Oznámenie č. 106/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii

Čiastka 58/2007
Platnosť od 14.03.2007
Uzavretie zmluvy 05.10.1993
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. apríla 1994 v súlade s článkom 17 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. mája 1995 v súlade s článkom 17 ods. 2.

OBSAH

KAPITOLA I (Čl. 1 - Čl. 3)
KAPITOLA II (Čl. 4 - Čl. 15)
KAPITOLA III (Čl. 16 - Čl. 22)