Zákon č. 309/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 68/2008 Z. z.)

Čiastka 140/2007
Platnosť od 12.07.2007
Účinnosť od 01.04.2008
Redakčná poznámka

okrem článku II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008, a článku V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

12.07.2007

309

12.07.2007

ZÁKON

12.07.2007

z 2. júla 2007,

12.07.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.09.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2007

Čl. I

01.09.2007

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2007

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 29 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 330/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. c) a e) a § 15 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

01.09.2007

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.09.2007

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané príslušníkmi Policajného zboru, ak plnia úlohy mimo územia Slovenskej republiky ustanovené osobitným predpisom;3a) v takom prípade sa zabezpečí najvyššia možná úroveň bezpečnosti a zdravia.“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

01.09.2007

3a) § 77a a 77b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 490/2001 Z. z.“.

01.09.2007

3. § 3 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.09.2007

l) ťažká ujma na zdraví je vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, a to

01.09.2007

1. zmrzačenie,

01.09.2007

2. strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,

01.09.2007

3. ochromenie údu,

01.09.2007

4. strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,

01.09.2007

5. poškodenie dôležitého orgánu,

01.09.2007

6. zohyzdenie,

01.09.2007

7. vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, alebo

01.09.2007

8. mučivé útrapy.“.

01.09.2007

4. V § 4 ods. 1 sa slovo „predpisov“ nahrádza slovami „právnych predpisov a ostatných predpisov“.

01.09.2007

5. V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:

01.09.2007

f) odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie,“.

01.09.2007

6. V § 6 ods. 1 písm. h) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorí sú riadne a preukázateľne oboznámení a majú výcvik a vybavenie podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,“.

01.09.2007

7. V § 6 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.

01.09.2007

8. V § 6 ods. 1 písmeno k) znie:

01.09.2007

k) písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; to sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov,“.

01.09.2007

9. V § 6 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak“.

01.09.2007

10. V § 6 ods. 1 písm. q) sa slová „vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na“ nahrádzajú slovami „pracovnou zdravotnou službou vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,6a) a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.09.2007

6a) Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.09.2007

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov“.

01.09.2007

12. V § 6 ods. 4 sa za slovo „zamestnávateľa“ vkladajú slová „a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi“ a na konci sa pripája táto veta: „Zamestnávateľ môže dohodnúť výkon práce s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, len ak mu táto fyzická osoba príslušným dokladom preukáže odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“.

01.09.2007

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí“ nahrádza citáciou „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí“.

01.09.2007

14. V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.09.2007

(6) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný písomne informovať preventívne a ochranné služby (§ 21) o zamestnávaní zamestnanca na určitú dobu a o zamestnávaní zamestnanca k nemu dočasne prideleného podľa osobitného predpisu.9a)“.

01.09.2007

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.09.2007

9a) § 58 Zákonníka práce.“.

01.09.2007

15. V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:

01.09.2007

b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,“.

01.09.2007

16. V § 7 ods. 4 sa slová „osobitný predpis neustanovuje“ nahrádzajú slovami „právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú“.

01.09.2007

17. V § 7 ods. 5 sa slová „praktického výcviku“ nahrádzajú slovami „praktickej časti výchovy a vzdelávania“.

01.09.2007

18. V § 7 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „zástupcom“ vkladajú slová „zamestnancov10a) vrátane zástupcov“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

01.09.2007

10a) § 11a Zákonníka práce.“.

01.09.2007

19. V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „prostredia,“ vkladajú slová „úradné skúšky,“.

01.09.2007

20. V § 11 odsek 2 znie:

01.09.2007

(2) Na základe návrhu zamestnávateľa vypracovaného v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou určí záväzným vyjadrením vybrané povolania podľa odseku 1 príslušný orgán štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva po dohode so zamestnávateľom a po prerokovaní so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.“.

01.09.2007

21. V § 11 ods. 7 sa slová „príslušného lekára zabezpečujúceho preventívnu zdravotnú starostlivosť o zamestnancov“ nahrádzajú slovami „pracovnej zdravotnej služby“.

01.09.2007

22. V § 11 ods. 9 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

01.09.2007

23. V § 12 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „vo vzťahu k práci6a)“.

01.09.2007

24. V § 12 ods. 2 písm. j) sa za slovo „technikovi“ vkladajú slová „alebo autorizovanému bezpečnostnému technikovi“.

01.09.2007

25. V § 12 odsek 4 znie:

01.09.2007

(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane vzťahujú na štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, a na fyzickú osobu, ktorá je zamestnávateľom, ak vykonávajú prácu osobne, a ustanovenia odseku 2 písm. a) až m) a odseku 3 sa primerane vzťahujú aj na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.“.

01.09.2007

26. V § 13 ods. 3 sa slová „skúšok alebo“ nahrádzajú slovami „skúšok, úradných skúšok alebo“.

01.09.2007

27. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko“.

01.09.2007

28. V § 13 odsek 6 znie:

01.09.2007

(6) Zamestnávateľ je povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu.17)“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

01.09.2007

17) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“.

01.09.2007

29. V § 14 ods. 1 písm. a) sa slová „zariadenia, plnenia“ nahrádzajú slovami „zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na plnenie“.

01.09.2007

30. V § 14 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „opakovanej“ a slová „skúšky na“ sa nahrádzajú slovami „skúšky podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na“.

01.09.2007

31. V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:

01.09.2007

c) overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na tieto činnosti a“.

01.09.2007

32. V § 14 ods. 2 prvá veta znie: „Plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odseku 1 je oprávnená overovať právnická osoba, ktorá má oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce (ďalej len „oprávnená právnická osoba").“.

01.09.2007

33. V § 14 odsek 3 znie:

01.09.2007

(3) Národný inšpektorát práce po preverení splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom vydá oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odseku 1 právnickej osobe na základe jej písomnej žiadosti. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa; jej súčasťou je doklad o zaplatení správneho poplatku a doklady, ktorými právnická osoba preukáže, že

01.09.2007

a) nevykonáva činnosť, pri ktorej sa podľa odseku 1 písm. a) overuje odborná spôsobilosť, nevykonáva projektovú, konštrukčnú a dodávateľskú činnosť v oblasti technických zariadení a projektovanie stavieb,

01.09.2007

b) má uzatvorený pracovný pomer s odborne spôsobilými fyzickými osobami na výkon činnosti podľa odseku 1,

01.09.2007

c) má technické a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti podľa odseku 1,

01.09.2007

d) má výkon činnosti podľa odseku 1 odborne a organizačne zabezpečený vrátane pracovných postupov na jeho vykonávanie a má systém zabezpečovania kvality, ktorý zaručuje odbornosť, nezávislosť a nestrannosť vykonávania tejto činnosti, a

01.09.2007

e) je akreditovaná podľa osobitného predpisu19) na

01.09.2007

1. overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odseku 1 alebo

01.09.2007

2. vykonávanie činnosti inšpekčného orgánu nezávislého od zainteresovaných strán (typ A) a na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov, osôb a systémov riadenia (manažérstva).“.

01.09.2007

34. V § 14 odseky 5 a 6 znejú:

01.09.2007

(5) Činnosť podľa odseku 1 sa vykonáva za úhradu; na túto činnosť sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

01.09.2007

(6) Oprávnená právnická osoba je po celý čas vykonávania činnosti podľa odseku 1 povinná dodržiavať podmienky uvedené v odseku 3; v prípade nedodržania tejto povinnosti alebo porušovania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vykonávaní činnosti podľa odseku 1 jej Národný inšpektorát práce odoberie oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.“.

01.09.2007

35. V § 15 odsek 1 znie:

01.09.2007

(1) Odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom môže pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu vykonávať len zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie na činnosť (ďalej len „oprávnenie").“.

01.09.2007

36. V § 15 ods. 9 sa za slová „podľa odseku 1“ vkladajú slová „bez oprávnenia“.

01.09.2007

37. V § 16 ods. 1 prvej vete sa slová „osobou alebo fyzickou osobou, alebo“ nahrádzajú slovami „osobou, fyzickou osobou alebo“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa právnych predpisov alebo ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“.

01.09.2007

38. V § 16 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,“.

01.09.2007

39. V § 16 ods. 3 písm. e) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“.

01.09.2007

40. V § 17 ods. 4 písm. a) sa slová „dĺžka liečenia“ nahrádzajú slovami „alebo skutočná dĺžka pracovnej neschopnosti“.

01.09.2007

41. V § 17 ods. 5 písm. a) prvý bod znie:

01.09.2007

1. zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,“.

01.09.2007

42. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa citácia „o Policajnom zbore“.

01.09.2007

43. V § 17 ods. 6 sa úvodná veta nahrádza týmto textom: „Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, je tento zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca. Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa,“.

01.09.2007

44. V § 17 ods. 7 písmeno b) znie:

01.09.2007

b) zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel.“.

01.09.2007

45. V § 17 ods. 10 sa za slovo „bezodkladne“ vkladá slovo „písomne“.

01.09.2007

46. V § 17 ods. 12 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desať“.

01.09.2007

47. V § 18 ods. 3 sa za slovo „Zamestnávateľ“ vkladajú slová „a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,“ a slová „je povinný“ sa nahrádzajú slovami „sú povinní“.

01.09.2007

48. V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.“.

01.09.2007

49. V § 18 ods. 5 sa za slovo „stavby“ vkladajú slová „s technickým zariadením a jej zmeny“ a slová „súlade s § 4“ sa nahrádzajú slovami „súlade s § 4 ods. 1“.

01.09.2007

50. V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z.“ nahrádza citáciou „v znení neskorších predpisov“.

01.09.2007

51. V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zasadá najmenej raz za rok.“.

01.09.2007

52. V § 21 ods. 1 sa za slovo „zamestnávateľovi,“ vkladajú slová „ktorý je povinný ich zabezpečiť pre všetkých zamestnancov, a“.

01.09.2007

53. V § 21 ods. 6 druhá veta znie: „Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba vykonali najmenej raz do roka spoločnú previerku jeho pracovísk.“.

01.09.2007

54. V § 21 ods. 7 sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „vrátane zástupcov zamestnancov“.

01.09.2007

55. V § 21 odsek 11 znie:

01.09.2007

(11) Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo pracovnej zdravotnej služby sú povinné vykonávať túto činnosť nestranne, presadzovať u zamestnávateľov dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sústavne plniť podmienky uvedené v odseku 9 a umožniť príslušnému orgánu inšpekcie práce kontrolu ich plnenia pri výkone bezpečnostnotechnickej služby a úradu verejného zdravotníctva kontrolu ich plnenia pri výkone pracovnej zdravotnej služby.“.

01.09.2007

56. § 21 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.09.2007

(12) Ak fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo pracovnej zdravotnej služby vo svojej odbornej činnosti porušia podmienky uvedené v odseku 9 alebo ak opakovane alebo závažným spôsobom porušia právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Národný inšpektorát práce odoberie oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby a úrad verejného zdravotníctva odoberie oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby.“.

01.09.2007

57. V § 22 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na účely získania odbornej praxe na vykonanie odbornej skúšky podľa § 24 ods. 1,“.

01.09.2007

58. V § 22 ods. 4 tretia veta znie: „Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorých je zamestnávateľ povinný určiť podľa počtu zamestnancov, je uvedený v prílohe č. 1a; podmienka počtu zamestnancov pripadajúcich na jedného bezpečnostného technika alebo na jedného autorizovaného bezpečnostného technika rovnako platí aj pri zmluvnom spôsobe zabezpečenia výkonu úloh bezpečnostnotechnickej služby.“.

01.09.2007

59. V § 22 odsek 5 znie:

01.09.2007

(5) Funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika možno výnimočne zlúčiť len s inými odbornými činnosťami zameranými na zabezpečovanie ochrany života alebo zdravia zamestnanca, prevenciu závažných priemyselných havárií, ochranu pred požiarmi a na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení.“.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

01.09.2007

60. V § 22 ods. 6 písm. a) sa slová „vykonáva činnosť uvedenú“ nahrádzajú slovami „jeho kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti je uvedený“.

01.09.2007

61. V § 22 ods. 6 písm. b) sa slová „vykonáva inú činnosť, ako je uvedená“ nahrádzajú slovami „jeho kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti nie je uvedený“.

01.09.2007

62. V § 23 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s odbornou praxou aspoň tri roky“.

01.09.2007

63. V § 23 ods. 5 písm. e) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“.

01.09.2007

64. V § 24 ods. 1 sa slová „po získaní osvedčenia“ nahrádzajú slovami „bezpečnostného technika po získaní osvedčenia bezpečnostného technika“.

01.09.2007

65. V § 24 ods. 2 prvá veta znie: „Autorizovaným bezpečnostným technikom je aj fyzická osoba, ktorej na základe písomnej žiadosti obsahujúcej meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) a d) a najmenej päťročné plnenie odborných činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere vydá Národný inšpektorát práce osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika.“.

01.09.2007

66. V § 24 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak ide o osobu podľa odseku 1,“.

01.09.2007

67. V § 24 ods. 5 sa vypúšťajú slová „s odbornou praxou aspoň tri roky“.

01.09.2007

68. Nadpis pod § 25 znie:

01.09.2007

„Odobratie osvedčenia a zákaz činnosti“.

01.09.2007

69. Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.09.2007

(2) Príslušný inšpektorát práce je povinný zakázať osobné vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom, alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, ak pri plnení odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika závažným spôsobom alebo opakovane konali v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“.

01.09.2007

70. V § 26 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“.

01.09.2007

71. V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov“.

01.09.2007

72. V § 27 ods. 4 písm. a) v úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania, materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania a má“.

01.09.2007

73. V § 27 ods. 4 písm. b) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a má vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania a materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania.“.

01.09.2007

74. V § 27 ods. 13 písmeno b) znie:

01.09.2007

b) spĺňať pri výchove a vzdelávaní podmienky uvedené v odseku 4,“.

01.09.2007

75. V § 30 ods. 1 písm. b) sa slovo „znalostí“ nahrádza slovom „vedomostí“.

01.09.2007

76. V prílohe č. 1 v úvodnej vete sa nad slovo „činností“ umiestňuje odkaz 1.

01.09.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.09.2007

1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.“.

01.09.2007

77. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností „O“ a ekonomická činnosť „Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby“.

01.09.2007

78. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:

01.09.2007

„Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

01.09.2007

Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov

01.09.2007

A. Minimálny počet autorizovaných bezpečnostných technikov alebo bezpečnostných technikov u zamestnávateľa, ktorého kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti je uvedený v prílohe č. 1

01.09.2007
Počet zamestnancov Počet autorizovaných bezpečnostných technikov
alebo bezpečnostných technikov
do 400 zamestnancov najmenej jeden autorizovaný bezpečnostný technik
od 401 do 800 zamestnancov najmenej dvaja autorizovaní bezpečnostní technici
od 801 do 1 200 zamestnancov najmenej traja autorizovaní bezpečnostní technici alebo najmenej
dvaja autorizovaní bezpečnostní technici a jeden bezpečnostný technik
nad 1 200 zamestnancov najmenej traja autorizovaní bezpečnostní technici alebo najmenej
dvaja autorizovaní bezpečnostní technici a jeden bezpečnostný technik
a
na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší
autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostný technik tak,
aby z celkového počtu autorizovaných bezpečnostných technikov
a bezpečnostných technikov boli najmenej dve tretiny autorizovaní
bezpečnostní technici
01.09.2007

B. Minimálny počet bezpečnostných technikov u zamestnávateľa, ktorého kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti nie je uvedený v prílohe č. 1

01.09.2007
Počet zamestnancov Počet bezpečnostných technikov
do 600 zamestnancov najmenej jeden bezpečnostný technik
od 601 do 1 200 zamestnancov najmenej dvaja bezpečnostní technici
nad 1 200 zamestnancov najmenej dvaja bezpečnostní technici a na každých začatých
1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik"
01.09.2007

79. V prílohe č. 2 v skupine 06.1 sa slovo „vodičov" nahrádza slovami „osôb na obsluhu".

01.09.2007

80. Slová „zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zamestnávateľ, ktorého kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti je uvedený v prílohe č. 1" v príslušnom tvare.

01.01.2008

Čl. II

01.01.2008

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. Z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z. a zákona č. 295/2007 Z. z. sa mení takto:

01.01.2008

V prílohe v XIII. časti Bezpečnosť práce a technické zariadenia položka 202 znie:

01.01.2008

„Položka 202

01.01.2008

a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení42) ....................................... 30 000 Sk,

01.01.2008

b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby42) ........ 2 500 Sk,

01.01.2008

c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce42) .. 2 500 Sk,

01.01.2008

d) Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika42) ................. 1 000 Sk,

01.01.2008

e) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu42a) ........................................... 500 Sk.".

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 42 a 42a znejú:

01.01.2008

42) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2008

42a) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.".

01.01.2008

Poznámky pod čiarou k odkazom 43 až 45 sa vypúšťajú.

01.09.2007

Čl. III

01.09.2007

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z. a zákona č. 215/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.09.2007

V § 76 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.09.2007

h) inšpektorátu práce95a) a orgánov dozoru podľa osobitných predpisov95b) na účely vyšetrovania príčin vzniku pracovného úrazu, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania a profesionálnej otravy.".

01.09.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 95a a 95b znejú:

01.09.2007

95a) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

01.09.2007

95b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.".

01.09.2007

Čl. IV

01.09.2007

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2007

1. V § 2 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a kolektívne vyjednávanie,".

01.09.2007

2. V § 7 ods. 3 písm. d) sa slová „osobou, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku,17)" nahrádzajú slovami „osobou podľa osobitného predpisu,17)".

01.09.2007

3. V § 7 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:

01.09.2007

(4) Inšpektorát práce je oprávnený podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo na pozastavenie prevádzkovania živnosti, ak zamestnávateľ pri prevádzkovaní živnosti závažne porušuje právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo tento zákon. Závažným porušením právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tohto zákona na účely zrušenia živnostenského oprávnenia alebo pozastavenia prevádzkovania živnosti18a) je, ak zamestnávateľ pri prevádzkovaní živnosti

01.09.2007

a) nezabezpečí ochranné zariadenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo fungovanie týchto ochranných zariadení,

01.09.2007

b) v priestoroch podľa osobitného predpisu18b) neprijme opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia zamestnancov, nevykoná nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia zamestnancov alebo umožní prístup zamestnancom, ktorí nie sú riadne a preukázateľne oboznámení, nemajú výcvik a vybavenie podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

01.09.2007

c) neposkytne zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky alebo ich neudržiava vo funkčnom stave,

01.09.2007

d) nedodrží zákaz orgánu inšpekcie práce alebo

01.09.2007

e) opakovane neumožní inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce vstup do svojich priestorov a na svoje pracoviská.

01.09.2007

(5) Ustanovenia odseku 4 písm. a), d) a e) sa vzťahujú aj na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

01.09.2007

(6) Inšpektorát práce je povinný

01.09.2007

a) bezodkladne preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu,18c)

01.09.2007

b) zakázať osobné vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom, alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, za podmienok ustanovených osobitným predpisom.10)

01.09.2007

(7) Inšpektorát práce rozhoduje o zavedení noriem spotreby práce a ich zmenách u zamestnávateľa, ak nedošlo k dohode podľa osobitného predpisu.18d)".

01.09.2007

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 8 a 9.

01.09.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18d znejú:

01.09.2007

18a) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.09.2007

18b) § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

01.09.2007

18c) § 149 Zákonníka práce.

01.09.2007

18d) § 133 ods. 3 Zákonníka práce.".

01.09.2007

4. V § 12 ods. 2 písmeno f) znie:

01.09.2007

f) zakázať prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, fyzických osôb mladších ako 18 rokov veku a iné práce a činnosti, ak sa vykonávajú v rozpore s osobitnými predpismi,".

01.09.2007

5. V § 12 ods. 2 písm. j) v druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a ods. 6 písm. b)".

01.09.2007

6. V § 16 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a k uchádzačovi".

01.09.2007

7. V § 19 ods. 1 písm. c) sa slovo „trojnásobku" nahrádza slovom „štvornásobku".

01.09.2007

8. V § 21 ods. 2 sa za slová „§ 7 ods. 3 písm. d), e) a i)" vkladá čiarka a slová „ods. 6 písm. b) a ods. 7".

12.07.2007

Čl. V


12.07.2007

Čl. VI

12.07.2007

Účinnosť

12.07.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem článku II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008, a článku V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


01.09.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2007

Pavol Paška v. r.

01.09.2007

Robert Fico v. r.