Zákon č. 343/2007 Z. z.Zákon o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)

Čiastka 149/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.07.2015
01.01.2008

343

01.01.2008

ZÁKON

01.01.2008

z 20. júna 2007

01.01.2008

o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)

01.01.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2008

Čl. II

01.01.2008

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z, zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 342/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2008

V sadzobníka správnych poplatkov sa za položku 12 vkladá položka 12a, ktorá vrátane oslobodenia znie:

01.01.2008

„Položka 12a

01.01.2008

a) Podanie žiadosti o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel, zoznamu slovenských zvukových záznamov slovesného diela alebo hudobného diela alebo zoznamu slovenských multimediálnych diel13a) ........... 100 Sk

01.01.2008

b) Podanie žiadosti o zápis do registra nezávislých producentov13b) .......................... 50 Sk

01.01.2008

c) Podanie žiadosti o zmenu v zápise v registri nezávislých producentov13b) .......................... 50 Sk

01.01.2008

Oslobodenie

01.01.2008

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu slovesného diela alebo hudobného diela alebo slovenského multimediálneho diela vyhotoveného pre zdravotne postihnutých.“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

01.01.2008

13a) § 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

01.01.2008

13b) § 39 zákona č. 343/2007 Z. z.“.

01.01.2008

Čl. III

01.01.2008

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a zákona č. 535/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V § 2 odsek 6 znie:

01.01.2008

(6) Povinná rozmnoženina slovenského audiovizuálneho diela5) je časť vyrobeného nákladu audiovizuálneho diela, ktorú je výrobca audiovizuálneho diela6) povinný odovzdať určeným právnickým osobám podľa prílohy č. 2.“.

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

01.01.2008

5) § 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

01.01.2008

6) § 2 ods. 15 zákona č. 343/2007 Z. z.“.

01.01.2008

2. V § 2 ods. 7 sa za slovami „periodickej publikácie“ nahrádza čiarka slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a výrobca slovenského audiovizuálneho diela“.

01.01.2008

3. V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Výrobca audiovizuálneho diela označí audiovizuálne dielo medzinárodným štandardným číslom audiovizuálnych diel.“. V tretej vete sa slová „Vydavateľ súčasne môže“ nahrádzajú slovami „Vydavateľ a výrobca súčasne môžu“.

01.01.2008

4. V § 8 ods. 2 sa za slovo „Bratislave“ vkladá čiarka a slová „národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel (ISAN) je v Slovenskom filmovom ústave“.

01.01.2008

5. V § 10 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel v Slovenskom filmovom ústave“.

01.01.2008

Čl. IV

01.01.2008

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z. a zákona č. 524/2005 Z. z. sa mení takto:

01.01.2008

V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:

01.01.2008

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,“.

01.01.2008

Čl. VI

01.01.2008

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripája čiarka a slová „zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).“.

01.01.2008

2. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).

01.01.2008

Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).

01.01.2008

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa na konci pripája veta „§ 17 a 46 zákona č. 343/2007 Z. z.“.

01.01.2008

4. V § 20 odseky 4 až 7 znejú:

01.01.2008

(4) Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti je vysielateľ programovej služby povinný na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu28a) (ďalej len „jednotný systém označovania").

01.01.2008

(5) Pri zaraďovaní jednotlivých programov do vysielania je vysielateľ televíznej programovej služby povinný zohľadňovať vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých.

01.01.2008

(6) Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj v programovej ponuke, a to vo vlastnom vysielaní, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom.

01.01.2008

(7) Podrobnosti o uplatňovaní povinností podľa odsekov 5 a 6 ustanoví jednotný systém označovania.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

01.01.2008

28a) § 12 zákona č. 343/2007 Z. z.“.

01.01.2008

5. V § 20 ods. 8 sa slová „5 a 7“ nahrádzajú slovami „4 a 6“.

01.01.2008

6. § 24 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠24

01.01.2008

Nezávislá produkcia

01.01.2008

Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom28b) s cieľom uviesť ho vo vysielaní. Pri jeho výrobe sa využívajú autorské tvorivé a technické kapacity pôsobiace mimo vysielateľa. Za nezávislú produkciu sa nepovažuje program založený na princípe priameho kontaktu s divákom, neoddeliteľný od vlastného vysielania, a to najmä spravodajstvo, priamy prenos športových podujatí, zábavná hra, reklama, teletext a telenákup.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

01.01.2008

28b) § 37 zákona č. 343/2007 Z. z.“.

01.01.2008

7. V § 26 sa vypúšťa odsek 2.

01.01.2008

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.01.2008

8. V § 49 ods. 5 písm. c) sa slová „(§ 20 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 4)“.

01.01.2008

9. V § 67 ods. 3 písm. c) sa slová „(§ 20 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 4)“.

01.01.2008

10. Za § 76d sa vkladá § 76da, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠76da

01.01.2008

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

01.01.2008

(1) Prechodné obdobie podľa § 76d sa vzťahuje aj na vysielateľov, ktorí sú povinní dosiahnuť podiely podľa § 18a.

01.01.2008

(2) Dňom účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý podľa osobitného predpisu28a) ustanoví podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, stráca účinnosť jednotný systém označovania určený radou podľa doterajšej právnej úpravy.

01.01.2008

(3) Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 1. januára 2008.“.


01.01.2008

Čl. IX

01.01.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


01.01.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2008

Pavol Paška v. r.

01.01.2008

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2008

1) § 5 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

01.01.2008

2) § 5 ods. 25 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

01.01.2008

3) § 5 ods. 11 zákona č. 618/2003 Z. z.

01.01.2008

4) Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z.

01.01.2008

5) § 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.

01.01.2008

6) Čl. 3 ods. 4 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886 doplneného v Paríži 4. mája 1896, revidovaného v Berlíne 13. novembra 1908, doplneného v Berne 20. marca 1914 a revidovaného v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Štokholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 133/1980 Zb.).

01.01.2008

7) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2008

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

01.01.2008

9) § 5 ods. 20 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

01.01.2008

10) § 5 ods. 8 zákona č. 618/2003 Z. z.

15.12.2009

10a) § 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

01.01.2008

11) § 5 ods. 2, § 6 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

01.01.2008

12) § 5 ods. 18 zákona č. 618/2003 Z. z.

01.01.2008

13) § 6 zákona č. 618/2003 Z. z.

01.01.2014

14) § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 373/2013 Z. z.

01.01.2008

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

16) Čl. III Všeobecného dohovoru o autorskom práve revidovaného v Paríži 24. júla 1971 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 134/1980 Zb.).
Čl. 11 Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 192/1964 Zb.).

15.12.2009

16a) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

17) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2011

18) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2008

19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

20) Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

21) Napríklad § 57 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

01.01.2008

22) § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

01.01.2008

23) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

24) Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

25) Napríklad § 113 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.

01.01.2008

26) Napríklad § 72 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

27) § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.

01.01.2008

32) § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.

01.01.2008

33) Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 168/1998 Z. z.) v znení Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/2002 Z. z.).

01.01.2008

34) § 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

01.01.2008

35) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

36) Zákon č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

37) § 66, 67 a § 69 až 71 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.