Zákon č. 210/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2007
Platnosť od 01.05.2007
Účinnosť od 01.06.2007

OBSAH

01.06.2007

210

01.06.2007

ZÁKON

01.06.2007

z 29. marca 2007,

01.06.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

01.06.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2007

Čl. I

01.06.2007

Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z. a zákona č. 358/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2007

1. V § 1 odsek 1 znie:

01.06.2007

(1) Tento zákon upravuje

01.06.2007

a) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vykonávajúcich šľachtenie alebo plemenitbu hospodárskych zvierat a zveri z chovu, ktorých účelom je zveľaďovanie, zlepšovanie úžitkovosti a konkurencieschopnosti hospodárskych zvierat,

01.06.2007

b) ochranu, zachovanie a využívanie genetických zdrojov hospodárskych zvierat,

01.06.2007

c) štátny plemenársky dozor.“.

01.06.2007

2. § 2 znie:

01.06.2007

㤠2

01.06.2007

(1) Šľachtenie je zlepšovanie úžitkových a iných znakov a vlastností hospodárskych zvierat selekciou a plemenitbou.

01.06.2007

(2) Plemenitba je cieľavedomé rozmnožovanie hospodárskych zvierat.

01.06.2007

(3) Kríženie (hybridizácia) je metóda šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat s použitím pripárovania zvierat patriacich k populáciám, ktoré sa odlišujú svojím genofondom.

01.06.2007

(4) Hospodárskymi zvieratami sú zvieratá podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur (ďalej len „hovädzí dobytok"), zvieratá druhov kôň a somár a ich kríženec (ďalej len „koňovité zvieratá"), ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich ekonomického zhodnotenia.

01.06.2007

(5) Chov je skupina hospodárskych zvierat alebo jednotlivé zvieratá chované v určitom zariadení a mieste u chovateľa, ktorým je na účely zápisu do plemennej knihy alebo plemenného registra fyzická osoba alebo právnická osoba; na tomto zariadení a mieste sa vykonávajú činnosti súvisiace s plemenitbou a šľachtením.

01.06.2007

(6) Šľachtiteľský chov je chov určený na produkciu čistokrvných plemenníkov alebo hybridných plemenných kancov, alebo čistokrvných plemenníc na účely zlepšovania genofondu príslušného plemena.

01.06.2007

(7) Chránený chov je chov určitého, spravidla zánikom ohrozeného plemena hospodárskych zvierat, ktorého účelom je zachovanie jeho genofondu a historickej hodnoty.

01.06.2007

(8) Plemeno je populácia hospodárskych zvierat rovnakého druhu a rovnakého fylogenetického pôvodu vyznačujúca sa spoločnými charakteristickými znakmi a stálymi vlastnosťami, ktoré v nezmenených podmienkach prenášajú na svoje potomstvo, odlišujúca sa aspoň v jednom znaku alebo vlastnosti od ostatných populácií. Početnosť jedincov populácie tvoriacich plemeno musí umožňovať jej autoreprodukciu.

01.06.2007

(9) Čistokrvné plemenné zviera je každé hospodárske zviera, ktorého rodičia a starí rodičia sú zapísaní v plemennej knihe toho istého plemena alebo podmienečne zapísaní a ktoré je tiež v nej zapísané alebo podmienečne zapísané, alebo spĺňa podmienky jeho zápisu.1)

01.06.2007

(10) Plemenné zviera je zviera zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri a jeho priame potomstvo.

01.06.2007

(11) Hybridné plemenné zviera je zviera, ktoré je produktom kríženia medzi

01.06.2007

a) čistokrvnými plemennými zvieratami genotypovo odlišných druhov, plemien alebo ich línií,

01.06.2007

b) hybridnými zvieratami navzájom,

01.06.2007

c) čistokrvnými plemennými zvieratami a hybridnými zvieratami.

01.06.2007

(12) Chovné zviera je zviera zaradené do plemenitby s vydaným osvedčením o identite, ktoré nespĺňa podmienky určené pre plemenné zviera.

01.06.2007

(13) Úžitkové zviera je zviera, ktoré nespĺňa podmienky určené pre plemenné zviera alebo pre chovné zviera.

01.06.2007

(14) Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktoré vedie združenie chovateľov, šľachtiteľská organizácia1a) alebo uznaná chovateľská organizácia, alebo poverená chovateľská organizácia, ak ide o koňovité zvieratá, aj poverená plemenárska organizácia, v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané čistokrvné plemenné zvieratá určitého plemena s uvedením ich predkov okrem zvierat uvedených v odseku 16 podľa kritérií uvedených v osobitných predpisoch.1b) Pre každé plemeno podľa tohto odseku sa zriaďuje a vedie jedna plemenná kniha.

01.06.2007

(15) Plemenný register je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktorý vedie chovateľský podnik, uznaná chovateľská organizácia alebo poverená plemenárska organizácia, v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané hybridné plemenné zvieratá podľa kritérií uvedených v osobitných predpisoch.1c)

01.06.2007

(16) Plemenárska evidencia je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktoré vedie uznaná chovateľská organizácia alebo poverená plemenárska organizácia a v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané čistokrvné plemenné ryby, včely medonosné, králiky, hydina, bežce a kožušinové zvieratá určitého plemena s uvedením ich predkov. Pre každé plemeno podľa tohto odseku sa zriaďuje a vedie jedna plemenárska evidencia.

01.06.2007

(17) Osvedčenie o identite, pôvode a príslušnosti je doklad sprevádzajúci čistokrvné plemenné zvieratá alebo hybridné plemenné zvieratá, ich spermu, vaječné bunky, embryá a násadové vajcia,1d) vystavený združením chovateľov, šľachtiteľskou organizáciou,1a) uznanou chovateľskou organizáciou alebo poverenou plemenárskou organizáciou.

01.06.2007

(18) Zootechnická kontrola je kontrola určená na zlepšenie chovov spočívajúca v kontrole hospodárskych zvierat alebo v preskúmaní vydaných dokladov na hospodárske zvieratá.“.

01.06.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1d znejú:

01.06.2007

1) Napríklad rozhodnutie Komisie 90/255/EHS z 10. mája 1990, ktorým sa stanovujú kritériá pre zápis čistokrvných plemenných oviec a kôz do plemenných kníh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení.

01.06.2007

1a) Napríklad rozhodnutie Komisie 89/501/EHS z 18. júla 1989 stanovujúce kritériá na schválenie a kontrolu združení chovateľov a šľachtiteľských organizácií, ktoré vytvárajú alebo vedú plemenné knihy pre čistokrvné plemenné ošípané (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9).

01.06.2007

1b) Napríklad rozhodnutie Komisie 89/502/EHS z 18. júla 1989 ustanovujúce kritériá na zápis plemenných ošípaných do plemenných kníh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9).

01.06.2007

1c) Napríklad rozhodnutie Komisie 89/504/EHS z 18. júla 1989 ustanovujúce kritériá na schvaľovanie a riadenie združení chovateľov, plemenárskych organizácií a súkromných spoločností, ktoré zakladajú a vedú registre pre hybridné plemenné ošípané (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9).

01.06.2007

1d) Napríklad rozhodnutie Komisie 89/503/EHS z 18. júla 1989 ustanovujúce osvedčenia pre čistokrvné plemenné ošípané, ich spermu, vaječné bunky a embryá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9), rozhodnutie Komisie 2005/379/ES zo 17. mája 2005 o potvrdení pôvodu zvieraťa a údajoch o pôvode čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka, jeho spermy, vajíčok a embryí (Ú. v. EÚ L 125, 18. 5. 2005), rozhodnutie Komisie 89/506/EHS z 18. júla 1989 stanovujúce osvedčenie pre hybridné plemenné ošípané, ich spermu, vaječné bunky a embryá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9), rozhodnutie Komisie 90/258/EHS z 10. mája 1990 stanovujúce zootechnické certifikáty o pôvode čistokrvných plemenných oviec a kôz, ich spermy, vaječných buniek a embryí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení.“.

01.06.2007

3. V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slovo „hodnotenie“ vkladajú slová „priamych a nepriamych“.

01.06.2007

4. V § 3 ods. 1 písm. c) sa za slovo „dedičnosti“ vkladajú slová „priamych a nepriamych“ a za slovo „vlastností“ sa vkladajú slová „a kontroly dedičnosti zdravia“.

01.06.2007

5. V § 3 ods. 1 písmeno j) znie:

01.06.2007

j) vedenie plemenárskej evidencie,“.

01.06.2007

6. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.06.2007

k) vydávanie osvedčení o identite, pôvode a príslušnosti podľa § 2 ods. 17,“.

01.06.2007

7. § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.06.2007

l) zapojenie sa do medzinárodných systémov genetického hodnotenia hospodárskych zvierat (ďalej len „kontrola dedičnosti").“.

01.06.2007

8. V § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťa čiarka a slovo „alebo“ sa nahrádza slovom „a“.

01.06.2007

9. V § 4 ods. 3 písm. e) sa odkaz 1 nad slovom „správy“ označuje ako odkaz 1e a odkaz 1a nad slovom „požiadaviek“ sa označuje ako odkaz 1f.

01.06.2007

10. V § 5 ods. 2 sa odkaz 1b nad slovom „štátom“ označuje ako odkaz 1g.

01.06.2007

11. V § 6 ods. 1 písm. b) sa nad slovo „zápis“ umiestňuje odkaz 2a.

01.06.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.06.2007

2a) Napríklad rozhodnutie Komisie 84/419/EHS z 19. júla 1984 o kritériách pre zápis hovädzieho dobytka do plemennej knihy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6).“.

01.06.2007

12. V § 6 ods. 3 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „na základe žiadosti“ a nad slovo „prizná“ sa umiestňuje odkaz 2b.

01.06.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

01.06.2007

2b) Napríklad rozhodnutie Komisie 90/254/EHS z 10. mája 1990, ktorým sa stanovujú kritériá pre schvaľovanie organizácií a združení chovateľov, ktoré zakladajú alebo vedú plemenné knihy pre čistokrvné plemenné ovce a kozy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení.“.

01.06.2007

13. V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

01.06.2007

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

01.06.2007

14. V § 6 ods. 6 sa odkaz 2a nad slovom „štáte“ označuje ako odkaz 2c.

01.06.2007

15. V § 6 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.06.2007

d) nesplnila povinnosť podľa odseku 7.“.

01.06.2007

16. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:

01.06.2007

a) výberové komisie pre hovädzí dobytok, koňovité zvieratá, ošípané, ovce, kozy a zveri z chovu,“.

01.06.2007

17. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.06.2007

d) navrhujú ministerstvu uznanie alebo zrušenie chráneného chovu hovädzieho dobytka, koňovitých zvierat, ošípaných, oviec a kôz.“.

01.06.2007

18. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.06.2007

d) vykonávajú hodnotenie chovov rýb a navrhujú ministerstvu vydanie osvedčenia na chov rýb.“.

01.06.2007

19. V § 10 ods. 1 písm. b) sa nad slovo „úžitkovosti“ umiestňuje odkaz 3a a za slovo „úžitkovosti“ sa vkladá čiarka a slová „kontroly dedičnosti a do kontroly zdravia“.

01.06.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

01.06.2007

3a) Napríklad rozhodnutie Komisie 90/256/EHS z 10. mája 1990, ktorým sa stanovujú metódy pre kontrolu úžitkovosti a posudzovanie genetickej hodnoty čistokrvných plemenných oviec a kôz (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení.“.

01.06.2007

20. V § 10 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kontroly dedičnosti zdravia“.

01.06.2007

21. V § 11 písm. a) sa za slovo „dedičnosti“ vkladá čiarka a slová „kontroly dedičnosti zdravia a kontroly“, slová „ich úžitkových“ sa nahrádzajú slovami „ich priamych a nepriamych úžitkových“ a za slovom „vlastností“ sa vypúšťajú slová „a ich zdravia“.

01.06.2007

22. V § 11 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.06.2007

b) v kvalifikovanom odhade plemennej hodnoty porovnaním rôznych metód testovania, ktoré určuje referenčný orgán3b) zodpovedný za spoluprácu v zjednocovaní metód testovania a odhadu výsledných hodnôt u čistokrvného plemena hovädzieho dobytka,“.

01.06.2007

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

01.06.2007

23. § 11 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.06.2007

d) v zverejňovaní dosahovaných plemenných hodnôt zvierat, výsledkov šľachtenia a plemenárskej činnosti.“.

01.06.2007

24. V § 12 ods. 3 sa v úvodnej vete za slovo „odporúčanie“ vkladá slovo „poverenej“.

01.06.2007

25. V § 12 ods. 4 sa v úvodnej vete za slovo „vyjadrenia“ vkladá slovo „poverenej“.

01.06.2007

26. V § 17 ods. 1 sa za slovo „testovanie“ vkladajú slová „priamych a nepriamych“ a za slová „kontrolu dedičnosti úžitkových vlastností a“ sa vkladá slovo „kontrolu“.

01.06.2007

27. V § 17 ods. 3 sa za slovo „úžitkovosti“ vkladajú slová „a kontroly dedičnosti zdravia“.

01.06.2007

28. V § 17 ods. 4 sa v úvodnej vete za slovo „dedičnosti“ vkladá čiarka a slová „kontroly dedičnosti zdravia“ a za slovo „testovania“ sa vkladajú slová „priamych a nepriamych“.

01.06.2007

29. V § 17 ods. 4 písm. c) sa za slovo „plemenníkov“ vkladá čiarka a slová „ktoré sú zapísané v plemenárskej evidencii plemenníkov, alebo ich spermy“.

01.06.2007

30. V § 17 ods. 5 sa v úvodnej vete za slovo „dedičnosti“ vkladá čiarka a slová „kontrola dedičnosti zdravia“ a za slovo „testovania“ sa vkladajú slová „priamych a nepriamych“.

01.06.2007

31. V § 18 odsek 4 znie:

01.06.2007

(4) Na prirodzenú plemenitbu, insemináciu a embryotransfer možno použiť len plemenníky, na ktoré bolo vydané osvedčenie o použití na plemenitbu. Osvedčenie o použití na plemenitbu vydáva na základe záväzného posudku výberovej komisie uznaná chovateľská organizácia, ktorá vedie plemennú knihu tohto plemena. Táto uznaná chovateľská organizácia vydáva osvedčenie o použití na plemenitbu i na spermu, vajíčka a embryá dovezené z tretích krajín podľa § 24 ods. 7 písm. e).“.

01.06.2007

32. V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.06.2007

(5) Ustanovenia odseku 4 sa nevzťahujú na použitie plemenníkov zaradených do prirodzenej plemenitby alebo inseminácie, na plemennice určené na chovné účely, na používanie spermy, vajíčok, embryí pochádzajúcich z členských štátov Európskej únie.“.

01.06.2007

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

01.06.2007

33. V § 18 ods. 7 sa slová „§ 17 ods. 6 a § 18 ods. 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6 a § 17 ods. 6“.

01.06.2007

34. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

01.06.2007

㤠19a

01.06.2007

(1) Ministerstvo vydáva osvedčenia na chov rýb na základe žiadosti chovateľa o vydanie osvedčenia a stanoviska uznávacej komisie.

01.06.2007

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje údaje o žiadateľovi, ak ide o

01.06.2007

a) fyzickú osobu podnikateľa, meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a identifikačné číslo,

01.06.2007

b) právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo.

01.06.2007

(3) Prílohu žiadosti podľa odseku 1 tvorí

01.06.2007

a) kópia živnostenského listu, výpisu z obchodného registra alebo iného dokladu, ktorý oprávňuje na vykonávanie chovu rýb,

01.06.2007

b) doklad o vlastníctve alebo kópia zmluvy o prenájme vodnej plochy,

01.06.2007

c) doklad o odbornom vzdelaní žiadateľa alebo ním poverenej osoby, ktorá bude vykonávať odborný dozor so zameraním na chov rýb,

01.06.2007

d) potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpečení vykonávania veterinárneho dohľadu,5a)

01.06.2007

e) identifikačné údaje o vodnej ploche,5b)

01.06.2007

f) druhy rýb, ktoré chovateľ chová alebo chce chovať, a ich pôvod.

01.06.2007

(4) Chovateľ je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa vydania osvedčenia podľa odseku 1.

01.06.2007

(5) Na účely informovania verejnosti ministerstvo zverejňuje o držiteľoch osvedčení na chov rýb údaje podľa odseku 1.“.

01.06.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

01.06.2007

5a) Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.06.2007

5b) Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.“.

01.06.2007

35. V § 21 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a genetické zdroje ohrozených plemien a populácií“.

01.06.2007

36. V § 23 ods. 2 sa za slová „zariadeniach alebo“ vkladajú slová „vlastníci koňovitých zvierat svojimi plemenníkmi“.

01.06.2007

37. V § 23 ods. 3 sa slová „(§ 18 ods. 4 až 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 18 ods. 4 až 7)“.

01.06.2007

38. V § 24 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zvierat“ vkladajú slová „anglický plnokrvník, klusák a arabský plnokrvník“.

01.06.2007

39. V § 24 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pôvode a príslušnosti,“.

01.06.2007

40. V § 24 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.06.2007

g) u plemenníkov sú doložené DNA genotypom.“.

01.06.2007

41. V § 24 ods. 6 sa v úvodnej vete slovo „plemenníkov“ nahrádza slovom „býkov“.

01.06.2007

42. V § 25 ods. 1 písm. d) sa slová „veterinárnej medicíny alebo zootechniky“ nahrádzajú slovami „so zameraním na všeobecné veterinárne lekárstvo alebo živočíšnu výrobu II. stupňa“ a posledná veta znie: „Tieto činnosti môže vykonávať aj iná osoba, ak absolvovala preškolenie na činnosti uvedené v písmenách a) až d) a je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.“.

01.06.2007

43. V § 28 ods. 1 písm. g) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

01.06.2007

44. V § 28 ods. 1 písm. i) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

01.06.2007

45. V § 28 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

01.06.2007

46. V § 28 ods. 2 písm. c) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

01.06.2007

47. V § 29 ods. 3 písm. c) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

01.06.2007

48. V § 33 ods. 1 písm. a) sa slová „testovania úžitkových“ nahrádzajú slovami „testovania priamych a nepriamych úžitkových“.

01.06.2007

49. V prílohe bode 2 sa za slová „(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 167, 26. 6. 1987)“ dopĺňajú slová „v znení smernice Rady 2005/24/ES zo 14. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2005)“.


01.06.2007

Čl. II

01.06.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007.


01.06.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.2007

Pavol Paška v. r.

01.06.2007

Robert Fico v. r.