Zákon č. 279/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 128/2007
Platnosť od 21.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007
01.07.2007

279

01.07.2007

ZÁKON

01.07.2007

zo 17. mája 2007,

01.07.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

01.07.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2007

Čl. I

01.07.2007

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2007

1. V § 1 sa za slovami „zemepisného označenia výrobku“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a na konci vety sa pripájajú tieto slová: „a postup získania tohto práva pre územie členských štátov Európskej únie“.

01.07.2007

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 2.

01.07.2007

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.07.2007

3. V § 3 sa vypúšťajú slová „a súvisiacich predpisov.1)“

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

01.07.2007

4. V § 14 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo, ak ide o poľnohospodársky výrobok alebo potravinu, ich špecifikáciu odsúhlasenú Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”)“.

01.07.2007

5. V § 14 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

01.07.2007

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

01.07.2007

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

01.07.2007

5) Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.“.

01.07.2007

7. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.07.2007

e) opis spôsobu získania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získania.“.

01.07.2007

8. V § 15 ods. 2 slovo „bydlisko“ sa nahrádza slovami „trvalý pobyt“.

01.07.2007

9. § 16 sa vypúšťa.

01.07.2007

10. V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „až 16“ nahrádzajú slovami „a 15“.

01.07.2007

11. § 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.07.2007

(4) Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil doklad príslušného kontrolného orgánu,5a) že výrobok spĺňa náležitosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d). Na predloženie takého dôkazu určí úrad primeranú lehotu a upozorní ho, že ak nebude taký doklad predložený, úrad prihlášku zamietne.“.

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.07.2007

5a) Napríklad § 40 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.07.2007

12. V § 18 sa vypúšťa odsek 2.

01.07.2007

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.07.2007

13. V § 19 v nadpise sa vypúšťajú slová „a špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny“.

01.07.2007

14. V § 19 sa vypúšťajú slová „alebo špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny“.

01.07.2007

15. § 20 a 21 znejú:

01.07.2007

㤠20

01.07.2007

(1) Každý môže požiadať príslušné kontrolné orgány5a) o vydanie dokladu alebo iného dokumentu dôležitého na uplatnenie alebo obranu jeho práva.

01.07.2007

(2) Výsledky kontroly alebo posúdenia, ktorú vykonal zahraničný orgán, úrad v konaní zohľadní na základe medzinárodnej zmluvy alebo na základe vzájomnosti.

01.07.2007

§ 21

01.07.2007

(1) Úrad zruší zápis označenia pôvodu, ak na základe návrhu dotknutej osoby (ďalej len „navrhovateľ”), kontrolného orgánu, alebo z vlastného podnetu zistí, že

01.07.2007

a) označenie pôvodu bolo zapísané do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis,

01.07.2007

b) podmienky dané príslušným zemepisným prostredím určené na zápis označenia pôvodu do registra zanikli,

01.07.2007

c) výrobok, pre ktorý je označenie pôvodu zapísané, nemá vlastnosti alebo kvalitatívne znaky dané príslušným zemepisným prostredím [§ 15 ods. 1 písm. d)].

01.07.2007

(2) Zápis označenia pôvodu podľa odseku 1 písm. c) sa nezruší, ak sa na trhu nachádza výrobok, ktorý má vlastnosti alebo kvalitatívne znaky dané príslušným zemepisným prostredím [§ 15 ods. 1 písm. d)] alebo ak sa taký výrobok na trhu nenachádza, ale prírodné podmienky nezanikli.“.

01.07.2007

16. V § 22 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

01.07.2007

17. V § 24 ods. 2 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „po uplynutí tejto lehoty“ a za slovo „úkon“ sa vkladá čiarka a slová „a to“.

01.07.2007

18. V § 24 sa vypúšťa odsek 3.

01.07.2007

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

01.07.2007

19. V § 24 ods. 3 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a lehoty na vyjadrenie sa žiadateľa k námietkam proti žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny podľa osobitného predpisu7) (§ 33 ods. 3)“.

01.07.2007

20. V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo odseku 4“.

01.07.2007

21. V § 25 ods. 4 písm. b) sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

01.07.2007

22. V § 25 ods. 4 písm. d) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 33 ods. 1 a“.

01.07.2007

23. V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.07.2007

(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí

01.07.2007

a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,

01.07.2007

b) ak ide o spoločné práva alebo povinnosti týkajúce sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.“.

01.07.2007

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

01.07.2007

24. § 28 vrátane nadpisu znie:

01.07.2007

㤠28

01.07.2007

Nazeranie do spisu a sprístupnenie údajov

01.07.2007

(1) Účastníci konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a odpisy.

01.07.2007

(2) Po zápise označenia pôvodu do registra alebo po zverejnení žiadosti podľa § 32 ods. 6 úrad umožní na základe žiadosti tretej osobe nazrieť do spisu týkajúceho sa prihlášky, zapísaného označenia pôvodu alebo žiadosti (§ 32 ods. 1).

01.07.2007

(3) Právo na nazeranie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií a s ich odoslaním.

01.07.2007

(4) Z práva na nazeranie do spisu sú vylúčené

01.07.2007

a) časti spisu obsahujúce informácie dôverného charakteru, ktorých zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpečenie práva na informácie tretích osôb vrátane účastníkov konania,

01.07.2007

b) na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo držiteľa osvedčenia o zápise časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo a

01.07.2007

c) zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúce pomocné poznámky alebo návrhy rozhodnutí, výmerov či stanovísk.“.

01.07.2007

25. V § 29 ods. 1 písmená j) a k) znejú:

01.07.2007

j) opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím, a opis jeho základných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických alebo zmyslami vnímateľných vlastností,

01.07.2007

k) opis spôsobu získania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získania,“.

01.07.2007

26. § 32 a 33 znejú:

01.07.2007

㤠32

01.07.2007

(1) Osoby podľa § 14, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, môžu prostredníctvom úradu podať žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny podľa osobitného predpisu7) (ďalej len „žiadosť”), ktoré sú vyrobené, spracované alebo pripravené v Slovenskej republike.

01.07.2007

(2) Žiadosť sa podáva na úrade v troch vyhotoveniach.

01.07.2007

(3) Úrad preskúma, či je žiadosť odôvodnená, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk.7a)

01.07.2007

(4) Úrad v rámci prieskumu podľa odseku 3 požiada Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) alebo ním poverenú odborne spôsobilú osobu7b) o vyjadrenie, či špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny7c) (ďalej len „špecifikácia”) spĺňa ustanovené náležitosti; na prerokovanie špecifikácie je príslušný výbor zriadený ministerstvom.

01.07.2007

(5) Úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 3 odstránil v ním určenej lehote. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni, úrad žiadosť zamietne. Na túto skutočnosť musí byť žiadateľ vo výzve upozornený.

01.07.2007

(6) Ak je žiadosť odôvodnená, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk,7a) úrad podstatné náležitosti žiadosti zverejní vo vestníku.

01.07.2007

§ 33

01.07.2007

(1) Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti vo vestníku môže každý, kto preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „namietateľ”), podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti žiadosti. Námietky musia byť odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom7) na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou.8)

01.07.2007

(2) Ak úrad zistí, že námietky neboli podané namietateľom, včas, nie sú riadne odôvodnené alebo v nich neboli označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom7) na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou,8) úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí žiadateľovi a namietateľovi.

01.07.2007

(3) Úrad námietky, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, zašle žiadateľovi; zároveň vyzve žiadateľa a namietateľa, aby rozpor odstránili zmierom v lehote dvoch mesiacov. Ak rozpor nebol odstránený, žiadateľ a namietateľ zašlú úradu svoje vyjadrenia v lehote jedného mesiaca od márneho uplynutia lehoty na ukončenie konania zmierom.

01.07.2007

(4) Ak sa nepodarí zmierovacím konaním odstrániť rozpor medzi žiadateľom a namietateľom podľa odseku 3, rozhodne o námietkach úrad. Ak sa námietky týkajú špecifikácie výrobku alebo vymedzenia zvláštnosti zemepisného prostredia,7c) úrad požiada pred rozhodnutím o námietkach ministerstvo o vyjadrenie, či sú námietky oprávnené.

01.07.2007

(5) Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,7) žiadosť zamietne; v opačnom prípade zamietne námietky.“.

01.07.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 7a, 7b, 7c a 8 znejú:

01.07.2007

7) Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006).

01.07.2007

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 369, 23. 12. 2006).

01.07.2007

7a) Čl. 3 až 5 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.

01.07.2007

7b) § 9a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2007

7c) Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.

01.07.2007

8) Čl. 7 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.“.

01.07.2007

27. Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisu pod § 33b znejú:

01.07.2007

㤠33a

01.07.2007

(1) Ak je žiadosť odôvodnená a spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk7a) a nebola zamietnutá podľa § 33 ods. 5, úrad vydá rozhodnutie, ktorým sa žiadosti vyhovuje.

01.07.2007

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 úrad doručí žiadateľovi a vo vestníku oznámi vydanie rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, a elektronický prístup k špecifikácii.

01.07.2007

(3) Po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, úrad zašle Európskej komisii ustanovené náležitosti podľa osobitného predpisu7) na ďalšie konanie a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa.

01.07.2007

§ 33b

01.07.2007

Prechodná ochrana a doba na prispôsobenie

01.07.2007

(1) Rozhodnutím, ktorým sa žiadosti vyhovuje, vzniká prechodná ochrana označenia a dvojročná doba na prispôsobenie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.8a)

01.07.2007

(2) Prechodná ochrana zaniká odo dňa vydania rozhodnutia o zápise do registra alebo odo dňa zamietnutia žiadosti.“.

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.07.2007

8a) Čl. 5 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.“.

01.07.2007

28. Nadpis nad § 34 znie:

01.07.2007

„Námietky proti žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia iného členského štátu do registra Európskej komisie“.

01.07.2007

29. § 34 až 36 vrátane nadpisu pod § 36 znejú:

01.07.2007

㤠34

01.07.2007

(1) Namietateľ môže na úrade, alebo úrad z vlastného podnetu podať riadne odôvodnené námietky proti zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia iného členského štátu do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vedeného Európskou komisiou alebo námietky proti zmene špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny k označeniu pôvodu alebo k zemepisnému označeniu iného členského štátu (ďalej len „námietky”).

01.07.2007

(2) Námietky sa podávajú najneskôr v lehote piatich mesiacov odo dňa, keď Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnila podstatné náležitosti žiadosti alebo zmenu špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

01.07.2007

(3) Námietky sa podávajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

01.07.2007

(4) Odôvodnené námietky postúpi úrad Európskej komisii na ďalšie konanie v lehote ustanovenej osobitným predpisom.8b)

01.07.2007

(5) Úrad odmietne postúpiť námietky Európskej komisii, ak neboli podané namietateľom, ak nie sú riadne odôvodnené a ak sú podané po lehote ustanovenej v odseku 2; o tejto skutočnosti musí byť osoba, ktorá námietky podala, informovaná.

01.07.2007

§ 35

01.07.2007

(1) Ak Európska komisia vyzve dotknuté strany na uzatvorenie dohody o námietkach, je za Slovenskú republiku príslušný na toto prerokovanie úrad.

01.07.2007

(2) Ak dôjde k dohode do šiestich mesiacov, úrad zašle dohodu Európskej komisii spolu s dokladmi preukazujúcimi uzatvorenie dohody vrátane stanoviska žiadateľa a namietateľa. Ak k dohode nedôjde, úrad oznámi Európskej komisii negatívne stanovisko.

01.07.2007

§ 36

01.07.2007

Zmena a doplnenie špecifikácie

01.07.2007

(1) Ak dôjde k zmene a doplneniu špecifikácie, na konanie sa primerane použijú ustanovenia § 32 až 37.

01.07.2007

(2) Ak sa zmena a doplnenie špecifikácie netýka žiadnej zmeny jednotného dokumentu, alebo ak sa zmena a doplnenie týka dočasnej zmeny špecifikácie vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych alebo rastlinolekárskych opatrení orgánom verejnej moci, úrad posúdi zmenu a doplnenie a po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, vo vestníku oznámi zmenu špecifikácie, elektronický prístup k špecifikácii a písomne oznámi túto skutočnosť Európskej komisii.“.

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

01.07.2007

8b) Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006.“.

01.07.2007

30. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.2007

㤠36a

01.07.2007

Zrušenie zápisu

01.07.2007

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, môže na úrade podať žiadosť o zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v registri chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou z dôvodu, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina už nespĺňa podmienky špecifikácie. Na konanie o žiadosti o zrušenie zápisu pred úradom sa použijú ustanovenia § 33 a 33a.“.

01.07.2007

31. V § 37 ods. 1 a 2 sa slovo „bydlisko“ nahrádza slovami „trvalý pobyt“.

01.07.2007

32. V § 37 ods. 2 sa za slová „zemepisných označeniach“ vkladajú slová „pred úradom“.

01.07.2007

33. V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.07.2007

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorými sú občania členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a sú usadení na území Slovenskej republiky alebo poskytujú služby na území Slovenskej republiky, a právnické osoby, ktoré majú svoju správu alebo sídlo svojej podnikateľskej činnosti na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a sú usadené na území Slovenskej republiky alebo poskytujú služby na území Slovenskej republiky. Taký účastník konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky. Ak účastník konania neoznámi úradu adresu na doručovanie, budú úradné správy týkajúce sa konania ukladané na úrade, pričom sa budú považovať za doručené po uplynutí 30 dní odo dňa uloženia. Na túto skutočnosť musí byť účastník upozornený.“.

01.07.2007

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.07.2007

Čl. II

01.07.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2007

V sadzobníku správnych poplatkov v XVI. časti PRIEMYSELNÉ PRÁVA sa položka 235 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

01.07.2007

c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie ............................................... 2 000 Sk

01.07.2007

d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie ................................................ 1 000 Sk.


01.07.2007

Čl. III

01.07.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


01.07.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.2007

Pavol Paška v. r.

01.07.2007

Robert Fico v. r.