Zákon č. 217/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

Čiastka 97/2007
Platnosť od 04.05.2007
Účinnosť od 01.06.2007

OBSAH

01.06.2007

217

01.06.2007

ZÁKON

01.06.2007

z 29. marca 2007,

01.06.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

01.06.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2007

Čl. I

01.06.2007

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2007

1. Slovo „výrobok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vrátane jeho príloh a v právnych predpisoch vydaných na jeho vykonanie nahrádza slovom „produkt“ v príslušnom tvare.

01.06.2007

2. V § 1 odsek 1 znie:

01.06.2007

(1) Tento zákon upravuje

01.06.2007

a) podmienky a postup pri udeľovaní a používaní environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt" (ďalej len „národná environmentálna značka"),

01.06.2007

b) pôsobnosť orgánov štátnej správy pri udeľovaní environmentálnej značky „Európsky kvet" (ďalej len „environmentálna značka Európskeho spoločenstva") ustanovenej podľa osobitného predpisu,1a)

01.06.2007

c) zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.1a)“.

01.06.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.06.2007

1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5, Ú. v. ES L 237, 21. 9. 2000).“.

01.06.2007

3. Slovo „tovar“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vrátane príloh nahrádza slovom „výrobok“ v príslušnom tvare.

01.06.2007

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

01.06.2007

3) Body 6.2 a 6.3 prílohy VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26, Ú. v. ES L 114, 24. 4. 2001).“.

01.06.2007

5. V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 5“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.

01.06.2007

6. V § 2 ods. 2 sa slovo „Environmentálnou“ nahrádza slovami „Národnou environmentálnou“.

01.06.2007

7. V nadpise § 3 sa za slovo „udelenie“ vkladá slovo „národnej“.

01.06.2007

8. V § 3 ods. 1 sa slovo „Environmentálna“ nahrádza slovami „Národná environmentálna“.

01.06.2007

9. V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová „udelenie environmentálnej značky“ nahrádzajú slovami „udelenie národnej environmentálnej značky“.

01.06.2007

10. V § 3 ods. 4 písm. b) sa slovo „priemyselného“ vypúšťa a slovo „vyrábajúceho“ sa nahrádza slovom „produkujúceho“.

01.06.2007

11. V § 3 ods. 4 písm. f) sa za slovo „udelená“ vkladá slovo „národná“.

01.06.2007

12. V § 3 ods. 6 sa slovo „Environmentálnu“ nahrádza slovami „Národnú environmentálnu“.

01.06.2007

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Napríklad zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.06.2007

14. V § 4 ods. 1 sa slovo „Environmentálna“ nahrádza slovami „Národná environmentálna“.

01.06.2007

15. V § 5 ods. 4 sa slová „(§ 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 10)“.

01.06.2007

16. V § 5 odsek 9 znie:

01.06.2007

(9) Skupiny produktov, podskupiny produktov a osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny produktov a podskupiny produktov vrátane ich aktualizácie podľa odseku 7 určí ministerstvo a uverejní ich vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník") a na svojej internetovej stránke.“.

01.06.2007

17. V § 6 ods. 1 tretia veta znie:

01.06.2007

„V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný produkt"; v dolnej časti sa uvádza identifikačné číslo oznámenia o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky.“.

01.06.2007

18. V § 9 odsek 4 znie:

01.06.2007

(4) Úhrada podľa odseku 1 písm. a) spojená s preskúmaním žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky je najmenej 5 000 Sk a najviac 15 000 Sk.“.

01.06.2007

19. V § 9 odseky 6 a 7 znejú:

01.06.2007

(6) Úhrada podľa odseku 1 písm. b) za používanie národnej environmentálnej značky je 0,02 % z ročného objemu predaja produktu; ročná úhrada za produkty v jednej skupine produktov je najmenej 3 000 Sk a najviac 120 000 Sk.

01.06.2007

(7) Základom na určenie čiastky ročného objemu predaja je

01.06.2007

a) výrobná cena, ak je produktom výrobok,

01.06.2007

b) dodacia cena, ak je produktom služba.“.

01.06.2007

20. V § 9 ods. 8 písm. b) sa slová „v systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu“ nahrádzajú slovami „v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit“.

01.06.2007

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 468/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001. Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.06.2007

22. § 10 vrátane nadpisu znie:

01.06.2007

㤠10

01.06.2007

Environmentálna značka Európskeho spoločenstva

01.06.2007

Na udeľovanie a používanie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva sa vzťahujú osobitné predpisy.13a)“.

01.06.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

01.06.2007

13a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.

01.06.2007

Rozhodnutie Komisie č. 2000/728/ES z 10. novembra 2000 ustanovujúce poplatky za prihlášku environmentálnej značky spoločenstva a ročné poplatky za environmentálnu značku spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000) v znení rozhodnutia Komisie 2000/393/ES z 22. mája 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/728/ES ustanovujúce poplatky za prihlášku environmentálnej značky spoločenstva a ročné poplatky za environmentálne značky spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7, Ú. v. EÚ L 135, 3. 6. 2003).

01.06.2007

Rozhodnutie Komisie č. 2000/729/ES z 10. novembra 2000 o štandardnej zmluve obsahujúcej podmienky používania environmentálnej značky spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000).

01.06.2007

Rozhodnutie Komisie č. 2000/730/ES z 10. novembra 2000, ktorým sa zriaďuje Rada pre environmentálne označovanie Európskej únie a jej rokovací poriadok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000).

01.06.2007

Rozhodnutie Komisie č. 2000/731/ES z 10. novembra 2000, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok Poradenského fóra revidovaného systému pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000).“.

01.06.2007

23. § 11 až 13 sa vypúšťajú.

01.06.2007

24. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 7 až 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.06.2007

25. V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:

01.06.2007

a) určuje skupiny produktov a podľa potreby aj podskupiny produktov, ako aj osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny produktov a podskupiny produktov vrátane ich pravidelnej revízie a aktualizácie (§ 5 ods. 9),“.

01.06.2007

26. V § 14 ods. 2 písmeno f) znie:

01.06.2007

f) plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,14a) ako aj ďalšie úlohy na úseku medzinárodnej spolupráce v záujme zabezpečenia súladu a koordinovanosti národného systému environmentálneho označovania produktov so schémou Európskeho spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky.“.

01.06.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

01.06.2007

14a) Čl. 11 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.“.

01.06.2007

27. V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na výkon kontrolnej činnosti podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.14b)“.

01.06.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

01.06.2007

14b) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.“.

01.06.2007

28. V § 15 odsek 2 znie:

01.06.2007

(2) Ministerstvo raz ročne uverejní vo vestníku a na svojej internetovej stránke zoznam produktov, ktorým udelilo národnú environmentálnu značku a zoznam výrobkov,14c) ktorým udelilo environmentálnu značku Európskeho spoločenstva a využije ďalšie formy aktívnej propagácie a informovania verejnosti o systéme environmentálneho označovania.“.

01.06.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

01.06.2007

14c) Čl. I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.“.

01.06.2007

29. V § 16 odsek 1 znie:

01.06.2007

(1) Pokutu do 500 000 Sk uloží inšpekcia právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak na území Slovenskej republiky

01.06.2007

a) neoprávnene používa národnú environmentálnu značku alebo environmentálnu značku Európskeho spoločenstva,

01.06.2007

b) použije klamlivú reklamu, klamlivé označenie produktu alebo výrobku,14c) akúkoľvek inú značku, alebo logo, ktoré by mohli viesť k zámene s národnou environmentálnou značkou alebo s environmentálnou značkou Európskeho spoločenstva.“.

01.06.2007

30. V § 16 odsek 3 znie:

01.06.2007

(3) Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a na pohnútky a okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, na čas trvania protiprávneho stavu a na hroziace alebo vzniknuté škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.“.

01.06.2007

31. Nad § 18 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

01.06.2007

„Prechodné ustanovenia“.

01.06.2007

Súčasne sa zrušuje nadpis pod § 18.

01.06.2007

32. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.06.2007

㤠18a

01.06.2007

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007

01.06.2007

(1) Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky “Environmentálne vhodný výrobok„ uzavreté do 31. mája 2007 ostávajú nedotknuté do skončenia ich platnosti, najneskôr však do 31. mája 2010.

01.06.2007

(2) Výnosy ministerstva, ktorými sa určili osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky do 31. mája 2007, strácajú účinnosť dňom v nich uvedeným, najneskôr však 31. mája 2010.“.

01.06.2007

33. Príloha č. 2 znie:

01.06.2007

„Príloha č. 2

01.06.2007

k zákonu č. 469/2002 Z. z.

01.06.2007

NÁRODNÁ ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA

01.06.2007

(vzor)

01.06.2007

Národná environmentálna značka podľa vzoru uvedeného v tejto prílohe je jednofarebná a môže sa tlačiť v ľubovoľnej farbe, ktorá vyhovuje celkovému tvarovaniu produktu alebo jeho obalu.

01.06.2007

Vonkajší priemer (veľkosť) značky musí byť minimálne 15 mm.

01.06.2007

01.06.2007

34. Príloha č. 3 sa vypúšťa.

01.06.2007

35. V prílohe č. 4 v nadpise sa za slovo „používať" vkladá slovo „národnú".

01.06.2007

36. V prílohe č. 4 sa vypúšťa časť B. Súčasne sa zrušuje označenie časti A.

01.06.2007

37. V prílohe č. 4 čl. 1 písm. a) sa slová „výnosu, ktorým boli vydané osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky" nahrádzajú slovami „oznámenia o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky".

01.06.2007

38. V prílohe č. 4 čl. 9 písm. a) druhý bod znie:

01.06.2007

2. koniec platnosti zmluvy,".

01.06.2007

39. V prílohe č. 4 čl. 9 sa vypúšťa písmeno d).

01.06.2007

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

01.06.2007

40. V prílohe č. 4 časti Prílohy k zmluve časť Príloha č. 2 znie:

01.06.2007

„Príloha č. 2 – kópia oznámenia ministerstva o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky pre príslušnú skupinu a podskupinu produktov.".


01.06.2007

Čl. II

01.06.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.


01.06.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.2007

Pavol Paška v. r.

01.06.2007

Robert Fico v. r.