Nariadenie vlády č. 257/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi

Čiastka 117/2007
Platnosť od 14.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007

OBSAH

01.07.2007

257

01.07.2007

NARIADENIE VLÁDY

01.07.2007

Slovenskej republiky

01.07.2007

zo 16. mája 2007,

01.07.2007

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi

01.07.2007

Vláda Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 a § 52 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi nariaďuje:


01.07.2007

Čl. I

01.07.2007

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2007

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „v hodnote do 7 500 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume do 10 000 Sk“.

01.07.2007

2. V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „v hodnote do 15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume do 20 000 Sk“.

01.07.2007

3. V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zamestnancovi Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,“ a za slovo „ministrovi“ sa vkladajú slová „veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo“.

01.07.2007

4. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „zamestnancovi Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,“.

01.07.2007

5. V § 2 ods. 1 písm. b) v druhom bode sa slová „pracovnoprávnych predpisov“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu2a)“ a vypúšťajú sa slová „osobami so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnými alebo“.

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.07.2007

2a) Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.

01.07.2007

6. V § 2 ods. 2 sa slová „od 20 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume od 50 000 Sk do sumy 250 000 Sk“.

01.07.2007

7. V § 3 ods. 1 prvá veta znie:

01.07.2007

„Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitného predpisu2a) považuje za chorobu z povolania za podmienok uvedených v § 2 ods. 1, patrí jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, dvojnásobok jednorazového odškodnenia určeného podľa osobitného predpisu.3)“.

01.07.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

01.07.2007

3) § 94 zákona č. 461/2003 Z. z.“.

01.07.2007

8. V § 3 ods. 2 sa slová „pracovnoprávnych predpisov“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu2a)“ a slová „do 20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „do sumy 50 000 Sk“.


01.07.2007

Čl. II

01.07.2007

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


01.07.2007

Robert Fico v. r.