Zákon č. 198/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 89/2007
Platnosť od 26.04.2007
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2007, a čl. I bodov 1 až 11, 13 a 14, 16 až 25, 27 a 28, 30, 32 až 59, 61 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008, a čl. I bodov 29 a 31, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009

26.04.2007

198

26.04.2007

ZÁKON

26.04.2007

z 23. marca 2007,

26.04.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

26.04.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


26.04.2007

Čl. I

26.04.2007

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z. a zákona č. 688/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2008

1. V § 2 ods. 4 písm. a) sa slovo „pravdepodobné“ nahrádza slovami „takmer isté“.

01.01.2008

2. V § 3 odseky 6 a 7 znejú:

01.01.2008

(6) Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, uplatní účtovná jednotka písomným oznámením miestne príslušnému daňovému úradu

01.01.2008

a) do 30 dní odo dňa vzniku účtovnej jednotky alebo

01.01.2008

b) najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia účtovnej jednotky.47a)

01.01.2008

(7) Ak oznámenie podľa odseku 6 nie je miestne príslušnému daňovému úradu doručené v ustanovenej lehote, účtovná jednotka nesmie uplatniť účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom. Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, musí účtovná jednotka uplatňovať minimálne jedno účtovné obdobie. Obdobne postupuje účtovná jednotka aj pri zmene hospodárskeho roka na kalendárny rok alebo pri zmene hospodárskeho roka na iný hospodársky rok.“.

01.01.2008

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.01.2008

(8) Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, nemôže uplatniť účtovná jednotka, ktorou je subjekt verejnej správy 5) (ďalej len „účtovná jednotka verejnej správy"), a účtovná jednotka uvedená v § 1 ods. 1 písm. a) treťom bode.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

01.01.2008

5) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2008

4. V § 4 ods. 2 sa za slová „konsolidovanej účtovnej závierky“ vkladajú slová „vo verejnej správe“ a za slovo „konsolidácie“ sa vkladajú slová „vo verejnej správe“.

01.01.2008

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

01.01.2008

9) Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

6. V § 6 ods. 4 sa za slová „§ 17 a 18“ vkladajú slová „alebo podľa § 17a“ a za slová „podľa § 22“ sa vkladajú slová „a 22a“.

01.01.2008

7. V § 7 sa vypúšťa odsek 4.

01.01.2008

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.01.2008

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

01.01.2008

15) Napríklad § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 3 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

9. V § 8 ods. 5 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.

01.01.2008

10. V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2008

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

01.01.2008

11. V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:

01.01.2008

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,“.

26.04.2007

12. V § 16 sa v celom texte vypúšťajú slová „alebo vyrovnania“.

01.01.2008

13. V § 16 ods. 9 sa číslo „ 9“ nahrádza číslom „10“.

01.01.2008

14. V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2008

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

26.04.2007

15. V § 17 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo vyrovnania“.

01.01.2008

16. V § 17 ods. 9 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „a 4“.

01.01.2008

17. V § 17a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako postupuje aj účtovná jednotka zriadená osobitným predpisom.22aaa)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aaa znie:

01.01.2008

22aaa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

18. V § 18 ods. 1 sa slová „§ 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.

01.01.2008

19. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť zostaviť účtovnú závierku v priebehu účtovného obdobia, na účely tohto zákona sa táto účtovná závierka považuje za priebežnú účtovnú závierku, pričom taká účtovná závierka musí byť zostavená v rozsahu riadnej účtovnej závierky.“.

01.01.2008

20. V § 18 odsek 3 znie:

01.01.2008

(3) V súvahe riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné obdobie vykazujú informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, a v časti bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.“.

01.01.2008

21. V § 18 ods. 4 druhá veta znie: „Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia, a kumulatívne od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, a k tomu porovnateľné informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia, a kumulatívne od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia.“.

01.01.2008

22. § 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.01.2008

(6) V poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

01.01.2008

a) overenie účtovnej závierky audítorom podľa § 19 a § 22 ods. 12,

01.01.2008

b) iné uisťovacie služby,

01.01.2008

c) daňové poradenstvo a

01.01.2008

d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.“.

01.01.2008

23. V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2008

(2) Audítora účtovnej jednotky podľa odseku 1 písm. a), b) a d) schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie alebo členská schôdza. V účtovných jednotkách, ktoré majú zriadený výbor pre audit alebo v ktorých dozorná rada vykonáva funkcie výboru pre audit, predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdzi návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na základe odporúčania výboru pre audit alebo dozornej rady. Odvolanie audítora musí byť riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto zákona alebo na použitie audítorských postupov24a) nemôže byť dôvodom na odvolanie audítora.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

01.01.2008

24a) § 31 zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.

01.01.2008

24. V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.“.

01.01.2008

25. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠19a

01.01.2008

Výbor pre audit

01.01.2008

(1) Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, správcovská spoločnosť, pobočka správcovskej spoločnosti, dôchodková správcovská spoločnosť a doplnková dôchodková spoločnosť sú povinné zriadiť výbor pre audit s výnimkou účtovnej jednotky podľa odseku 4.

01.01.2008

(2) Výbor pre audit sa skladá z členov dozornej rady alebo z členov menovaných valným zhromaždením. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí mať päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý. Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s účtovnou jednotkou alebo jej dcérskou účtovnou jednotkou, jej akcionármi, členmi štatutárnych orgánov a audítorom účtovnej jednotky, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od účtovnej jednotky alebo jej dcérskej účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu v dozornej rade alebo vo výbore pre audit.

01.01.2008

(3) Výbor pre audit

01.01.2008

a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,22a)

01.01.2008

b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v účtovnej jednotke,

01.01.2008

c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,

01.01.2008

d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,26a)

01.01.2008

e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,

01.01.2008

f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

01.01.2008

(4) Účtovná jednotka podľa odseku 1 nemusí mať zriadený výbor pre audit, ak

01.01.2008

a) je dcérskou účtovnou jednotkou a jej materská účtovná jednotka má zriadený výbor pre audit a tento výbor vykonáva činnosti podľa odseku 3 aj pre dcérsku účtovnú jednotku,

01.01.2008

b) má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát") alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „štát Európskeho hospodárskeho priestoru"), a má vytvorený orgán vykonávajúci činnosti ako výbor pre audit, ktorý je založený a vykonáva svoje činnosti podľa právnych predpisov platných v tomto členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru; v takom prípade účtovná jednotka zverejní vo výročnej správe, ktorý orgán tieto činnosti vykonáva a aké je jeho zloženie,

01.01.2008

c) jej dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit; činnosti výboru pre audit nemôže vykonávať predseda dozornej rady,

01.01.2008

d) je Národnou bankou Slovenska,

01.01.2008

e) je ministerstvom.“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

01.01.2008

26a) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 466/2002 Z. z.“.

26.04.2007

26. § 20 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

26.04.2007

(6) Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

26.04.2007

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný,

26.04.2007

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené,

26.04.2007

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti 28c) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla,

26.04.2007

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík,

26.04.2007

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania,

26.04.2007

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov,

26.04.2007

g) informácie podľa odseku 7.

26.04.2007

(7) Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

26.04.2007

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní,

26.04.2007

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov,

26.04.2007

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu,28aa)

26.04.2007

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv,

26.04.2007

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami,

26.04.2007

f) obmedzeniach hlasovacích práv,

26.04.2007

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv,

26.04.2007

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov,

26.04.2007

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií,

26.04.2007

j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,

26.04.2007

k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

26.04.2007

(8) Členovia predstavenstva účtovnej jednotky, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, predložia valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa odsekov 6 a 7.“.

26.04.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 28aa a 28c znejú:

26.04.2007

28aa) § 8 písm. f ) zákona č. 566/2001 Z. z.

26.04.2007

28c) Napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

27. V § 21 ods. 4 prvej vete sa za slovo „jednotka“ vkladá čiarka a slová „na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22,“.

01.01.2008

28. V § 21 ods. 5 sa za slová „v tom istom rozsahu a“ vkladajú slová „v tej istej lehote“.

01.01.2009

29. V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa slová „alebo družstvom“ nahrádzajú slovami „družstvom alebo účtovnou jednotkou verejnej správy, “.

01.01.2008

30. V § 22 ods. 11 sa číslo „ 9“ nahrádza číslom „ 8“.

01.01.2009

31. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2009

㤠22a

01.01.2009

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a súhrnná účtovná závierka verejnej správy

01.01.2009

(1) Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola"), obec alebo vyšší územný celok za nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky podľa § 22 ods. 4 na základe ich individuálnych účtovných závierok.

01.01.2009

(2) Konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje ministerstvo za všetky kapitoly na základe konsolidovaných účtovných závierok podľa odseku 1 zostavených správcami kapitol. Ak správca kapitoly nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1, použije sa ako základ na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy individuálna účtovná závierka správcu kapitoly.

01.01.2009

(3) Súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 2, konsolidovaných účtovných závierok obcí a konsolidovaných účtovných závierok vyšších územných celkov. Ak obec alebo vyšší územný celok nie sú povinné zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1, použije sa ako základ na zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy individuálna účtovná závierka obce alebo individuálna účtovná závierka vyššieho územného celku.

01.01.2009

(4) Konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy, konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a súhrnná účtovná závierka verejnej správy sa zostavujú podľa metód a zásad konsolidácie ustanovených podľa § 4 ods. 2.

01.01.2009

(5) Konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy, konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy overuje audítor.“.

01.01.2008

32. Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

01.01.2008

33) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

33. V § 24 odsek 3 znie:

01.01.2008

(3) Pri kúpe a pri predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň v deň vysporiadania obchodu ponúka za kúpu alebo predaj meny v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo so zmenárňou, použije sa kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska v deň vysporiadania obchodu.“.

01.01.2008

34. § 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.01.2008

(6) Odsek 2 sa nepoužije pri prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

01.01.2008

35. V § 25 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „záväzkov“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.

01.01.2008

36. V § 25 ods. 1 písmeno e) znie:

01.01.2008

e) reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2

01.01.2008

1. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva a účtovnej jednotky, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania,

01.01.2008

2. cenné papiere v majetku fondu35a) a cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj u obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 1,

01.01.2008

3. komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, ktoré účtovná jednotka sama nevyrobila a nadobudla ich na účel ich ďalšieho predaja na verejnom trhu (ďalej len „komodity"),

01.01.2008

4. drahé kovy v majetku fondu.9)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

01.01.2008

35a) Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

37. V § 25 odsek 2 znie:

01.01.2008

(2) Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) a b), oceňuje pohľadávky a záväzky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok súčasnou hodnotou s výnimkou odloženej daňovej pohľadávky a odloženého daňového záväzku. Účtovná jednotka oceňuje pohľadávky a záväzky súčasnou hodnotou aj po zániku povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom. Pohľadávky a záväzky v majetku fondu35a) sa oceňujú súčasnou hodnotou s výnimkou pohľadávok a záväzkov, ktoré nie sú splatné v splátkach a ich dohodnutá doba splatnosti je kratšia ako jeden rok; také pohľadávky sa môžu oceniť menovitou hodnotou.“.

01.01.2008

38. V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2008

(3) Súčasná hodnota budúcich peňažných príjmov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. Súčasná hodnota budúcich peňažných výdavkov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich peňažných výdavkov a príslušných diskontných faktorov.“.

01.01.2008

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.01.2008

39. § 26 znie:

01.01.2008

㤠26

01.01.2008

(1) Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú budúce ekonomické úžitky zásob nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve, ocenia sa v čistej realizačnej hodnote. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

01.01.2008

(2) Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je suma záväzkov iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Pri dlhodobých záväzkoch sa prehodnotí diskontný faktor.

01.01.2008

(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

01.01.2008

(4) Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

01.01.2008

(5) Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou.

01.01.2008

(6) Na účely tohto zákona sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

01.01.2008

(7) Odseky 1 až 4 nepoužije účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva s výnimkou odpisovania majetku a tvorby rezerv, ktoré sú uznaným daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu.35b)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:

01.01.2008

35b) § 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2008

40. V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:

01.01.2008

a) cenné papiere trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom s výnimkou cenných papierov držaných do splatnosti, cenných papierov emitovaných účtovnou jednotkou a podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých účtovná jednotka má podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsaťpercentný podiel na jej hlasovacích právach okrem majetkovej účasti v realitnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,37a)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

01.01.2008

37a) § 73a až 73j zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.“.

01.01.2008

41. V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

01.01.2008

g) komodity trhovou cenou,

01.01.2008

h) drahé kovy v majetku fondu9) trhovou cenou.“.

01.01.2008

42. V § 27 odseky 3 až 5 znejú:

01.01.2008

(3) Trhová cena je

01.01.2008

a) záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b), ak trh s príslušným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym trhom; ak v tento deň cena vyhlásená nebola, použije sa bezprostredne predchádzajúca záverečná cena vyhlásená najskôr desiaty deň pred týmto dňom, alebo ak taká cena nie je dostupná,

01.01.2008

b) najpočetnejšia cena ponuky na inom aktívnom trhu v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b); ak v tento deň na trhu nebola cena ponuky, použije sa cena z bezprostredne predchádzajúceho dňa, v ktorom bola cena ponuky, najskôr z desiateho dňa predo dňom podľa § 24 ods. 1 písm. b).

01.01.2008

(4) Aktívny trh podľa odseku 3 je trh, na ktorom

01.01.2008

a) sa obchoduje s majetkom podľa druhu majetku s podobnými vlastnosťami za obdobných podmienok,

01.01.2008

b) sú obvykle osoby ochotné kúpiť alebo predať, a

01.01.2008

c) informácia o cenách na ňom je dostupná verejnosti.

01.01.2008

(5) Ak sa s majetkom neobchoduje na tuzemskej burze, ale obchoduje sa s ním na zahraničných regulovaných verejných trhoch, rozumie sa trhovou cenou podľa odseku 3 písm. a) záverečná cena vyhlásená na rozhodujúcom regulovanom trhu. Ak sa na rozhodujúcom regulovanom trhu s majetkom, ktorý je predmetom ocenenia, v deň ocenenia neobchodovalo, rozumie sa trhovou cenou podľa odseku 3 písm. a) najvyššia cena zo záverečných cien, vyhlásená na zahraničných regulovaných verejných trhoch, na ktorých je účtovnej jednotke dostupná účasť na obchodovaní.“.

01.01.2008

43. V § 27 ods. 8 sa slová „ustanovenia § 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.

01.01.2008

44. V § 27 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „a cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie“.

01.01.2008

45. § 27 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.01.2008

(10) Podielový list v majetku fondu35a) sa oceňuje jeho podielom na hodnote čistého majetku v príslušnom fonde.“.

01.01.2008

46. V § 28 ods.1 sa vypúšťa odkaz 40.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.

01.01.2008

47. V § 28 ods. 4 prvá veta znie:

01.01.2008

„Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.“.

01.01.2008

48. V § 29 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.

01.01.2008

49.V § 31 ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

01.01.2008

50. V § 31 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v písomnej forme a v technickej forme, ak účtovná jednotka vedie účtovné záznamy v technickej forme“.

01.01.2008

51. V § 35 ods. 1 prvej vete sa za slovo „strate“ vkladá čiarka a slovo „odcudzeniu“.

01.01.2008

52. V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2008

53. V § 38 ods. 2 úvodná veta znie: „Daňový úrad môže uložiť pokutu za porušenie povinností ustanovených v § 4 ods. 1, § 6, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 17 ods. 3 a 4, § 17a , § 19, § 19a, § 20, § 21, § 22, § 22a a § 24 do 3 % celkovej sumy majetku.“.

01.01.2008

54. V § 38 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v účtovných jednotkách, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 17a.“.

01.01.2008

55. V § 38 ods. 5 sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“.

01.01.2008

56. V § 38 sa vypúšťa odsek 6.

01.01.2008

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

01.01.2008

57. V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak účtovná jednotka nevykazuje žiaden majetok.“.

01.01.2008

58. V § 38 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ a slovo „troch“ sa nahrádza slovom „piatich“.

01.01.2008

59. § 38 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.01.2008

(9) Proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa možno odvolať.48)“.

01.01.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

01.01.2008

48) § 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

26.04.2007

60. Za § 39c sa vkladá § 39d, ktorý znie:

26.04.2007

㤠39d

26.04.2007

(1) Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti uvádza účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ako osobitnú časť výročnej správy podľa § 20 ods. 6 až 8 prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2007 a neskôr.

26.04.2007

(2) Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy sa zostavujú prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2009.

26.04.2007

(3) Súhrnná účtovná závierka verejnej správy sa zostavuje prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2010.

26.04.2007

(4) Na konania podľa § 38 začaté pred 1. januárom 2008 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2007.“.

01.01.2008

61. Príloha znie:

01.01.2008

„Príloha

01.01.2008

k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

01.01.2008

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2008

Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty:

01.01.2008

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 (3) g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 193, 18.7.1983), smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 314, 4.12.1984), smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 395, 30.12.1989), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 82, 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Ú. v. ES L 162, 26. 6. 1999), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. EÚ L 120, 15. 5. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

01.01.2008

2. Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 (3) g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 193, 18. 7. 1983) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 7. 7. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

01.01.2008

3. Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach bánk a iných finančných inštitúcií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv.1; Ú. v. ES L 372, 31.12.1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).

01.01.2008

4. Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv.1; Ú. v. ES L 374, 31.12.1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).

01.01.2008

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004) – čl. 10 ods. 1 a 3, čl. 21.

01.01.2008

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) – čl. 2 ods. 13, čl. 37, čl. 38 ods. 1, čl. 41, čl. 49, čl. 53.

01.01.2008

7. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006) – čl. 1 až 4, čl. 6, čl. 8.“.

01.05.2007

Čl. II

01.05.2007

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z. a zákona č. 238/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.05.2007

1. V § 2 ods. 2 písm. h) sa slová „účtovných výkazov3)“ nahrádzajú slovom „účtovníctva3)“.

01.05.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

01.05.2007

3) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

01.05.2007

2. V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

01.05.2007

m) vydáva predchádzajúci písomný súhlas podľa § 2c ods. 6.“.

01.05.2007

3. V § 2b ods. 2 sa slová „účtovných výkazov“ nahrádzajú slovom „účtovníctva“.

01.05.2007

4. V § 2c ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v osobitných prípadoch10a) za dohodnutých podmienok po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva“.

01.05.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

01.05.2007

10a) § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.“.

01.05.2007

5. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zc), ktoré znie:

01.05.2007

„zc) vykonáva obchody s klientom Štátny dlh v súlade s § 2c ods. 6.“.

01.05.2007

6. V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

01.05.2007

m) vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou v súlade s § 2c ods. 6.“.

01.05.2007

7. V § 20 písm. a) sa nad slovom „štátu“ odkaz 29 nahrádza odkazom 3.

01.05.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.

01.01.2008

Čl. III

01.01.2008

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z. a zákona č. 678/2006 Z. z. sa mení takto:

01.01.2008

1. V § 7 ods. 1 písmeno g) znie:

01.01.2008

g) výnosy z majetkových účastí štátu a príjmy z prevodu správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu"), ako aj z prevodu vlastníctva majetku štátu s výnimkou príjmov z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie a príjmov, o ktorých osobitný predpis ustanovuje inak,12) “.

01.01.2008

2. V § 24 odsek 1 znie:

01.01.2008

(1) Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením. Príjem z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie možno použiť len na financovanie obstarávania hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia a na financovanie opráv a údržby hmotného majetku.“.

01.01.2008

3. V § 24 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.

01.01.2008

4. V § 24 sa vypúšťajú odseky 11 a 12.

01.01.2008

5. § 25 vrátane nadpisu znie:

01.01.2008

㤠25

01.01.2008

Tvorba a použitie rezervného fondu

01.01.2008

Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Rezervný fond príspevkovej organizácie možno použiť na vysporiadanie straty príspevkovej organizácie.“.

01.01.2008

6. V § 27 sa vypúšťa odsek 4.

26.04.2007

Čl. IV

26.04.2007

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z. a zákona č. 520/2005 Z. z. sa mení takto:

26.04.2007

V § 142 sa slovo „mimoriadna“ nahrádza slovom „priebežná“ a slovo „mimoriadnymi“ sa nahrádza slovom „priebežnými“.


26.04.2007

Čl. V

26.04.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2007, a čl. I bodov 1 až 11, 13 a 14, 16 až 25, 27 a 28, 30, 32 až 59, 61 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008, a čl. I bodov 29 a 31, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.


26.04.2007

Ivan Gašparovič v. r.

26.04.2007

Pavol Paška v. r.

26.04.2007

Robert Fico v. r.