Zákon č. 110/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 8/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 60/2007
Platnosť od 15.03.2007
Účinnosť od 01.04.2008
01.04.2007

110

01.04.2007

ZÁKON

01.04.2007

z 9. februára 2007,

01.04.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.04.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2007

Čl. I

01.04.2007

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z. a zákona č. 188/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2007

1. V § 2 písm. o) prvý bod znie:

01.04.2007

1. územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo6ab) alebo zvláštne evidenčné číslo,6ac)“.

01.04.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa, 6ab a 6ac znejú:

01.04.2007

6aa) § 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

01.04.2007

6ab) § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

01.04.2007

6ac) § 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.

01.04.2007

2. V § 2 sa písmeno o) dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:

01.04.2007

4. územie štátu, v ktorom sa stala škodová udalosť, ak motorovému vozidlu nebolo pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo,6ab) zvláštne evidenčné číslo6ac) alebo toto číslo už nezodpovedá motorovému vozidlu, alebo sa nezhoduje s prideleným evidenčným číslom,6aa) osobitným evidenčným číslom6ab) alebo zvláštnym evidenčným číslom,6ac)

01.04.2007

5. územie členského štátu, do ktorého bolo motorové vozidlo odoslané z iného členského štátu, a to v lehote 30 dní odo dňa prevzatia motorového vozidla kupujúcim, hoci motorovému vozidlu nebolo v členskom štáte, do ktorého bolo motorové vozidlo odoslané, pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo6ab) alebo zvláštne evidenčné číslo.6ac)“.

01.04.2007

3. § 2 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

01.04.2007

p) systémom zelenej karty súhrn vzťahov národných kancelárií poisťovateľov upravený Internými Pravidlami6ad) schválenými Valným zhromaždením Rady kancelárií.“.

01.04.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ad znie:

01.04.2007

6ad) Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2003 o uplatňovaní smernice Rady 72/166/EHS, pokiaľ ide o kontrolu plnenia povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 6; Ú. v. EÚ L 192, 31. 7. 2003.).“.

01.04.2007

4. V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovom „usmrtení“ vypúšťa čiarka a slová „ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia“.

01.04.2007

5. V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:

01.04.2007

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,“.

01.04.2007

6. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.04.2007

(3) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom6b) uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.“.

01.04.2007

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

01.04.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

01.04.2007

6b) § 80 a 81 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 732/2004 Z. z.
§ 120 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 44 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2007

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

01.04.2007

8) § 442 až 449 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2007

8. V § 5 ods. 1 písm. f) úvodnej vete sa slová „dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia“.

01.04.2007

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

01.04.2007

10) § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2007

10. V § 6 odsek 4 znie:

01.04.2007

(4) Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia na území všetkých členských štátov; poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia aj na území tých štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.“.

01.04.2007

11. V § 7 odsek 2 znie:

01.04.2007

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej

01.04.2007

a) 5 000 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,

01.04.2007

b) 1 000 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených.“.

01.04.2007

12. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.04.2007

(3) Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) alebo poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.“.

01.04.2007

13. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

01.04.2007

14) § 196 Trestného poriadku.“.

01.04.2007

14. V § 9 ods. 1 písm. f) sa slová „cestnej premávky14a)“ nahrádzajú slovami „premávky na pozemných komunikáciách14a)“ a v § 12 ods. 1 písm. c) a § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „cestnej premávke“ nahrádzajú slovami „premávke na pozemných komunikáciách“.

01.04.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

01.04.2007

14a) § 24 zákona č. 725/2004 Z. z.“.

01.04.2007

15. Nadpis pod § 10 znie:

01.04.2007

„Práva a povinnosti poisteného“.

01.04.2007

16. § 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.04.2007

(6) Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovateľa o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného vzťahu. Poisťovateľ je povinný tento doklad vydať do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného.“.

01.04.2007

17. V § 11 ods. 3 druhá veta znie: „Ak poistník nesplnil povinnosť podľa § 9 ods. 6, nie je poisťovateľ povinný do splnenia tejto povinnosti vrátiť poistné podľa odseku 10.“.

01.04.2007

18. V § 12 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „látky“ umiestňuje odkaz 15d.

01.04.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 15d znie:

01.04.2007

15d) § 130 ods. 5 Trestného zákona.“.

01.04.2007

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

01.04.2007

17) Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2007

20. V § 12 sa odseky 1 a 2 dopĺňajú písmenom h), ktoré znie:

01.04.2007

h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.15d)“.

01.04.2007

21. V § 12 ods. 2 písm. a) sa nad slovo „látky“ umiestňuje odkaz 15d.

01.04.2007

22. V § 12 odsek 3 znie:

01.04.2007

(3) Výška náhrady poistného plnenia alebo jej časti, na ktorú vznikne poisťovateľovi nárok podľa odseku 1 alebo 2, nesmie presiahnuť úhrn poistných plnení, ktoré poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.“.

01.04.2007

23. § 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.04.2007

(4) Právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa odseku 1 alebo 2 sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia.“.

01.04.2007

24. V § 15a sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.04.2007

d) ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo, pričom bola škoda spôsobená na území iného ako členského štátu, v ktorom pôsobí príslušná kancelária poisťovateľov, ktorá je zapojená do systému zelenej karty.“.

01.04.2007

25. § 15a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

01.04.2007

(6) Ustanovenia odsekov 2 až 4 platia primerane pre likvidačného zástupcu poisťovne z iného členského štátu, ktorá vykonáva poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb.4)

01.04.2007

(7) Ak poisťovateľ so sídlom na území iného členského štátu vykonáva poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky,4) činnosť likvidačného zástupcu podľa odsekov 2 až 4 vykonáva vedúci pobočky poisťovne z iného členského štátu na území Slovenskej republiky, ak poisťovateľ neurčil iného likvidačného zástupcu.“.

01.04.2007

26. V § 16 ods. 3 písm. d) sa slová „Komisii Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej komisii“.

01.04.2007

27. V § 16 odsek 6 znie:

01.04.2007

(6) Útvar Policajného zboru vykonáva kontrolu splnenia povinnosti podľa odseku 1 pri vstupe cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného ako členského štátu a vstupuje na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu. Ak pri vstupe takého cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky útvar Policajného zboru zistí, že vodič cudzozemského motorového vozidla nesplnil povinnosť podľa odseku 1, neumožní vstup takého motorového vozidla na územie Slovenskej republiky do splnenia tejto povinnosti.“.

01.04.2007

28. § 19 vrátane nadpisu znie:

01.04.2007

㤠19

01.04.2007

Pokuty

01.04.2007

(1) Obvodný úrad tomu, kto podľa § 3 ods. 1 neuzavrie poistnú zmluvu, uloží pokutu od 500 Sk do 100 000 Sk.

01.04.2007

(2) Obvodný úrad na základe oznámenia kancelárie podľa § 25 ods. 3 vyzve bez zbytočného odkladu toho, kto má podľa § 3 ods. 1 povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, aby do siedmich pracovných dní od doručenia výzvy predložil doklad preukazujúci existenciu poistenia zodpovednosti.

01.04.2007

(3) Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

01.04.2007

(4) Pokuta podľa odseku 1 sa môže uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

01.04.2007

(5) Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 je miestne príslušný obvodný úrad v mieste trvalého pobytu alebo sídla3) držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla.

01.04.2007

(6) Pokutu podľa odseku 1 vymáha obvodný úrad. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.04.2007

(7) Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

01.04.2007

29. V § 20 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 14, ktoré znejú:

01.04.2007

(8) Kancelária je povinná vytvárať na zabezpečenie činností podľa odseku 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 tieto technické rezervy:

01.04.2007

a) technickú rezervu na poistné budúcich období,24a)

01.04.2007

b) technickú rezervu na poistné plnenie,24b)

01.04.2007

c) ďalšie technické rezervy.

01.04.2007

(9) Ďalšie technické rezervy podľa odseku 8 písm. c) môže kancelária vytvárať, ak záväzky z činností podľa odseku 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 nie je možné uhradiť z niektorej z technických rezerv uvedených v odseku 8 písm. a) a b). Na tvorbu ďalších technických rezerv podľa odseku 8 písm. c) je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na základe žiadosti kancelárie.

01.04.2007

(10) Pri umiestňovaní prostriedkov technických rezerv je kancelária povinná dodržiavať zásady ustanovené osobitným predpisom.24c)

01.04.2007

(11) Kancelária je povinná prostriedky technických rezerv znížené o jej pohľadávky voči poisťovniam a pobočkám zahraničných poisťovní, ktoré na záväzky voči kancelárii tvoria technickú rezervu podľa osobitného predpisu,24d) umiestňovať spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.24e)

01.04.2007

(12) Kancelária je povinná umiestňovať prostriedky technických rezerv v limitoch pre jednotlivé spôsoby ich umiestnenia ustanovených podľa osobitného predpisu.24f)

01.04.2007

(13) Kancelária je povinná udržiavať prostriedky technických rezerv umiestnené spôsobom ustanoveným osobitným predpisom24e) najmenej vo výške technických rezerv uvedených v odseku 8 znížené o jej pohľadávky voči poisťovniam a pobočkám zahraničných poisťovní, ktoré na záväzky voči kancelárii tvoria technickú rezervu podľa osobitného predpisu.24d)

01.04.2007

(14) Kancelária zostavuje prehľad o umiestnení prostriedkov technických rezerv a o výške prostriedkov technických rezerv zodpovedajúcej príslušnému spôsobu umiestnenia ustanovenému osobitným predpisom.24e) Tento prehľad je kancelária povinná predkladať Národnej banke Slovenska vždy podľa stavu k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru bežného roka do 30 dní od dátumu, ku ktorému sa vykazuje stav.“.

01.04.2007

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 15 a 16.

01.04.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a, 24b, 24c, 24d, 24e a 24f znejú:

01.04.2007

24a) § 23 zákona č. 95/2002 Z. z.

01.04.2007

24b) § 24 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.

01.04.2007

24c) § 22 ods. 7 zákona č. 95/2002 Z. z.

01.04.2007

24d) § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 262/2006 Z. z.

01.04.2007

24e) § 29 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2007

24f) § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.

01.04.2007

30. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

01.04.2007

26) Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.

01.04.2007

31. Nadpis pod § 24 sa umiestňuje nad § 24.

01.04.2007

32. V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.04.2007

f) vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a spôsobenú prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, ak bola súčasne týmto motorovým vozidlom spôsobená ťažká ujma na zdraví26a) alebo usmrtenie,

01.04.2007

g) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré bolo do Slovenskej republiky odoslané z iného členského štátu, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

01.04.2007

1. na toto motorové vozidlo nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti,

01.04.2007

2. nebolo tomuto motorovému vozidlu v Slovenskej republike pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo6ab) alebo zvláštne evidenčné číslo,6ac)

01.04.2007

3. ku škodovej udalosti došlo v lehote 30 dní odo dňa prevzatia motorového vozidla kupujúcim.“.

01.04.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

01.04.2007

26a) § 123 ods. 3 a 4 Trestného zákona.“.

01.04.2007

33. V § 24 ods. 4 sa za slová „odseku 2 písm. a)“ vkladajú slová „a f)“.

01.04.2007

34. V § 24 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

01.04.2007

35. V § 24 ods. 6 sa za slová „odseku 2 písm. a) až c)“ vkladá čiarka a vkladajú sa slová „f) a g)“.

01.04.2007

36. V § 24 ods. 7 sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), f) a g)“.

01.04.2007

37. Nadpis nad § 24a sa vypúšťa.

01.04.2007

38. V § 24a odsek 3 znie:

01.04.2007

(3) Náhradné poistné plnenie sa neposkytuje za uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia.“.

01.04.2007

39. Za § 24b sa vkladá § 24c, ktorý znie:

01.04.2007

㤠24c

01.04.2007

Právo kancelárie na náhradu poistného plnenia alebo náhradného poistného plnenia poskytnutého z poistného garančného fondu podľa § 24, 24a a 24b sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia alebo náhradného poistného plnenia z poistného garančného fondu.“.

01.04.2007

40. V § 25 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Údaje z registra v rozsahu podľa odseku 2 kancelária poskytuje poisťovateľom vrátane kancelárií poisťovateľov a subjektov zodpovedných za náhradu škody v cudzích štátoch na účely prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie a poskytnutia poistného plnenia. V týchto prípadoch kancelária poskytuje údaje bez predchádzajúceho súhlasu a informovania osoby, ktorej sa informácia týka.“.

01.04.2007

41. V § 25 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „Poškodený“ vkladajú slová „a účastník dopravnej nehody26b)“.

01.04.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

01.04.2007

26b) § 51 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z.“.

01.04.2007

42. V § 25 ods. 7 sa za slovo „poškodenému“ vkladajú slová „a účastníkovi dopravnej nehody26b)“.

01.04.2007

43. V § 25 ods. 8 sa slová „Komisii Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej komisii“.

01.04.2007

44. Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

01.04.2007

28) Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2007

45. Nadpis pod § 26 znie:

01.04.2007

„Dohľad nad činnosťou kancelárie“.

01.04.2007

46. § 26 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

01.04.2007

(3) Na účely dohľadu na diaľku a na štatistické účely pri dohľade nad finančným trhom je kancelária povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska na jej požiadanie zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, podklady a doklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú kancelárie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa odseku 4. Údaje uvedené v predkladaných výkazoch, hláseniach, správach a iných informáciách, podkladoch a dokladoch musia byť úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, kancelária je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Kancelária je povinná predkladať Národnej banke Slovenska aj účtovnú závierku.

01.04.2007

(4) Štruktúru výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je kancelária povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto predkladania takýchto výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky kancelárie do Národnej banky Slovenska ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.

01.04.2007

47. V § 27 odseky 1 až 3 znejú:

01.04.2007

(1) Za motorové vozidlá v správe

01.04.2007

a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

01.04.2007

b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

01.04.2007

c) Slovenskej informačnej služby uzaviera poistnú zmluvu Slovenská informačná služba,

01.04.2007

d) Zboru väzenskej a justičnej stráže uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

01.04.2007

(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uzavierajú s poisťovateľom po jednej poistnej zmluve na všetky motorové vozidlá okrem motorových vozidiel uvedených v odseku 3. Takáto poistná zmluva obsahuje počet motorových vozidiel v členení podľa skupín motorových vozidiel, sadzby poistného v členení podľa skupín motorových vozidiel a sumu poistného.

01.04.2007

(3) Na motorové vozidlá uložené v nedotknuteľných zásobách Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v zásobách Programu 222 sa nevzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a platiť poistné v období, počas ktorého sú uložené v týchto zásobách.“.

01.04.2007

48. § 27a znie:

01.04.2007

㤠27a

01.04.2007

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

01.04.2007

49. Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.2007

㤠28c

01.04.2007

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2007

01.04.2007

(1) Od 1. apríla 2007 do 31. decembra 2008 limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti podľa § 7 ods. 2 musí byť najmenej

01.04.2007

a) 19 000 000 Sk za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 na každého zraneného alebo usmrteného,

01.04.2007

b) 5 000 000 Sk za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d).

01.04.2007

(2) Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti podľa § 7 ods. 2 musí byť najmenej

01.04.2007

a) 2 500 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,

01.04.2007

b) 500 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených.

01.04.2007

(3) Ustanovenie § 7 ods. 3 sa na zníženie poistného plnenia neuplatní do 31. decembra 2008, ak sa na poistné plnenie vzťahuje limit poistného plnenia podľa odseku 1 písm. a).

01.04.2007

(4) Pre nároky zo škodovej udalosti platia limity poistného plnenia účinné v deň vzniku škodovej udalosti.

01.04.2007

(5) Konania o uložení pokuty podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. marca 2007 začaté a právoplatne neukončené sa dokončia podľa § 19 v znení účinnom do 31. marca 2007. Konania o uložení pokuty podľa § 19 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 31. marca 2007 začaté a právoplatne neukončené sa zastavia. Dvojročná lehota na uloženie pokuty podľa § 19 ods. 4 v znení účinnom od 1. apríla 2007 sa prvýkrát uplatní v konaní o uložení pokuty za porušenie povinnosti, o ktorom sa obvodný úrad dozvedel po 31. marci 2007.

01.04.2007

(6) Právne vzťahy vzniknuté z poistenia zodpovednosti pred 1. aprílom 2007 zostávajú nedotknuté.“.

01.04.2007

50. Príloha znie:

01.04.2007

„Príloha k zákonu č. 381/2001 Z. z.

01.04.2007

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.04.2007

1. Smernica Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 103, 2. 5. 1972.) v znení smernice Rady 72/430/EHS z 19. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 291, 28. 12. 1972.) a smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1984.).

01.04.2007

2. Druhá smernica Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1984.) v znení smernice Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 129, 19. 5. 1990.).

01.04.2007

3. Druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 172, 4. 7. 1988.) v znení smernice Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 330, 29. 11. 1990.), smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 228, 11. 8. 1992.).

01.04.2007

4. Tretia smernica Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 129, 19. 5. 1990.).

01.04.2007

5. Smernica 2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. mája 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o zmene a doplnení smerníc Rady č. 73/239/EHS a 88/357/EHS (Štvrtá smernica o poistení motorových vozidiel) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 181, 20. 7. 2000.).

01.04.2007

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005.).“.


01.04.2007

Čl. III

01.04.2007

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 95/2002 Z. z., zákonom č. 99/2003 Z. z., zákonom č. 430/2003 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 645/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 91/2005 Z. z., zákonom č. 188/2006 Z. z. a týmto zákonom.

01.04.2007

Čl. IV

01.04.2007

Účinnosť

01.04.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.


01.04.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2007

Pavol Paška v. r.

01.04.2007

Robert Fico v. r.