15.01.2007

21

15.01.2007

ZÁKON

15.01.2007

z 13. decembra 2006

15.01.2007

o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15.01.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:15.01.2007

Čl. II

15.01.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z. a zákona č. 693/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

15.01.2007

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 196 písm. j) sa za čiarku vkladá slovo „vývoz“.

15.01.2007

Čl. III

15.01.2007

Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

15.01.2007

1. V § 2 písm. h) sa za slovom „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

2. V § 3 ods. 3 písm. k) sa za slovom „tranzit“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb“ nahrádza citáciou „§ 15 až 20 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.“.

15.01.2007

4. V § 6 ods. 1 sa za slovom „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

5. V § 13 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo obchodu medzi členskými štátmi s ňou,“.

15.01.2007

6. Nadpis pod § 19 znie: „Dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi a obchodovanie na území Slovenskej republiky s vysoko rizikovými chemickými látkami“.

15.01.2007

7. § 19 sa dopĺňa novým odsekom 1, ktorý znie:

15.01.2007

(1) Obchodovať s vysoko rizikovými chemickými látkami na území Slovenskej republiky môže len držiteľ povolenia na obchodovanie s vysoko rizikovými chemickými látkami2) na základe povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok.“.

15.01.2007

Doterajšie odseky 1 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 7.

15.01.2007

8. V § 19 ods. 2 sa za slovo „dovážať“ vkladajú slová „alebo obchodovať medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

9. V § 19 ods. 2 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

10. V § 19 ods. 3 sa za slovo „dovoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

11. V § 19 ods. 4 sa za slovo „vývoz“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

12. V § 19 ods. 5 sa za slovo „vyvážať“ vkladá čiarka a slová „obchodovať medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

13. V § 19 ods. 6 sa za slovo „dovoz“ vkladajú slová „a obchod medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

14. V nadpise pod § 20 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

15. V § 20 ods. 1 sa za slovo „vývoz“ vkladá čiarka a slová „obchod medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

16. V § 20 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

15.01.2007

17. V § 21 ods. 2 sa za slovo „vývoze“ vkladá čiarka a slová „obchode medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

18. V § 21 ods. 3 písm. g) sa za slovo „látka“ vkladajú slová „alebo s ktorým sa má obchodovať medzi členskými štátmi s vysoko rizikovou chemickou látkou“.

15.01.2007

19. V § 21 ods. 3 písm. i) sa za slovo „dovozu“ vkladá čiarka a slová „obchodu medzi členskými štátmi“.

15.01.2007

20. § 30 sa dopĺňa novými odsekmi 1 a 2, ktoré znejú:

15.01.2007

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania rizikovej chemickej látky písomne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu. Oznámenie o začatí používania rizikovej chemickej látky obsahuje tieto údaje:

15.01.2007

a) obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko a adresu miesta podnikania fyzickej osoby, ktorá bude používateľom rizikovej chemickej látky,

15.01.2007

b) identifikačné číslo právnickej osoby a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby ako používateľa rizikovej chemickej látky,

15.01.2007

c) meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu,

15.01.2007

d) názov rizikovej chemickej látky, ktorá bude používaná,

15.01.2007

e) registračné číslo Služby chemických abstrákt.

15.01.2007

(2) Ministerstvo po obdržaní údajov podľa odseku 1 vykoná registráciu používateľa rizikovej chemickej látky a do 15 dní mu oznámi pridelené registračné číslo. Registráciu ministerstvo zruší na žiadosť používateľa rizikovej chemickej látky.“.

15.01.2007

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.

15.01.2007

21. § 30 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

15.01.2007

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva rizikové chemické látky inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je povinná upozorniť ju na povinnosť zaregistrovať sa.

15.01.2007

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa rizikové chemické látky, je povinná predložiť ministerstvu kópiu údajov poskytovaných Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.4a)“.

15.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

15.01.2007

4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva a obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. ES L 102, 7. 4. 2004).“.

15.01.2007

22. V § 31 sa vypúšťajú slová „v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii“.

15.01.2007

23. § 33 sa dopĺňa novými odsekmi 1 a 2, ktoré znejú:

15.01.2007

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania menej rizikovej chemickej látky písomne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu. Oznámenie o začatí používania menej rizikovej chemickej látky obsahuje najmä tieto údaje:

15.01.2007

a) obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko a adresu miesta podnikania fyzickej osoby, ktorá bude používateľom menej rizikovej chemickej látky,

15.01.2007

b) identifikačné číslo právnickej osoby a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby ako používateľa menej rizikovej chemickej látky,

15.01.2007

c) meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu,

15.01.2007

d) názov menej rizikovej chemickej látky, ktorá bude používaná,

15.01.2007

e) registračné číslo Služby chemických abstrákt.

15.01.2007

(2) Ministerstvo po obdržaní údajov podľa odseku 1 vykoná registráciu používateľa menej rizikovej chemickej látky a do 15 dní mu oznámi pridelené registračné číslo. Registráciu ministerstvo zruší na žiadosť používateľa menej rizikovej chemickej látky.“.

15.01.2007

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.

15.01.2007

24. § 33 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

15.01.2007

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva menej rizikové chemické látky inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je povinná upozorniť ju na povinnosť zaregistrovať sa.

15.01.2007

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa menej rizikové chemické látky, je povinná predložiť ministerstvu kópiu údajov poskytovaných Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.4a)“.

15.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

15.01.2007

4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva a obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. ES L 102, 7. 4. 2004).“.

15.01.2007

25. V § 34 sa vypúšťajú slová „v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii,“.

15.01.2007

26. V § 35 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „a dovoz“.

15.01.2007

27. V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „orgány štatistiky a“.

15.01.2007

28. § 40 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

15.01.2007

(3) Na účely výkonu kontroly podľa tohto zákona a osobitných predpisov8a) a spracovania súhrnných deklarácií Slovenskej republiky poskytne Štatistický úrad Slovenskej republiky ministerstvu do 15 dní od obdržania požiadavky ministerstva dôverné údaje8b) o

15.01.2007

a) vývoze a dovoze vysoko rizikových chemických látok, rizikových chemických látok a nízko rizikových chemických látok a obchode medzi členskými štátmi s nimi,

15.01.2007

b) každom prevádzkovateľovi, ktorý takýto vývoz, dovoz a obchod medzi členskými štátmi uskutočnil.“.

15.01.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

15.01.2007

8a) Napríklad zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.01.2007

8b) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.“.

15.01.2007

29. V § 42 ods. 3 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo obchode medzi členskými štátmi s nimi“.

15.01.2007

30. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.01.2007

㤠43a

15.01.2007

Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2007

15.01.2007

Povinnosť zaregistrovať sa podľa § 30 ods. 1 a § 33 ods. 1 majú právnické osoby a fyzické osoby do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.

15.01.2007

Čl. IV

15.01.2007

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.01.2007

1. V § 2 písmeno h) znie:

15.01.2007

h) nakladaním

15.01.2007

1. s jadrovými materiálmi ich výroba, spracovanie, prepracovanie, transmutácia, manipulácia, využívanie, skladovanie,

15.01.2007

2. s rádioaktívnymi odpadmi zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úprava, manipulácia, ukladanie rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení, úprava a ukladanie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,

15.01.2007

3. s vyhoretým jadrovým palivom jeho skladovanie, prepracovanie, transmutácia, manipulácia a ukladanie,

15.01.2007

4. so špeciálnymi materiálmi a zariadeniami ich dovoz, vývoz a používanie.“.

15.01.2007

2. V § 3 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Každý, kto dováža špeciálne materiály a zariadenia, je povinný predložiť úradu vyhlásenie, ktoré obsahuje údaje podľa prílohy č. 2 bodu B písm. g) bodu 1 až 3.“.

15.01.2007

3. V § 5 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „dovoz alebo“.

15.01.2007

4. Nadpis pod § 14 znie: „Dovoz alebo vývoz jadrových materiálov, vývoz špeciálnych materiálov a zariadení“.

15.01.2007

5. V § 14 sa v prvej vete za čiarku vkladá slovo „vývoz“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „dovozu a“.

15.01.2007

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 9 ods. 4 písm. c), § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „ § 9 ods. 6 písm. c) , § 13 ods. 4 písm. c) a § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15.01.2007

7. V prílohe č. 2 časti B v nadpise sa za čiarku vkladá slovo „vývoz“.

15.01.2007

8. V prílohe č. 2 časti B písmeno b) znie:

15.01.2007

b) druh a množstvo jadrových materiálov, ktoré majú byť dovezené alebo vyvezené, druh a množstvo špeciálnych materiálov a zariadení, ktoré majú byť vyvezené,“.

15.01.2007

9. V prílohe č. 2 časti B písm. c) sa za slová „z ktorého majú byť“ vkladajú slová „jadrové materiály“.

15.01.2007

10. V prílohe č. 2 časti B písm. g) sa vypúšťajú slová „špeciálnych materiálov a zariadení“.


15.01.2007

Čl. V

15.01.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007.


15.01.2007

Ivan Gašparovič v. r.

15.01.2007

Pavol Paška v. r.

15.01.2007

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

15.01.2007

1) Nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim spoločenstva pre kontrolu exportov položiek a technológie dvojakého použitia v znení nariadenia Rady (ES) č. 2432/2001 z 20. novembra 2001 a nariadenia Rady (ES) č. 1504/2004 z 19. júla 2004 (Ú. v. ES L 159, zv. 43, 30. 6. 2000).

15.01.2007

2) Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

3) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992), čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

4) Čl. 16 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

01.06.2007

4a) Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.01.2007

5) § 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z.

15.01.2007

6) § 11 zákona č. 652/2004 Z. z.

15.01.2007

7) § 9 zákona č. 652/2004 Z. z.

15.01.2007

8) Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 331/2005 Z. z.

15.01.2007

10) Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

11) Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

12) Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

13) Čl. 3 ods. 1, čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

14) Čl. 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

15) Čl. 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

16) Čl. 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

17) Čl. 4 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

18) Čl. 21 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

19) Čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

20) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987).

15.01.2007

21) § 50a Občianskeho zákonníka,
§ 289 až 292 Obchodného zákonníka.

15.01.2007

22) § 14 zákona č. 541/2004 Z. z.

01.06.2007

22a) § 17 zákona č. 218/2007 Z. z.

15.01.2007

23) Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 541/2004 Z. z., § 50a Občianskeho zákonníka, § 289 a 292 Obchodného zákonníka.

15.01.2007

24) Čl. 10 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

25) § 3 ods. 11 a § 14 zákona č. 541/2004 Z. z.

15.01.2007

26) Napríklad zákon č. 129/1998 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z.

15.01.2007

27) Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

28) Časť 3 prílohy II nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

29) Príloha č. IV nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

30) Čl. 21 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000.

15.01.2007

31) Článok 24 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992.

15.01.2007

32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

15.01.2007

33) § 13 zákona č. 10/1996 Z. z.

15.01.2007

34) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon č. 199/2004 Z. z., zákon č. 652/2004 Z. z.

15.01.2007

35) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/1998 Z. z., zákon č. 575/2001 Z. z., zákon č. 199/2004 Z. z., zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 541/2004 Z. z., zákon č. 652/2004 Z. z.

15.01.2007

36) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992.

15.01.2007

37) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z., zákon č. 652/2004 Z. z.

15.01.2007

38) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

15.01.2007

39) Zákon č. 199/2004 Z. z.

15.01.2007

40) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.,
§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka.

15.01.2007

41) Zákon č. 215/2004 Z. z.

15.01.2007

42) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.