

34. V § 8a sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

01.10.2007

(8) Ak ministerstvo alebo minister rozhodne o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, vydá listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktorá obsahuje

01.10.2007

a) názov ,,Slovenská republika" a názov “Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky",

01.10.2007

b) číslo konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

01.10.2007

c) ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa štátne občianstvo Slovenskej republiky udelilo,

01.10.2007

d) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu a doterajšie štátne občianstvo žiadateľa,

01.10.2007

e) miesto a dátum vydania listiny,

01.10.2007

f) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,

01.10.2007

g) odtlačok úradnej pečiatky.

01.10.2007

(9) Ministerstvo alebo minister rozhodne o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky opätovne, ak v čase medzi vydaním listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky a jej prevzatím žiadateľom vyjdú najavo nové skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri rozhodnutí vo veci.“.

01.10.2007

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 13.

01.10.2007

35. V § 8a ods. 10 v poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a prevzatia listiny“.

01.10.2007

36. V § 8a ods. 12 sa za slovo „povinnosti“ vkladá slovo „štátneho“.

01.10.2007

37. V § 8a ods. 13 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

01.10.2007

38. § 8a sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

01.10.2007

(14) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odsekov 5, 6 a 11 nemožno podať rozklad.“.

01.10.2007

39. V § 8b odsek 1 znie:

01.10.2007

(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky nevznikne, ak sa po prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky preukáže, že

01.10.2007

a) doklady, na základe ktorých bola listina vydaná, sú sfalšované alebo pozmenené,

01.10.2007

b) žiadateľ nie je osoba, ktorej doklady predložil,

01.10.2007

c) listina bola vydaná bez znalosti skutočností, ktoré mohli mať na rozhodnutie podstatný vplyv, a žiadateľ tieto skutočnosti neoznámil, hoci bol povinný ich oznámiť,

01.10.2007

d) vydanie listiny sa dosiahlo trestným činom.“.

01.10.2007

40. V § 8b ods. 2 sa za slová „daňovému úradu,“ vkladajú slová „colnému úradu,“.

01.10.2007

41. V § 9 ods. 1 až 3 sa za slová „štátneho zväzku“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.

01.10.2007

42. V § 9 sa vypúšťa odsek 4.

01.10.2007

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

01.10.2007

43. V § 9 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

01.10.2007

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,

01.10.2007

b) adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,“.

01.10.2007

44. V § 9 ods. 7 v prvej vete sa za slovo „Manželia“ vkladajú slová „a maloleté deti od 14 rokov “, za „štátneho zväzku“ sa vkladajú slová „Slovenskej republiky“ a v druhej vete sa za slová „Maloleté deti“ vkladajú slová „mladšie ako 14 rokov“.

01.10.2007

45. V § 9 odsek 8 znie:

01.10.2007

(8) O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja. Ak obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, vydá listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ktorá obsahuje

01.10.2007

a) názov ,,Slovenská republika" a názov obvodného úradu v sídle kraja,

01.10.2007

b) číslo konania o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,

01.10.2007

c) ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa osoba prepúšťa zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,

01.10.2007

d) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,

01.10.2007

e) miesto a dátum vydania listiny,

01.10.2007

f) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,

01.10.2007

g) odtlačok úradnej pečiatky.“.

01.10.2007

46. § 9 sa dopĺňa odsekmi 9 až 15, ktoré znejú:

01.10.2007

(9) Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky obvodnému úradu v sídle kraja.

01.10.2007

(10) Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky opätovne, ak v čase medzi vydaním listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a jej prevzatím žiadateľom vyjdú najavo nové skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri rozhodnutí vo veci.

01.10.2007

(11) Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa stráca dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky odovzdáva obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý ju osobne preberá. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky zašle bezodkladne obvodnému úradu v sídle kraja doklad o prevzatí listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

01.10.2007

(12) Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky do šiestich mesiacov od doručenia písomnej výzvy, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky vráti listinu príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí v spise a žiadateľ sa o zastavení konania upovedomí.

01.10.2007

(13) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 12 sa nemožno odvolať.

01.10.2007

(14) Obvodný úrad v sídle kraja zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 11 obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.

01.10.2007

(15) Obvodný úrad v sídle kraja si môže vyžiadať od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.“.

01.10.2007

47. V § 9a odsek 1 znie:

01.10.2007

(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje

01.10.2007

a) platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

01.10.2007

b) platným občianskym preukazom,

01.10.2007

c) platným cestovným pasom alebo

01.10.2007

d) potvrdením podľa odseku 13.“.

01.10.2007

48. V § 9a ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá sa podáva osobne na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.“.

01.10.2007

49. V § 9a ods. 3 písmená a) a b) znejú:

01.10.2007

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,

01.10.2007

b) adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,“.

01.10.2007

50. V § 9a sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.10.2007

d) ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle kraja na ich predloženie.“.

01.10.2007

51. V § 9a odsek 6 znie:

01.10.2007

(6) Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva na tlačive, ktoré vydáva ministerstvo, spravidla do 30 dní od podania žiadosti. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné šesť mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje

01.10.2007

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,

01.10.2007

b) adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,

01.10.2007

c) údaj o platnosti osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

01.10.2007

d) dátum vydania osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

01.10.2007

e) odtlačok úradnej pečiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby.“.

01.10.2007

52. V § 9a ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je ustanovené inak.“.

01.10.2007

53. V § 9a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

01.10.2007

(8) Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, obvodný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.“.

01.10.2007

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

01.10.2007

54. V § 9a ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o zamietnutých žiadostiach o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.“.

01.10.2007

55. V § 9a ods. 11 v druhej vete sa za slovo „vrátiť“ vkladá slovo „ministerstvu“ a na konci sa pripája táto veta: „Ministerstvo vedie evidenciu neplatných osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky.“.

01.10.2007

56. § 9a sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

01.10.2007

(12) Ministerstvo zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 11 obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.

01.10.2007

(13) Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.“.

01.10.2007

57. Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.10.2007

„ŠTVRTÁ ČASŤ

01.10.2007

PRIESTUPKY

01.10.2007

§ 9b

01.10.2007

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

01.10.2007

a) nesplní povinnosť podľa § 18,

01.10.2007

b) nevráti listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva podľa § 8b ods. 3,

01.10.2007

c) nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva podľa § 9a ods. 11.

01.10.2007

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta od 1 000 Sk do 10 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) sa uloží pokuta vo výške 100 000 Sk.

01.10.2007

(3) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva Obvodný úrad Bratislava.

01.10.2007

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,13a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

01.10.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

01.10.2007

13a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2007

Doterajšia štvrtá časť sa označuje ako piata časť.

01.10.2007

58. § 11 vrátane nadpisu znie:

01.10.2007

㤠11

01.10.2007

Doručovanie

01.10.2007

(1) Dôležitá písomnosť, najmä rozhodnutie, sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk na poslednú adresu jeho pobytu uvedenú v evidencii podľa osobitného predpisu.13b) Táto adresa pobytu sa považuje za adresu pobytu, na ktorej sa žiadateľ zdržiava.

01.10.2007

(2) Ak sa písomnosť doručuje žiadateľovi do zahraničia, pretože žiadateľ na území Slovenskej republiky nemá pobyt alebo z iného vážneho dôvodu, písomnosť sa mu zasiela na ním uvedenú adresu v zahraničí prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky, ktoré sú povinné zabezpečiť doručenie písomnosti žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s právnym poriadkom príslušného štátu a bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja deň prevzatia tejto písomnosti žiadateľom. Táto adresa pobytu sa považuje za adresu pobytu, na ktorej sa žiadateľ zdržiava.

01.10.2007

(3) Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja každú zmenu adresy pobytu na účel doručovania podľa odsekov 1 a 2.

01.10.2007

(4) Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia žiadateľom.

01.10.2007

(5) Ak nemožno doručiť písomnosť žiadateľovi na adresu podľa odseku 1 alebo 2, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja za doručenú, a to aj vtedy, ak sa žiadateľ o tom nedozvie.

01.10.2007

(6) Ak žiadateľ bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; tento deň sa vyznačí na doručovanej písomnosti.“.

01.10.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

01.10.2007

13b) Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2007

59. § 14 znie:

01.10.2007

㤠14

01.10.2007

(1) Na žiadosť ministerstva alebo obvodného úradu v sídle kraja sú orgány verejnej moci, ako aj právnické osoby a fyzické osoby povinné v určenej lehote oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa tohto zákona.

01.10.2007

(2) Ministerstvo na účely stanoviska k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 3 sprístupní osobitnému útvaru Policajného zboru12a) a Slovenskej informačnej službe informácie z Ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 19 a zo spisu žiadateľa; osobitný útvar Policajného zboru12a) a Slovenská informačná služba sú oprávnené spracúvať osobné údaje žiadateľa len na účely tohto stanoviska.“.

01.10.2007

60. V § 15 odsek 1 znie:

01.10.2007

(1) Ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní14) o doručovaní písomností a ustanovení opatrovníka sa na účely tohto zákona nepoužijú. Na postup podľa tretej časti tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.14)“.

01.10.2007

61. § 16 znie:

01.10.2007

㤠16

01.10.2007

Miestna príslušnosť podľa tohto zákona sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky; ak nemala pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný podľa § 3 ods. 2 Obvodný úrad Bratislava I14a) a podľa § 8, 9 a 9a Obvodný úrad Bratislava. Príslušným orgánom štátnej správy na podanie vyhlásenia podľa § 3 ods. 3 a § 12 zákona č. 165/1968 Zb. o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva je Obvodný úrad Bratislava.“.

01.10.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

01.10.2007

14a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2007

62. V § 16a ods. 1 sa za slová „podľa § 8, 9 a 9a“ vkladajú slová „alebo vyhlásenie podľa § 16“ a za slová „zákonný zástupca“ sa vkladá čiarka a slovo „poručník“.

01.10.2007

63. V § 16a ods. 2 sa za slová „podľa § 8 a 9“ vkladajú slová „alebo vo vyhlásení podľa § 16“ a vypúšťajú sa slová „alebo jeho pobyt nie je známy,“.

01.10.2007

64. § 18 znie:

01.10.2007

㤠18

01.10.2007

Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja každú zmenu osobných údajov a osobného stavu.“.

01.10.2007

65. § 19 znie:

01.10.2007

㤠19

01.10.2007

(1) Ústrednú evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky vedie ministerstvo; krajskú evidenciu vedie obvodný úrad v sídle kraja.

01.10.2007

(2) Ministerstvo a obvodný úrad v sídle kraja spracúvajú v evidenciách vedených podľa tohto zákona osobné údaje osôb, ktoré nadobudli štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky stratili, v rozsahu údajov uvedených v žiadostiach a dokladoch podľa § 8, 9 a 9a.“.

01.10.2007

66. Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.10.2007

㤠19c

01.10.2007

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2007

01.10.2007

(1) Žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. septembra 2007, sa posudzujú podľa predpisov účinných od 1. októbra 2007 s výnimkou uvedenou v odseku 2.

01.10.2007

(2) Na konania začaté pred 1. októbrom 2007 sa použijú ustanovenia § 7 a 8 okrem ustanovenia § 8 ods. 1 v znení účinnom pred 1. októbrom 2007.

01.10.2007

67. Slová „krajský úrad" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja" v príslušnom tvare.

01.10.2007

Čl. II

01.10.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 a zákona č. 13/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.2007

1. Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý znie:

01.10.2007

㤠2b

01.10.2007

Ten, komu bolo určené druhé alebo tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť druhé alebo tretie meno jeho zákonný zástupca; na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zrušenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena.".

01.10.2007

2. § 3 znie:

01.10.2007

㤠3

01.10.2007

Štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku meno v tvare a poradí uvedenom v matrike v knihe narodení.".

01.10.2007

3. V § 5 sa slová „uvedenom v úradom výpise z matriky" nahrádzajú slovami „a poradí uvedenom v matrike v knihe narodení alebo v knihe manželstiev".

01.10.2007

4. Za § 14 sa vkladá nový § 15, ktorý znie:

01.10.2007

㤠15

01.10.2007

Ak má štátny občan Slovenskej republiky alebo cudzinec viacero mien alebo viacero priezvisk, možno ich používanie obmedziť len na účely vydania dokladu podľa osobitného predpisu.6) V tom prípade sa do dokladu latinkou zapíše len toľko mien a priezvisk štátneho občana Slovenskej republiky alebo cudzinca, koľko umožňuje znaková kapacita v doklade, a to tak, aby bolo možné zo zapísaných mien a priezvisk v doklade identifikovať osobu, ktorej sa doklad vydáva.".

01.10.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

01.10.2007

6) Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z., § 46 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

01.10.2007

Čl. III

01.10.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z. a zákona č. 343/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.2007

1. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 18 znie:

01.10.2007

„Položka 18

01.10.2007
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky500 Sk
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 500 Sk
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 500 Sk
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 2 000 Sk
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 1 000 Sk
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 2 000 Sk
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 5 000 Sk
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16) 6 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.".
01.10.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

01.10.2007

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

01.10.2007

2. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 19 znie:

01.10.2007

„Položka 19

01.10.2007
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska100 Sk
b) priezviska maloletých detí 1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 3 000 Sk
Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.".
01.10.2007

3. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 20 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.10.2007
„e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom500 Sk".
01.10.2007

4. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 22 znie:

01.10.2007

„Položka 22

01.10.2007
a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky300 Sk
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti300 Sk
Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na účely vydania prvého občianskeho preukazu.".
01.10.2007

5. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 písm. a) body 2, 3, 7 a 8 znejú:

01.10.2007
„2. združenia občanov2 000 Sk
3. nadácie2 000 Sk
7. neinvestičného fondu2 000 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby2 000 Sk".
01.10.2007

6. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 písm. c) v predvetí sa za slovami „listiny" a „listinu" slovo „a" nahrádza slovom „alebo".

01.10.2007

7. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 písm. d) za slovom „výpisu" sa slová „zo zoznamu" nahrádzajú slovami „z registra", za slovom „strán" sa slovo „alebo" nahrádza slovom „a" a pred slovom „združení" sa vypúšťajú slová „z registra".

01.10.2007

8. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 písm. f) sa slová „zo zoznamu politických strán alebo politických hnutí a združení občanov, z registra" nahrádzajú slovami „z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov,".

01.10.2007

9. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 písm. g) bod 1 znie:

01.10.2007

1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí".

01.10.2007

10. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 sa vypúšťa Poznámka.

01.10.2007

11. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 35 písm. b) sa slovo „a" nahrádza slovom „alebo".

01.10.2007

12. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 35 písm. c) za slovami „stanov" a „stanovy" sa slovo „a" nahrádza slovom „alebo".

01.10.2007

13. V sadzobníku správnych poplatkov v VI. časti DOPRAVA v položke 63a písm. b) sa za slovo „stratený" vkladá čiarka a slovo „odcudzený".

01.10.2007

14. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY položka 245 znie:

01.10.2007

„Položka 245

01.10.2007
a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky300 Sk
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti300 Sk".
01.10.2007

15. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY položka 247 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.10.2007
„e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom500 Sk".
01.10.2007

16. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY položka 248 znie:

01.10.2007

„Položka 248

01.10.2007

Zmena

01.10.2007
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska100 Sk
b) priezviska maloletých detí1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch5 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.".
31.07.2007

Čl. IV

31.07.2007

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

01.10.2007

V § 12 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „do 1. augusta 2007".


01.10.2007

Čl. V

01.10.2007

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 70/1997 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 36/2005 Z. z., zákonom č. 265/2005 Z. z. a týmto zákonom.

01.10.2007

Čl. VI

01.10.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 31. júla 2007.


01.10.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.10.2007

Pavol Paška v. r.

01.10.2007

Robert Fico v. r.