Nariadenie vlády č. 239/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia

Čiastka 107/2007
Platnosť od 24.05.2007
Účinnosť od 01.06.2007
01.06.2007

239

01.06.2007

NARIADENIE VLÁDY

01.06.2007

Slovenskej republiky

01.06.2007

z 25. apríla 2007

01.06.2007

o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia

01.06.2007

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.06.2007

§ 1

01.06.2007

Toto nariadenie vlády v súlade s osobitným predpisom1) upravuje

01.06.2007

a) opatrenie2) na agroenvironmentálne platby (ďalej len „agroenvironmentálne opatrenie“),

01.06.2007

b) podmienky výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia.

01.06.2007

§ 2

01.06.2007

Agroenvironmentálne opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia:

01.06.2007

a) základnú podporu

01.06.2007

1. na ornej pôde,

01.06.2007

2. na trvalých trávnych porastoch,

01.06.2007

3. pre ovocné sady a vinice,

01.06.2007

b) integrovanú produkciu

01.06.2007

1. vo vinohradníctve,

01.06.2007

2. v ovocinárstve,

01.06.2007

3. zeleniny,

01.06.2007

c) ekologické poľnohospodárstvo

01.06.2007

1. na ornej pôde,

01.06.2007

2. pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín,

01.06.2007

3. v ovocných sadoch a vinohradoch,

01.06.2007

4. na trvalých trávnych porastoch,

01.06.2007

d) ochranu proti erózii

01.06.2007

1. na ornej pôde stabilizačným osevným postupom,

01.06.2007

2. na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou,

01.06.2007

3. vo vinohradoch,

01.06.2007

4. v ovocných sadoch,

01.06.2007

e) zatrávňovanie ornej pôdy,

01.06.2007

f) ochranu vybraných biotopov trávnych porastov,

01.06.2007

g) chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.

01.06.2007

§ 3

01.06.2007

(1) Podopatrenia podľa § 2 písm. a) až f) možno vykonávať na poľnohospodársky využívanej pôde vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov.3)

01.06.2007

(2) Integrovanú produkciu vo vinohradníctve možno vykonávať len v rodiacich vinohradoch.

01.06.2007

(3) Ochranu proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov,4) ktorých priemerná svahovitosť je tri stupne a viac, alebo na ploche väčšej ako 30 hektárov.

01.06.2007

(4) Ochranu proti erózii vo vinohradoch a v ovocných sadoch možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je tri stupne a viac.

01.06.2007

(5) Ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov vedených ako

01.06.2007

a) teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty,

01.06.2007

b) mezofilné trvalé trávne porasty,

01.06.2007

c) horské kosné lúky,

01.06.2007

d) vlhkomilné porasty nižších polôh,

01.06.2007

e) nížinné aluviálne lúky,

01.06.2007

f) vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,

01.06.2007

g) vysokohorské trávne porasty.

01.06.2007

(6) Chovať a udržiavať ohrozené druhy zvierat podľa § 2 písm. g) možno u týchto plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat:

01.06.2007

a) hovädzí dobytok – slovenský pinzgauský dobytok,

01.06.2007

b) ovce – valaška pôvodná,

01.06.2007

c) kozy – biela krátkosrstá koza,

01.06.2007

d) kone – slovenský teplokrvník, hucul, furioso, nonius, slovenský športový pony, lipican, shagya-arab a norik muránskeho typu,

01.06.2007

e) hydina

01.06.2007

1. sliepky – oravka, plymutka, rodajlenka, hempširka, vlaška a sasexka,

01.06.2007

2. husi – slovenská biela hus a suchovská hus,

01.06.2007

3. morky – morka bronzová.

01.06.2007

(7) Jednotlivé podopatrenia podľa § 2 písm. a) až f) možno kombinovať na tej istej ploche podľa kombinačnej tabuľky uvedenej v prílohe č. 1.

01.06.2007

§ 4

01.06.2007

(1) Žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia (ďalej len „žiadosť“) môže podať osoba (ďalej len „žiadateľ“), ktorá

01.06.2007

a) vykonáva poľnohospodársku činnosť5) na ploche minimálne jeden hektár poľnohospodárskej pôdy, ktorá spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 až 5, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy jedným žiadateľom, alebo

01.06.2007

b) chová vybrané plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat podľa § 3 ods. 6.

01.06.2007

(2) Žiadosť o podopatrenia podľa § 2 písm. a) až f) predkladá žiadateľ ako súčasť jednotnej žiadosti6) spolu s identifikačným listom7) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) a osobitne, ak ide o žiadateľa podopatrenia podľa § 2 písm. g).

01.06.2007

(3) Žiadosť podľa odseku 2 sa predkladá agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka.8)

01.06.2007

(4) Prílohou žiadosti, ak ide o žiadateľa podopatrení podľa § 2 písm. a) až f), je

01.06.2007

a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku, výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú požaduje zaradiť do podopatrenia, a výmery poľnohospodárskej pôdy patriacej do súvislej európskej sústavy chránených území,9)

01.06.2007

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

01.06.2007

c) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov.10)

01.06.2007

(5) Prílohou žiadosti, ak ide o žiadateľa o podopatrenia podľa § 2 písm. g), je

01.06.2007

a) počet dobytčích jednotiek11) vybraných plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat,

01.06.2007

b) potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie12) o zápise zvieraťa do plemennej knihy13) alebo do plemenárskej evidencie,14)

01.06.2007

c) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov.10)

01.06.2007

§ 5

01.06.2007

(1) Žiadosti podané žiadateľmi podopatrení podľa § 2 písm. a) až f) sa zaradia na základe kritérií hospodárskej a environmentálnej účinnosti15) do jednotlivých bodových pásiem.

01.06.2007

(2) Prvé bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi podopatrení uvedených v § 2 písm. a), c) a f) a zároveň tieto plochy patria čiastočne alebo úplne do súvislej európskej sústavy chránených území.

01.06.2007

(3) Druhé bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi podopatrení uvedených v § 2 písm. b), d) a e) a zároveň tieto plochy patria čiastočne alebo úplne do súvislej európskej sústavy chránených území.

01.06.2007

(4) Tretie bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi podopatrenia uvedeného v § 2 písm. c) na celú výmeru využívanej poľnohospodárskej pôdy, ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do prvého bodového pásma.

01.06.2007

(5) Štvrté bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi podopotrania uvedeného v § 2 písm. c) na časť výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy, ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do prvého bodového pásma.

01.06.2007

(6) Piate bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi podopatrení uvedených v § 2 písm. a), b), d) až f), ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do bodového pásma podľa odsekov 2 a 3.

01.06.2007

(7) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového pásma po piate bodové pásmo. Výber žiadostí v druhom a treťom bodovom pásme sa vykoná podľa výšky percenta plochy patriacej do súvislej európskej sústavy chránených území z plochy uvedenej v žiadosti. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykoná od najväčšej výmery plochy uvedenej v žiadosti. Prekrývanie plôch v rámci jednotlivých podopatrení sa nezohľadňuje.

01.06.2007

(8) Výber žiadostí podľa § 2 písm. g) sa vykoná od najmenšieho počtu dobytčích jednotiek.

01.06.2007

(9) Žiadateľ, ktorého žiadosť bola vybraná podľa odsekov 7 a 8, predloží čestné vyhlásenie o tom, že bude plniť podmienky agroenvironmentálneho opatrenia podľa osobitného predpisu.16)

01.06.2007

§ 6

01.06.2007

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.


01.06.2007

§ 7

01.06.2007

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2007.


01.06.2007

Robert Fico v. r.


01.06.2007

Príloha č. 1

01.06.2007

k nariadeniu vlády č. 239/2007 Z. z.

01.06.2007

KOMBINAČNÁ TABUĽKA

01.06.2007

Tabuľka 01

01.06.2007

Príloha č. 2

01.06.2007

k nariadeniu vlády č. 239/2007 Z. z.

01.06.2007

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.06.2007

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10. 2005) v znení:

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22.12.2006),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

01.06.2007

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

01.06.2007

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

01.06.2007

4. Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v znení:

01.06.2007

– Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. L 236, 23. 9. 2003),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 567/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 2223/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 379, 21. 10. 2005),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005).

01.06.2007

5. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40) v znení:

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 42),

01.06.2007

– rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ L 3/zv. 43),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 45),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

01.06.2007

– nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

01.06.2007

– Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),

01.06.2007

– nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

01.06.2007

– nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

01.06.2007

– nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

01.06.2007

1) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

01.06.2007

2) Čl. 36 písm. a) bod IV nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.

01.06.2007

3) § 7 ods. 1) písm. e) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

01.06.2007

4) § 2 písm. b) zákona č. 274/2006 Z. z.

01.06.2007

5) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

01.06.2007

6) Čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

01.06.2007

7) § 3 ods. 2 nariadenia vlády č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

01.06.2007

8) Čl. 21 nariadenia (ES) 796/2004.

01.06.2007

9) § 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

01.06.2007

10) Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia.

01.06.2007

11) Príloha V nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

01.06.2007

12) § 6 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 358/2004 Z. z.

01.06.2007

13) § 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z v znení zákona č. 358/2004 Z. z.

01.06.2007

14) § 2 ods. 16 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení zákona č. 358/2004 Z. z.

01.06.2007

15) Čl. 39 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

01.06.2007

16) Čl. 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 Z. z.