Zákon č. 693/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 404/2011 Z. z.)

Čiastka 265/2006
Platnosť od 30.12.2006
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. I 8., 9. a 14. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady prijatým na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

01.01.2007

693

01.01.2007

ZÁKON

01.01.2007

zo 6. decembra 2006,

01.01.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2007

Čl. II

01.01.2007

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z. a zákona č. 672/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2007

1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 24 písmeno e) znie:

01.01.2007

e) Vydanie dokladu o pobyte

01.01.2007

150 Sk.“.

01.01.2007

2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 24 a v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY v položke 242 sa slová „činností podľa osobitných programov“ nahrádzajú slovami „osobitnej činnosti“.

01.01.2007

3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY v oslobodení k položke 242 sa dopĺňa štvrtý bod, ktorý znie:

01.01.2007

4. Od poplatkov podľa písmena b) sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie povolenia na trvalý pobyt podľa § 35 ods. 1 písm. a) a § 45b zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2007

4. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 243 znie:

01.01.2007

a) Žiadosť o vydanie cestovného pasu

01.01.2007

1 000 Sk

01.01.2007

b) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe od 5 rokov do 15 rokov

01.01.2007

400 Sk

01.01.2007

c) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 5 rokov

01.01.2007

250 Sk

01.01.2007

d) Vykonanie zmeny v cestovnom doklade, za každý úkon

01.01.2007

100 Sk

01.01.2007

Splnomocnenie

01.01.2007

Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak prijíma žiadosť o vydanie cestovného pasu ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený cestovný pas vydaný od 1. apríla 1994.

01.01.2007

Poznámka

01.01.2007

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa vydáva náhradou za platný cestovný doklad pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom, z dôvodu chybného zápisu rodného čísla v matrike alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.“.

01.01.2007

Čl. III

01.01.2007

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z. a zákona č. 310/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2007

1. V § 21 odsek 2 znie:

01.01.2007

(2) Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania len cudzinca, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1, ak zákon neustanovuje inak.“.

01.01.2007

2. V § 22 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

01.01.2007

f) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,23)

01.01.2007

g) ktorému bolo predĺžené povolenie na tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi,23a)

01.01.2007

h) ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života.24)“.

01.01.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 23, 23a a 24 znejú:

01.01.2007

23) Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2007

23a) § 43 ods. 8 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2007

24) § 43 ods. 1 písm. f) zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2007

3. V § 22 ods. 7 písmeno c) znie:

01.01.2007

c) ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a jeho zamestnanie na území Slovenskej republiky nepresiahne 10 hodín za týždeň alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,“.

01.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b sa vypúšťa.

01.01.2007

4. V § 22 ods. 7 písmeno e) znie:

01.01.2007

e) ktorý je žiadateľom o azyl a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis22a) alebo ktorému bol udelený azyl,13b)“.

01.01.2007

5. V § 22 ods. 7 písm. g) sa vypúšťa tretí bod.

01.01.2007

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

01.01.2007

6. Za § 72b sa vkladá § 72c, ktorý znie:

01.01.2007

㤠72c

01.01.2007

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2007

01.01.2007

Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u cudzinca, ktorému bolo do 31. decembra 2006 udelené povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov a je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, do skončenia platnosti povolenia na prechodný pobyt.“.

01.01.2007

Čl. IV

01.01.2007

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

01.01.2007

V § 17 ods. 1 sa slová „31. decembra 2006“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2007“.


01.01.2007

Čl. V

01.01.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem čl. I 8., 9. a 14. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady prijatým na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


01.01.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2007

Pavol Paška v. r.

01.01.2007

Robert Fico v. r.