Oznámenie č. 146/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 70/2007
Platnosť od 27. 3. 2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.