Nariadenie vlády č. 211/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z.

Čiastka 94/2007
Platnosť od 01.05.2007 do30.06.2010
Účinnosť od 01.05.2007 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z.

OBSAH

01.05.200730.06.2010

211

01.05.200730.06.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.05.200730.06.2010

Slovenskej republiky

01.05.200730.06.2010

z 11. apríla 2007,

01.05.200730.06.2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z.

01.05.200730.06.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.05.200730.06.2010

Čl. I

01.05.200730.06.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.05.200730.06.2010

1. V § 7 ods. 1 prvá veta znie:

01.05.200730.06.2010

„Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia zaraďuje vzdelávacia ustanovizeň v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „Slovenská zdravotnícka univerzita"), komorami4) a s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu.5)“.

01.05.200730.06.2010

2. V § 7 ods. 2 sa slová „Slovenská zdravotnícka univerzita“ nahrádzajú slovami „vzdelávacia ustanovizeň“.

01.05.200730.06.2010

3. V § 12 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ktorých jednotnú štruktúru schvaľuje ministerstvo zdravotníctva.“.

01.05.200730.06.2010

4. V § 12 odsek 2 znie:

01.05.200730.06.2010

(2) Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho pracovníka určené na účely zaznamenávania všetkých foriem ďalšieho vzdelávania; vydá ich vzdelávacia ustanovizeň na žiadosť uchádzača. Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania. Slovenská zdravotnícka univerzita vedie register vydaných dokladov a zaradení do špecializačného štúdia podľa § 7 na základe oznámení vzdelávacích ustanovizní.“.

01.05.200730.06.2010

5. Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:

01.05.200730.06.2010

㤠14b

01.05.200730.06.2010

Indexy vydané podľa predpisov platných do 30. apríla 2007 ostávajú v platnosti.“.

01.05.200730.06.2010

6. V prílohe č. 1 časti A. sa písmeno c) dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

01.05.200730.06.2010

12. špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii“.

01.05.200730.06.2010

7. V prílohe č. 1 časti A. písm. e) sa vypúšťa bod 28.

01.05.200730.06.2010

Doterajší bod 29 sa označuje ako bod 28.

01.05.200730.06.2010

8. V prílohe č. 1 časti A. sa písmeno e) dopĺňa bodmi 29 až 31, ktoré znejú:

01.05.200730.06.2010

29. echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému,

01.05.200730.06.2010

30. invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a angiológii,

01.05.200730.06.2010

31. invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu a implantácia kardiostimulátorov.“.

01.05.200730.06.2010

9. V prílohe č. 2 časti C. písmeno a) znie:

01.05.200730.06.2010

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy

01.05.200730.06.2010

1. laboratórna medicína,

01.05.200730.06.2010

2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

01.05.200730.06.2010

3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,

01.05.200730.06.2010

4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,

01.05.200730.06.2010

5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,

01.05.200730.06.2010

6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii,

01.05.200730.06.2010

7. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia,

01.05.200730.06.2010

8. laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia,

01.05.200730.06.2010

9. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov.

01.05.200730.06.2010

Certifikované pracovné činnosti:

01.05.200730.06.2010

– klinická imunológia a alergológia,

01.05.200730.06.2010

– lekárska genetika.“.

01.05.200730.06.2010

10. V prílohe č. 2 časti C. sa písmeno b) dopĺňa bodmi 8 až 12, ktoré znejú:

01.05.200730.06.2010

8. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

01.05.200730.06.2010

9. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,

01.05.200730.06.2010

10. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,

01.05.200730.06.2010

11. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,

01.05.200730.06.2010

12. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii.“.

01.05.200730.06.2010

11. V prílohe č. 3 sa písmeno g) dopĺňa bodmi 12 až 17, ktoré znejú:

01.05.200730.06.2010

12. vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov,

01.05.200730.06.2010

13. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

01.05.200730.06.2010

14. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,

01.05.200730.06.2010

15. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,

01.05.200730.06.2010

16. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii,

01.05.200730.06.2010

17. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii.“.

01.05.200730.06.2010

12. V prílohe č. 3 sa písmeno h) dopĺňa bodmi 6 až 8, ktoré znejú:

01.05.200730.06.2010

6. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

01.05.200730.06.2010

7. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,

01.05.200730.06.2010

8. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike.“.


01.05.200730.06.2010

Čl. II

01.05.200730.06.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2007.


01.05.200730.06.2010

Robert Fico v. r.