Vyhláška č. 3/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni

Čiastka 3/2007
Platnosť od 05.01.2007
Účinnosť od 15.01.2007
15.01.2007

3

15.01.2007

VYHLÁŠKA

15.01.2007

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

15.01.2007

z 18. decembra 2006,

15.01.2007

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni

15.01.2007

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


15.01.2007

§ 1

15.01.2007

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Nová Ľubovňa, Chmeľnica a Jakubany. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

15.01.2007

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Nová Ľubovňa, Chmeľnica, Jakubany a Plavnica. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

15.01.2007

(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

15.01.2007

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je uvedený v prílohe č. 4.

15.01.2007

(5) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Starej Ľubovni, na Mestskom úrade v Starej Ľubovni a na Obecnom úrade v Novej Ľubovni.

15.01.2007

§ 2

15.01.2007

Druhy zakázaných činností sú uvedené v prílohe č. 5.


15.01.2007

§ 3

15.01.2007

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2007.1)


15.01.2007

Ivan Valentovič v. r.


15.01.2007

Príloha č. 1

15.01.2007

k vyhláške č. 3/2007 Z. z.

15.01.2007

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI

15.01.2007

Obrázek 01

15.01.2007

Príloha č. 2

15.01.2007

k vyhláške č. 3/2007 Z. z.

15.01.2007

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI

15.01.2007

Obrázok 02

15.01.2007

Príloha č. 3

15.01.2007

k vyhláške č. 3/2007 Z. z.

15.01.2007

POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI

15.01.2007

Ochranné pásmo I. stupňa v Novej Ľubovni

15.01.2007

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Štátna mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 5 000, list Plaveč 9 – 8.

15.01.2007

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Severná hranica vedie naprieč údolím potoka Ľubovnianka, 50 m severne od hydrogeologického vrtu SMH – 7. Ochranné pásmo sa stáča na juh a vedie po vrstevnici 580 m n. m., vytvára západnú hranicu, pretína Gontový potok a za prameňom s označením PD-59 sa stáča na východ, vytvára južnú hranicu. Od južnej hranice sa napája východná hranica a smeruje na sever po vrstevnici 580 m n. m., prechádza na východný okraj cesty a napája sa na severnú hranicu.

15.01.2007

Ochranné pásmo II. stupňa v Novej Ľubovni

15.01.2007

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000, list Stará Ľubovňa 27 – 41.

15.01.2007

Ochranné pásmo II. stupňa chráni tranzitnoakumulačnú oblasť. Hranica sa začína na severnom okraji ochranného pásma I. stupňa, stáča sa juhozápadne až južne po rozvodnici medzi Ľubovniankou a Jakubiankou až po kótu 786,0 m n. m. – Zajačia hora. Od Zajačej hory sa hranica stáča na východ a vytvára južnú hranicu. Od kóty 842 m n. m. – Vysoká vedie východná hranica smerom na sever po rozvodnici medzi potokmi Šambronka a Ľubovnianka ku kóte 771 m n. m. Od tejto kóty hranica vedie severozápadným smerom a napája sa na severnú hranicu.

15.01.2007

Príloha č. 4

15.01.2007

k vyhláške č. 3/2007 Z. z.

15.01.2007

POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI

15.01.2007

Ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni sa ustanovujú na základe výsledkov záverečnej geologickej správy: Podklady pre návrh ochranných pásiem zdroja minerálnej vody LZ-6 Veronika s názvom Ľubovnianka v Novoľubovnianskych kúpeľoch, Zakovič, Halečka 2004.

15.01.2007

Hydrogeologická štruktúra je klasifikovaná ako otvorená, s odkrytou výverovou oblasťou. V hydrogeologickej štruktúre je vyčlenená výverová oblasť, v ktorej dochádza k odvodňovaniu prirodzenými prameňmi, skrytými vývermi a vrtom, tranzitnoakumulačná oblasť, v ktorej sa formujú základné fyzikálno-chemické vlastnosti, a infiltračná oblasť. Výverová oblasť, ktorá sa nachádza v doline potoka Ľubovnianka, je budovaná hutnianskym súvrstvím, v ktorého rámci sú vyčlenené šambronské vrstvy tvorené zlepencami na styku s ílovcovou fáciou.

15.01.2007

Výstup minerálnej vody na povrch je podmienený priečnou tektonikou smeru juhozápad – severovýchod, prebiehajúcou údolím Ľubovnianky, križujúcou sa so zlomami severozápadno – juhovýchodného smeru. Z hydraulického hľadiska ide o štruktúru s napätou hladinou podzemnej vody s pozitívnou výtlačnou výškou.

15.01.2007

Prírodná minerálna voda pramenných výverov a zachytená vrtom LZ-6 Veronika je hydrogénuhličitanová, horečnato-vápenatá, vysoko mineralizovaná s mineralizáciou 1 650 až 3 100 mg.l-1, uhličitá s obsahom CO2 1 600 až 3 000 mg.l-1, studená s teplotou vody 9 oC. Podľa genetickej klasifikácie patrí ku hydrogénuhličitanovému podtypu petrogénnych vôd.

15.01.2007

Tranzitnoakumulačná oblasť je tvorená prevažne hutnianskym súvrstvím. Voda prúdi do výverovej oblasti po hydraulických komunikáciách, ktoré sú tvorené otvorenými puklinami v puklinových zónach.

15.01.2007

Infiltračnú oblasť hydrogeologickej štruktúry tvorí bielopotocké súvrstvie Levočských vrchov, ktoré je tvorené niekoľko metrov hrubým súborom monotónneho pieskovcového súvrstvia.

15.01.2007

Príloha č. 5

15.01.2007

k vyhláške č. 3/2007 Z. z.

15.01.2007

DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ

15.01.2007

V ochrannom pásme I. stupňa v Novej Ľubovni sa zakazuje

15.01.2007

1. zriaďovať skládky odpadov,

15.01.2007

2. vykonávať poľnohospodársku činnosť,

15.01.2007

3. vykonávať činnosť spojenú s chovom dobytka a zveriny,

15.01.2007

4. vykonávať hnojenie a ochranu rastlín chemickými, minerálnymi a živočíšnymi produktmi,

15.01.2007

5. stavať priemyselné stavby, produktovody,

15.01.2007

6. zriaďovať pohrebiská, kafilérie, bitúnky, mrchoviská,

15.01.2007

7. spaľovať akýkoľvek odpad,

15.01.2007

8. vykonávať chemický posyp ciest,

15.01.2007

9. ťažiť nerastné suroviny, vykonávať prieskumné a geologické práce, banské a zemné práce bez stanoviska Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

15.01.2007

10. vykonávať melioračné práce.

15.01.2007

V ochrannom pásme II. stupňa v Novej Ľubovni sa zakazuje

15.01.2007

1. zriaďovať skládky odpadov,

15.01.2007

2. zriaďovať veľkokapacitné chovy ošípaných a hovädzieho dobytka,

15.01.2007

3. budovať silážne jamy a skládky hnoja,

15.01.2007

4. hnojiť močovkou, odpadom zo žúmp, septikov a z kalových polí,

15.01.2007

5. stavať priemyselné stavby, produktovody,

15.01.2007

6. zriaďovať nové a rozširovať jestvujúce pohrebiská, budovať kafilérie, bitúnky a mrchoviská,

15.01.2007

7. spaľovať nebezpečné odpady,

15.01.2007

8. bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu budovať nové dopravné zariadenia a komunikácie,

15.01.2007

9. bez hydrogeologického prieskumu vykonávať ťažbu nerastných surovín a ostatné geologické práce,

15.01.2007

10. vykonávať ťažbu dreva bez písomného súhlasu odborného lesného hospodára2) a schváleného projektu ťažby Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

15.01.2007

1) Týmto dňom stráca platnosť rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1604/98-A-397/IKŽ zo 17. augusta 1998, ktorým boli určené nevyhnutné dočasné ochranné opatrenia pre prírodný zdroj minerálnej stolovej vody s názvom Veronika a s označením LZ-6 v obci Nová Ľubovňa, katastrálne územie Nová Ľubovňa.

15.01.2007

2) § 23 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.