Nariadenie vlády č. 74/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách

Čiastka 30/2006
Platnosť od 11.02.2006
Účinnosť od 15.02.2006
15.02.2006

74

15.02.2006

NARIADENIE VLÁDY

15.02.2006

Slovenskej republiky

15.02.2006

z 25. januára 2006

15.02.2006

o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách

15.02.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


15.02.2006

§ 1

15.02.2006

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na držadlový systém pre spolucestujúcich vo forme popruhu alebo rukoväte (ďalej len „držadlo pre spolucestujúcich“).

15.02.2006

(2) Ak je vozidlo upravené na prepravu spolucestujúcich, musí byť vybavené držadlom pre spolucestujúcich.

15.02.2006

§ 2

15.02.2006

Držadlá pre spolucestujúcich musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.1 a 1.2 prílohy smernice Rady 93/32/EHS zo 14. júna 1993 o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách v znení smernice Komisie 1999/24/ES (ďalej len „smernica“).

15.02.2006

§ 3

15.02.2006

(1) Udelenie typového schválenia ES komponentu2) pre typ držadiel pre spolucestujúcich alebo typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na držadlá pre spolucestujúcich sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

15.02.2006

(2) Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ držadiel pre spolucestujúcich nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6 časti A a body 1.4 až 1.4.2 vrátane časti B informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)

15.02.2006

(3) Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ držadiel pre spolucestujúcich podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy smernice.

15.02.2006

(4) Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu pre typ držadiel pre spolucestujúcich a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.6)

15.02.2006

§ 4

15.02.2006

Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať

15.02.2006

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na držadlá pre spolucestujúcich, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

15.02.2006

b) uvedenie typu držadiel pre spolucestujúcich na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

15.02.2006

§ 5

15.02.2006

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


15.02.2006

§ 6

15.02.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.


15.02.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.


15.02.2006

Príloha

15.02.2006

k nariadeniu vlády č. 74/2006 Z. z.

15.02.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

15.02.2006

Smernica Rady 93/32/EHS zo 14. júna 1993 o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách (Ú. v. ES L 188, 29. 7. 1993) v znení smernice Komisie 1999/24/ES (Ú. v. ES L 104, 21. 4. 1999).

Poznámky pod čiarou

15.02.2006

1) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.

15.02.2006

2) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.02.2006

3) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

15.02.2006

4) § 3 ods. 2 písm. a) bod 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.

15.02.2006

5) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

15.02.2006

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.

15.02.2006

7) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.