Nariadenie vlády č. 318/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

Čiastka 145/2007
Platnosť od 19.07.2007
Účinnosť od 20.07.2007 do19.04.2016
Zrušený 127/2016 Z. z.

OBSAH

20.07.200719.04.2016

318

20.07.200719.04.2016

NARIADENIE VLÁDY

20.07.200719.04.2016

Slovenskej republiky

20.07.200719.04.2016

zo 4. júla 2007,

20.07.200719.04.2016

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

20.07.200719.04.2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


20.07.200719.04.2016

Čl. I

20.07.200719.04.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite sa mení takto:

20.07.200719.04.2016

1. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slovo „rozsahu“ nahrádza slovom „spektre“.

20.07.200719.04.2016

2. § 15 vrátane nadpisu znie:

20.07.200719.04.2016

㤠15

20.07.200719.04.2016

Prechodné ustanovenie

20.07.200719.04.2016

Prístroj, pre ktorý výrobca alebo jeho splnomocnenec vydal pred 20. júlom 2007 ES vyhlásenie o zhode podľa § 10 ods. 1 až 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, sa môže uvádzať na trh alebo do prevádzky do 20. júla 2009.“.


20.07.200719.04.2016

Čl. II

20.07.200719.04.2016

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. júla 2007.


20.07.200719.04.2016

v z. Dušan Čaplovič v. r.