Vyhláška č. 206/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

(v znení č. 372/2007 Z. z.)

Čiastka 92/2007
Platnosť od 27.04.2007
Účinnosť od 01.09.2007
01.05.2007

206

01.05.2007

VYHLÁŠKA

01.05.2007

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

01.05.2007

zo 4. apríla 2007

01.05.2007

o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

01.05.2007

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 5 a 7 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 596/2006 Z. z. ustanovuje:


01.05.2007

§ 1

01.05.2007

(1) Jatočne opracované telá hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do týchto kategórií:

01.05.2007
a) teľatá T jatočne opracované telo zvieraťa
bez ohľadu na pohlavie staršie ako
dva týždne s hmotnosťou zvieraťa
pred zabitím do 150 kg a s vlast-
nosťami a charakteristikami teľa-
cieho mäsa,
b) mladý dobytok M jatočne opracované telo ostatných
zvierat bez ohľadu na pohlavie
s hmotnosťou pred zabitím vyššou
ako 150 kg a vo veku do 12 mesia-
cov vrátane,
c) mladé býky A jatočne opracované telo mladých
nekastrovaných zvierat samčieho
pohlavia vo veku od 13 mesiacov do
24 mesiacov,
d) býky B jatočne opracované telo ostatných
nekastrovaných zvierat samčieho
pohlavia vo veku nad 24 mesiacov,
e) voly C jatočne opracované telo kastrova-
ných zvierat samčieho pohlavia,
f) kravy D jatočne opracované telo zvierat sa-
mičieho pohlavia, ktoré sa otelili,
g) jalovice E jatočne opracované telo zvierat sa-
mičieho pohlavia, ktoré sa ešte ne-
otelili.
01.05.2007

(2) Jatočne opracované telo

01.05.2007

a) mladého dobytka, mladých býkov, býkov, volov, kráv a jalovíc je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, symetricky rozdelené na dve jatočné polovice, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez miechy, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov, bez obličiek, obličkového a panvového loja, ak ide o býky a voly bez mieškového loja, ak ide o samice bez vemena a prirasteného vemenného loja, bez blanitej a mäsitej časti bránice, bez podkožného loja nad vrchným šálom, bez chvosta oddeleného medzi posledným krížovým stavcom a prvým chvostovým stavcom, bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom,

01.05.2007

b) teliat je celé telo s obličkou, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny, bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom.

01.05.2007

(3) Jatočne opracované telá oviec sa zaraďujú do týchto kategórií:

01.05.2007
a) ovce do
12 mesiacov
s jatočnou
hmotnosťou
nad 13 kg
L mliečne jahňatá,
jahňatá z výkrmu,
jarky a barančeky,
b) ovce nad
12 mesiacov
S jarky, barančeky,
bahnice, barany
a škopy.
01.05.2007

(4) Jatočne opracované telo oviec je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez časti chvosta oddeleného medzi šiestym a siedmym chvostovým stavcom, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov, a ak ide o bahnice, bez vemena. Obličky a obličkový tuk sú súčasťou jatočne opracovaného tela oviec.

01.05.2007

(5) Hmotnosť jatočne opracovaného tela je hmotnosť jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka a oviec zistená vážením v teplom stave po zabití, opracovaní a vykonaní veterinárnej prehliadky najneskôr do 60 minút od vykrvovacieho vpichu. Hmotnosť sa zaokrúhľuje na celé kilogramy, ak ide o hovädzí dobytok, a na 0,5 kg, ak ide o ovce. Pri vážení elektronickými váhami sa hmotnosť uvádza v desatinách kilogramu.

01.05.2007

(6) Prepočítaná hmotnosť v živom stave je hmotnosť jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka zistená vážením v teplom stave po zabití vynásobená koeficientom

01.05.2007
a) u teliat 1,66
b) u mladého dobytka 1,80
c) u mladých býkov, býkov a volov 1,82
d) u kráv 1,94
e) u jalovíc 1,94
01.05.2007

§ 2

01.05.2007

(1) Jatočne opracované telá hovädzieho dobytka a jatočne opracované telá oviec sa pri prevzatí na bitúnok označujú1) tak, aby bola známa ich identita až do ukončenia zabitia, veterinárnej prehliadky, klasifikácie a zatriedenia do triedy kvality.

01.05.2007

(2) Sprievodným dokladom každého kusa jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka určeného na zabitie je pas.2) V dokladoch o prevzatí dodávky jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka sa uvádzajú údaje o spôsobe ustajnenia a čase nakládky na farme ako podklad na manipuláciu s nimi na bitúnku pred zabitím z dôvodu obmedzenia výskytu tmavého mäsa (DFD).

01.05.2007

(3) Trieda kvality je výsledná trieda hodnotenia jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka alebo výsledná trieda hodnotenia jatočne opracovaného tela oviec určená kombináciou triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti.

01.05.2007

(4) Mäsitosť je vývin svalového tkaniva, najmä pleca, chrbta a stehna v pomere k ostatným častiam jatočne opracovaného tela.

01.05.2007

(5) Pretučnenosť je vývin tukového tkaniva, tukové pokrytie a množstvo zásobného tuku.

01.05.2007

(6) Jatočný hovädzí dobytok a jatočné ovce sa dodávajú na bitúnok čisté a pred dodaním na bitúnok sa 12 hodín nekŕmia.

01.05.2007

§ 3

01.05.2007

(1) Jatočný hovädzí dobytok sa po zabití zatrieďuje do príslušnej kategórie jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka, pričom sa zohľadňujú údaje uvedené v sprievodných dokladoch.

01.05.2007

(2) Zatriedenie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka do jednotlivých tried mäsitosti a pretučnenosti sa vykonáva vizuálne po konečnej úprave jatočne opracovaného tela a veterinárnej prehliadke pri vážení.

01.05.2007

(3) Jatočné polovice toho istého jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do tried mäsitosti a tried pretučnenosti podľa znakov uvedených v prílohe č. 1.

01.05.2007

(4) Zatriedenie jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka do tried kvality sa vykonáva kombináciou označenia kategórie jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka, triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti.

01.05.2007

(5) Jatočne opracované telá oviec sa zatrieďujú do jednotlivých kategórií podľa veku zvierat a do tried kvality posúdením triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti podľa znakov uvedených v prílohe č. 2.

01.05.2007

(6) Súčasťou klasifikácie a zatriedenia jatočne opracovaného tela do tried kvality je aj posúdenie správnosti rozdelenia a opracovania jatočného tela podľa § 1.

01.05.2007

§ 4

01.05.2007

(1) Označenie triedy kvality na jatočne opracovanom tele hovädzieho dobytka a jatočne opracovanom tele oviec sa vykonáva ihneď po klasifikácii a zatriedení zdravotne nezávadnou, nezmývateľnou, nerozmazateľnou farbou alebo spôsobom uvedeným v odseku 4.

01.05.2007

(2) Označenie triedy kvality jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka sa vykonáva na obidvoch poloviciach v oblasti hrudnej a bedrovej tak, že najskôr sa označí písmenom kategórie a následne písmenom triedy mäsitosti a číslicou triedy pretučnenosti. Písmená a číslice sú vysoké najmenej 20 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označenia triedy kvality sa označí jatočne opracované telo hovädzieho dobytka aj odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 prvom bode. Vyhotovené dokumenty sa potvrdzujú odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 druhom bode.

01.05.2007

(3) Označenie triedy kvality jatočne opracovaného tela oviec sa vykonáva na vnútornej strane obidvoch stehien tak, že najskôr sa označí písmenom kategórie a následne písmenom triedy mäsitosti a číslicou triedy pretučnenosti. Písmená a číslice sú vysoké najmenej 20 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označenia triedy kvality sa označí jatočne opracované telo oviec aj odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 prvom bode. Vyhotovené dokumenty sa potvrdzujú odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 druhom bode.

01.05.2007

(4) Označenie odtlačkom pečiatky možno nahradiť etiketou s rozmermi najmenej 5 x 10 cm. Na etikete okrem označenia kategórie jatočne opracovaného tela, triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti sa uvádza identifikačné číslo klasifikátora, číslo bitúnku, identifikačné číslo jatočného zvieraťa, pohlavie, číslo chovateľa, dátum narodenia, dátum zabitia a hmotnosť jatočne opracovaného tela. Etikety možno skladovať a pripevňovať len v schválených zariadeniach,3) ktoré zabíjajú zvieratá.

01.05.2007

§ 5

01.05.2007

(1) O vykonanej klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka a jatočne opracovaných tiel oviec na bitúnku sa vyhotoví protokol o klasifikácii podľa vzorov uvedených v prílohách č. 4 a 5.

01.05.2007

(2) Protokol o klasifikácii sa vystavuje pre celú skupinu dodaných jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka a jatočne opracovaných tiel oviec od jedného dodávateľa za každý deň.

01.05.2007

(3) Originál protokolu o klasifikácii sa odovzdáva dodávateľovi. Prvé vyhotovenie protokolu o klasifikácii sa uchováva u klasifikátora najmenej jeden rok od dátumu vyhotovenia protokolu. Druhé vyhotovenie protokolu o klasifikácii sa zasiela v elektronickej podobe do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat podľa pokynov Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Tretie vyhotovenie protokolu sa zasiela bitúnku, na ktorom sa klasifikácia vykonala.

01.05.2007

§ 6

01.05.2007

(1) Prihlášku na odbornú prípravu klasifikátora predkladá uchádzač na tlačivách podľa vzorov uvedených v prílohách č. 6 a 7 Slovenskému centru poľnohospodárskeho výskumu v Nitre (ďalej len „poverená organizácia“) s označením na obálke „Kurz klasifikátorov“.

01.05.2007

(2) Dátum a miesto konania odbornej prípravy klasifikátorov sa oznámi uchádzačovi. Odbornú prípravu klasifikátorov tvorí teoretická časť a praktický výcvik a ukončuje sa záverečnou odbornou skúškou. Organizáciu skúšky upraví skúšobný poriadok poverenej organizácie. Na účely overovania odbornej pripravenosti sa zriaďuje skúšobná komisia.

01.05.2007

§ 7

01.09.2007

(1) Po úspešnom absolvovaní skúšky skúšobná komisia vydá absolventovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka alebo jatočne opracovaných tiel oviec s prideleným identifikačným číslom (ďalej len „osvedčenie") na dobu piatich rokov. Vzory osvedčení sú uvedené v prílohách č. 8 a 9.

01.05.2007

(2) Po uplynutí platnosti osvedčenia možno opakovane absolvovať odbornú prípravu a zložiť skúšky na predĺženie platnosti osvedčenia vždy na ďalších päť rokov.

01.05.2007

§ 8

01.05.2007

Pre držiteľov osvedčenia okrem odbornej prípravy podľa § 6 sa uskutočňuje každý rok priebežná odborná príprava.

01.05.2007

§ 9

01.05.2007

Osvedčenie vydané podľa doterajšej vyhlášky sa považuje za osvedčenie vydané podľa tejto vyhlášky.


01.05.2007

§ 10

01.05.2007

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 487/2005 Z. z.

01.05.2007

§ 11

01.05.2007

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2007.


01.05.2007

Miroslav Jureňa v. r.


01.05.2007

Príloha č. 1

01.05.2007

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

01.05.2007

TRIEDY MÄSITOSTI A TRIEDY PRETUČNENOSTI JATOČNE OPRACOVANÉHO TELA HOVÄDZIEHO DOBYTKA A ICH ZNAKY

01.05.2007

Tabuľka 1

01.05.2007

Triedy mäsitosti – profily jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka a vývin hlavných mäsitých častí

01.05.2007
Trieda
mäsitosti
Opis  Doplňujúce znaky
S všetky profily sú
extrémne vyklenuté
(konvexné), výborne
vyvinutá svalovina
stehno: veľmi výrazne
zaguľatené,
svaly od seba
výrazne
oddelenéchrbát: široký a silne
vyklenutý až
k plecuplece: výrazne
vyklenuté,
zaguľatené
vrchný šál silne vyklenutý nad panvovou
sponou, spodný šál silne vyklenutý
E všetky profily sú
vyklenuté až silne
vyklenuté, výborne
vyvinutá svalovina
stehno: silne dorzálne
a laterálne
vyklenutéchrbát: široký a silne
vyklenutý až
k plecuplece: výrazne
vyklenuté
vrchný šál silne vyklenutý nad panvovou
sponou, spodný šál silne vyklenutý
U takmer vyklenuté
profily, veľmi dobre
vyvinutá svalovina
stehno: dorzálne
a laterálne
vyklenutéchrbát: široký a dobre
vyklenutý až
k plecuplece: vyklenuté
vrchný šál vyklenutý nad panvovou sponou,
spodný šál vyklenutý
R takmer zarovnané
profily, dobre vyvinutá
svalovina
stehno: dobre vyvinutéchrbát: ešte dostatočne
klenutý, pri
pleci menej
širokýplece: dobre vyvinuté
vrchný a spodný šál sú slabo vyklenuté
O zarovnané až mierne
prehĺbené (konkávne)
profily, priemerne
vyvinutá svalovina
stehno: stredne
vyvinutéchrbát: stredne vyvinutýplece: stredne vyvinuté
až ploché
spodný šál zarovnaný, hrboly sedacích
a bedrových kostí a tŕne bedrových a hrudných
stavcov vystupujú
p všetky profily
prehĺbené až silne
prehĺbené, slabo
vyvinutá svalovina
stehno: slabo vyvinutéchrbát: slabo vyvinutý
a úzky
s viditeľnými
kosťamiplece: slabo vyvinuté,
ploché,
s viditeľným
kostným
podkladom
hrboly sedacích a bedrových kostí výrazne
vystupujú rovnako ako tŕne stavcov
01.05.2007

Tabuľka 2

01.05.2007

Triedy pretučnenosti – vrstva loja na povrchu jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka a v hrudnej dutine

01.05.2007
Trieda
pretučnenosti
Opis Doplňujúce znaky
1 žiadna alebo veľmi malá vrstva podkožného
loja
hrudná dutina bez tukového pokrytia
2 slabá vrstva podkožného loja, svalovina
takmer na všetkých častiach tela dobre
viditeľná
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
zreteľne viditeľná
3 stredne vyvinutá vrstva podkožného loja,
svalovina je takmer všade pokrytá lojom
okrem stehna a pleca, dutina hrudná je
slabo pokrytá lojom
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
ešte viditeľná
4 silná vrstva podkožného loja, svalovina
čiastočne na stehne a pleci ešte viditeľná,
v dutine hrudnej sú výrazné ložiská loja
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
pokrytá lojom najmä vo ventrálnej časti, na
povrchu stehna sú zreteľné pruhy loja
5 veľmi silná vrstva podkožného loja, celý
povrch tela je pokrytý súvislou vrstvou loja,
v hrudnej dutine sú výrazné ložiská loja
a stehno je takmer celé pokryté lojom
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
silne pokrytá lojom, presvitá len nepatrne pri
chrbtici
01.05.2007

Príloha č. 2

01.05.2007

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

01.05.2007

TRIEDY KVALITY JATOČNE OPRACOVANÝCH TIEL OVIEC A ICH ZNAKY

01.05.2007

Tabuľka 1

01.05.2007

Triedy mäsitosti – profily jatočne opracovaného tela oviec a vývin hlavných mäsitých častí

01.05.2007
Trieda
mäsitosti
Opis
S plece: extrémne vyklenuté, veľmi široké
chrbát: extrémne vyklenutý, veľmi široký
zadná časť: zdvojené svalstvo, profily extrémne vyklenuté (superkonvexné)
E plece: výrazne vyklenuté
chrbát: výrazne vyklenutý, široký
zadná časť: všetky profily veľmi vyklenuté
U plece: vyklenuté
chrbát: vyklenutý, široký až k plecu
zadná časť: takmer vyklenuté profily
R plece: dobre vyvinuté
chrbát: dobre vyvinutý, ale zužuje sa k plecu
zadná časť: takmer rovné profily
O plece: mierne vyvinuté až ploché
chrbát: mierne vyvinutý
zadná časť: mierne prehĺbené profily
P plece: ploché s vystupujúcimi kosťami, úzke
chrbát: úzky s vystupujúcimi kosťami
zadná časť: všetky profily prehĺbené až veľmi prehĺbené (superkonkávne)
01.05.2007

Tabuľka 2

01.05.2007

Triedy pretučnenosti – vrstva tuku na povrchu jatočne opracovaného tela oviec, v hrudnej dutine a brušnej dutine

01.05.2007
Trieda
pretučnenosti
Opis
1 povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
hrudná dutina: žiadne alebo len veľmi malé množstvo tuku medzi rebrami
brušná dutina: žiadna alebo len veľmi malá vrstva tuku na obličkách
2 povrch tela: malá vrstva podkožného tuku pokrýva časť jatočne opracovaného tela, môže byť
menej viditeľná na končatinách
hrudná dutina: medzirebrová svalovina zreteľne viditeľná
brušná dutina: veľmi malá vrstva tuku obaľuje časť obličiek
3 povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
hrudná dutina: medzirebrová svalovina je ešte viditeľná
brušná dutina: malá vrstva tuku obaľuje časť alebo celé obličky
4 povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
hrudná dutina: medzirebrová svalovina je takmer súvisle pokrytá vrstvou tuku
brušná dutina: obličky obalené tukom
5 povrch tela: veľmi výrazná vrstva podkožného tuku, miestami viditeľné ložiská tuku
hrudná dutina: medzirebrová svalovina je pokrytá vrstvou tuku, tukové ložiská viditeľné
na rebrách
brušná dutina: obličky obalené výraznou vrstvou tuku
01.05.2007

Príloha č. 3

01.05.2007

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

01.05.2007

Vzor 03 - Odtlačok pečiatky

01.05.2007

Príloha č. 4

01.05.2007

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

01.05.2007

Vzor 04 - Protokol o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka

01.05.2007

Príloha č. 5

01.05.2007

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

01.05.2007

Vzor 05 - Protokol o klasifikácii jatočne opracovaných tiel oviec s hmotnosťou vyššou ako 13 kg

01.05.2007

Príloha č. 6

01.05.2007

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

01.05.2007

Vzor 06 - Prihláška na odbornú prípravu klasifikátorov jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka

01.05.2007

Príloha č. 7

01.05.2007

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

01.05.2007

Vzor 07 - Prihláška na odbornú prípravu klasifikátorov jatočne opracovaných tiel oviec

01.05.2007

Príloha č. 8

01.05.2007

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

01.05.2007

Vzor 08 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka

01.05.2007

Príloha č. 9

01.05.2007

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

01.05.2007

Vzor 09 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel oviec

Poznámky pod čiarou

01.05.2007

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3652/2003-100 o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka (oznámenie č. 19/2004 Z. z.).
§ 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.05.2007

2) § 11výnosu zo 17. decembra 2003 č. 3652/2003-100 (oznámenie č. 19/2004 Z. z.).

01.05.2007

3) § 41 zákona č. 39/2007 Z. z.