Zákon č. 276/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z.

Čiastka 127/2007
Platnosť od 20.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007
01.07.2007

276

01.07.2007

ZÁKON

01.07.2007

zo 17. mája 2007,

01.07.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z.

01.07.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2007

Čl. I

01.07.2007

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2007

1. V § 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.

01.07.2007

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 42 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 553/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 61 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

01.07.2007

3. V § 3 písmeno d) znie:

01.07.2007

d) odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)“.

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

01.07.2007

5) § 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.“.

01.07.2007

4. V § 3 písm. e) sa slovo „platby“ nahrádza slovom „poplatky“.

01.07.2007

5. V § 3 písm. h) sa slovo „banke“ nahrádza slovami „Štátnej pokladnici“.

01.07.2007

6. V § 3 písmeno r) znie:

01.07.2007

r) úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b)“.

01.07.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

01.07.2007

8a) § 32a ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.07.2007

8b) § 23 ods. 3 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z.“.

01.07.2007

7. V § 3 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:

01.07.2007

t) úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo úhrada za odber prírodnej minerálnej vody,8c)“.

01.07.2007

Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

01.07.2007

8c) § 25 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.07.2007

8. V § 3 písm. u) sa slovo „údaje“ nahrádza slovom „zdroje“.

01.07.2007

9. V § 4 ods. 1 písm. e) a v § 6 ods. 2 sa slovo „vôd“ nahrádza slovami „kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd“.

01.07.2007

10. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

01.07.2007

11. V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Fond najneskôr do 30. júna kalendárneho roka zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku.“.

01.07.2007

12. V § 4 odsek 4 znie:

01.07.2007

(4) Návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu, ktoré majú vplyv na schodok alebo prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.“.

01.07.2007

13. V § 4 sa vypúšťa odsek 7.

01.07.2007

14. V § 5 ods. 3 sa slovo „minister“ nahrádza slovom „riaditeľ13)“.

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

01.07.2007

13) § 30 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.“.

01.07.2007

15. V § 5 odsek 5 znie:

01.07.2007

(5) Ministerstvo vyberie formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu15) banku na posudzovanie bonity žiadateľa o podporu formou úveru, bonity projektu žiadateľa a bonity záruky pre rozhodovanie o poskytnutí podpory formou úveru.“.

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

01.07.2007

15) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.“.

01.07.2007

16. V § 5 sa vypúšťa odsek 6.

01.07.2007

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.07.2007

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 3a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.

01.07.2007

18. V § 5 ods. 7 sa slová „postupuje v spolupráci s orgánmi“ nahrádzajú slovami „môže požiadať o spoluprácu orgány“.

01.07.2007

19. V § 9 odsek 3 znie:

01.07.2007

(3) Žiadosti o podporu predkladá žiadateľ fondu k 31. októbru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou žiadosti o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e). Žiadosti o podporu formou úveru podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) predkladá žiadateľ fondu v priebehu kalendárneho roka.“.

01.07.2007

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 4 zákona č. 328/1991 Z. z. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

01.07.2007

21. Nadpis pod § 11 znie: „Kontrola“.

01.07.2007

22. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

01.07.2007

22) Zákon č. 502/2001 Z. z.

01.07.2007

Zákon č. 523/2004 Z. z.“.

01.07.2007

23. V § 11 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.

01.07.2007

24. V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a sú chránené ako utajovaná skutočnosť“.

01.07.2007

25. Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.2007

㤠15

01.07.2007

Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2007

01.07.2007

Fond najneskôr do 31. augusta 2007 zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu na rok 2008.“.

01.07.2007

Čl. II

01.07.2007

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

01.07.2007

1. V § 25 ods. 1 sa slová „ministerstvu zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Environmentálnemu fondu21a)“.

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

01.07.2007

21a) Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2007

2. V § 25 ods. 4 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.


01.07.2007

Čl. III

01.07.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


01.07.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.2007

Pavol Paška v. r.

01.07.2007

Robert Fico v. r.