Zákon č. 323/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2007
Platnosť od 19.07.2007
Účinnosť od 01.01.2008
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 5, 8 až 10, 17 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008

01.09.2007

323

01.09.2007

ZÁKON

01.09.2007

z 20. júna 2007,

01.09.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.09.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2007

Čl. I

01.09.2007

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z. a zákona č. 199/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2007

1. V § 2 písmeno e) znie:

01.09.2007

e) prostriedkami Európskej únie finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike poskytujú prostredníctvom platobného orgánu alebo certifikačného orgánu,2)“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.09.2007

2) § 11 ods. 5 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/2004 Z. z.
§ 1 písm. c) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v platnom znení (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).“.

01.09.2007

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

01.09.2007

13) Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru v platnom znení (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006).“.

01.09.2007

3. V § 8 ods. 4 poslednej vete sa za slová „vojenských budov“ vkladajú slová „a bežné výdavky na program oficiálnej rozvojovej pomoci“.

01.09.2007

4. § 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.09.2007

(11) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné na žiadosť orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa osobitného predpisu47) preukázať účel použitia dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie.“.

01.01.2008

5. V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:

01.01.2008

e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,“.

01.09.2007

6. V § 9 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky“ dvakrát.

01.09.2007

7. V § 10 ods. 3 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prostriedky podľa odseku 2 písm. c) možno použiť aj prostredníctvom samostatných mimorozpočtových účtov ministerstva financií a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“.

01.01.2008

8. V § 14 odsek 6 znie:

01.01.2008

(6) Subjekty verejnej správy a právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu, sú povinné predkladať bezplatne na žiadosť ministerstva financií spôsobom určeným ministerstvom financií a v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.“.

01.01.2008

9. V § 15 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vrátené na príjmový účet platobnej jednotky, určené na ďalšie použitie.“.

01.01.2008

10. V § 16 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o presuny rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu organizácie, ktorej príjmy a výdavky sú súčasťou rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa, zabezpečí také presuny rozpočtových prostriedkov vedúci tejto organizácie.“.

01.09.2007

11. V § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

01.09.2007

12. V § 18 sa vypúšťa odsek 4.

01.09.2007

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

01.09.2007

13. V § 19 ods. 3 sa slová „na poskytovanie preddavkov z verejných prostriedkov sa vzťahujú ustanovenia odsekov 8 až 10“ nahrádzajú slovami „pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov sú povinné postupovať podľa odsekov 8 až 10“.

01.09.2007

14. V § 19 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Subjekt verejnej správy je povinný pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov postupovať podľa odsekov 8 až 10.“.

01.09.2007

15. V § 19 ods. 10 sa za slovo „tlače“ vkladá čiarka a slová „na úhradu nájomného“.

01.09.2007

16. V § 19 odsek 11 znie:

01.09.2007

(11) Ustanovenia odsekov 8 až 10 sa nepoužijú na poskytovanie preddavkov obci a vyššiemu územnému celku a pri hospodárení s prostriedkami na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.“.

01.01.2008

17. V § 19 ods. 12 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „verejná vysoká škola môže prijímať úvery za podmienok ustanovených osobitným zákonom.4)“.

01.09.2007

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie :

01.09.2007

24) Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.“.

01.09.2007

19. V § 19 ods. 15 prvej vete sa slová „zmluvu podľa osobitného predpisu24a)“ nahrádzajú slovami „koncesnú zmluvu na stavebné práce“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a sa vypúšťa.

01.09.2007

20. V § 20 odsek 2 znie:

01.09.2007

(2) Z výdavkov podľa § 8 ods. 3 sa prijímateľovi poskytujú prostriedky prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy na základe podmienok určených v zmluve uzatvorenej s prijímateľom.“.

01.09.2007

21. V § 22 ods. 3 druhá veta znie: „Ak rozpočtová organizácia vykonáva činnosť, v ktorej rozsahu je platiteľom dane z pridanej hodnoty,28a) je oprávnená v tom istom rozpočtovom roku vzájomne započítať príjmy z prijatej dane z pridanej hodnoty a vráteného nadmerného odpočtu s výdavkami na úhradu dane z pridanej hodnoty.“.

01.09.2007

22. V § 22 ods. 4 druhej vete sa slová „samostatného mimorozpočtového účtu“ nahrádzajú slovami „samostatných mimorozpočtových účtov“.

01.09.2007

23. Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

01.09.2007

31) Napríklad § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 75 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

24. V § 24 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.

01.09.2007

25. V § 26 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku.“.

01.09.2007

26. V § 31 odseky 3 až 6 znejú:

01.09.2007

(3) Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných prostriedkov, najviac do výšky tejto sumy.

01.09.2007

(4) Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b), c) a d) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu; ak právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistí porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b), c) a d) alebo ak sa porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b), c) a d) zistí pri výkone kontroly a právnická osoba alebo fyzická osoba protiprávny stav do dňa skončenia kontroly42a) odstráni, správne konanie sa nezačne.

01.09.2007

(5) Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. e) sa ukladá penále vo výške 0,1 % zo sumy použitej po ustanovenej alebo určenej lehote za každý deň prekročenia lehoty na použitie verejných prostriedkov až do dňa použitia vrátane, najviac do výšky tejto sumy.

01.09.2007

(6) Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. f) až i) sa ukladá pokuta. Pokuta za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. f) a g) sa ukladá od 5 000 Sk do 300 000 Sk v závislosti od závažnosti porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania protiprávneho stavu. Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. h) a i) sa pokuta ukladá od 5 000 Sk do 100 000 Sk v závislosti od závažnosti porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania protiprávneho stavu.“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

01.09.2007

42a) Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.

01.09.2007

27. V § 31 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre prostriedky Európskych spoločenstiev a prostriedky Európskej únie poskytnuté Slovenskej republike na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv, spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a pre prostriedky zo zahraničia prijaté na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.“.

01.09.2007

28. § 32 znie:

01.09.2007

㤠32

01.09.2007

Ministerstvo financií môže subjektu, ktorému vyplývajú povinnosti z tohto zákona, uložiť za ich nesplnenie pokutu až do výšky 1 000 000 Sk podľa všeobecných predpisov o správnom konaní48) v lehote podľa § 31. Za nesplnenie povinností ustanovených v § 8 ods. 11 a § 19 ods. 3 a 6 môže uložiť pokutu aj príslušná správa finančnej kontroly až do výšky 1 000 000 Sk podľa všeobecných predpisov o správnom konaní48) v lehote podľa § 31. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

01.09.2007

29. Za § 37b sa vkladá § 37c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2007

㤠37c

01.09.2007

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2007

01.09.2007

Na konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začaté a právoplatne neukončené pred 1. septembrom 2007 sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.


01.09.2007

Čl. II

01.09.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 s výnimkou čl. I bodov 5, 8 až 10, 17 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.


01.09.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2007

Pavol Paška v. r.

01.09.2007

Robert Fico v. r.