Nariadenie vlády č. 119/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka

Čiastka 66/2007
Platnosť od 22.03.2007
Účinnosť od 01.04.2007

OBSAH

01.04.2007

119

01.04.2007

NARIADENIE VLÁDY

01.04.2007

Slovenskej republiky

01.04.2007

z 21. februára 2007,

01.04.2007

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka

01.04.2007

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.04.2007

Čl. I

01.04.2007

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka sa mení takto:

01.04.2007

1. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa prvý až piaty bod.

01.04.2007

2. V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „bodu 1“ nahrádzajú slovami „bodu 2“.

01.04.2007

3. V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „bode 2“ nahrádzajú slovami „bode 3“.

01.04.2007

4. V § 6 ods. 1 písm. f) sa slová „bode 3“ nahrádzajú slovami „bode 4“.

01.04.2007

5. § 11 znie:

01.04.2007

㤠11

01.04.2007

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 6.“.

01.04.2007

6. Prílohy č. 2 až 6 znejú:

01.04.2007

„Príloha č. 2

01.04.2007

k nariadeniu vlády č. 66 /2004 Z. z.

01.04.2007

TESTOVACIA SCHÉMA NA DIAGNOSTIKU, URČOVANIE PRÍTOMNOSTI A IDENTIFIKÁCIU RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL.

01.04.2007

Příloha 02

01.04.2007

Príloha č. 3

01.04.2007

k nariadeniu vlády č. 66/2004 Z. z.

01.04.2007

MIESTA ODBERU VZORIEK NA POTVRDENIE ZDROJA A ROZSAHU KONTAMINÁCIE

01.04.2007

Zisťovanie podľa § 5 ods. 1 písm. a) prvého bodu zahŕňa:

01.04.2007

a) miesta produkcie,

01.04.2007

1. kde sa pestujú alebo sa pestovali zemiaky, ktoré sú klonovo príbuzné so zemiakmi, pri ktorých sa potvrdilo napadnutie hnedou hnilobou,

01.04.2007

2. kde sa pestujú alebo sa pestovali rajčiaky pochádzajúce z rovnakého zdroja ako rajčiaky, pri ktorých sa potvrdilo napadnutie hnedou hnilobou,

01.04.2007

3. kde sa pestujú alebo sa pestovali rajčiaky alebo zemiaky, pri ktorých je nebezpečenstvo pravdepodobnej kontaminácie hnedou hnilobou,

01.04.2007

4. kde sa pestujú alebo sa pestovali zemiaky, ktoré sú klonovo príbuzné so zemiakmi, ktoré boli pestované na miestach produkcie označených za kontaminované hnedou hnilobou,

01.04.2007

5. kde sa pestujú alebo sa pestovali rajčiaky alebo zemiaky, ktoré sa nachádzajú v susedstve kontaminovaných miest produkcie vrátane tých, kde boli priamo alebo prostredníctvom spoločného zmluvného partnera používané poľnohospodárske stroje alebo zariadenia,

01.04.2007

6. na ktorých bola na zavlažovanie alebo postrekovanie používaná povrchová voda zo zdrojov, pri ktorých bola dokázaná kontaminácia hnedou hnilobou alebo pri ktorých existuje podozrenie na kontamináciu hnedou hnilobou,

01.04.2007

7. na ktorých bola na zavlažovanie alebo postrekovanie používaná povrchová voda zo zdrojov používaných aj miestami produkcie, pri ktorých bola dokázaná kontaminácia hnedou hnilobou alebo pri ktorých existuje podozrenie na kontamináciu hnedou hnilobou,

01.04.2007

8. ktoré sú zaplavené alebo boli zaplavené povrchovými vodami, pri ktorých sa potvrdilo, že sú kontaminované hnedou hnilobou alebo pri ktorých existuje podozrenie na kontamináciu hnedou hnilobou,

01.04.2007

b) povrchovú vodu používanú na zavlažovanie alebo postrekovanie polí a miesta produkcie, pri ktorých bola potvrdená kontaminácia hnedou hnilobou alebo ktorá tieto polia a miesta produkcie zaplavila.

01.04.2007

Príloha č. 4

01.04.2007

k nariadeniu vlády č. 66/2004 Z. z.

01.04.2007

PODROBNOSTI NA STANOVENIE PRAVDEPODOBNEJ KONTAMINÁCIE A MOŽNÉHO ŠÍRENIA HNEDEJ HNILOBY

01.04.2007

1. Pri určení pravdepodobného rozsahu kontaminácie podľa § 5 ods. 1 písm. a) tretieho bodu a písm. c) tretieho bodu sa prihliada na

01.04.2007

1.1. rastlinný materiál pestovaný na mieste produkcie, ktoré bolo podľa § 5 ods.1 písm. a) druhého bodu označené za kontaminované,

01.04.2007

1.2. miesta produkcie výrobným spôsobom spojené s hľuzami alebo rastlinami označenými podľa § 5 ods. 1 písm. a) druhého bodu za kontaminované vrátane tých, ktoré s nimi používajú spoločnú mechanizáciu alebo výrobné zariadenia, a to buď priamo, alebo prostredníctvom spoločného dodávateľa,

01.04.2007

1.3. rastlinný materiál vypestovaný v miestach produkcie, ktoré sa uvádzajú v bode 1.2. alebo ktorý sa nachádzal na takých miestach produkcie v období, keď sa v budovách alebo na mieste produkcie nachádzali hľuzy alebo rastliny označené podľa § 5 ods. 1 písm. a) druhého bodu za kontaminované,

01.04.2007

1.4. priestory, v ktorých sa manipulovalo s rastlinným materiálom z miest produkcie uvedených v bodoch 1.1. až 1.3.,

01.04.2007

1.5. všetky strojové zariadenia, vozidlá, lode, skladovacie priestory alebo ich časti a akékoľvek iné predmety vrátane obalového materiálu, ktoré mohli prísť do styku s rastlinným materiálom, ktorý bol podľa § 5 ods. 1 písm. a) druhého bodu označený za kontaminovaný,

01.04.2007

1.6. akýkoľvek rastlinný materiál, ktorý bol v styku so zariadeniami alebo s objektmi uvedenými v bode 1.5. alebo v nich bol uskladnený pred ich dezinfekciou alebo vyčistením,

01.04.2007

1.7. v dôsledku zisťovania a testov podľa § 5 ods. 1 písm. a) prvého bodu v prípade zemiakov tie hľuzy alebo rastliny, ktoré majú súrodenecký alebo rodičovský klonový vzťah k rastlinnému materiálu, ktorý bol podľa § 5 ods. 1 písm. a) druhého bodu označený za kontaminovaný, a pri rajčiakoch tie rastliny, ktoré pochádzajú z rovnakého osiva ako daný rastlinný materiál a pri ktorých je i pri negatívnom výsledku na základe klonovej príbuznosti kontaminácia pravdepodobná; testovanie odrôd sa môže uskutočniť, aby sa overila identita kontaminovaných a klonovo príbuzných hľúz alebo rastlín,

01.04.2007

1.8. miesta produkcie rastlinného materiálu uvedeného v bode 1.7.,

01.04.2007

1.9. miesta produkcie rastlinného materiálu, na ktorom sa na zavlažovanie alebo postrekovanie používala voda, ktorá bola podľa § 5 ods. 1 písm. c) druhého bodu označená za kontaminovanú,

01.04.2007

1.10. rastlinný materiál vyprodukovaný na poliach, ktoré boli zaplavené povrchovou vodou, v ktorej sa dokázala kontaminácia hnedou hnilobou.

01.04.2007

2. Pri stanovení pravdepodobného rozšírenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu a písm. c) tretieho bodu sa prihliada

01.04.2007

a) v prípadoch podľa § 5 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu na

01.04.2007

1. blízkosť k iným miestam produkcie, na ktorých sa uvedený rastlinný materiál pestuje,

01.04.2007

2. bežnú produkciu a použitie porastov sadivových zemiakov,

01.04.2007

3. miesta produkcie, na ktorých sa rastlinný materiál zavlažuje alebo postrekuje povrchovou vodou v prípadoch, keď existuje alebo existovalo nebezpečenstvo odplavenia povrchovej vody alebo zaplavenia povrchovou vodou z miest produkcie, ktoré boli podľa § 5 ods. 1 písm. a) druhého bodu označené za kontaminované,

01.04.2007

b) v prípadoch, keď bola povrchová voda označená za kontaminovanú podľa § 5 ods. 1 písm. c) druhého bodu na

01.04.2007

1. miesta produkcie, kde sa rastlinný materiál pestuje v priľahlých oblastiach k povrchovej vode označenej za kontaminovanú, alebo ktoré môžu byť touto povrchovou vodou zaplavené,

01.04.2007

2. každú samostatnú zavlažovaciu nádrž, ktorá je spojená s povrchovou vodou označenou za kontaminovanú,

01.04.2007

3. vodné útvary, ktoré sú spojené s povrchovou vodou označenou za kontaminovanú, so zreteľom na

01.04.2007

– smer a silu toku vody označenej za kontaminovanú,

01.04.2007

– prítomnosť divo rastúcich hostiteľských rastlín z čeľade ľuľkovitých.

01.04.2007

3. Oznámenie podľa § 5 ods. 2 musí obsahovať:

01.04.2007

3.1. okamžite po potvrdení prítomnosti hnedej hniloby laboratórnymi testami pomocou metód uvedených v prílohe č. 2 minimálne

01.04.2007

3.1.1. pre zemiaky

01.04.2007

a) názov odrody danej partie,

01.04.2007

b) typ (sadivové, konzumné a pod.), a ak je to potrebné, kategóriu sadivových zemiakov,

01.04.2007

3.1.2. pre rastliny rajčiakov názov odrody danej partie, a ak je to potrebné, kategóriu,

01.04.2007

3.2. pri riziku kontaminácie rastlinného materiálu pochádzajúceho z iného členského štátu alebo z vývozu do iného členského štátu, kde sa potvrdil výskyt, najmä

01.04.2007

a) názov odrody danej partie zemiakov alebo rajčiakov,

01.04.2007

b) názov a adresu odosielateľa a príjemcu,

01.04.2007

c) dátum doručenia partie zemiakov alebo rajčiakov,

01.04.2007

d) objem doručenej partie zemiakov alebo rajčiakov,

01.04.2007

e) kópiu rastlinného pasu alebo minimálne číslo rastlinného pasu, a ak je to potrebné, registračné číslo pestovateľa alebo obchodníka a kópiu oznámenia o doručení.

01.04.2007

Tieto údaje sa bezodkladne oznámia príslušnému členskému štátu podľa § 5 ods. 3.

01.04.2007

Požiadavky na oznámenie podozrenia na výskyt uvedené v § 4 ods. 3 týmto nie sú dotknuté.

01.04.2007

Komisia bude informovaná ihneď po tom, ako budú tieto informácie poskytnuté.

01.04.2007

4. Podrobnosti dodatočného oznámenia podľa § 5 ods. 2 po ukončení všetkých zisťovaní zahŕňajú:

01.04.2007

4.1. dátum, kedy sa kontaminácia potvrdila,

01.04.2007

4.2. stručný opis zisťovania, ktoré prebehlo s cieľom určiť zdroj a možné rozšírenie kontaminácie vrátane uskutočnenej úrovni odberu vzoriek,

01.04.2007

4.3. informácie o zistených alebo predpokladaných zdrojoch kontaminácie,

01.04.2007

4.4. podrobné informácie o rozsahu označenej kontaminácie vrátane počtu miest produkcie a pri zemiakoch počtu partií s označením odrody a pri sadivových zemiakoch s označením kategórie,

01.04.2007

4.5. podrobné informácie o bezpečnostnom pásme vrátane počtu miest výroby, ktoré neboli označené za kontaminované, ale ktoré sú zahrnuté v pásme,

01.04.2007

4.6. podrobné informácie o označení vody vrátane názvu a lokality vodného útvaru a rozsahu zákazu zavlažovania,

01.04.2007

4.7. pre každú zásielku alebo partiu rajčiakov označenú za kontaminovanú osvedčenia a číslo rastlinného pasu materiálu podľa osobitného predpisu,1)

01.04.2007

4.8. iné údaje tykajúce sa potvrdeného výskytu hnedej hniloby, ktoré môže Komisia požadovať.

01.04.2007

______________________

1) § 10 ods. 2 písm. d) a príloha č. 5 časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z.z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z.

01.04.2007

Príloha č. 5

01.04.2007

k nariadeniu vlády č. 66/2004 Z. z.

01.04.2007

OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU HNEDEJ HNILOBY

01.04.2007

1. Opatrenia podľa § 6 ods. 1 písm. a) vykonané pod dohľadom kontrolného ústavu pre kontaminované hľuzy alebo rastliny zahŕňajú:

01.04.2007

1.1. použitie ako krmivo pre zvieratá po tepelnom spracovaní, ktoré vylučuje nebezpečenstvo prežitia hnedej hniloby, alebo

01.04.2007

1.2. zneškodnenie na úradne schválených skládkach odpadu, pri ktorých neexistuje žiadne nebezpečenstvo úniku hnedej hniloby do prostredia, napr. priesakom na poľnohospodársky využívané plochy alebo do vodných zdrojov, ktoré sa využívajú na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, alebo

01.04.2007

1.3. spálenie, alebo

01.04.2007

1.4. priemyselné spracovanie, a to priamou a bezprostrednou dodávkou spracovateľskému závodu vybavenému úradne schválenými zariadeniami odpadového hospodárstva, pre ktoré sa stanovilo, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania hnedej hniloby a ktoré je vybavené systémom čistenia a dezinfekcie minimálne odchádzajúcich vozidiel, alebo

01.04.2007

1.5. iné opatrenia, ak preukázateľne neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania hnedej hniloby; také opatrenia a ich odôvodnenie sa bezodkladne oznámia Komisii a ostatným členským štátom.

01.04.2007

Odpad, ktorý vznikol na základe jednej z uvedených možností, sa zneškodní úradne schválenými metódami podľa bodu 5.

01.04.2007

2. Za vhodné využitie alebo zneškodnenie pravdepodobne kontaminovaného rastlinného materiálu sa podľa § 6 ods. 1 písm. b) pod dohľadom kontrolného ústavu pri vzájomnom informovaní zodpovedných orgánov členských štátov s cieľom zabezpečiť dohľad v ktoromkoľvek okamihu a so súhlasom zodpovedného orgánu2) členského štátu, v ktorom sa zemiaky majú baliť alebo spracúvať v zariadeniach na zneškodňovanie odpadu uvedených v bodoch 2.1.1. a 2.1.2., považuje:

01.04.2007

2.1. v prípade zemiakových hľúz

01.04.2007

2.1.1. použitie ako konzumných zemiakov už zabalených na priame doručenie a použitie bez opätovného balenia v mieste s vhodným odpadovým hospodárstvom; so zemiakmi pestovanými na sadivo sa môže manipulovať len na rovnakom mieste, ak sa tak robí oddelene alebo po čistení a dezinfekcii, alebo

01.04.2007

2.1.2. použitie konzumných zemiakov na priemyselné spracovanie a ich určenie na priame a bezprostredné dodanie spracovateľskému závodu vybavenému vhodnými zariadeniami odpadového hospodárstva a systémom čistenia a dezinfekcie minimálne odchádzajúcich vozidiel, alebo

01.04.2007

2.1.3. iné využitie alebo zneškodnenie po schválení kontrolným ústavom, ak preukázateľne neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania hnedej hniloby,

01.04.2007

2.2. v prípade iných častí rastlín vrátane stoniek a listového odpadu

01.04.2007

2.2.1. zničenie alebo

01.04.2007

2.2.2. iné využitie alebo zneškodnenie po schválení kontrolným ústavom, ak preukázateľne neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania hnedej hniloby.

01.04.2007

3. Medzi vhodné metódy dekontaminácie predmetov podľa § 6 patrí čistenie alebo dezinfekcia, aby bolo zabezpečené, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania hnedej hniloby; používajú sa pod dohľadom kontrolného ústavu.

01.04.2007

4. Opatrenia v rámci bezpečnostného pásma vyznačeného podľa § 5 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu a písm. c) tretieho bodu zahŕňajú:

01.04.2007

4.1. v prípadoch, keď miesta produkcie boli označené za kontaminované podľa § 5 ods. 1 písm. a) druhého bodu

01.04.2007

4.1.1. na kontaminovanom pozemku, ktorý bol podľa § 5 ods. 1 písm. a) druhého bodu označený za kontaminovaný, buď

01.04.2007

4.1.1.1. minimálne počas štyroch rokov nasledujúcich po roku označenia kontaminácie

01.04.2007

4.1.1.1.1. opatrenia na likvidáciu samovýsadby alebo samovýsevu rastlín zemiakov a rajčiakov, ako aj iných hostiteľských rastlín hnedej hniloby vrátane burín z čeľade ľuľkovitých, a

01.04.2007

4.1.1.1.2. vynechanie výsadby alebo výsevu

01.04.2007

4.1.1.1.2.1. hľúz alebo rastlín zemiakov, alebo pravého osiva,

01.04.2007

4.1.1.1.2.2. rastlín rajčiakov a osiva rajčiaka,

01.04.2007

4.1.1.1.2.3. prihliadajúc na biológiu hnedej hniloby,

01.04.2007

4.1.1.1.2.3.1. iných hostiteľských rastlín hnedej hniloby,

01.04.2007

4.1.1.1.2.3.2. rastlinných druhov z rodu Brassica, pri ktorých preukázateľne existuje nebezpečenstvo prežívania hnedej hniloby,

01.04.2007

4.1.1.1.2.4. plodín, pri ktorých preukázateľne existuje nebezpečenstvo rozširovania hnedej hniloby,

01.04.2007

4.1.1.1.3. v prvom vegetačnom období zemiakov a rajčiakov nasledujúcom po období uvedenom v bode 4.1.1.1. a pod podmienkou, že pozemok bol minimálne počas dvoch pestovateľských rokov pred rokom vysadenia bez rastlín zemiakov alebo rajčiakov vyrastených zo samovýsadby alebo samovýsevu, ako aj bez iných hostiteľských rastlín vrátane burín z čeľade ľuľkovitých,

01.04.2007

4.1.1.1.3.1. v prípade zemiakov sa povoľuje len produkcia konzumných zemiakov,

01.04.2007

4.1.1.1.3.2. v prípade zemiakov a rajčiakov vykonanie prieskumu, odber vzoriek a testovanie podľa prílohy č. 2,

01.04.2007

4.1.1.1.4. vo vegetačnom období zemiakov a rajčiakov nasledujúcom po vegetačnom období uvedenom v bode 4.1.1.1.3. pri dodržaní vhodného osevného postupu, ktoré trvá najmenej dva roky, ak sa majú pestovať sadivové zemiaky, sa vykoná prieskum podľa § 3 ods. 1, alebo

01.04.2007

4.1.1.2. počas piatich pestovateľských rokov nasledujúcich po roku označenia pozemkov za kontaminované

01.04.2007

4.1.1.2.1. opatrenia na likvidáciu samovýsadby alebo samovýsevu rastlín zemiakov a rajčiakov, ako aj iných hostiteľských rastlín hnedej hniloby vrátane burín z čeľade ľuľkovitých, a

01.04.2007

4.1.1.2.2. počas prvých troch rokov tohto obdobia čierny úhor alebo pestovanie obilnín, alebo trvalý pasienok s častým kosením alebo intenzívnym spásaním, alebo pestovanie tráv s cieľom získať semennú produkciu, po ktorých nasledujú dva roky pestovania nehostiteľských rastlín, ktoré nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo prežitia alebo rozširovania hnedej hniloby,

01.04.2007

4.1.1.2.3. v prvom vegetačnom období zemiakov a rajčiakov nasledujúcom po období uvedenom v bode 4.1.1.2.2. a pod podmienkou, že pozemok bol minimálne počas dvoch pestovateľských po sebe nasledujúcich rokov pred rokom vysadenia bez rastlín zemiakov alebo rajčiakov vyrastených zo samovýsadby alebo samovýsevu, ako aj bez iných hostiteľských rastlín vrátane burín z čeľade ľuľkovitých,

01.04.2007

4.1.1.2.3.1. v prípade zemiakov sa povoľuje pestovanie sadivových alebo konzumných zemiakov,

01.04.2007

4.1.1.2.3.2. v prípade zemiakov a rajčiakov vykonanie prieskumu, odber vzoriek a testovanie podľa prílohy č. 2,

01.04.2007

4.1.2. na ostatných pozemkoch a pod podmienkou, že nebezpečenstvo samovysadených rastlín zemiaka, rajčiaka a ďalších hostiteľských rastlín vrátane burín z čeľade ľuľkovitých bolo eliminované

01.04.2007

4.1.2.1. v pestovateľskom roku nasledujúcom po roku označenej kontaminácie

01.04.2007

4.1.2.1.1. buď vynechať výsadbu zemiakových hľúz alebo pravých semien zemiaka alebo iných hostiteľských rastlín hnedej hniloby, alebo

01.04.2007

4.1.2.1.2. sa môžu vysádzať len certifikované sadivové zemiaky určené len na konzumnú spotrebu,

01.04.2007

4.1.2.1.3. sa môžu sadiť v rámci ovocinárskej produkcie rastliny rajčiakov pestované z osiva, ktoré spĺňa požiadavky osobitného predpisu,1)

01.04.2007

4.1.2.2. v druhom pestovateľskom roku nasledujúcom po roku označenej kontaminácie

01.04.2007

4.1.2.2.1. sa môžu sadiť len certifikované sadivové zemiaky, ktoré boli úradne testované na neprítomnosť hnedej hniloby a pestované pod kontrolou na miestach produkcie iných ako tie, ktoré sa uvádzajú v bode 4.1, určené buď na produkciu sadivových alebo konzumných zemiakov,

01.04.2007

4.1.2.2.2. sa môžu pestovať v rámci rastlinnej alebo ovocinárskej produkcie len rastliny rajčiakov z osiva, ktoré spĺňa požiadavky osobitného predpisu,3) alebo pri vegetatívnom rozmnožovaní z rastlín rajčiakov vypestovaných z takého osiva a pestujú sa pod kontrolou na miestach produkcie iných, ako je uvedené v bode 4.1,

01.04.2007

4.1.2.3. minimálne v treťom pestovateľskom roku nasledujúcom po roku označenej kontaminácie

01.04.2007

4.1.2.3.1. sa môžu sadiť len certifikované sadivové zemiaky alebo sadivové zemiaky vypestované pod kontrolou z certifikovaných sadivových zemiakov, určené buď na produkciu sadivových, alebo konzumných zemiakov,

01.04.2007

4.1.2.3.2. sa môžu pestovať v rámci rastlinnej alebo ovocinárskej produkcie len rastliny rajčiakov z osiva, ktoré spĺňa požiadavky osobitného predpisu,3) alebo rastliny rajčiakov vypestovaných pod kontrolou z takých rastlín,

01.04.2007

4.1.2.4. v každom pestovateľskom roku, ktorý sa uvádza v bodoch 4.1.2.1. až 4.1.2.3., sa prijmú opatrenia na likvidáciu samovysadených rastlín zemiakov a iných hostiteľských rastlín hnedej hniloby a vykoná sa prieskum, odber vzoriek a ich testovanie podľa prílohy č. 2,

01.04.2007

4.1.3. ihneď po označení kontaminácie podľa § 5 ods. 1 písm. a) druhého bodu a po prvom pestovateľskom roku nasledujúcom po roku označenej kontaminácie

01.04.2007

4.1.3.1. vykonať riadne vyčistenie a dezinfekciu všetkých strojov a skladovacích zariadení nachádzajúcich sa na mieste produkcie, ktoré sa používajú pri produkcii zemiakov alebo rajčiakov, podľa tretieho bodu,

01.04.2007

4.1.3.2. vykonať kontroly zavlažovacích a postrekových programov, prípadne vyhlásenie zákazu zavlažovania a postrekovania s cieľom zabrániť šíreniu hnedej hniloby,

01.04.2007

4.1.4. v mieste produkcie, ktoré bolo podľa § 5 ods. 1 písm. a) druhého bodu označené za kontaminované a pri ktorom je možná úplná výmena pestovateľského substrátu

01.04.2007

4.1.4.1. sa nesmú vysádzať žiadne hľuzy alebo rastliny zemiakov, alebo pravé semená, alebo iné hostiteľské rastliny hnedej hniloby vrátane rastlín rajčiakov a výsevu semien rajčiakov dovtedy, kým sa miesto produkcie pod dohľadom kontrolného ústavu nepodrobí opatreniam na zničenie hnedej hniloby a odstráneniu akéhokoľvek materiálu hostiteľských rastlín vrátane aspoň jednej úplnej výmeny pestovateľského substrátu, vyčistenia a dezinfekcie miesta produkcie a všetkého vybavenia bez udelenia súhlasu na pestovanie zemiakov a rajčiakov, a

01.04.2007

4.1.4.2. produkcia zemiakov sa musí uskutočňovať z certifikovaného zemiakového sadiva alebo z minihľúz, alebo z minirastlín pochádzajúcich z testovaných zdrojov,

01.04.2007

4.1.4.3. produkcia rajčiakov sa uskutočňuje z osiva, ktoré spĺňa požiadavky osobitného predpisu,3) alebo pri vegetatívnom rozmnožovaní z rastlín rajčiakov takého osiva a pestuje sa pod kontrolou,

01.04.2007

4.1.4.4. kontroly zavlažovacích a postrekových programov, prípadne vyhlásenie zákazu zavlažovania a postrekovania s cieľom zabrániť šíreniu hnedej hniloby,

01.04.2007

4.2. v rámci vyznačeného bezpečnostného pásma, bez toho, aby boli dotknuté opatrenia uvedené v bode 4.1., opatrenia, ktoré vykonáva kontrolný ústav podľa osobitného predpisu,3)

01.04.2007

4.2.1. ihneď po označení kontaminácie zabezpečiť vyčistenie a dezinfekciu všetkých strojov a skladovacích priestorov, ktoré sa používajú pri výrobe rajčiakov alebo zemiakov, s použitím príslušných metód uvedených v bode 3,

01.04.2007

4.2.2. bezprostredne po označenej kontaminácii a v priebehu najmenej troch vegetačných období nasledujúcich po nej

01.04.2007

4.2.2.1. v prípadoch, keď bolo bezpečnostné pásmo vymedzené podľa § 5 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu

01.04.2007

4.2.2.1.1. zabezpečiť dozor nad podnikmi, ktoré pestujú zemiaky a skladujú zemiakové hľuzy alebo rajčiaky a manipulujú s nimi, ako aj nad podnikmi poskytujúcimi zemiakarsku alebo rajčiakovú mechanizáciu dodávateľským spôsobom,

01.04.2007

4.2.2.1.2. vyžadovať, aby v takomto bezpečnostnom pásme boli všetky porasty zemiakov vysádzané výlučne z certifikovaného sadiva, alebo aby bolo používané sadivo vypestované pod úradným dohľadom a aby sadivové zemiaky, ktoré boli pestované na miestach produkcie, ktoré boli podľa § 5 ods. 1 písm. a) bodu 3 označené za pravdepodobne kontaminované, boli po zbere testované,

01.04.2007

4.2.2.1.3. vyžadovať osobitnú manipuláciu s uskladnenými sadivovými zemiakmi a konzumnými zemiakmi vo všetkých priestoroch alebo systém čistenia a dezinfekciu, ktorá sa uskutoční medzi manipuláciou so sadivovými a konzumnými zemiakmi,

01.04.2007

4.2.2.1.4. požadovať pestovanie len rajčiakových rastlín pestovaných z osiva, ktoré spĺňa požiadavky osobitného predpisu,3) alebo pri vegetatívnom rozmnožovaní z rastlín rajčiakov takého osiva pestovaného pod kontrolou,

01.04.2007

4.2.2.1.5. podľa § 2 ods. 1 vykonávať prieskumy

01.04.2007

4.2.2.2. v prípadoch, keď bola povrchová voda označená za kontaminovanú podľa § 5 ods. 1 písm. c) druhého bodu, alebo keď sa na povrchovú vodu prihliada pri stanovení možného šírenia hnedej hniloby podľa prílohy č. 4 bodu 2,

01.04.2007

4.2.2.2.1. uskutočniť každoročný prieskum vrátane odberu vzoriek povrchovej vody a hostiteľských rastlín z čeľade ľuľkovitých v príslušných vodných zdrojoch a testovanie v súlade s prílohou č. 2,

01.04.2007

4.2.2.2.2. zaviesť kontroly programov zavlažovania a postrekovania vrátane vyhlásenia zákazu zavlažovania a postrekovania uvedeného rastlinného materiálu a podľa potreby iných hostiteľských rastlín vodou označenou za kontaminovanú s cieľom zabrániť rozširovaniu hnedej hniloby; tento zákaz sa môže následne prehodnotiť na základe výsledkov každoročného prieskumu,

01.04.2007

4.2.2.2.3. v prípadoch kontaminácie odpadových vôd zaviesť kontroly zneškodňovania pevného alebo tekutého odpadu z prevádzkových priestorov podnikov priemyselného spracovania alebo balenia, ktoré manipulujú s uvedeným rastlinným materiálom,

01.04.2007

4.2.3. v priebehu primeraného obdobia a podľa potreby zaviesť program výmeny všetkých sadivových zemiakov.

01.04.2007

5. S cieľom predísť akémukoľvek nebezpečenstvu rozširovania hnedej hniloby úradne schválené metódy zneškodnenia odpadu materiálu uvedeného v bode 1 musia spĺňať nasledujúce podmienky:

01.04.2007

5.1. odpad zo zemiakov a rajčiakov (vrátane vyradených zemiakov, šúp a rajčiakov) a iný pevný odpad súvisiaci so zemiakmi a s rajčiakmi (vrátane pôdy, kameňov a iného odpadového materiálu) sa musí zneškodniť

01.04.2007

5.1.1. zneškodnením na úradne schválenej skládke odpadu, na ktorej neexistuje žiadne nebezpečenstvo úniku hnedej hniloby do prostredia, napr. priesakom do poľnohospodárskej pôdy alebo kontaktom s vodnými zdrojmi, ktoré by sa mohli využívať na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy; odpad sa musí prepraviť priamo na skládku, pričom sa musí kontrolovať, aby nevzniklo nebezpečenstvo straty odpadu, alebo

01.04.2007

5.1.2. spálením, alebo

01.04.2007

5.1.3. iným spôsobom za predpokladu, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo rozširovania hnedej hniloby; tieto opatrenia sa musia oznámiť Komisii a členským štátom,

01.04.2007

5.2. tekutý odpad, ktorý obsahuje nerozpustné tuhé látky, sa musí pred zneškodnením prefiltrovať alebo nechať sedimentovať, aby sa odstránili tieto pevné látky; pevné látky sa zneškodňujú tak, ako je uvedené v bode 5.1. Tekutý odpad sa musí

01.04.2007

5.2.1.pred zneškodnením celý zahriať minimálne na 60 oC počas 30 minút alebo

01.04.2007

5.2.2. zneškodniť iným spôsobom, ktorý je úradne schválený a pod úradnou kontrolou, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo, že odpad by mohol prísť do styku s poľnohospodárskou pôdou alebo vodnými zdrojmi, ktoré by sa mohli využívať na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy; podrobnosti o tomto spôsobe sa musia oznámiť ostatným členským štátom a Komisii.

01.04.2007

Možnosti uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú aj na odpad súvisiaci s manipuláciou a so spracovaním kontaminovaných partií.

01.04.2007

______________________

2) § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z.z.

01.04.2007

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z.z.

01.04.2007

3) § 25 zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

01.04.2007

Príloha č. 6

01.04.2007

k nariadeniu vlády č. 66 /2004 Z. z.

01.04.2007

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.04.2007

1. Smernica Rady 98/57/ES z 20. júla 1998 o potláčaní choroby Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 23).

01.04.2007

2. Smernica Komisie 2006/63/ES zo 14. júla 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II až VII k smernici Rady 98/57/ES o potláčaní choroby Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 206, 27. 7. 2006).“.


01.04.2007

Čl. II

01.04.2007

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.


01.04.2007

Robert Fico v. r.