Zákon č. 221/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

Čiastka 100/2007
Platnosť od 05.05.2007 do31.05.2013
Účinnosť od 01.06.2007 do31.05.2013
Zrušený 94/2013 Z. z.

OBSAH

01.06.200731.05.2013

221

01.06.200731.05.2013

ZÁKON

01.06.200731.05.2013

z 23. marca 2007,

01.06.200731.05.2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

01.06.200731.05.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.200731.05.2013

Čl. I

01.06.200731.05.2013

Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) sa mení a dopĺňa takto:

01.06.200731.05.2013

1. § 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

01.06.200731.05.2013

㤠1

01.06.200731.05.2013

Predmet úpravy

01.06.200731.05.2013

Zákon upravuje puncovníctvo, skúšanie drahých kovov, identifikáciu voľných drahých kameňov a vsadených drahých kameňov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyrábajú výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, obchodujú s nimi alebo ich inak uvádzajú na trh.

01.06.200731.05.2013

§ 2

01.06.200731.05.2013

Drahé kovy a drahé kamene

01.06.200731.05.2013

(1) Drahými kovmi sú na účely tohto zákona zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.

01.06.200731.05.2013

(2) Drahými kameňmi sú na účely tohto zákona prírodné substancie anorganického pôvodu a organického pôvodu používané v šperkárstve, uvedené v prílohe k zákonu.“.

01.06.200731.05.2013

2. § 6 vrátane nadpisu znie:

01.06.200731.05.2013

㤠6

01.06.200731.05.2013

Orgány štátnej správy

01.06.200731.05.2013

Štátnu správu vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov vykonávajú

01.06.200731.05.2013

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),

01.06.200731.05.2013

b) Puncový úrad.“.

01.06.200731.05.2013

3. V § 7 sa za slová „drahých kovov“ vkladajú slová „a drahých kameňov“.

01.06.200731.05.2013

4. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a obchodníkov s neopracovanými diamantmi.5a)“.

01.06.200731.05.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.06.200731.05.2013

5a) Nariadenie Rady ES č. 2368/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 18/ zv. 2, Ú. v. ES L 358, 31. 12. 2002.) v platnom znení.“.

01.06.200731.05.2013

5. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

01.06.200731.05.2013

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).

01.06.200731.05.2013

6. V § 9 ods. 1 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v odbore drahých kameňov,“.

01.06.200731.05.2013

7. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:

01.06.200731.05.2013

n) vykonáva identifikáciu drahých kameňov,

01.06.200731.05.2013

o) na vyžiadanie vykonáva expertíznu činnosť v odbore drahých kameňov pre potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úradu,6a)

01.06.200731.05.2013

p) vykonáva kontrolu vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi podľa osobitného predpisu.6b)“.

01.06.200731.05.2013

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

01.06.200731.05.2013

6a) § 2 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.200731.05.2013

6b) § 3a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.06.200731.05.2013

8. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.06.200731.05.2013

㤠9a

01.06.200731.05.2013

Správa majetku štátu

01.06.200731.05.2013

(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, Puncový úrad vykonáva správu majetku štátu pri tovare podľa § 3 ods. 1 písm. a), drahých kovoch a drahých kameňoch,

01.06.200731.05.2013

a) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie tovaru alebo veci alebo ktoré boli zhabané v konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,

01.06.200731.05.2013

b) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktoré boli zhabané v trestnom konaní,

01.06.200731.05.2013

c) ktoré boli prenechané v prospech štátu, alebo pri tovare alebo veci, pri ktorých štát nadobudol vlastnícke právo podľa osobitného predpisu.6c)

01.06.200731.05.2013

(2) Puncový úrad je oprávnený tovar alebo vec uvedené v odseku 1 predať, spravidla na dražbe, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.6d)

01.06.200731.05.2013

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa osobitného predpisu.6e)“.

01.06.200731.05.2013

Poznámky pod čiarou k odkazom 6c až 6e znejú:

01.06.200731.05.2013

6c) § 135 ods. 1 a 3 a § 456 Občianskeho zákonníka.

01.06.200731.05.2013

6d) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.06.200731.05.2013

6e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.

01.06.200731.05.2013

9. V § 12 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

01.06.200731.05.2013

„Ak je predkladaný tovar kombinovaný s inými materiálmi, jeho hmotnosť určí Puncový úrad odhadom.“.

01.06.200731.05.2013

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 160 zákona č. 238/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/ zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992.) v platnom znení.“.

01.06.200731.05.2013

11. V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Použitie iných kovov môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť Puncový úrad.“.

01.06.200731.05.2013

12. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Použitie iných spájok môže v technologicky odôvodnených prípadoch povoliť Puncový úrad.“.

01.06.200731.05.2013

13. Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.06.200731.05.2013

(2) Originály vzorov puncových značiek sú v správe Puncového úradu.“.

01.06.200731.05.2013

14. V § 23 odsek 2 znie:

01.06.200731.05.2013

(2) Ak starý tovar nie je možné bez poškodenia trvanlivo označiť puncovou značkou alebo ak predkladateľ s trvanlivým označením starého tovaru nesúhlasí, označí ho Puncový úrad zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia o rýdzosti tovaru.“.

01.06.200731.05.2013

15. V § 25 ods. 2 sa za slová „colným dokladom“ vkladajú slová „alebo dokladom o vrátení chybného tovaru“.

01.06.200731.05.2013

16. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

01.06.200731.05.2013

㤠28a

01.06.200731.05.2013

Ak opakované skúšky a konečná skúška rýdzosti tovaru preukážu, že tovar nemá predkladateľom deklarovanú rýdzosť, úhradu za tieto skúšky znáša predkladateľ.“.

01.06.200731.05.2013

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 284 zákona č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Čl. 84 Colného kódexu spoločenstva.“.

01.06.200731.05.2013

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 377 zákona č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Čl. 161 a 162 Colného kódexu spoločenstva.“.

01.06.200731.05.2013

19. Nadpis štvrtej časti znie:

01.06.200731.05.2013

„SKÚŠANIE OSTATNÝCH VÝROBKOV A VECÍ Z DRAHÝCH KOVOV A IDENTIFIKÁCIA DRAHÝCH KAMEŇOV“.

01.06.200731.05.2013

20. § 32 vrátane nadpisu znie:

01.06.200731.05.2013

㤠32

01.06.200731.05.2013

Mince

01.06.200731.05.2013

Výrobca mincí je povinný predložiť Puncovému úradu alebo príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie, oprávnenému overovať rýdzosť, vzorky z razby mincí na overenie rýdzosti. Bez osvedčenia o overení rýdzosti nesmie výrobca razbu odovzdať odberateľovi.“.

01.06.200731.05.2013

21. V § 35 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak vykonanie požadovaných úkonov nie je možné z dôvodov ochrany zdravia.“.

01.06.200731.05.2013

22. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.06.200731.05.2013

㤠36a

01.06.200731.05.2013

Identifikácia drahých kameňov

01.06.200731.05.2013

(1) Puncový úrad identifikuje drahé kamene na žiadosť predkladateľa. Identifikácia sa vykonáva nedeštruktívnymi gemologickými skúškami. O výsledku gemologickej skúšky vydá Puncový úrad osvedčenie.

01.06.200731.05.2013

(2) Na výkon identifikácie drahých kameňov sa vzťahuje ustanovenie § 35 ods. 3 obdobne.“.

01.06.200731.05.2013

23. § 37 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

01.06.200731.05.2013

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na zahraničných podnikateľov, ktorí obchodujú s tovarom na území Slovenskej republiky.

01.06.200731.05.2013

(8) Odsek 1 sa primerane vzťahuje aj na osoby, ktoré neopracované diamanty spracovávajú alebo s nimi obchodujú.“.

01.06.200731.05.2013

24. § 38 znie:

01.06.200731.05.2013

㤠38

01.06.200731.05.2013

Výrobnú značku môže používať len výrobca, ktorému bola pridelená a ňou označovať len tovar, ktorý sám vyrobil alebo skompletizoval.“.

01.06.200731.05.2013

25. V § 43 ods. 1 sa za slová „drahými kovmi“ vkladajú slová „a obchodníkov s neopracovanými diamantmi“.

01.06.200731.05.2013

26. V § 43 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neopracovanými diamantmi“.

01.06.200731.05.2013

27. V § 43 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neopracovanými diamantmi“.

01.06.200731.05.2013

28. Nadpis § 46 znie: „Správne delikty“.

01.06.200731.05.2013

29. § 48 vrátane nadpisu znie:

01.06.200731.05.2013

㤠48

01.06.200731.05.2013

Priestupky

01.06.200731.05.2013

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

01.06.200731.05.2013

a) bez príslušného oprávnenia vykonáva rovnakú činnosť ako výrobca alebo obchodník,

01.06.200731.05.2013

b) falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, hoci vie, že je takouto značkou označený,

01.06.200731.05.2013

c) dopustí sa pri predaji klamlivého označenia.

01.06.200731.05.2013

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) uloží Puncový úrad pokutu do 100 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) uloží Puncový úrad pokutu do 500 000 Sk.

01.06.200731.05.2013

(3) Tomu, kto sa dopustí priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c) opakovane do troch rokov, uloží Puncový úrad dvojnásobnú pokutu.

01.06.200731.05.2013

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.17a)“.

01.06.200731.05.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

01.06.200731.05.2013

17a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.06.200731.05.2013

30. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:

01.06.200731.05.2013

㤠54a

01.06.200731.05.2013

Za úradne označený sa považuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený príslušným orgánom členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov tohto štátu, ak označenie bolo vykonané puncovými značkami používanými od 1. mája 2004 a ak je toto označenie ekvivalentné označeniu podľa tohto zákona.“.

01.06.200731.05.2013

31. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

01.06.200731.05.2013

„Príloha

01.06.200731.05.2013

k zákonu č. 10/2004 Z. z.

01.06.200731.05.2013

v znení zákona č. 221/2007 Z. z.

01.06.200731.05.2013

Zoznam drahých kameňov

01.06.200731.05.2013

Tabuľka


01.06.200731.05.2013

Čl. II

01.06.200731.05.2013

Účinnosť

01.06.200731.05.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.


01.06.200731.05.2013

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.200731.05.2013

Pavol Paška v. r.

01.06.200731.05.2013

Robert Fico v. r.