Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2007>Predpis č. 221/2007 Z. z.

Predpis č. 221/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

Zo dňa23.03.2007
Čiastka100/2007
Platnosť od05.05.2007
Účinnosť od01.06.2007
Zrušené od01.06.2013 (94/2013 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 05.10.2014)

Aktuálne znenie


 

221

ZÁKON

z 23. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

㤠1

Predmet úpravy

Zákon upravuje puncovníctvo, skúšanie drahých kovov, identifikáciu voľných drahých kameňov a vsadených drahých kameňov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyrábajú výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, obchodujú s nimi alebo ich inak uvádzajú na trh.

§ 2

Drahé kovy a drahé kamene

(1) Drahými kovmi sú na účely tohto zákona zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.

(2) Drahými kameňmi sú na účely tohto zákona prírodné substancie anorganického pôvodu a organického pôvodu používané v šperkárstve, uvedené v prílohe k zákonu.“.

2. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Orgány štátnej správy

Štátnu správu vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov vykonávajú

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),

b) Puncový úrad.“.

3. V § 7 sa za slová „drahých kovov“ vkladajú slová „a drahých kameňov“.

4. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a obchodníkov s neopracovanými diamantmi.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Nariadenie Rady ES č. 2368/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 18/ zv. 2, Ú. v. ES L 358, 31. 12. 2002.) v platnom znení.“.

5. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).

6. V § 9 ods. 1 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v odbore drahých kameňov,“.

7. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:

„n) vykonáva identifikáciu drahých kameňov,

o) na vyžiadanie vykonáva expertíznu činnosť v odbore drahých kameňov pre potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úradu,6a)

p) vykonáva kontrolu vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi podľa osobitného predpisu.6b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

6a) § 2 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6b) § 3a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Správa majetku štátu

(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, Puncový úrad vykonáva správu majetku štátu pri tovare podľa § 3 ods. 1 písm. a), drahých kovoch a drahých kameňoch,

a) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie tovaru alebo veci alebo ktoré boli zhabané v konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,

b) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktoré boli zhabané v trestnom konaní,

c) ktoré boli prenechané v prospech štátu, alebo pri tovare alebo veci, pri ktorých štát nadobudol vlastnícke právo podľa osobitného predpisu.6c)

(2) Puncový úrad je oprávnený tovar alebo vec uvedené v odseku 1 predať, spravidla na dražbe, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.6d)

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa osobitného predpisu.6e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6c až 6e znejú:

6c) § 135 ods. 1 a 3 a § 456 Občianskeho zákonníka.

6d) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

6e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 12 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak je predkladaný tovar kombinovaný s inými materiálmi, jeho hmotnosť určí Puncový úrad odhadom.“.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 160 zákona č. 238/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/ zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992.) v platnom znení.“.

11. V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Použitie iných kovov môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť Puncový úrad.“.

12. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Použitie iných spájok môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť Puncový úrad.“.

13. Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Originály vzorov puncových značiek sú v správe Puncového úradu.“.

14. V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Ak starý tovar nie je možné bez poškodenia trvanlivo označiť puncovou značkou alebo ak predkladateľ s trvanlivým označením starého tovaru nesúhlasí, označí ho Puncový úrad zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia o rýdzosti tovaru.“.

15. V § 25 ods. 2 sa za slová „colným dokladom“ vkladajú slová „alebo dokladom o vrátení chybného tovaru“.

16. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a

Ak opakované skúšky a konečná skúška rýdzosti tovaru preukážu, že tovar nemá predkladateľom deklarovanú rýdzosť, úhradu za tieto skúšky znáša predkladateľ.“.

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 284 zákona č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Čl. 84 Colného kódexu spoločenstva.“.

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 377 zákona č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Čl. 161 a 162 Colného kódexu spoločenstva.“.

19. Nadpis štvrtej časti znie:

„SKÚŠANIE OSTATNÝCH VÝROBKOV A VECÍ Z DRAHÝCH KOVOV A IDENTIFIKÁCIA DRAHÝCH KAMEŇOV“.

20. § 32 vrátane nadpisu znie:

㤠32

Mince

Výrobca mincí je povinný predložiť Puncovému úradu alebo príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, oprávnenému overovať rýdzosť, vzorky z razby mincí na overenie rýdzosti. Bez osvedčenia o overení rýdzosti nesmie výrobca razbu odovzdať odberateľovi.“.

21. V § 35 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak vykonanie požadovaných úkonov nie je možné z dôvodov ochrany zdravia.“.

22. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36a

Identifikácia drahých kameňov

(1) Puncový úrad identifikuje drahé kamene na žiadosť predkladateľa. Identifikácia sa vykonáva nedeštruktívnymi gemologickými skúškami. O výsledku gemologickej skúšky vydá Puncový úrad osvedčenie.

(2) Na výkon identifikácie drahých kameňov sa vzťahuje ustanovenie § 35 ods. 3 obdobne.“.

23. § 37 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na zahraničných podnikateľov, ktorí obchodujú s tovarom na území Slovenskej republiky.

(8) Odsek 1 sa primerane vzťahuje aj na osoby, ktoré neopracované diamanty spracovávajú alebo s nimi obchodujú.“.

24. § 38 znie:

㤠38

Výrobnú značku môže používať len výrobca, ktorému bola pridelená a ňou označovať len tovar, ktorý sám vyrobil alebo skompletizoval.“.

25. V § 43 ods. 1 sa za slová „drahými kovmi“ vkladajú slová „a obchodníkov s neopracovanými diamantmi“.

26. V § 43 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neopracovanými diamantmi“.

27. V § 43 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neopracovanými diamantmi“.

28. Nadpis § 46 znie: „Správne delikty“.

29. § 48 vrátane nadpisu znie:

㤠48

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) bez príslušného oprávnenia vykonáva rovnakú činnosť ako výrobca alebo obchodník,

b) falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, hoci vie, že je takouto značkou označený,

c) dopustí sa pri predaji klamlivého označenia.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) uloží Puncový úrad pokutu do 100 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) uloží Puncový úrad pokutu do 500 000 Sk.

(3) Tomu, kto sa dopustí priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c) opakovane do troch rokov, uloží Puncový úrad dvojnásobnú pokutu.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

30. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:

㤠54a

Za úradne označený sa považuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený príslušným orgánom členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov tohto štátu, ak označenie bolo vykonané puncovými značkami používanými od 1. mája 2004 a ak je toto označenie ekvivalentné označeniu podľa tohto zákona.“.

31. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha

k zákonu č. 10/2004 Z. z.

v znení zákona č. 221/2007 Z. z.

Zoznam drahých kameňov

Tabuľka


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Presunúť na začiatok