Zákon č. 334/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.09.2007
01.09.2007

334

01.09.2007

ZÁKON

01.09.2007

z 26. júna 2007,

01.09.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

01.09.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2007

Čl. I

01.09.2007

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z. a zákona č. 16/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2007

1. V § 1 ods. 6 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prípadne znelka.“.

01.09.2007

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 3 ods. 2 a 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.“ nahrádza citáciou „§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. § 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.09.2007

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 3 ods. 4 zákona č. 135/1982 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 454/2004 Z. z.“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2007

4. V § 4 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

01.09.2007

i) obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,“.

01.09.2007

Doterajšie písmená i) až q) sa označujú ako písmená j) až r).

01.09.2007

5. V § 4 ods. 1 písmeno m) znie:

01.09.2007

m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,“.

01.09.2007

6. V § 4 ods. 1 písm. n) sa za slovo „kultúry“ vkladajú slová „a športu“.

01.09.2007

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.“.

01.09.2007

8. V § 8 odsek 3 znie:

01.09.2007

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad samosprávneho kraja (ďalej len “úrad„) jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva.“.

01.09.2007

9. V § 8 ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať.“.

01.09.2007

10. V § 8 odsek 5 znie:

01.09.2007

(5) Ak ide o mimoriadnu situáciu,8a) postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.09.2007

8a) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2007

11. V § 8 ods. 4, 7 a odseku 8 tretej vete, § 19 ods. 2 písm. a), § 19a ods. 2, § 19a ods. 9 písm. b), § 19c ods. 2 písm. a) a § 19e ods. 2 sa vypúšťajú slová „samosprávneho kraja“.

01.09.2007

12. V § 8 ods. 9 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.

01.09.2007

13. V § 11 ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať predseda,“.

01.09.2007

14. V § 11 ods. 2 písm. h) sa pred slovo „vymenúvať“ vkladajú slová „na návrh predsedu“.

01.09.2007

15. V § 11 ods. 2 písm. j) sa slovo „podpredsedu“ nahrádza slovom „podpredsedov“ a vypúšťajú sa slová „vymedziť na návrh predsedu právomoci, ktoré nemôže podpredseda vykonávať v čase neprítomnosti predsedu,“.

01.09.2007

16. V § 11 ods. 2 písm. k) sa za slovo „zastupiteľstva,“ vkladajú slová „určovať im úlohy,“.

01.09.2007

17. V § 11 ods. 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „samosprávneho kraja (ďalej len “hlavný kontrolór„)“.

01.09.2007

18. V § 11 ods. 2 písm. o) sa vypúšťajú slová „samosprávneho kraja (ďalej len “úrad„) a určovať jeho organizačnú štruktúru“.

01.09.2007

19. V § 11 ods. 3 sa slová „do siedmich dní“ nahrádzajú slovami „tak, aby sa konalo do 30 dní“.

01.09.2007

20. V § 11 ods. 5 sa za slovom „poslanec“ bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý zasadnutie zastupiteľstva aj vedie, ak ho odmietne viesť predseda.“.

01.09.2007

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2007

22. V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „zdravotná“.

01.09.2007

23. V § 16 ods. 6 sa slovo „nadpolovičnou“ nahrádza slovom „trojpätinovou“.

01.09.2007

24. V § 16 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

01.09.2007

(8) Predseda odpovedá na interpeláciu poslanca zastupiteľstva ústne na zasadnutí zastupiteľstva alebo písomne do 30 dní.“.

01.09.2007

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.

01.09.2007

25. V § 16 odsek 9 znie:

01.09.2007

(9) Predsedu zastupujú podpredsedovia v rozsahu určenom predsedom.“.

01.09.2007

26. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

01.09.2007

27. V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.09.2007

(2) Vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií ustanovuje organizačný poriadok úradu, ktorý vydáva predseda.“.

01.09.2007

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

01.09.2007

28. § 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.09.2007

(4) Riaditeľ úradu sa zúčastňuje na zasadnutí zastupiteľstva s hlasom poradným.“.

01.09.2007

Čl. II

01.09.2007

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.09.2007

1. V § 11 ods. 4 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,“.

01.09.2007

2. § 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.09.2007

(4) Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora zvolí najviac dvoch zástupcov primátora a na návrh primátora ustanoví rozdelenie úloh, okruh úkonov a činností, ktoré zástupcovia primátora sú oprávnení vykonávať.“.


01.09.2007

Čl. III

01.09.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


01.09.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2007

Pavol Paška v. r.

01.09.2007

Robert Fico v. r.