Zákon č. 277/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Čiastka 127/2007
Platnosť od 20. 6. 2007
Účinnosť od 1. 7. 2007

OBSAH