Nariadenie vlády č. 299/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 135/2007
Platnosť od 30.06.2007
Účinnosť od 01.01.2018
01.07.2007

299

01.07.2007

NARIADENIE VLÁDY

01.07.2007

Slovenskej republiky

01.07.2007

z 13. júna 2007

01.07.2007

o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

01.07.2007

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:


01.07.2007

§ 1

01.07.2007

(1) Sumy základného platu duchovných cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „duchovný“) podľa zaradenia vykonávanej funkcie do skupiny a započítateľnej doby vykonávania činnosti v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v cirkevnej inštitúcii na výchovu duchovných (ďalej len „duchovenská činnosť“) sú uvedené v stupnici základných platov duchovných v prílohe č. 1.

01.07.2007

(2) Funkcia duchovného sa zaraďuje podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej duchovenskej činnosti do jednej zo skupín A, B, C, D, E, F alebo G, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

01.07.2007

(3) Započítateľnú dobu vykonávania duchovenskej činnosti určuje cirkev alebo náboženská spoločnosť. Do započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti možno započítať aj dobu

01.07.2007

a) pred výkonom duchovenskej činnosti v rozsahu, v akom sú získané znalosti a skúsenosti využiteľné na výkon tejto činnosti,

01.07.2007

b) počas ktorej bol duchovnému odňatý štátny súhlas na vykonávanie duchovenskej činnosti.

01.07.2007

(4) Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí duchovnému od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti určený pre vyšší platový stupeň.

01.07.2007

§ 2

01.07.2007

(1) Duchovnému, ktorý vykonáva funkciu zaradenú do skupiny C, D, E, F alebo G, patrí hodnostný prídavok podľa miery zodpovednosti a významu vykonávanej funkcie v rámci duchovenskej činnosti.

01.01.2009

(2) Hodnostný prídavok duchovného, ktorý vykonáva funkciu zaradenú do skupiny

01.01.2009

a) C, je 6,64 až 23,24 eura mesačne,

01.01.2009

b) D, je 16,60 až 39,84 eura mesačne,

01.01.2009

c) E, je 26,56 až 66,39 eura mesačne,

01.01.2009

d) F, je 43,16 až 99,59 eura mesačne,

01.01.2009

e) G, je 66,39 až 165,97 eura mesačne.

01.07.2007

(3) Výšku hodnostného prídavku určuje cirkev alebo náboženská spoločnosť.

01.07.2007

§ 3

01.07.2007

Na ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti môže cirkev alebo náboženská spoločnosť priznať duchovnému zvýšenie základného platu až do výšky 30 % jeho základného platu.


01.07.2007

§ 4

01.07.2007

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 187/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 691/2004 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 421/2006 Z. z.

01.07.2007

§ 5

01.07.2007

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


01.07.2007

Robert Fico v. r.


01.07.2007

01.01.2018

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

01.01.2018

Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne

01.01.2018
Platový stupeňZapočítateľná doba vykonávania duchovenskej činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3310,64339,72373,14410,98452,78498,53550,13
2od 3 do 6322,94353,93388,90427,68471,91520,13572,71
3od 6 do 9335,78367,70404,10444,45490,63541,75595,85
4od 9 do 12348,04381,49420,32461,12509,36563,42619,94
5od 12 do 15360,84395,71436,04478,87528,99584,05643,59
6od 15 do 18374,09409,54452,24496,10548,67605,20667,15
7od 18 do 21387,38423,74468,03514,23568,35625,82690,73
8od 21 do 24400,69437,54484,26532,40587,47646,98714,86
9od 24 do 27413,95452,24500,49550,63607,15668,62738,96
10od 27 do 30427,23467,04516,19568,79626,83690,30763,01
11nad 30440,96481,29532,40587,03646,50712,41788,60
01.07.2007

01.07.2007

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

01.07.2007

Skupiny funkcií duchovných vykonávajúcich duchovenskú činnosť

01.07.2007

1. Apoštolská cirkev na Slovensku:

01.07.2007

C. diakon, pomocný pastor

01.07.2007

D. pastor zboru

01.07.2007

E. člen Rady cirkvi, oblastný správca, duchovný správca diakonie

01.07.2007

F. zástupca biskupa

01.07.2007

G. biskup

01.07.2007

2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike:

01.07.2007

C. pomocný kazateľ, kazateľský asistent

01.07.2007

D. kazateľ, správca zboru

01.07.2007

E. člen rady, tajomník rady

01.07.2007

F. podpredseda rady

01.07.2007

G. predseda rady

01.07.2007

3. Cirkev bratská v Slovenskej republike:

01.07.2007

C. diakon, pastoračný asistent, vikár

01.07.2007

D. ordinovaný kazateľ, správca zboru, administrátor zboru

01.07.2007

E. člen rady, tajomník rady, správca rady

01.07.2007

F. podpredseda rady

01.07.2007

G. predseda rady

01.07.2007

4. Cirkev československá husitská na Slovensku:

01.07.2007

C. diakon (jáhen), kaplán, kazateľ, pomocný duchovný

01.07.2007

D. samostatný duchovný správca – farár

01.07.2007

E. predseda okrsku – dekan, diecézny tajomník

01.07.2007

F. generálny vikár – zástupca patriarchu

01.07.2007

G. biskup – patriarcha

01.07.2007

5. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku:

01.07.2007

C. diakon, kaplán

01.07.2007

D. zborový farár, námestný farár, konsenior, duchovný správca

01.07.2007

E. senior, tajomník dištriktuálneho biskupského úradu, vedúci dištriktuálneho biskupského úradu, tajomník generálneho biskupského úradu, duchovný správca diakonie

01.07.2007

F. riaditeľ generálneho biskupského úradu

01.07.2007

G. dištriktuálny biskup, generálny biskup

01.07.2007

6. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť:

01.07.2007

C. pomocný kazateľ

01.07.2007

D. kazateľ, povereník rady oblasti

01.07.2007

E. člen rady oblasti

01.07.2007

F. podpredseda rady oblasti

01.07.2007

G. predseda rady oblasti, superintendent

01.07.2007

7. Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike:

01.07.2007

C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný

01.07.2007

D. aktuár, ceremoniár, archivár, duchovný správca, farár, farský administrátor, rektor chrámu, duchovný rehoľného rádu, kongregácie alebo monastiera sui iuris

01.07.2007

E. protopresbyter, tajomník arcibiskupského úradu, tajomník biskupského úradu, tajomník biskupa, duchovenský člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzultorov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, notár cirkevného súdu, člen cirkevného súdu

01.07.2007

F. protosynkel, pomocný biskup, synkel, súdny vikár, protoihumen rehoľného rádu, kongregácie alebo monastiera sui iuris, riaditeľ arcibiskupského úradu, riaditeľ biskupského úradu, kancelár

01.07.2007

G. arcibiskup, eparchiálny biskup, exarcha, administrátor eparchie

01.07.2007

8. Pravoslávna cirkev na Slovensku:

01.07.2007

C. diakon, pomocný duchovný

01.07.2007

D. duchovný správca, duchovný, archivár, duchovný mníšskeho rádu

01.07.2007

E. protopresbyter, dekan, arcidekan, člen komisie na skúmanie kanonických priestupkov, člen ústredia cirkvi, duchovenský člen eparchiálnej a metropolitnej rady, tajomník oddelenia úradu eparchiálnej rady, osobný tajomník biskupa

01.07.2007

F. protosynkel, synkel, biskup – vikár, tajomník metropolitnej rady, kancelár metropolitnej rady, igumen, archimandrita, tajomník eparchiálnej rady, riaditeľ eparchiálnej rady

01.07.2007

G. eparchiálny biskup, arcibiskup, metropolita

01.07.2007

9. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku:

01.07.2007

C. levita, kaplán, kaplán samostatne riadiaci zbor

01.07.2007

D. administrátor, duchovný samostatne riadiaci zbor, konsenior, synodný radca

01.07.2007

E. senior, duchovenský člen synody, hlavný synodný radca

01.07.2007

F. zástupca biskupa

01.07.2007

G. biskup

01.07.2007

10. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike:

01.07.2007

C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný

01.07.2007

D. aktuár, ceremoniár, archivár, duchovný správca, farár, farský administrátor, rektor kostola, duchovný rehoľnej spoločnosti

01.07.2007

E. dekan, tajomník arcibiskupského úradu, tajomník biskupského úradu, tajomník biskupa, duchovenský člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzultorov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, notár cirkevného súdu, člen diecézneho súdu

01.07.2007

F. pomocný biskup, generálny vikár, biskupský vikár, súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných spoločenstiev, riaditeľ arcibiskupského úradu, riaditeľ biskupského úradu, kancelár

01.07.2007

G. arcibiskup, diecézny biskup, diecézny administrátor

01.07.2007

11. Starokatolícka cirkev na Slovensku:

01.07.2007

C. pomocný duchovný

01.07.2007

D. samostatný duchovný správca, farár

01.07.2007

E. oblastný vikár, dekan, kanonik, tajomník biskupského úradu

01.07.2007

F. generálny vikár, pomocný biskup

01.07.2007

G. biskup, administrátor biskupstva

01.07.2007

12. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike:

01.07.2007

A. mašgiach, šochet

01.07.2007

B. šames

01.07.2007

C. kantor

01.07.2007

D. hlavný kantor

01.07.2007

E.

01.07.2007

F. rabín

01.07.2007

G. hlavný rabín